BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

31.1.2019 - (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Udenrigsudvalget
Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga


Procedure : 2015/0302M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0058/2019
Indgivne tekster :
A8-0058/2019
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15093/2016),

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling[1], der blev undertegnet den 18. februar 2017 af næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini,

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet forelagde den 6. februar 2018 i overensstemmelse med artikel 37 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og med artikel 207, 209, 218, stk. 6, litra a), andet afsnit, og stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (C8-0107/2018),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ... om forslag til Rådets afgørelse[2],

–  der henviser til den midlertidige anvendelse af de dele af samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling, der hører under EU's enekompetence fra den 1. december 2017,

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2013 om forhandlingerne vedrørende en samarbejdsaftale mellem EU og Afghanistan om partnerskab og udvikling[3],

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Afghanistan, navnlig beslutning af 16. december 2010 om en ny strategi for Afghanistan[4], af 15. december 2011 om budgetkontrol med EU's finansielle bistand til Afghanistan[5], af 12. marts 2014 om Pakistans regionale rolle og politiske forbindelser med EU[6], af 8. oktober 2015 om dødsstraf[7], af 26. november 2015 om Afghanistan, navnlig drabene i provinsen Zabul[8], af 28. april 2016 om angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret[9], af 5. april 2017 om håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle[10], af 13. september 2017 om EU's politiske forbindelser med Indien[11], af 14. december 2017 om situationen i Afghanistan[12],

–  der henviser til Rådets konklusioner af 19. november 2018 og 16. oktober 2017 om Afghanistan,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra den højtstående repræsentant og Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 24. juli 2017 om elementer i en EU-strategi for Afghanistan (JOIN(2017)0031),

–  der henviser til det flerårige vejledende program for Afghanistan for 2014-2020 inden for rammerne af EU's instrument for udviklingssamarbejde,

–  der henviser til EU's landekøreplan for engagement med civilsamfundet i Afghanistan for 2018-2020,

  der henviser til lukningen af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL Afghanistan) i 2016,

–  der henviser til rapporten fra FN's generalsekretær af 10. september 2018 om situationen i Afghanistan og dens betydning for den internationale fred og sikkerhed,

  der henviser til aftalen "Joint Way Forward" mellem EU og Afghanistan om migrationsspørgsmål af 2. oktober 2016,

  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2210 (2015) og 2344 (2017) og til mandatet for FN's bistandsmission i Afghanistan (UNAMA),

–  der henviser til rapporten af 12. april 2017 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighederne for internt fordrevne personer om hans besøg i Afghanistan,

–  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstols chefanklager, Fatou Bensouda, den 3. november 2017 anmodede om, at der indledes en undersøgelse af de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der angiveligt er begået i Afghanistan siden den 1. maj 2003,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til ministerkonferencen i Genève den 27.-28. november 2018 om Afghanistan,

  der henviser til resultaterne af den internationale konference om Afghanistan i Bruxelles den 5. oktober 2016 under fælles forsæde af Den Europæiske Union og til de gensidige forpligtelser, der blev indgået på de internationale konferencer om Afghanistan, der blev afholdt i Bonn den 5. december 2011, Tokyo den 8. juli 2012, og London den 4. december 2014,

–  der henviser til konferencen i Tasjkent om Afghanistan den 26.-27. marts 2018,

  der henviser til processen "Asiens hjertet", som blev indledt i Istanbul den 2. november 2011,

  der henviser til Kabulerklæringen af 22. december 2002 om gode naboskabsforbindelser,

–  der henviser til den NATO-ledede, FN-mandatbaserede internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) (2003-2014) og til konklusionerne fra NATO-topmødet i Bruxelles den 24.-25. maj 2017 vedrørende videreførelsen af dens uddannelses-, rådgivnings- og bistandsmission "Resolute Support" (2014-i dag),

–   der henviser til Afghanistans humanitære beredskabsplan for 2018-2021,

–  der henviser til rammerne for egen styring gennem fælles ansvarlighed, der blev vedtaget på Bruxelleskonferencen om Afghanistan den 4.-5. oktober 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget, og holdning i form af ændringsforslag fra Udvalget om International Handel (A8-0058/2019),

A.  der henviser til, at Rådet den 10. november 2011 vedtog en afgørelse om at bemyndige Europa-Kommissionen til at forhandle en samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Afghanistan[13] (i det følgende benævnt "samarbejdsaftalen"); der henviser til, at samarbejdsaftalen har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. december 2017, inden Europa-Parlamentet godkendte den;

B.  der henviser til, at den højtstående repræsentant/næstformanden og Kommissionen den 13. januar 2016 forelagde Rådet det fælles forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af samarbejdsaftalen som en aftale alene mellem et samlet EU og Afghanistan ("EU-only");

C.  der henviser til, at medlemsstaterne er enige i aftalens indhold, men udtrykte præference for en "blandet" aftale med midlertidig anvendelse, og opfordrer derfor Kommissionen og den højtstående repræsentant til at revidere forslagene med henblik på en blandet og midlertidig anvendelse;

D.  der henviser til, at samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling blev undertegnet den 18. februar 2017;

E.  der henviser til, at samarbejdsaftalen vil danne grundlag for forbindelserne mellem EU og Afghanistan de næste ti år og automatisk kan forlænges for perioder på fem år;

F.  der henviser til, at Europa-Parlamentet ikke blev orienteret fuldt ud under forhandlingerne; der henviser til, at Europa-Parlamentet først modtog Rådets forhandlingsdirektiver til EU-Udenrigstjenesten den 16. marts 2018 og ikke i november 2011, da Europa-Parlamentet blev meddelt beslutningen om at indlede forhandlinger;

G.  der henviser til, at en sådan retlig ramme er baseret på den nuværende EU-strategi for Afghanistan og EU's omfattende eksterne finansieringsbistand;

H.  der henviser til, at samarbejdsaftalen vil være det første aftalebaserede forhold mellem EU og Afghanistan, hvilket bekræfter EU's engagement i Afghanistans fremtidige udvikling i løbet af "tiåret for forandring" (2014-2024), der styrker de historiske, politiske og økonomiske bånd mellem de to parter;

I.  der henviser til, at samarbejdsaftalen afspejler de principper og betingelser, som det fremtidige partnerskab mellem EU og Afghanistan baseres på (afsnit I og II), herunder de væsentlige bestemmelser om menneskerettigheder og ikkespredning af masseødelæggelsesvåben; der henviser til, at samarbejdsaftalen fremmer samarbejde på mange forskellige områder, herunder udvikling (afsnit III), handel og investeringer (afsnit IV), retspleje og retsstatsprincippet (afsnit V), herunder bekæmpelse af organiseret kriminalitet, narkotika og hvidvaskning af penge, samarbejde om migration og en mulig fremtidig tilbagetagelsesaftale samt sektorsamarbejde (afsnit VI);

J.  der henviser til, at samarbejdsaftalen desuden giver EU og Afghanistan mulighed for i fællesskab at imødegå globale udfordringer såsom nuklear sikkerhed, ikkespredning og klimaforandringer;

K.  der henviser til, at Afghanistan står ved en skillevej i den forstand, at hvis der ikke gøres en yderligere indsats, er der risiko for, at alle de bestræbelser, fremskridt og ofre, der indtil videre er gjort til fordel for landets udvikling, vil være spildte kræfter;

L.  der henviser til, at fremkomsten af den IS-tilknyttede terrororganisation Islamisk Stat i Khorasan-provinsen (IS-KP) i væsentlig grad var med til yderligere at forværre sikkerhedssituationen; der henviser til, at den afghanske regering i maj 2018 kontrollerede 56 % af Afghanistans distrikter, 56 % af landet og 65 % af befolkningen, mens der blev kæmpet om kontrollen i 32 % af distrikterne, og 12 % blev kontrolleret af oprørere[14][15];

M.  der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater siden 2002 tilsammen har været den største internationale donor til Afghanistan og dets befolkning og tegnede sig for over 3,66 mia. EUR i udvikling og humanitær bistand; der henviser til, at der ifølge det flerårige vejledende program for Afghanistan for 2014-2020 tildeles en ny udviklingsfond på 1,4 mia. EUR for perioden 2014-2020; der henviser til, at Afghanistans BNP i øjeblikket ligger på 20 mia. USD, og at vækstraten er faldet siden 2014; der endvidere henviser til, at den afghanske økonomi stadig står over for en række udfordringer såsom korruption, ringe skatteinddrivelse, ringe infrastruktur og lav jobskabelse;

N.  der henviser til, at mange EU-medlemsstater, NATO-partnere og allierede lande har medvirket til at stabilisere og udvikle Afghanistan siden 2001 via både militære og civile indsatser og har lidt mange tab i den forbindelse; der henviser til, at det stadig er i NATO's, EU's og dets medlemsstaters direkte sikkerhedsmæssige interesse at sikre et stabilt og uafhængigt Afghanistan, der kan stå på egne ben og sikre, at landet ikke bliver et tilholdssted for terrorgrupper; der henviser til, at EU's medlemsstater stadig har over 3000 militærpersoner i Afghanistan, som deltager i NATO's Operation Resolute Support;

O.  der henviser til, at der er 2,5 millioner registrerede flygtninge og mellem 2 og 3 millioner papirløse afghanere i Iran og Pakistan; der henviser til, at der som følge af konflikten er mere end 2 mio. internt fordrevne i Afghanistan, hvoraf over 300 000 blev fordrevet i 2018 alene; der henviser til, at mange af disse personer lider under fødevareusikkerhed, utilstrækkeligt husly, utilstrækkelig adgang til sanitære faciliteter og sundhedsfaciliteter og mangel på beskyttelse, og at mange børn er klassificeret som særligt sårbare over for risikoen for børnearbejde, seksuelt misbrug eller potentiel rekruttering til kriminelle grupper; der henviser til, at mere end 450 000 afghanere er vendt tilobage til Afghanistan eller blevet deporteret fra Iran siden begyndelsen af 2018; der henviser til, at den pakistanske regering har meddelt, at den tvangshjemsender de 1,7 millioner afghanske flygtninge, der er registreret i landet;

P.  der henviser til, at korruptionen i Afghanistan ifølge FN undergraver statens legitimitet og udgør en alvorlig trussel mod god regeringsførelse og bæredygtig udvikling, fordi den står i vejen for, at en "gedigen realøkonomi kan vokse frem";

Q.  der henviser til, at Afghanistan er et land præget af lavt indkomstniveau, konfliktefterdønninger og uden adgang til havet, hvad der skaber særlige vanskeligheder for det internationale samfund og dets institutioner;

R.  der henviser til, at Afghanistan ifølge Global Adaptation Index er et af de lande i verden, der er mest sårbare over for klimaforandringer;

S.  der henviser til, at der opstår nye trusler og internationale kriser, som gør, at offentlighedens støtte til samt interesse og bekymring for situationen i Afghanistan forsvinder;

T.  der henviser til, at 87 % af de afghanske kvinder skønnes at være udsat for kønsrelateret vold; der henviser til, at Afghanistan er placeret som nr. 154 ud af 160 lande i FN's indeks for ulighed mellem kønnene;

U.  der henviser til, at opiumdyrkningen i Afghanistan nåede et rekordhøjt niveau i 2017 med en stigning på 63 % i forhold til 2016, der henviser til, at den ulovlige handel med opiater endvidere medfører ustabilitet og oprør og øger afghanske terrorgruppers indtægter;

V.  der henviser til, at det afghanske budget for 2018 er det første, der overholder de internationale standarder for fremskrivninger og regnskabsførelse;

W.  der henviser til, at EU's politimission i Afghanistan blev afsluttet i 2016 efter ni års fremskridt;

Politisk-strategiske aspekter

1.  fastholder sit forsæt om at støtte den afghanske regering i dens bestræbelser på at opbygge en sikker og stabil fremtid for det afghanske folk ved at gennemføre afgørende reformer med henblik på at forbedre regeringsførelsen og retsstatsforholdene, bekæmpe terrorisme og ekstremisme, opnår bæredygtig fred og udvikling, opbygge legitime, demokratiske institutioner, øge modstandsdygtigheden i lyset af de nationale og regionale sikkerhedsproblemer, sikre respekten for menneskerettighederne, herunder kvinders, børns samt etniske og religiøse mindretals rettigheder, bekæmpe korruption, forbedre den finanspolitiske bæredygtighed og fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst; understreger, at der er behov for en fredelig løsning på konflikten i Afghanistan, og at alle indsatser bør sigte mod at nå dette altafgørende mål;

2.  understreger, at den langsigtede udvikling i Afghanistan vil afhænge af ansvarlighed, god regeringsførelse, bæredygtig tilvejebringelse af menneskers sikkerhed, herunder reduktion af fattigdom og skabelse af jobmuligheder, adgang til social- og sundhedstjenester, uddannelse og beskyttelse af grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, herunder kvinders og mindretals rettigheder; understreger behovet for at styre anliggender på en måde, der sikrer inklusiv økonomisk vækst og gunstige betingelser for bæredygtige udenlandske investeringer til gavn for det afghanske folk med fuld respekt for sociale, miljømæssige og arbejdsmæssige standarder;

3.  er bekymret over centralregeringens skrøbelighed og ustabilitet og dens manglende kontrol over store dele af landet, hvad der forværrer konfliktens indvirkning på civilbefolkningen; opfordrer EU og det internationale samfund til at lette mulighederne for mægling i sager såsom omstridte valgresultater;

4.  opfordrer EU til at støtte indsatsen for at modvirke spændingerne mellem etniske grupper, hvilket er med til at undergrave centralmagten, og til at støtte den etniske mangfoldighed i det afghanske samfund;

5.  understreger sin langsigtede støtte til troværdige, frie, retfærdige og gennemsigtige valg i overensstemmelse med internationale standarder og udtrykker sin støtte til EU's valgobservation i landet, herunder observation af præsidentvalget i 2019; understreger, at resultatet af disse valg på grund af den vedvarende politiske rivalisering vil få en enorm indvirkning på den afghanske regerings stabilitet fremover;

6.  understreger, at landet har et stort økonomisk potentiale på grund af dets geografiske placering samt menneskelige og naturlige ressourcer;

7.  understreger EU's betydelige økonomiske og politiske støtte til Afghanistans sociale og økonomiske udvikling, humanitære bistand og regionale konnektivitet; opfordrer indtrængende til yderligere fælles programmering mellem EU og dets medlemsstater;

8.  fremhæver i denne forbindelse behovet for øget politisk samordning og dialog om Afghanistan og regionale spørgsmål mellem EU og USA;

9.  glæder sig over det fælles kommuniké, der blev vedtaget på den FN-ledede ministerkonference om Afghanistan den 27.-28. november 2018 i Genève, vedrørende de forpligtelser, der blev indgået på Bruxelleskonferencen om Afghanistan i 2016;

De regionale aktørers rolle og ansvar

10.  minder om, at Afghanistan er et land uden kyststrækning, beliggende på korsvejen mellem Asien og Mellemøsten og anerkender, at støtte og positivt samarbejde fra nabolande og regionale magter, navnlig Kina, Iran, Indien, Rusland og Pakistan, er afgørende for stabiliteten og udviklingen i Afghanistan; beklager, at et stabilt og succesrigt Afghanistan ikke altid er det endelige mål for disse regionale aktører, og understreger disse landes afgørende rolle i stabiliserings- og fredsprocessen; opfordrer nabolandene til fremover at afstå fra at blokere for afghansk eksport, som det har været tilfældet tidligere;

11.  understreger, at mobiliteten og aktiviteterne i de terrornetværk, som opererer i Afghanistan og også i Pakistan, bidrager til den ustabile situation i hele regionen;

12.  understreger, at Afghanistan ofte ligger under for regionale magters antagonistiske mål; opfordrer indtrængende disse magter til fuldt ud at støtte fredsbestræbelserne i Afghanistan; støtter regionale samarbejdsfora, men er bekymret over, at nogle af Afghanistans nabolande samtidig er indblandet i landets konflikt via stedfortrædere, hvilket undergraver fredsbestræbelserne; opfordrer disse naboer til at afstå fra at inddrage stedfortrædere i deres rivalisering i Afghanistan og opfordrer indtrængende begge naboer og regionale magter til at samarbejde fuldt ud med henblik på at opnå en varig og bæredygtig fred i Afghanistan;

13.  opfordrer indtrængende EU til at øge sine bestræbelser på at føre en dialog og samarbejde med regionale partnere om at bekæmpe narkotikahandel, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og menneskesmugling;

14.  understreger den grundlæggende betydning infrastruktur og regionaludvikling i Afghanistan for en forbedring af handel og konnektivitet mellem landene i Centralasien og Sydasien og som en stabiliserende faktor i regionen;

15.  opfordrer EU til at indarbejde overvejelser om samarbejdet mellem EU og Afghanistan i sine strategier for Central- og Sydasien;

Sikkerhed og fredsopbygning

16.  er fortsat dybt bekymret over den vedvarende forværring af sikkerhedssituationen i Afghanistan og de territoriale landvindinger, der gøres af Taleban-styrker og andre terrorgrupper såsom IS-KP, der synes at være blevet forstærket af tilstrømningen af udenlandske krigere; fordømmer på det kraftigste disse grupperingers angreb på afghanske civile, sikkerhedsstyrker, institutioner og civilsamfund; gentager sit fulde engagement i bekæmpelsen af alle former for terrorisme og hylder alle koalitionsstyrker og afghanske styrker og civile, der har betalt den højeste pris for et demokratisk, inklusivt, velstående, sikkert og stabilt Afghanistan; bemærker, at over halvdelen af de regeringsfjendtlige angreb i 2018 skyldtes IS-KP, hvis mål det er at forstyrre og afspore freds- og forsoningsprocessen; bemærker med bekymring, at de nuværende djihad-organisationer IS-KP, Al-Qaeda og deres forskellige udløbere har formået at tilpasse sig og slå rod, således at de udgør et betydeligt sikkerhedsproblem for Afghanistan, regionen og for Europa;

17.  understreger EU's fortsatte støtte til den inklusive, afghansk-ledede og afghansk-internaliserede fredsproces, herunder gennemførelsen af den fredsaftale, der er indgået med Hezb-e-Islami; står klar til at bidrage hertil med alle hensigtsmæssige EU-instrumenter, så snart fredsprocessen udviser reelle perspektiver; opfordrer Taleban til at fordømme vold, tilslutte sig fredsprocessen og acceptere den afghanske forfatning; understreger sin støtte til det omfattende fredstilbud til Taleban, som regeringen gentagne gange har fremsat; opfordrer til fuld inddragelse af civilsamfundet i disse forhandlinger; erkender, at spørgsmålet om en langsigtet kombineret international, militær tilstedeværelse skal løses for således at bistå de afghanske sikkerhedsstyrker med at stabilisere landet og forhindre, at det endnu en gang bliver et tilholdssted for terrorgrupper og en kilde til regional ustabilitet; opfordrer alle parter i konflikten til at respektere den humanitære folkeret;

18.  glæder sig over den første periode med våbenhvile siden 2001, Eid al-Fitr, som viste et udbredt ønske om fred blandt afghanere; opfordrer Taleban til at følge den afghanske præsidents opfordring til en ny periode med våbenhvile;

19.  fremhæver, at fire årtiers krig og konflikter, som begyndte med Sovjetunionens invasion af Afghanistan i 1979, førte til mange af de uløste problemer, som Afghanistan står over for i dag; anerkender i denne henseende de unges og de afghanske diasporaers rolle i processen med at opbygge en sikker og bedre fremtid for landet; opfordrer EU til at støtte retsopgør for ofrene for volden;

20.  bemærker, at efter lukningen i december 2016 af FSFP-missionen, EUPOL, i Afghanistan, der tilbyder specialtræning og rådgivning til det afghanske nationale politi og indenrigsministeriet, har Unionen videreført sit samarbejde med det afghanske politi gennem EU's eksterne instrumenter såsom IcSP-instrumentet (bidrag til stabilitet og fred), som også finansierer forsoningsforanstaltninger;

21.  bemærker, at ISAF-missionen med stor succes opbyggede de afghanske nationale sikkerhedsstyrker fra bunden til en 352 000 stor, slagkraftig styrke af soldater og politifolk, inklusive infanteri, militærpoliti, efterretningsenhed, vejrydning, kampstøtte, sanitetstjeneste, luftstøtte og logistik, som led i bekæmpelsen af oprørernes indflydelse i landet;

22.  bemærker, at ISAF sørgede for et sikkert miljø til forbedring af den forvaltningsmæssige og økonomiske udvikling, der førte til den største procentmæssige gevinst i et land inden for grundlæggende sundhed og andre udviklingsmæssige indikatorer; bemærker, at ISAF's succes desuden førte til fremvæksten af et pulserende medielandskab, og at millioner af afghanere nu udøver deres ret til at stemme;

23.  opfordrer yderligere NATO's mission Resolute Support til at fortsætte sin optræning af og overopsyn med den afghanske hær; opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde civile krisestyringsuddannelser til de nationale og lokale myndigheder i Afghanistan;

24.  opfordrer NATO og EU til at arbejde sammen om at samle efterretninger om oprørsgrupper, der truer Afghanistan, og koordinere der politik-anbefalinger til de afghanske sikkerhedsstyrker;

25.  beklager dybt, at Taleban og andre oprørsgrupper bruger EU's og det internationale samfunds tilstedeværelse i Afghanistan, og den udvikling de har udvirket, til i propagandamæssigt øjemed at udbrede opfattelsen af, at udenlandske besættelsesmagter forgriber sig på afghansk territorium og den afghanske livsstil; opfordrer EU og den afghanske regering til at modvirke denne propaganda;

26.  understreger, at bekæmpelse af terrorisme og finansieringen heraf er vigtigt for at skabe forhold, der fremmer sikkerheden i Afghanistan; opfordrer alle relevante partnere til at optrappe deres bestræbelser på at nedbryde alle terrorfinansierende netværk, navnlig hawala-netværket og internationale donationer til dette formål, med henblik på at bekæmpe radikalisering, ekstremisme og de rekrutteringsredskaber, som afghanske terrororganisationer vedvarende benytter sig af;

27.  opfordrer indtrængende Afghanistans regering til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre topprioritering af forebyggelse og bekæmpelse af udbredelsen af ekstremistiske ideologier;

28.  støtter det afghanske freds- og integrationsprogram, som genintegrerer medlemmer af Taleban, der overgiver sig og forsværger atter at udøve vold mod samfundet; roser Det Forenede Kongerige for allerede at have bidraget med over 9 mio. GBP;

29.  opfordrer Afghanistans regering til fuldt ud at gennemføre resolutionerne fra FN's Sikkerhedsråd om kvinder, fred og sikkerhed, og til at sikre kvinders deltagelse, beskyttelse og rettigheder i alle faser af konfliktcyklusser, fra konfliktforebyggelse til genopbygning efter konflikter;

30.  opfordrer den afghanske regering til at udvikle effektive kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) modforanstaltninger; opfordrer indtrængende EU til at yde operationel, teknisk og finansiel støtte til kapacitetsopbygning inden for CBRN;

31.  opfordrer den afghanske regering til at forbedre sine nationale kontrolsystemer til at modarbejde den udbredte omsætning af håndvåben og lette våben i overensstemmelse med eksisterende internationale standarder;

Statsopbygning

32.  understreger, at Afghanistans regering og det internationale samfund er nødt til at intensivere bestræbelserne på at udrydde korruption i landet og til at styrke responderende og inkluderende institutioner og at forbedre lokalforvaltningen som vigtige skridt på vejen til at opbygge en stabil og legitim statsmagt, som kan forhindre konflikter og oprør; opfordrer den afghanske regering til at udbygge den nationale kapacitet til at generhverve stjålne aktiver ved hjælp af programmer som "Stolen Asset Recovery Initiative", som er et fælles program under Verdensbanken og FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC);

33.  opfordrer Afghanistans regering til at øge den politiske rummelighed, styrke ansvarligheden og bekæmpe korruption;

34.  understreger, at der skal bygges bro over kløften mellem centralregering og lokale ledelsesinstanser; anerkender, at dette problem potentielt kunne mindskes, hvis den afghanske stat håndhævede kravet om, at regionsguvernørerne skal opholde sig i de områder, de repræsenterer;

35.  opfordrer EU til at sikre, at EU-midler investeres i projekter, der hjælper den afghanske befolkning, og at der ydes tilstrækkelig støtte til at bistå lokale myndigheder i at yde basale tjenesteydelser og til at opbygge lokale ledelsesinstanser for således at sikre grundlæggende levestandarder for befolkningen, sikre koordinering mellem de centrale og lokale myndigheder med henblik på at prioritere, hvad der skal investeres i for at øge støtten til civilsamfundet, navnlig menneskerettighedsforkæmpere, og navnlig prioritere finansiering af projekter der støtter aktører, som fremmer ansvarlighed, menneskerettigheder og demokratiske principper, og som fremmer lokalt forankrede dialoger og konfliktløsningsmekanismer;

36.  opfordrer EU til at fortsætte sin udfasningsplan efter afslutningen af EUPOL-missionen, som omfatter sikring af en holdbar overførsel af aktiviteter til EUPOL's lokale og internationale partnere; opfordrer indtrængende alle parter til at fortsætte deres bestræbelser på at opbygge det afghanske nationale politikorps til en professionel etat, der kan tage hånd om sikkerheden, styrke alle retshåndhævende institutioner med særlig fokus på retsvæsenets og politiets uafhængighed og på at forbedre tilstanden i afghanske fængsler samt respektere de indsattes rettigheder;

37.  beklager, at kampagner til bekæmpelse af narkotika i Afghanistan har slået fejl, og at der ikke er gjort tilstrækkelige bestræbelser på at slå ned på Talebans narkotikalaboratorier og internationale netværk for organiseret kriminalitet, som udgør kernen i narkotikahandlen og finansierer Taleban og terror-operationer; støtter og tilslutter sig den afghanske regerings nye narkotikabekæmpelsesstrategi, der understøttes af UNODC; er bekymret over stigningen i opiumdyrkning i Afghanistan[16] og opfordrer Afghanistans regering til at indføre målrettede politikker til at vende denne tendens; bemærker, at det er af afgørende betydning at skabe håndgribelige og bæredygtige alternativer til valmueproduktionen og at gøre disse tilgængelige for producenterne;

38.  understreger, at Talebans primære indtægtskilder er ulovlig minedrift og produktion af opium; bemærker, at det anslås, at Taleban aktuelt oppebærer indtægter på 200-300 mio. EUR om året fra ulovlige mineaktiviteter;

39.  opfordrer til, at der tilføjes passende kontrolmekanismer og øget gennemsigtighed for at sikre effektiviteten af den offentlige forvaltning, herunder den økonomiske forvaltning, såvel som forebyggelse af misbrug af udenlandsk eller udviklingsbistand i overensstemmelse med Pariserklæringen om bistandseffektivitet;

40.  glæder sig over, at EU har underskrevet en statsopbygningskontrakt med Afghanistan, der afsætter 200 mio. EUR om året i budgetstøtte til styrke statsinstitutionerne og højne ressourcerne til udviklingsprioriteter såsom generering af økonomisk vækst, nedbringelse af fattigdom og bekæmpelse af korruption; understreger, at midlerne skal anvendes effektivt;

41.  bemærker, at statsopbygningsaftalen læner sig op af en overordnet positiv gennemgang af Afghanistans fremskridt på centrale reformområder; anerkender betydningen af at skitsere de mål, som er fremsat i statsopbygningskontrakten og betingelserne for finansiering; understreger endvidere betydningen af tilsyn og systematisk overvågning for at forhindre misbrug; understreger betydningen af, at den afghanske regering fokuserer på udvikling og stabilitet; opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet regelmæssigt underrettet om gennemførelsen af statsopbygningsaftalen og understreger, at undersøgelsesresultater i denne henseende bør anvendes til at forberede videreførelsen af budgetstøtteoperationen for perioden 2018-2021;

Civilsamfundet og menneskerettigheder

42.  glæder sig over, at samarbejdsaftalen lægger vægt på dialog om menneskerettighedsspørgsmål, navnlig kvinders, børns og etniske og religiøse mindretals rettigheder, med henblik på at sikre adgang til ressourcer og støtte den fulde udøvelse af deres grundlæggende rettigheder, herunder ved at ansætte flere kvinder i Afghanistans statslige strukturer samt i sikkerheds- og retssystemerne; opfordrer Afghanistan til at arbejde hen imod udryddelse af alle former for vold og diskrimination mod kvinder og piger; understreger behovet for at gøre en større indsats for at gennemføre de bestemmelser om samarbejdsaftalen, der er anført i afsnit I og II;

43.  fastholder, at EU skal indtage en fast holdning til implementering af menneskerettighederne, og understreger, at de demokratiske principper, menneskerettighederne, navnlig rettigheder for kvinder og mindretal, og retsstatsprincippet er grundlæggende elementer i aftalen; fastholder, at EU må træffe særlige foranstaltninger, hvis den afghanske regering overtræder væsentlige elementer i aftalen;

44.  minder om, at EU især fokuserer på at forbedre forholdene for kvinder, børn, handicappede og personer, der lever i fattigdom, og at disse grupper har et særligt behov for hjælp, herunder inden for sundhed og uddannelse;

45.  glæder sig over den meget fremtrædende holdning, som aftalen tillægger ligestilling mellem kønnene og dertil knyttede politikker, og dens stærke fokus på udvikling af civilsamfundet; opfordrer EU til yderligere at fremme ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders stilling gennem dens udviklingsbestræbelser under hensyntagen til, at der for at udvirke ændringer i samfundsbetingende holdninger til kvinders socioøkonomiske rolle kræves hertil svarende foranstaltninger vedrørende bevidstgørelse, uddannelse og reformen af de lovgivningsmæssige rammer;

46.  understreger behovet for at beskytte etniske og religiøse mindretal, som trues eller er under angreb; bemærker, at den shiitiske, etniske gruppe hazara oftere er et mål end andre grupper og derfor bør vies særligt hensyn;

47.  opfordrer til at styrke og støtte nationale og regionale menneskerettighedsrelaterede institutioner i Afghanistan, civilsamfundsorganisationer og den akademiske verden; opfordrer indtrængende internationale modparter til at opfordre til et tættere samarbejde og engagement med disse afghanske partnere;

48.  støtter Den Internationale Straffedomstols bestræbelser på at stille gerningsmænd til krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden angiveligt begået siden maj 2003 til ansvar;

49.  er bekymret over det voksende antal mere voldelige og overlagte angreb på sygehuse og lægetjenester, læge- og sygehuspersonale og på den civile infrastruktur; opfordrer indtrængende alle parter til at overholde deres forpligtelser inden for international menneskerettighedslovgivning og humanitær folkeret med henblik på at forebygge angreb på civile og den civile infrastruktur;

50.  opfordrer Afghanistans regering til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for anvendelsen af dødsstraf som et skridt i retning af fuldstændig ophævelse;

Udvikling og handel

51.  anerkender, at det endelige mål for EU's bistand til Afghanistan er at bistå landets regering og økonomi med at udrydde fattigdom og opbygge en tilstand af uafhængighed og vækst med intern udvikling og regionalt samarbejde gennem ekstern handel og bæredygtige offentlige investeringer med henblik på agt nedbringe afhængigheden af udenlandsk bistand ved at bidrage til den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling af Afghanistan;

52.  bemærker, at Afghanistan er en af verdens største modtagere af udviklingsbistand, og at EU-institutionerne afsatte 3,6 mia. EUR i bistand til landet i perioden 2002-2016; beklager, at andelen af afghanere, der lever i fattigdom, er steget fra 38 % (2012) til 55 % (2017), og fremhæver, at landet har oplevet sløv vækst siden 2014 i takt med den gradvise tilbagetrækning af de internationale sikkerhedsstyrker, den hermed forbundne reduktion i internationale tilskud og forværringen af sikkerhedssituationen;

53.  understreger behovet for at gøre noget ved den høje arbejdsløshed og bekæmpe fattigdom med henblik på at forsøge at opnå fred og stabilitet i landet;

54.  understreger, at der er behov for flere jobmuligheder uden for landbruget og statslige arbejdspladser for at forhindre unge mænd i at lade sig rekruttere til Taleban og andre oprørsgrupper;

55.  glæder sig over den afghanske regerings vedtagelse af ANPDF, Afghanistans nationale ramme for fred og udvikling, og SMAF-rammen (for autonomi via gensidig ansvarlighed); opfordrer EU og dets medlemsstater til gennem samarbejdsaftalen at fortsætte med at støtte afghanernes egne udviklingsprioriteter i overensstemmelse med principperne om udviklingseffektivitet;

56.  opfordrer den højtstående repræsentant og Kommissionen til regelmæssigt at evaluere alle EU's foranstaltninger i Afghanistan ved at anvende udtrykkelige kvalitative og kvantitative indikatorer, navnlig med hensyn til udviklingsstøtte, god forvaltningsskik, herunder retsvæsenet, respekt for menneskerettigheder og sikkerhed; opfordrer i denne forbindelse også til at evaluere den relative virkning af EU's foranstaltninger på den overordnede situation i landet og niveauet af koordinering og samarbejde mellem EU's aktører og andre internationale missioner og foranstaltninger, og til at resultater og anbefalinger offentliggøres og rapporteres til Europa-Parlamentet;

57.  beklager, at tilførslerne af udenlandsk bistand, trods deres omfang, har haft begrænset virkning; opfordrer Revisionsretten til at udarbejde en særberetning om EU-bistand til Afghanistan i de sidste 10 år;

58.  opfordrer EU og andre internationale organer, som deltager i udviklingsindsatsen i Afghanistan, til at samarbejde med de afghanske medier om at sikre strategisk kommunikation af udviklingsarbejdet, kilderne hertil, formål og virkning til det afghanske folk;

59.  minder om, at der aktuelt er mangel på civile eksperter i Afghanistan; opfordrer EU og dets medlemsstater til at ansætte og uddanne civile eksperter på vigtige områder, som er afgørende for økonomisk udvikling og bekæmpelse af narkotika, til at bistå og uddanne afghanske embedsmænd og lokale;

60.  understreger nødvendigheden af at understøtte det afghanske uddannelsesvæsen, så antallet af børn, der følger skolegang, øges på alle klassetrin;

61.  glæder sig over, at indskrivningen i skolerne er blevet tidoblet siden 2001, idet piger udgør 39 % af eleverne;

62.  opfordrer indtrængende til, at opmærksomheden rettes mod den unge generation, og opfordrer til at bruge programmer som Erasmus+ og Horisont 2020 fuldt ud til at skabe forbindelser mellem uddannelsesinstitutioner, den akademiske verden, forskningssektorer og små og mellemstore virksomheder (SMV'er);

63.  støtter EU's og medlemsstaterne foranstaltninger, der bidrager til Afghanistans trustfond til rekonstruktion, som forvaltes af Verdensbanken og finansministeriet, som leverer grundlæggende kritiske tjenester med fokus specifikt på sundhed og uddannelse;

64.  glæder sig over Afghanistans tiltrædelse af WTO i 2016 og anerkender den merværdi, som handel og direkte udenlandske investeringer vil tilføre Afghanistans fremtid; anerkender den positive rolle, som medlemskab af WTO kan have for integreringen af Afghanistan i verdensøkonomien;

65.  bemærker, at EU efter Afghanistans tiltrædelse af WTO i 2016, som styrkede landets forbindelser til den globale økonomi, gav Afghanistan told- og kvotefri adgang til EU's marked, men anerkender, at der er behov for yderligere foranstaltninger for at give den private sektor mulighed for at udnytte denne ordning og således styrke sin interne udvikling;

66.  understreger, at de afghanske myndigheder bør udvikle en bæredygtig økonomisk model, som bygger på omfordelingsprincippet; opfordrer EU til at støtte Afghanistans miljøudvikling og energiomstilling, eftersom det er vigtigt at have bestemmelser om ren og bæredygtig energi for at fremskynde gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling;

67.  fremhæver, at der er behov for yderligere bestræbelser for at øge regeringsinstitutioners kapacitet til at formulere og gennemføre handelsstrategier og -politikker, forbedre grænseoverskridende bevægelighed for varer og forbedre kvaliteten af produkter, så de opfylder internationale standarder;

68.  opfordrer til at forbedre de forretningsmæssige relationer med virksomheder i EU og den afghanske private sektor; opfordrer til at implementere gunstige betingelser for udvikling af små og mellemstore virksomheder;

69.  støtter og glæder sig over ethvert udviklingsprogram, som iværksættes af EU, individuelle medlemsstater eller medlemmer af det internationale samfund, som har til formål at bistå små virksomhedsejere og iværksættere med at håndtere retslige udgifter, regler og andre produktionshindringer, som ellers afskrækker virksomheder fra at komme ind og/eller vokse på markedet;

70.  anerkender, at mineralreserver i Afghanistan giver landet en økonomisk mulighed for at skabe indtægter og arbejdspladser; bemærker, at Kina har vist interesse i sådanne mineralreserver, navnlig med fokus på sjældne jordarter;

Migration

71.  anerkender, at migration er et vedvarende problem for Afghanistan og udgør et problem for nabolandene og EU's medlemsstater; er bekymret over det hidtil usete antal tilbagevendende migranter, primært fra Pakistan og Iran og i mindre omfang fra Europa; anerkender, at spørgsmål vedrørende internt fordrevne personer og flygtninge skyldes faren for vold fra oprørsgrupper i Afghanistan samt økonomiske og miljømæssige faktorer; understreger, at EU's og det internationale samfunds bestræbelser bør fokusere på at forebygge de grundlæggende årsager til massemigration; glæder sig over den afghanske nationale strategi for forvaltning af tilbagesendelse; er imidlertid bekymret over, at de afghanske myndigheder ikke har indført nogen integrationspolitiske tiltag til at håndtere de aktuelle tilbagevendende migranter; er overbevist om, at en ordentlig reintegration af hjemvendte, navnlig børn, som skal sikres adgang til undervisning på primær- og sekundærtrinnet, er afgørende for at sikre stabilitet i landet, og at personer, der er vendt tilbage, ikke har været udsat for vold eller tvang i forbindelse med tilbagesendelsesprocedurer;

72.  understreger, at 5,5 millioner mennesker ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) har behov for humanitær bistand i Afghanistan, herunder internt fordrevne efter konflikter eller tørke, og understreger, at tørke har tvunget mere end 250 000 mennesker i den nordlige og vestlige del af landet på flugt; bemærker, at den humanitære beredskabsplan kun er 33,5 % finansieret, og opfordrer derfor indtrængende EU og dets medlemsstater til at intensivere deres bestræbelser på at tackle de vigtigste humanitære udfordringer og imødekomme menneskelige behov og til at være særlig opmærksom på sårbare personer, herunder dem der befinder sig i sværttilgængelige områder;

73.  beklager, at der på trods af artikel 28, stk. 4, i samarbejdsaftalen, som fastslår, at parterne skal indgå en tilbagetagelsesaftale, ikke er opnået nogen formel aftale, men blot den uformelle Joint Way Forward-aftale; anser det for vigtigt, at enhver aftale om tilbagetagelse formaliseres med henblik på at sikre demokratisk ansvarlighed; beklager manglen på parlamentarisk overvågning og demokratisk kontrol med indgåelsen af Joint Way Forward-aftalen og understreger betydningen af at føre en løbende dialog med de relevante aktører med henblik på at finde en holdbar løsning på den regionale dimension af spørgsmålet om afghanske flygtninge;

74.  beklager, at mange mennesker, navnlig uddannede og unge, udvandrer til Vesten på grund af ringe fremtidsudsigter i landet; understreger, at EU udbetaler bistand til forbedring af levevilkårene for de afghanere, der er udvandret til Pakistan og Iran; opfordrer de nævnte lande til ikke at udvise disse personer, da det kan få en meget negativ indvirkning på stabiliteten og økonomien i Afghanistan; opfordrer til, at der sørges for, at flygtninge kan vende tilbage til deres hjem på en sikker og fredelig måde og på frivillig basis;

75.  roser Kommissionen for at iværksætte et stort projekt i 2016 med henblik på bedre at kunne integrere tilbagevendende migranter i Afghanistan, Bangladesh og Pakistan med 72 mio. EUR, som er øremærket specifikt til Afghanistan mellem 2016 og 2020;

76.  understreger, at EU's udviklingsbistand til Afghanistan ikke udelukkende bør anskues ud fra synsvinklen migration og målene for grænseforvaltning, og mener, at udviklingsbistanden bør tage fat på de grundlæggende årsager til migration;

Sektorsamarbejde

77.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge omfattende strategier for de enkelte sektorer med det formål at sikre udbredt udvikling på alle samarbejdsområder med Afghanistan;

78.  opfordrer til, at der gøres en indsats for, at EU's erfaringer med kapacitetsopbygning og reform af den offentlige forvaltning og embedsvæsenet kommer Afghanistan til gode; fremhæver det presserende behov for at forbedre forvaltningen på skatteområdet; opfordrer til at støtte civilsamfundsorganisationer i fuld respekt for deres forskellige etniske, religiøse, sociale eller politiske baggrund;

79.  understreger, at landbrug udgør 50 % af indtægterne for Afghanistans befolkning og en fjerdedel af landets BNP; bemærker, at EU vil bruge 1,4 mia. EUR mellem 2014 og 2020 på udviklingsprojekter i landdistrikter; bemærker endvidere, at disse projekter er afgørende for at sikre, at landbrugere ikke glider over mod den sorte økonomi;

80.  bemærker, at 80 % af den afghanske befolkning driver landbrug på eksistensminimum under naturforhold, der er uegnede til landbrug, og det med primitive kunstvandingsmetoder; tilslutter sig øgede bestræbelser på at sikre fødevareforsyningssikkerhed;

81.  konstaterer bemærker med bekymring, at Afghanistan i øjeblikket er ramt af en tørke, som er den værste i årtier, og som truer mennesker, husdyr og landbrug; er endvidere bekymret over de hyppige naturkatastrofer som lynoversvømmelser, jordskælv, jordskred og hårde vintre;

82.  bemærker med bekymring, at skader på landbrugsprodukter som hvede kan føre til fordrivelse, fattigdom, sult og i visse tilfælde glidning over i det sorte marked, og at 3 millioner mennesker befinder sig i risikozonen, hvad angår fødevaresikkerhed og tab af levevej;

83.  anerkender, at hvis en større del af værdikæden for fødevareforarbejdning flyttes tilbage til Afghanistan, vil det kunne øge indkomsten for familier, øge fødevareforsyningssikkerheden, reducere fødevareomkostningerne og skabe flere beskæftigelsesmuligheder;

84.  opfordrer EU til at fortsætte sine bestræbelser på at forbedre sundhedsplejen i Afghanistan og understreger betydningen af vaccination for alle mennesker, dog især for dem, der er særligt sårbare over for sygdom, såsom børn;

85.  udtrykker glæde over, at adgangen til primære sundhedsydelser er steget fra 9 % til over 57 %, og at den forventede levetid er steget fra 44 til 60 år, og at disse forbedringer blev muliggjort via bidrag fra EU, enkelte medlemsstater og det internationale samfund; anerkender i lyset af disse resultater, at der fortsat skal arbejdes på at hæve levestandarden og sænke dødeligheden blandt fødende kvinder såvel som nyfødte børn;

86.  fordømmer på det kraftigste korrupte praksisser inden for det afghanske sundhedsvæsen såsom import af ulovlige lægemidler og opfordrer indtrængende EU til fortsat at lægge pres på den afghanske regering for at få den til at gøre en større indsats for at forebygge sådanne praksisser;

87.  gentager, at der er behov for uddannede sundhedspersonale i Afghanistan, og opfordrer EU og dets medlemsstater til fortsat at hente sundhedspersonale udefra ind til at bistå oplæringen af lokale læger og sygeplejere;

88.  bemærker, at menneskehandel og smugling af migranter er en kilde til ulykke for alle involverede, herunder ikke mindst det afghanske samfund; opfordrer til hurtig implementering af eksisterende aftaler, herunder udveksling af oplysninger, med henblik på at nedbryde tværnationale kriminelle netværk, som udnytter ustabiliteten og svage institutioner;

Implementering af samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling

89.  glæder sig over samarbejdsaftalen som det første kontraktforhold mellem EU og Afghanistan;

90.  bemærker, at samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser om udviklingen af forbindelser inden for en række politikområder, herunder retsstatsprincippet, sundhedsvæsen, udvikling af landdistrikter, uddannelse, videnskab og teknologi, bekæmpelse af korruption, hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, organiseret kriminalitet og narkotika, migration, nuklear sikkerhed, ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og klimaforandringer;

91.  glæder sig over oprettelsen af de fælles samarbejdsorganer på ledelsesplan med vægt på afholdelse af regelmæssige dialoger om politiske spørgsmål, herunder menneskerettigheder, navnlig kvinders og børns rettigheder, som er væsentlige elementer i denne aftale, og håndtering af problematikker og skabelse af muligheder for et stærkere partnerskab;

92.  udtrykker bekymring over, at samarbejdsaftalen mangler bestemmelser om fælles parlamentarisk kontrol med implementering af aftalen; fremmer Europa-Parlamentets, medlemsstaternes og det afghanske parlaments rolle i tilsynet med implementeringen af samarbejdsaftalen;

93.  tager til efterretning, at EU's særlige repræsentant for Afghanistan er blevet udskiftet med en særlig udsending fra september 2017 i overensstemmelse med EU-Udenrigstjenestens struktur;

94.  beklager, at Rådet har truffet en afgørelse om midlertidig anvendelse på områder, der skal forelægges til Parlamentets godkendelse, navnlig kapitlet om samarbejde om handel og investeringer, der falder ind under EU's enekompetence, i stedet for at anmode om ratificering tidligt i processen, inden dette skridt tages; finder, at denne beslutning strider imod princippet om loyalt samarbejde som fastsat i artikel 4, stk. 3, i TEU og undergraver Parlamentets juridiske rettigheder og ansvarsområder;

°

°  °

95.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige udsending til Afghanistan, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i Den Islamiske Republik Afghanistan.

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (22.11.2018)

til Udenrigsudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling
(2015/0302M(NLE))

Ordfører for udtalelse: Frank Engel

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Afghanistan er en af verdens største modtagere af udviklingsbistand, og at EU-institutionerne afsatte 3,6 mia. EUR i bistand til landet i perioden 2002-2016; beklager, at andelen af afghanere, der lever i fattigdom, er steget fra 38 % (2012) til 55 % (2017), og fremhæver, at landet har oplevet sløv vækst siden 2014, efterhånden som de internationale sikkerhedsstyrker er blevet trukket hjem, de hermed følgende nedskæringer i internationale tilskud og at der er sket en forværring af sikkerhedssituationen;

2.  erkender, at de seneste tilbageslag i udviklingstendenserne hovedsageligt skyldes en intensivering af den vold og konflikt, der længe har præget landet; fremhæver, at 2018 tegner til at blive året med det største antal civile dræbte, og begræder de angreb og drab, der har fundet sted i forløbet op til parlamentsvalget i oktober 2018, der kostede mange civile livet, såvel som ti af de kandidater der stillede op til valget; understreger, at internt fordrevne personer, tilbagekomst af fordrevne fra naboregionen – herunder 500 000 papirløse afghanere siden starten af året som følge af forfølgelser i Iran – og fra EU's medlemsstater samt klimafaktorer, såsom en vedvarende tørke, har ført til en forværring af den humanitære situation; bemærker med bekymring, at reintegrationsaktiviteter, der finansieres gennem EU's udviklingsbistand, er vanskelige at gennemføre på grund af landets aktuelle humanitære og sikkerhedsmæssige situation;

3.  understreger, at 5,5 millioner mennesker ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) har behov for humanitær bistand i Afghanistan, herunder internt fordrevne efter konflikter eller tørke, og understreger, at tørke har tvunget mere end 250 000 mennesker i den nordlige og vestlige del af landet på flugt; bemærker, at den humanitære beredskabsplan kun er 33,5 % finansieret, og opfordrer derfor indtrængende EU og dets medlemsstater til at intensivere deres bestræbelser på at tackle de vigtigste humanitære udfordringer og imødekomme menneskelige behov og til at være særlig opmærksom på sårbare personer, herunder dem der befinder sig i sværttilgængelige områder;

4.  understreger, at der er behov for en omfattende indsats for at håndtere de humanitære, udviklingsmæssige og sikkerhedsmæssige udfordringer, herunder gennem langsigtede systemiske tiltag, og til at forbedre de operationelle sammenknytninger mellem dem; fastholder, at pacificeringen af landet, udryddelse af fattigdom og støtte til kampen mod Taleban, normalisering af statens og dens institutioners funktionsevne og udvidelse af grundlæggende sociale ydelser såsom sundhedspleje og uddannelse er nødvendige forudsætninger for social og økonomisk udvikling i Afghanistan;

5.  glæder sig over ANPDF, Afghanistans nationale ramme for fred og udvikling, og SMAF-rammen (for autonomi via gensidig ansvarlighed) som den afghanske regering har vedtaget; opfordrer EU og dets medlemsstater til gennem samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling (CAPD) at fortsætte med at støtte afghanernes egne udviklingsprioriteter i overensstemmelse med principperne om udviklingseffektivitet;

6.  minder om EU's forpligtelse til at nå målene for bæredygtig udvikling og navnlig til at udrydde fattigdom ved at fokusere sin indsats på de områder, hvor den skaber størst værdi, og ved at respektere principperne om bistandseffektivitet og udviklingsvenlig politikkohærens; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte med at finansiere behovsorienteret udviklingsbistand til Afghanistan og at fokusere på udryddelse af navnlig fattigdom og sult, idet der tages hånd om sårbarheder såsom udbredt fødevareknaphed, kronisk fejlernæring og forvaltning af vandforsyningen; understreger behovet for fortsat at forpligte regeringen til at øge alle indbyggeres adgang til grundlæggende tjenesteydelser såsom uddannelse og sundhedspleje med fokus på at sikre sundhedspleje til sårbare personer, herunder kvinder, piger og børn, samt til at håndtere handicap og mental sundhedspleje; understreger, at det er vigtigt at sikre, at civilsamfundsorganisationer kan spille en afgørende rolle med hensyn til at udøve det sociale tilsyn, der er nødvendig for at verificere effektiv implementering af offentlige tjenesteydelser;

7.  glæder sig over henvisningen til udviklingen af et bæredygtigt og miljøvenligt landbrug i CAPD, eftersom økonomien og landbruget i landdistrikterne i øjeblikket er den vigtigste kilde til jobskabelse; opfordrer EU til at optrappe sine interventioner på dette område for at forbedre fødevare- og ernæringssikkerhed, eksistensgrundlag og beskæftigelse i landdistrikterne, herunder bæredygtig forvaltning af naturressourcer; understreger, at der bør lægges særlig vægt på virkningerne af naturkatastrofer og klimaændringer for små landbrugere;

8.  glæder sig over den meget fremtrædende holdning, som aftalen tillægger ligestilling mellem kønnene og dertil knyttede politikker, og dens stærke fokus på udvikling af civilsamfundet; opfordrer EU til yderligere at fremme ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders stilling gennem dens udviklingsbestræbelser under hensyntagen til, at der for at udvirke ændringer i samfundsbetingende holdninger til kvinders socioøkonomiske rolle kræves hertil svarende foranstaltninger vedrørende bevidstgørelse, uddannelse og reformen af de lovgivningsmæssige rammer;

9.  glæder sig over den afghanske nationale strategi for forvaltning af tilbagesendelser, men påpeger behovet for løbende overvågning med henblik på at implementere sikkerhedsmekanismer for reintegration af afghanske borgere, navnlig børn, som skal sikres adgang til undervisning på grundskole- og gymnasieniveau; beklager, at der på trods af artikel 28, stk. 4, i CAPD, som fastslår, at parterne skal indgå en tilbagetagelsesaftale, ikke er opnået nogen formel aftale, men blot den uformelle Joint Way Forward-aftale; anser det for vigtigt, at enhver aftale om tilbagetagelse formaliseres med henblik på at sikre demokratisk ansvarlighed; beklager manglen på parlamentarisk overvågning og demokratisk kontrol med indgåelsen af Joint Way Forward-aftalen og understreger betydningen af at føre en løbende dialog med de relevante aktører med henblik på at finde en holdbar løsning på den regionale dimension af spørgsmålet om afghanske flygtninge;

10.  understreger, at EU's udviklingsbistand til Afghanistan ikke udelukkende bør anskues ud fra synsvinklen migration og målene for grænseforvaltning, og mener, at udviklingsbistanden bør tage fat på de grundlæggende årsager til migration;

11.  glæder sig over aftalen mellem EU og Afghanistan om statsopbygning (via budgetstøtte), som blev undertegnet i 2016, eftersom den kan styrke de offentlige institutioner og deres ejerskab over udviklingspolitikkerne; bemærker, at statsopbygningsaftalen læner sig op af en overordnet positiv gennemgang af Afghanistans fremskridt på centrale reformområder; understreger, at midlerne skal anvendes effektivt og overvåges systematisk for at forhindre misbrug; opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet regelmæssigt underrettet om gennemførelsen af statsopbygningsaftalen og understreger, at sådanne resultater bør anvendes til at forberede videreførelsen af budgetstøtteoperationen for perioden 2018-2021;

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Den Islamiske Republik Afghanistan

Referencer

2015/0302M(NLE)

Korresponderende udvalg

 

AFET

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Frank Engel

23.5.2018

Behandling i udvalg

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

14

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Mireille D’Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

3

0

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

18.6.2018

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

fra Udvalget om International Handel

til Udenrigsudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

(2015/0302M(NLE))

For Udvalget om International Handel: Bernd Lange (formand)

Position

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel forelægger Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning

Ændringsforslag

 

udtrykker sin bekymring over Rådets beslutning om, inden Parlamentet har givet samtykke, at gå videre med den foreløbige anvendelse af samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling mellem EU og Den Islamiske Republik Afghanistan, der omfatter områder, især et kapitel om samarbejde om handels- og investeringsforhold, som henhører under EU's enekompetencer; finder, at denne beslutning strider imod princippet om loyalt samarbejde som fastsat i artikel 4, stk. 3, i TEU og undergraver Parlamentets juridiske rettigheder og ansvarsområder for så vidt angår den fælles handelspolitik som beskrevet i artikel 207 og 218 i TEUF; beklager, at Rådet ikke anmodede om Parlamentets samtykke tidligere i forløbet og inden aftalens foreløbige anvendelse, som det ellers er fast praksis for handelsspecifikke aftaler indgået mellem EU og tredjelande;

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Den Islamiske Republik Afghanistan

Referencer

2015/0302M(NLE)

Korresponderende udvalg

 

AFET

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Bernd Lange

23.4.2018

Behandling i udvalg

20.6.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.6.2018

 

 

 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Den Islamiske Republik Afghanistan

Referencer

2015/0302M(NLE)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

 

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

 

INTA

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

22.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

3

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Dato for indgivelse

1.2.2019

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

4

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik