Διαδικασία : 2015/0302M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0058/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0058/2019

Συζήτηση :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0170

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 291kWORD 92k
31.1.2019
PE 629.400v02-00 A8-0058/2019

που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 0215/0302M(NLE))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Anna Elżbieta Fotyga

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15093/2016),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου(1), που υπεγράφη στις 18 Φεβρουαρίου 2017 από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο στις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 207, 209, το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C8-0107/2018),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της ... σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή εφαρμογή των μερών της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (CAPD), υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ από την 1η Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν(3),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Αφγανιστάν, και ιδίως εκείνα της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν(4), της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο της χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ στο Αφγανιστάν(5), της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον περιφερειακό ρόλο του Πακιστάν και τις πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ(6), της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(7), της 26ης Νοεμβρίου 2015 για το Αφγανιστάν, ιδίως τις δολοφονίες στην επαρχία Ζαμπούλ(8), της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου(9), της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ(10), της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία(11), της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2018 και της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 24ης Ιουλίου 2017, της ΑΕ/ΥΕ και της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για το Αφγανιστάν» (JOIN(2017)0031),

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για το Αφγανιστάν, στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της ΕΕ για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στο Αφγανιστάν για την περίοδο 2018-2020,

  έχοντας υπόψη το κλείσιμο της Αστυνομικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL Afghanistan) το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «η κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι επιπτώσεις της για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια»,

  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Joint Way Forward on migration issues» («Κοινή πορεία σε ζητήματα μετανάστευσης» που υπέγραψαν η ΕΕ και το Αφγανιστάν στις 2 Οκτωβρίου 2016,

  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 2210 (2015) και 2344 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την εντολή της Αποστολής βοήθειας του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 12ης Απριλίου 2017, του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων, σχετικά με την αποστολή του στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα που υπέβαλε ο Εισαγγελέας του ΔΠΔ Fatou Bensouda στις 3 Νοεμβρίου 2017 για την έναρξη έρευνας σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται ότι διαπράχθηκαν στο Αφγανιστάν από την 1η Μαΐου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική συνεδρίαση της Γενεύης για το Αφγανιστάν, που διεξήχθη στις 27-28 Νοεμβρίου 2018,

  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Διεθνούς Διάσκεψης των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν, της 5ης Οκτωβρίου 2016, υπό την συμπροεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των διεθνών διασκέψεων για το Αφγανιστάν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Βόννη στις 5 Δεκεμβρίου 2011, στο Τόκιο στις 8 Ιουλίου 2012 και στο Λονδίνο στις 4 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη της Τασκένδης για το Αφγανιστάν, που διεξήχθη στις 26-27 Μαρτίου 2018,

  έχοντας υπόψη τη διαδικασία «Καρδιά της Ασίας» που δρομολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Νοεμβρίου 2011,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Καμπούλ, της 22ας Δεκεμβρίου 2002, περί σχέσεων καλής γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη την υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και με εντολή του ΟΗΕ Διεθνή Δύναμη για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF) (2003-2014) και τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 24-25 Μαΐου 2017, όσον αφορά τη συνέχιση της αποστολής εκπαίδευσης, παροχής συμβουλών και βοήθειας «Resolute Support» (2014 έως σήμερα),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας για το Αφγανιστάν 2018-2021,

–  έχοντας υπόψη το «πλαίσιο αυτάρκειας μέσω της αμοιβαίας λογοδοσίας», που συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν στις 4-5 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0058/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Νοεμβρίου 2011, το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση που εξουσιοδοτούσε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί μια συμφωνία συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (CAPD) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD εφαρμόζεται εν μέρει και προσωρινά από την 1η Δεκεμβρίου 2017, προτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για την εφαρμογή της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιανουαρίου 2016, η ΑΕ/ΥΕ και η Επιτροπή υπέβαλαν στο Συμβούλιο κοινή πρόταση για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη της CAPD, ως συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αφγανιστάν («μόνο σε επίπεδο ΕΕ»)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι συμφώνησαν με το περιεχόμενο της CAPD, τα κράτη μέλη εξέφρασαν προτίμηση για μια «μεικτή» συμφωνία με προσωρινή εφαρμογή, ζητώντας συνεπώς από την Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ να αναθεωρήσουν τις προτάσεις αναλόγως ώστε να λάβουν υπόψη τη μεικτή και προσωρινή εφαρμογή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD υπεγράφη στις 18 Φεβρουαρίου 2017·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD θα αποτελεί τη βάση των σχέσεων ΕΕ-Αφγανιστάν για τα επόμενα δέκα έτη και θα μπορούσε να ανανεώνεται αυτόματα για περιόδους πέντε ετών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρξε μερική και όχι πλήρης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έλαβε τις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) μόλις στις 16 Μαρτίου 2018, αντί του Νοεμβρίου 2011, όταν το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το νομικό πλαίσιο βασίζεται στην τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για το Αφγανιστάν, καθώς και στην εκτεταμένη εξωτερική χρηματοδοτική βοήθεια εκ μέρους της ΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD θα είναι η πρώτη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Αφγανιστάν, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης του Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της «δεκαετίας του μετασχηματισμού» (2014-2024), ενισχύοντας τους ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο μερών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD αντανακλά τις αρχές και τις προϋποθέσεις στις οποίες θα βασίζεται η μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Αφγανιστάν (τίτλοι Ι και ΙΙ), συμπεριλαμβανομένων των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη διάδοση των ΟΜΚ που αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD προβλέπει τη δυνατότητα συνεργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης (τίτλος ΙΙΙ), του εμπορίου και των επενδύσεων (τίτλος IV), της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου (τίτλος V), όπως μεταξύ άλλων η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση των ναρκωτικών, η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία επανεισδοχής, καθώς και της τομεακής συνεργασίας (τίτλος VI)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στην ΕΕ και στο Αφγανιστάν να αντιμετωπίσουν από κοινού παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η πυρηνική ασφάλεια, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και η κλιματική αλλαγή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, πράγμα που σημαίνει ότι εάν δεν καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, τότε κινδυνεύουν να χαθούν όλες οι προσπάθειες, η πρόοδος και οι θυσίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη του Αφγανιστάν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση της τρομοκρατικής απειλής από τη συνδεόμενη με το Daesh -Ισλαμικό Κράτος ομάδα που είναι γνωστή ως Ισλαμικό Κράτος - Επαρχία Χορασάν (IS-KP) συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2018 η αφγανική κυβέρνηση είχε τον έλεγχο του 56% των επαρχιών του Αφγανιστάν, του 56% του εδάφους και του 65% του πληθυσμού, ενώ το 32% των επαρχιών είναι διαφιλονικούμενο και το 12% βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών(14),(15)·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της συλλογικά είναι ο μεγαλύτερος διεθνής δωρητής προς το Αφγανιστάν και τον λαό του, παρέχοντας αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια ύψους άνω των 3,66 δισ. ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για το Αφγανιστάν, έχει διατεθεί για την περίοδο 2014-2020 ένα νέο αναπτυξιακό κονδύλιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ του Αφγανιστάν ανέρχεται σήμερα σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και ότι το ποσοστό αύξησής του έχει συρρικνωθεί από το 2014· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η αφγανική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως διαφθορά, υποτονική είσπραξη εσόδων, κακές υποδομές και αναιμική δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2001, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, εταίροι του ΝΑΤΟ και συμμαχικές χώρες έχουν συμβάλει στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη του Αφγανιστάν με στρατιωτικούς και πολιτικούς πόρους, θρηνώντας πολλά θύματα και απώλειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σταθερό και ανεξάρτητο Αφγανιστάν που να είναι αύταρκες και να μην παρέχει καταφύγιο σε τρομοκρατικές ομάδες εξακολουθεί να αποτελεί ζωτικό συμφέρον του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν πάνω από 3.000 μέλη στρατιωτικού προσωπικού στο Αφγανιστάν που συμμετέχουν στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ «Αποφασιστική στήριξη»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και 2 έως 3 εκατομμύρια Αφγανών χωρίς επίσημα έγγραφα στο Ιράν και το Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένων στο Αφγανιστάν, εκ των οποίων περισσότεροι από 300.000 εκτοπίστηκαν στη διάρκεια του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από αυτά τα άτομα πάσχουν από επισιτιστική ανασφάλεια, ανεπαρκή στέγαση, ανεπαρκή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και εγκαταστάσεις υγείας και έλλειψη προστασίας, καθώς και ότι πολλά παιδιά ταξινομούνται ως ιδιαίτερα ευάλωτα στον κίνδυνο παιδικής εργασίας, σεξουαλικής κακοποίησης ή δυνητικής στρατολόγησης σε εγκληματικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 450.000 Αφγανοί έχουν επιστρέψει ή έχουν απελαθεί από το Ιράν από τις αρχές του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι 1,7 εκατ. αφγανών προσφύγων που είναι καταγεγραμμένοι στη χώρα θα πρέπει να επιστρέψουν διά της βίας στο Αφγανιστάν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η διαφθορά στο Αφγανιστάν υπονομεύει τη νομιμότητα του κράτους, απειλώντας σοβαρά τη χρηστή διακυβέρνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι εμποδίζει την εμφάνιση μιας πραγματικής οικονομίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν είναι μια περίκλειστη χώρα με χαμηλό εισόδημα, που διάγει περίοδο εξόδου από σύγκρουση και θέτει συγκεκριμένες προκλήσεις στη διεθνή κοινότητα και τους θεσμούς της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Προσαρμογής, το Αφγανιστάν είναι μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στον κόσμο στην κλιματική αλλαγή·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ανακύπτουν νέες απειλές και διεθνείς κρίσεις, γεγονός που εκτρέπει την δημόσια προσοχή και μειώνει τη δημόσια στήριξη και μέριμνα για την κατάσταση στο Αφγανιστάν·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 87% των αφγανών γυναικών υφίστανται βία λόγω φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν καταλαμβάνει την 154η θέση μεταξύ 160 χωρών στον Δείκτη Ανισότητας των Φύλων του ΟΗΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, η καλλιέργεια οπίου στο Αφγανιστάν έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ, σημειώνοντας αύξηση 63% σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο οπιούχων τροφοδοτεί περαιτέρω την αστάθεια και τις εξεγέρσεις και αυξάνει τη χρηματοδότηση σε τρομοκρατικές ομάδες στο Αφγανιστάν·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Αφγανιστάν του 2018 για πρώτη φορά πληροί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τις προβλέψεις και τη λογιστική·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν φτάνει στο τέλος της, μετά από εννιά χρόνια προόδου·

Πολιτικο-στρατηγικές πτυχές

1.  παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη της αφγανικής κυβέρνησης στις προσπάθειές της να οικοδομήσει ένα ασφαλές και σταθερό μέλλον για τον λαό του Αφγανιστάν, πραγματοποιώντας βασικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και ανάπτυξης, την οικοδόμηση νόμιμων δημοκρατικών θεσμών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις εθνικές και περιφερειακές προκλήσεις ασφάλειας, τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών, των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, τη βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής και αγροτικής ανάπτυξης, προσφέροντας στους νέους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του πληθυσμού, ένα καλύτερο μέλλον· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν και ότι όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να κατευθυνθούν προς αυτόν τον εξαιρετικά επείγοντα στόχο·

2.  υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Αφγανιστάν θα εξαρτηθεί από τη λογοδοσία, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη σταθερή παροχή ανθρώπινης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας και της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση και την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων· τονίζει την ανάγκη διαχείρισης των υποθέσεων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και ευνοϊκές συνθήκες για βιώσιμες ξένες επενδύσεις προς όφελος του λαού του Αφγανιστάν, με πλήρη σεβασμό των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων·

3.  ανησυχεί για τον ευάλωτο χαρακτήρα και την αστάθεια της κεντρικής κυβέρνησης και για την έλλειψη κρατικού ελέγχου σε μεγάλο μέρος της χώρας, γεγονός που επιδεινώνει τις συνέπειες της σύγκρουσης για τον άμαχο πληθυσμό· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να διευκολύνουν τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις όπως τα ανεπίλυτα μετεκλογικά ζητήματα·

4.  καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τις προσπάθειες κατά της μακροχρόνιας τάσης διεθνοτικών εντάσεων που συμβάλλουν στη διάλυση της κεντρικής εξουσίας και να στηρίξει τον πλούσιο πολυεθνοτικό ιστό της αφγανικής κοινωνίας·

5.  τονίζει την μακροπρόθεσμη υποστήριξή του για αξιόπιστες, ελεύθερες, δίκαιες και διαφανείς εκλογές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και εκφράζει την υποστήριξή του στην παρακολούθηση των αφγανικών εκλογών από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης των προεδρικών εκλογών του 2019· τονίζει ότι, λόγω των χρόνιων πολιτικών αντιπαλοτήτων, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα έχει ισχυρότατο αντίκτυπο στη μελλοντική σταθερότητα της αφγανικής κυβέρνησης·

6.  υπογραμμίζει το μεγάλο οικονομικό δυναμικό της χώρας λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των ανθρώπινων και φυσικών της πόρων·

7.  υπογραμμίζει τη σημαντική οικονομική και πολιτική στήριξη της ΕΕ για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Αφγανιστάν, την ανθρωπιστική βοήθεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για κοινό προγραμματισμό μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της·

8.  τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού πολιτικής και περισσότερου διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε σχέση με το Αφγανιστάν και περιφερειακά θέματα·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το κοινό ανακοινωθέν που εγκρίθηκε από τη διοργανωθείσα από τον ΟΗΕ υπουργική διάσκεψη της Γενεύης σχετικά με το Αφγανιστάν, στις 27-28 Νοεμβρίου 2018, για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στη διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν το 2016·

Ρόλος και ευθύνη των περιφερειακών παραγόντων

10.  υπενθυμίζει ότι το Αφγανιστάν είναι μια περίκλειστη χώρα που βρίσκεται στη διασταύρωση Ασίας και Μέσης Ανατολής και αναγνωρίζει ότι η στήριξη και η θετική συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών και περιφερειακών δυνάμεων, ιδίως της Κίνας, του Ιράν, της Ινδίας, της Ρωσίας και του Πακιστάν, είναι απαραίτητες για τη σταθεροποίηση, την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα του Αφγανιστάν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα σταθερό και επιτυχημένο Αφγανιστάν δεν αποτελεί πάντα τον τελικό στόχο για αυτούς τους περιφερειακούς παράγοντες και υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο αυτών των χωρών στη διαδικασία σταθεροποίησης και ειρήνης· ζητεί από τις γειτονικές χώρες να μην εμποδίζουν στο μέλλον τις αφγανικές εξαγωγές, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν·

11.  τονίζει ότι η κινητικότητα και η συνεχιζόμενη δραστηριότητα των τρομοκρατικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν αλλά και στο Πακιστάν συμβάλλουν στην αστάθεια της κατάστασης σε όλη την περιοχή·

12.  υπογραμμίζει ότι το Αφγανιστάν συχνά υφίσταται τις επιπτώσεις των ανταγωνιστικών στόχων των περιφερειακών δυνάμεων· καλεί τις περιφερειακές δυνάμεις να στηρίξουν πλήρως τις ειρηνευτικές προσπάθειες στο Αφγανιστάν· υποστηρίζει τα φόρουμ περιφερειακής συνεργασίας, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για την παράλληλη μέσω τρίτων συμμετοχή στη σύγκρουση ορισμένων από τις γειτονικές χώρες του Αφγανιστάν, γεγονός που υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες· καλεί αυτούς τους γείτονες να μην εντάσσουν εξαρτώμενους τρίτους στις αντιπαλότητές τους στο Αφγανιστάν και παροτρύνει τόσο τους γείτονες όσο και τις περιφερειακές δυνάμεις να συνεργαστούν πλήρως προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στο Αφγανιστάν·

13.  προτρέπει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για διάλογο και συνεργασία με τους περιφερειακούς εταίρους για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων·

14.  τονίζει τη θεμελιώδη σημασία των υποδομών και της περιφερειακής ανάπτυξης στο Αφγανιστάν για τη βελτίωση του εμπορίου και της συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Νότιας Ασίας, καθώς και ως σταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή·

15.  καλεί την ΕΕ να περιλάβει σκέψεις για μια συνεργασία ΕΕ-Αφγανιστάν στις στρατηγικές της για την Κεντρική και τη Νότια Ασία·

Ασφάλεια και οικοδόμηση της ειρήνης

16.  εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια στο Αφγανιστάν και τα διαρκή εδαφικά οφέλη των μαχητών Ταλιμπάν και διαφόρων τρομοκρατικών ομάδων όπως το IS-KP, που φαίνεται να ενισχύεται έντονα από την παρουσία ξένων μαχητών· καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις τους εναντίον των Αφγανών πολιτών, των δυνάμεων ασφαλείας, των θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει την πλήρη δέσμευσή του για την καταπολέμηση όλων των μορφών τρομοκρατίας και αποτίει φόρο τιμής σε όλους τους νεκρούς του συνασπισμού, των αφγανικών δυνάμεων και τους αμάχους που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για ένα δημοκρατικό, ασφαλές και σταθερό Αφγανιστάν, με ευημερία για όλους τους πολίτες του· σημειώνει ότι περισσότερες από τις μισές αντικυβερνητικές επιθέσεις το 2018 αποδόθηκαν στο IS-KP του οποίου στόχος είναι η παράλυση και ο εκτροχιασμός της διαδικασίας συμφιλίωσης και ειρήνης· σημειώνει με ανησυχία ότι οι σημερινές τζιχαντιστικές οργανώσεις, το IS-KP, η Αλ Κάιντα και οι διάφορες υποομάδες τους, κατάφεραν να προσαρμοστούν και να εδραιωθούν, γεγονός που συνιστά μείζονα πρόκληση για την ασφάλεια του Αφγανιστάν, της περιοχής και της Ευρώπης·

17.  τονίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη και χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας που συνήφθη με τους Hezb-e-Islami· είναι έτοιμο να συμβάλει έμπρακτα στο πλαίσιο κάθε κατάλληλου μέσου της ΕΕ, αμέσως μόλις υπάρξει ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία· καλεί τους Ταλιμπάν να καταγγείλουν τη βία, να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική διαδικασία και να αποδεχτούν το Σύνταγμα του Αφγανιστάν· τονίζει τη στήριξή του για την ολοκληρωμένη ειρηνευτική προσφορά που έχει επανειλημμένως προτείνει η κυβέρνηση στους Ταλιμπάν· καλεί την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει πλήρως στις συνομιλίες αυτές· αναγνωρίζει ότι το ζήτημα της μακροπρόθεσμης συνδυασμένης διεθνούς παρουσίας στον τομέα της ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας ώστε να σταθεροποιηθεί η χώρα και να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστεί εκ νέου ασφαλές καταφύγιο για τρομοκρατικές ομάδες και πηγή περιφερειακής αστάθειας· υπενθυμίζει ότι όλες οι πλευρές της σύγκρουσης πρέπει να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη περίοδο κατάπαυσης του πυρός από το 2001, το Eid al-Fitr, που έδειξε τη γενικευμένη επιθυμία των Αφγανών για ειρήνη· ζητεί από τους Ταλιμπάν να ανταποκριθούν θετικά στις εκκλήσεις του Αφγανού Προέδρου για μια νέα περίοδο κατάπαυσης του πυρός·

19.  τονίζει ότι τέσσερις δεκαετίες πολέμων και συγκρούσεων, αρχής γενομένης από τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979, οδήγησαν σε πολλά από τα άλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Αφγανιστάν· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των νέων και της αφγανικής διασποράς στη διαδικασία οικοδόμησης ενός ασφαλούς και καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα· καλεί την ΕΕ να ταχθεί υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης για τα θύματα βίας·

20.  επισημαίνει ότι, μετά το κλείσιμο, τον Δεκέμβριο του 2016, της Αστυνομικής Αποστολής ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL Afghanistan) η οποία παρείχε εξειδικευμένη κατάρτιση και συμβουλές στην αφγανική Εθνική Αστυνομία και στο Υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση συνέχισε τη συνεργασία της με την αφγανική αστυνομία μέσω των εξωτερικών μέσων της ΕΕ, όπως ο μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και στην ειρήνη (IcSP) ο οποίος χρηματοδοτεί επίσης δράσεις συμφιλίωσης·

21.  επισημαίνει ότι η αποστολή της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF) δημιούργησε εκ του μηδενός τις αφγανικές δυνάμεις εθνικής ασφάλειας που αποτελούν πλέον μια ικανή δύναμη 352.000 στρατιωτών και αστυνομικών αξιωματούχων η οποία διαθέτει πεζικό, στρατιωτική αστυνομία, υπηρεσία πληροφοριών, υπηρεσία για αποναρκοθετήσεις οδών και διαδρομών, υποστήριξη πολεμικών επιχειρήσεων, ιατρικές, αεροπορικές και υλικοτεχνικές ικανότητες, καταπολεμώντας με τον τρόπο αυτόν την επιρροή των ανταρτών στη χώρα·

22.  σημειώνει ότι η ISAF δημιούργησε ένα ασφαλές περιβάλλον για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης που οδήγησε στη μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση των βασικών δεικτών υγείας και άλλων αναπτυξιακών δεικτών από οποιαδήποτε άλλη χώρα· σημειώνει ότι η επιτυχία της ISAF οδήγησε επίσης στην ανάδυση δυναμικών μέσων ενημέρωσης και εκατομμύρια Αφγανών ασκούν τώρα το δικαίωμα ψήφου τους·

23.  ενθαρρύνει περαιτέρω την αποστολή Resolute Support του ΝΑΤΟ για τη συνέχιση της εκπαίδευσης και της εποπτείας του αφγανικού στρατού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσφέρουν μη στρατιωτική εκπαίδευση στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων στην εθνική και τις τοπικές κυβερνήσεις του Αφγανιστάν·

24.  ενθαρρύνει το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να συνεργαστούν για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με ομάδες ανταρτών που απειλούν το Αφγανιστάν και να συντονίσουν από κοινού τις συστάσεις πολιτικής προς τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας·

25.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι οι Ταλιμπάν και άλλες ομάδες ανταρτών εκμεταλλεύονται την ενωσιακή και τη διεθνή παρουσία στο Αφγανιστάν και την ανάπτυξη που αυτές έχουν επιτύχει ως προπαγάνδα για να προωθήσουν το αφήγημα ότι οι ξένοι κατακτητές θέτουν εμπόδια στο Αφγανιστάν και τον τρόπο ζωής του· ενθαρρύνει την ΕΕ και την αφγανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσουν αυτή την προπαγάνδα·

26.  τονίζει ότι η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό συστατικό της δημιουργίας περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ασφάλεια στο Αφγανιστάν· παροτρύνει όλους τους σημαντικούς εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάρθρωση όλων των δικτύων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τον τερματισμό της κατάχρησης των δικτύων hawala και των διεθνών δωρεών για τον σκοπό αυτό, με σκοπό την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, του εξτρεμισμού και των εργαλείων στρατολόγησης που εξακολουθούν να βασίζονται σε αφγανικές τρομοκρατικές οργανώσεις·

27.  ζητεί επιτακτικά από την αφγανική κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η πρόληψη και η καταπολέμηση της διάδοσης εξτρεμιστικών ιδεολογιών βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων της·

28.  τάσσεται υπέρ του αφγανικού προγράμματος ειρήνης και επανένταξης, το οποίο προωθεί την επανένταξη στην κοινωνία μελών των Ταλιμπάν που παραδίδονται και αποκηρύττουν τη βία· συγχαίρει το Ηνωμένο Βασίλειο για το γεγονός ότι έχει ήδη συνεισφέρει εκεί πάνω από 9 εκατομμύρια λίρες·

29.  καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή, την προστασία και τα δικαιώματα των γυναικών καθ’ όλο τον κύκλο της σύγκρουσης, από την πρόληψη των συγκρούσεων έως και την ανασυγκρότηση μετά τη σύγκρουση·

30.  ενθαρρύνει την αφγανική κυβέρνηση να αναπτύξει αποτελεσματικά χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά (ΧΒΡΠ) αντίμετρα· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να παράσχει επιχειρησιακή, τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων ΧΒΡΠ·

31.  ενθαρρύνει την αφγανική κυβέρνηση να ενισχύσει τα εγχώρια συστήματα ελέγχου της για την καταπολέμηση της ευρείας διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, σύμφωνα με τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα·

Οικοδόμηση του κράτους

32.  τονίζει την ανάγκη η κυβέρνηση του Αφγανιστάν και η διεθνής κοινότητα να εντείνουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη της διαφθοράς στη χώρα, καθώς και να ενισχύσουν θεσμούς χωρίς αποκλεισμούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και να βελτιώσουν την τοπική διακυβέρνηση ως κρίσιμα βήματα προς την οικοδόμηση ενός σταθερού και νόμιμου κράτους ικανού να προλαμβάνει συγκρούσεις και εξεγέρσεις· καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να ενισχύσει την εθνική ικανότητα ανάκτησης των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων μέσω προγραμμάτων όπως η πρωτοβουλία ανάκτησης κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων που διευθύνουν η Παγκόσμια Τράπεζα και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC)·

33.  καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να αυξήσει την πολιτική συμμετοχικότητα, να ενισχύσει τη λογοδοσία και να καταπολεμήσει ενεργά τη διαφθορά·

34.  τονίζει ότι πρέπει να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ εθνικής κυβέρνησης και τοπικών αρχών στο Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε δυνητικά να αμβλυνθεί εάν η αφγανική κυβέρνηση επιβάλλει τον νόμο που απαιτεί από τους περιφερειακούς κυβερνήτες να είναι παρόντες στις περιφέρειες που εκπροσωπούν·

35.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ επενδύονται σε έργα που βοηθούν τον πληθυσμό του Αφγανιστάν και ότι παρέχεται επαρκής στήριξη στους δήμους κατά την παροχή των βασικών υπηρεσιών τους, και στην οικοδόμηση της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστούν τα βασικά πρότυπα διαβίωσης για τον πληθυσμό, να διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των κεντρικών αρχών και των τοπικών δήμων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις, να ενισχυθεί η στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών, και ιδίως προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, ειδικότερα, να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων που υποστηρίζουν φορείς που προωθούν τη λογοδοσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές και προωθούν τοπικά ενσωματωμένους μηχανισμούς διαλόγου και επίλυσης συγκρούσεων·

36.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει το πρόγραμμα σταδιακής αποχώρησης μετά το κλείσιμο της αποστολής EUPOL, που περιλαμβάνει την εξασφάλιση βιώσιμης μεταβίβασης των δραστηριοτήτων της EUPOL στους τοπικούς και διεθνείς εταίρους· παροτρύνει όλα τα μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διαμόρφωση της Αφγανικής Εθνικής Αστυνομίας σε μια επαγγελματική δύναμη προστασίας και ασφάλειας, την ενίσχυση όλων των οργάνων επιβολής του νόμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και στη βελτίωση της κατάστασης των αφγανικών φυλακών, καθώς και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατουμένων·

37.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι εκστρατείες καταπολέμησης των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν έχουν αποτύχει και δεν έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες για τη στόχευση των εργαστηρίων ναρκωτικών των Ταλιμπάν και των διεθνών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και παρέχουν χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις των Ταλιμπάν και τρομοκρατικών οργανώσεων· υποστηρίζει και ενστερνίζεται τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης του Αφγανιστάν για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, που στηρίζεται από το UNODC· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της καλλιέργειας οπίου στο Αφγανιστάν(16) και καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να θέσει σε εφαρμογή στοχευμένες πολιτικές για να αντιστρέψει αυτή την τάση· επισημαίνει ότι έχει καίρια σημασία να βρεθούν απτές και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην παραγωγή οπιούχου παπαρούνας και να τις προσφέρουν στους παραγωγούς·

38.  υπογραμμίζει ότι οι κύριες πηγές εισοδήματος για τους Ταλιμπάν είναι τα παράνομα ορυχεία και η παραγωγή οπίου· σημειώνει ότι εκτιμάται επί του παρόντος ότι οι παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες αποφέρουν στους Ταλιμπάν έσοδα 200-300 εκατομμυρίων EUR ετησίως·

39.  ζητεί την προσθήκη κατάλληλων ελέγχων και ισορροπιών και την αύξηση της διαφάνειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και η πρόληψη οποιασδήποτε κατάχρησης της εξωτερικής ή αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τη Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας·

40.  υπενθυμίζει ότι το 2016 η ΕΕ υπέγραψε με το Αφγανιστάν σύμβαση για τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού (SBC), διαθέτοντας 200 εκατομμύρια EUR σε μία διετία για τη στήριξη του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενισχυθούν τα κυβερνητικά όργανα και να αυξηθούν οι πόροι για αναπτυξιακές προτεραιότητες όπως η δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης, η μείωση της φτώχειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει ότι οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά·

41.  επισημαίνει ότι η σύμβαση SBC βασίζεται σε μια συνολικά θετική αξιολόγηση της προόδου που σημείωσε το Αφγανιστάν σε βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων· αναγνωρίζει τη σημασία περιγραφής των στόχων που έχουν καθοριστεί στην SBC και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης· τονίζει περαιτέρω τη σημασία της εποπτείας και της συστηματικής παρακολούθησης για την πρόληψη καταχρήσεων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να δοθεί έμφαση από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα· καλεί την Επιτροπή να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση της σύμβασης SBC και τονίζει ότι τα πορίσματά της σχετικά με αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προετοιμαστεί η συνέχιση της δράσης δημοσιονομικής στήριξης για την περίοδο 2018-2021·

Κοινωνία των πολιτών και ανθρώπινα δικαιώματα

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η CAPD ΕΕ-Αφγανιστάν τονίζει τον διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στους πόρους και να υποστηριχθεί η πλήρης άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων μέσω της απασχόλησης περισσότερων γυναικών στις κυβερνητικές δομές του Αφγανιστάν, καθώς και στα συστήματα ασφάλειας και δικαιοσύνης· καλεί το Αφγανιστάν να εργαστεί για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή των διατάξεων της CAPD που αναφέρονται στους τίτλους Ι και ΙΙ·

43.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει σθεναρή στάση όσον αφορά την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων, και του κράτους δικαίου αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της συμφωνίας· επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα εάν η κυβέρνηση του Αφγανιστάν παραβιάζει τα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας·

44.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη βελτίωση των συνθηκών για τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ανθρώπους με αναπηρία και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ότι οι ομάδες αυτές έχουν ιδιαίτερη ανάγκη βοήθειας, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η συμφωνία στην ισότητα των φύλων και τις συναφείς πολιτικές, καθώς και για τη μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την ΕΕ να προωθήσει περαιτέρω την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, και τη χειραφέτηση των γυναικών, μέσω των αναπτυξιακών της προσπαθειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή των κοινωνιακών στάσεων απέναντι στον κοινωνικοοικονομικό ρόλο των γυναικών απαιτεί τη λήψη αντίστοιχων μέτρων για την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου·

46.  τονίζει την ανάγκη προστασίας των εθνοτικών και των θρησκευτικών μειονοτήτων είτε απειλούνται είτε δέχονται επίθεση· σημειώνει ότι η σιιτική εθνοτική ομάδα Hazara στοχοποιείται περισσότερο από άλλες ομάδες και, συνεπώς, αξίζει ιδιαίτερη προσοχή·

47.  ζητεί την ενίσχυση και τη στήριξη των εθνικών και υποεθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας· ζητεί επιτακτικά από τους διεθνείς ομολόγους να ενθαρρύνουν τη στενότερη συνεργασία με αυτούς τους αφγανούς εταίρους·

48.  στηρίζει τις προσπάθειες του ΔΠΔ να διασφαλίσει τη λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται ότι διαπράχθηκαν από τον Μάιο του 2003 και μετά·

49.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό πιο βίαιων και εσκεμμένων επιθέσεων σε υγειονομικές εγκαταστάσεις και κατά εργαζομένων στον τομέα της υγείας και για τη στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών· ζητεί επιτακτικά από όλες τις πλευρές να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου προκειμένου να αποτραπούν οι επιθέσεις κατά αμάχων και κατά μη στρατιωτικών υποδομών·

50.  καλεί τις αρχές του Αφγανιστάν να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

Ανάπτυξη και εμπόριο

51.  αναγνωρίζει ότι ο τελικός στόχος της βοήθειας της ΕΕ προς το Αφγανιστάν είναι να βοηθήσει την κυβέρνηση και την οικονομία της χώρας στην εξάλειψη της φτώχειας και στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και την οικονομική μεγέθυνση με την εσωτερική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία μέσω του εξωτερικού εμπορίου και των βιώσιμων δημόσιων επενδύσεων, προκειμένου να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση από την εξωτερική βοήθεια, συμβάλλοντας στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Αφγανιστάν·

52.  Σημειώνει ότι το Αφγανιστάν είναι από τους μεγαλύτερους αποδέκτες αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δέσμευσαν 3,6 δισεκατομμύρια EUR για βοήθεια στη χώρα μεταξύ του 2002 και του 2016· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό των Αφγανών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε από 38 % (2012) σε 55 % (2017) και επισημαίνει ότι η χώρα καταγράφει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2014, λόγω της σταδιακής αποχώρησης των διεθνών δυνάμεων ασφαλείας, σε συνδυασμό με τη μείωση της διεθνούς βοήθειας και την επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας·

53.  τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης του υψηλού ποσοστού ανεργίας και καταπολέμησης της φτώχειας ούτως ώστε υπάρξει πρόοδος προς την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα·

54.  τονίζει ότι χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης πέραν της γεωργίας και της εργασίας για την κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπεί η στρατολόγηση νέων ανδρών στους Ταλιμπάν και σε άλλα δίκτυα ανταρτών·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το εθνικό πλαίσιο ειρήνης και ανάπτυξης του Αφγανιστάν (ANPDF), του 2016, και για το πλαίσιο αυτάρκειας μέσω αμοιβαίας λογοδοσίας (SMAF), που εγκρίθηκαν από την αφγανική κυβέρνηση· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν, μέσω της CAPD, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχει ενστερνιστεί το Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης·

56.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή να αξιολογούν ανά τακτά διαστήματα όλα τα μέτρα της ΕΕ στο Αφγανιστάν, χρησιμοποιώντας ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, ιδίως σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια, τη χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της δικαιοσύνης, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ασφάλεια· ζητεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση του σχετικού αντικτύπου των μέτρων της ΕΕ στη συνολική κατάσταση στη χώρα και στο επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ παραγόντων της ΕΕ και άλλων διεθνών αποστολών και μέτρων, καθώς και τη δημοσίευση των πορισμάτων και των συστάσεων και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

57.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα σημαντικά ποσά εξωτερικής βοήθειας, ο αντίκτυπος ήταν περιορισμένος· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο Αφγανιστάν την τελευταία δεκαετία·

58.  ενθαρρύνει την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη του Αφγανιστάν να συνεργαστούν με τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η στρατηγική προβολή των αναπτυξιακών προσπαθειών, των πηγών τους, των σκοπών και του αντικτύπου τους στον αφγανικό λαό·

59.  υπενθυμίζει ότι υπάρχει έλλειψη μη στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων στο Αφγανιστάν· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν καταλλήλως μη στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες σε βασικούς τομείς καίριας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση των ναρκωτικών, οι οποίοι θα βοηθήσουν και θα εκπαιδεύσουν αφγανούς αξιωματούχους και τοπικούς υπαλλήλους·

60.  υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθεί το εκπαιδευτικό σύστημα του Αφγανιστάν για την αύξηση του αριθμού των παιδιών που φοιτούν σε σχολεία όλων των βαθμίδων·

61.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εγγραφές στα σχολεία έχουν δεκαπλασιαστεί από το 2001, καθώς και ότι τα κορίτσια αποτελούν το 39% των μαθητών·

62.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη νεολαία και ζητεί την πλήρη χρήση προγραμμάτων όπως το Erasmus+ και το «Ορίζων 2020» προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών τομέων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

63.  υποστηρίζει τις δράσεις της ΕΕ και των κρατών μελών που συμβάλλουν στο Καταπιστευματικό Ταμείο για την Ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν, το οποίο διαχειρίζονται από κοινού η Παγκόσμια Τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών του Αφγανιστάν και το οποίο επιδιώκει την παροχή βασικών υπηρεσιών ζωτικής σημασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και την εκπαίδευση·

64.  χαιρετίζει την προσχώρηση του Αφγανιστάν στον ΠΟΕ το 2016 και αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία που θα προσφέρουν το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο μέλλον του Αφγανιστάν· αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ιδιότητα του μέλους του ΠΟΕ στην ενσωμάτωση του Αφγανιστάν στην παγκόσμια οικονομία·

65.  επισημαίνει ότι, μετά την προσχώρηση της χώρας στον ΠΟΕ το 2016, η οποία ενίσχυσε τους δεσμούς του Αφγανιστάν με την παγκόσμια οικονομία, η ΕΕ χορήγησε στο Αφγανιστάν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις, αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να εκμεταλλευτεί αυτό το καθεστώς και να αυξήσει την εσωτερική του ανάπτυξη·

66.  τονίζει ότι οι αφγανικές αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στην αρχή της ανακατανομής· καλεί την ΕΕ να βοηθήσει το Αφγανιστάν στην περιβαλλοντική του ανάπτυξη και στην ενεργειακή μετάβασή του, δεδομένου ότι η παροχή καθαρής και βιώσιμης ενέργειας είναι απαραίτητη προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

67.  υπογραμμίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα των κυβερνητικών θεσμών να χαράξουν και να εφαρμόσουν εμπορικές στρατηγικές και πολιτικές, να βελτιώσουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών και να ενισχύσουν την ποιότητα των προϊόντων ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα·

68.  ζητεί την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΕΕ και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα του Αφγανιστάν· ενθαρρύνει τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

69.  υποστηρίζει και χαιρετίζει κάθε αναπτυξιακό πρόγραμμα που δρομολογείται από την ΕΕ, από ένα μεμονωμένο κράτος μέλος ή από οποιοδήποτε μέλος της διεθνούς κοινότητας, και το οποίο έχει ως στόχο να βοηθά τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και τους επιχειρηματίες να αντεπεξέρχονται στα νομικά έξοδα, τους κανονισμούς και άλλα εμπόδια στην παραγωγή που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από το να εισέλθουν στην αγορά ή/και να αναπτυχθούν στην αγορά·

70.  αναγνωρίζει ότι τα αποθέματα ορυκτών στο Αφγανιστάν προσφέρουν μια οικονομική ευκαιρία για τη δημιουργία εισοδημάτων και θέσεων απασχόλησης στη χώρα· σημειώνει ότι η Κίνα έχει δείξει ενδιαφέρον για αυτά τα αποθέματα ορυκτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις σπάνιες γαίες·

Μετανάστευση

71.  αναγνωρίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί συνεχή πρόκληση για το Αφγανιστάν και συνιστά πρόβλημα για τις γειτονικές χώρες και τα κράτη μέλη της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τους πρωτοφανείς αριθμούς επαναπατριζόμενων μεταναστών κυρίως από το Πακιστάν και το Ιράν και, σε μικρότερο βαθμό, από την Ευρώπη· αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με τους εσωτερικά εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες είναι αποτέλεσμα της απειλής βίας από τις ανταρτικές ομάδες του Αφγανιστάν, καθώς και οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων· τονίζει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας θα πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόληψη των βαθύτερων αιτίων της μαζικής μετανάστευσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εθνική στρατηγική του Αφγανιστάν για τη διαχείριση της επιστροφής· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για την έλλειψη μόνιμων πολιτικών ένταξης για τη διαχείριση των υφιστάμενων ρυθμών επιστροφής από τις αφγανικές αρχές· είναι πεπεισμένο ότι η κατάλληλη επανένταξη των επιστρεφόντων, ιδίως των παιδιών, που πρέπει να έχουν εγγυημένη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη χώρα, και ότι τα άτομα που έχουν επιστρέψει δεν υφίστανται βία ή εξαναγκασμό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών επιστροφής·

72.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας λόγω συγκρούσεων ή ξηρασίας, και τονίζει ότι η ξηρασία έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από 250.000 ατόμων στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της χώρας· σημειώνει ότι το σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας χρηματοδοτείται μόνο κατά το 33,5 % και, ως εκ τούτου, καλεί επιτακτικά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν όλες τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν τις κύριες ανθρωπιστικές προκλήσεις και ανθρώπινες ανάγκες, και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές·

73.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, μολονότι το άρθρο 28 παράγραφος 4 της CAPD ορίζει ότι τα μέρη θα πρέπει να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής, δεν έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία παρά μία άτυπη συμφωνία («Η κοινή πορεία»)· θεωρεί σημαντική την επισημοποίηση τυχόν συμφωνιών επανεισδοχής, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη κοινοβουλευτικής εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου κατά τη σύναψη της «Κοινής Πορείας» και τονίζει τη σημασία που έχει η διεξαγωγή συνεχούς διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης όσον αφορά το ζήτημα των αφγανών προσφύγων στην περιφερειακή του διάσταση·

74.  εκφράζει τη λύπη του για το μεταναστευτικό κύμα από το Αφγανιστάν προς τη Δύση, ιδίως των μορφωμένων και των νέων, λόγω έλλειψης προοπτικών στη χώρα· τονίζει τη βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ για τη βελτίωση της ζωής των αφγανών μεταναστών στο Πακιστάν και το Ιράν· καλεί τις χώρες αυτές να μην απελαύνουν τα άτομα αυτά, καθώς αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σταθερότητα και την οικονομία του Αφγανιστάν· ζητεί την ασφαλή, οργανωμένη και εθελοντική επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους·

75.  συγχαίρει την Επιτροπή για τη θέσπιση, το 2016, σημαντικού σχεδίου για την καλύτερη επανένταξη των επαναπατριζόμενων μεταναστών στο Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, με τη διάθεση 72 εκατομμυρίων EUR ειδικά για το Αφγανιστάν για την περίοδο 2016-2020·

76.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν δεν θα πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα της μετανάστευσης και των στόχων της διαχείρισης των συνόρων, και θεωρεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης·

Τομεακή συνεργασία

77.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ολοκληρωμένες στρατηγικές για κάθε τομέα, με στόχο να διασφαλίσει ευρεία ανάπτυξη σε όλους τους τομείς συνεργασίας με το Αφγανιστάν·

78.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αξιοποιηθεί η πείρα της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας· ζητεί την παροχή στήριξης στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με πλήρη σεβασμό του διαφορετικού εθνοτικού, θρησκευτικού, κοινωνικού ή πολιτικού υποβάθρου τους·

79.  υπογραμμίζει ότι η γεωργία αντιπροσωπεύει το 50% του εισοδήματος του πληθυσμού του Αφγανιστάν και το ένα τέταρτο του ΑΕγχΠ του· σημειώνει ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να διαθέσει 1,4 δισ. EUR για την περίοδο 2014-2020 σε αναπτυξιακά έργα στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει επίσης ότι αυτά τα έργα έχουν καίρια σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα στραφούν στη μαύρη οικονομία·

80.  σημειώνει ότι 80% του αφγανικού πληθυσμού απασχολείται στη γεωργία επιβίωσης σε ένα περιβάλλον εχθρικό στη γεωργία, με ανεπαρκείς μεθόδους άρδευσης· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των προσπαθειών για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας·

81.  σημειώνει με ανησυχία την ξηρασία που πλήττει σήμερα το Αφγανιστάν, η οποία είναι η χειρότερη εδώ και δεκαετίες και απειλεί ανθρώπους, ζώα και τη γεωργία· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τις συχνές φυσικές καταστροφές, όπως ξαφνικές πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις και δριμείς χειμώνες·

82.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι ζημίες σε γεωργικά προϊόντα όπως το σιτάρι μπορούν να οδηγήσουν σε εκτόπιση, φτώχεια, πείνα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στροφή στη μαύρη αγορά, και ότι τρία εκατομμύρια άτομα αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας και απώλειας των μέσων διαβίωσης·

83.  αναγνωρίζει ότι η επιστροφή του μεγαλύτερου μέρους της αλυσίδας αξίας της επεξεργασίας τροφίμων στο Αφγανιστάν θα μπορούσε να αυξήσει το εισόδημα των οικογενειών, να αυξήσει την επισιτιστική ασφάλεια, να μειώσει το κόστος των τροφίμων και να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης·

84.  ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στο Αφγανιστάν και τονίζει τη σημασία του εμβολιασμού για όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδίως για εκείνους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ασθένειες, όπως τα παιδιά·

85.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η βασική πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη έχει αυξηθεί από 9% σε περισσότερο από 57% και ότι το προσδόκιμο ζωής έχει ανέλθει από 44 σε 60 έτη, καθώς και ότι αυτές οι βελτιώσεις μπόρεσαν να επιτευχθούν χάρη στις συνδρομές της ΕΕ, των μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ, και της διεθνούς κοινότητας· αναγνωρίζει, υπό το φως αυτών των επιτευγμάτων, ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να συνεχιστούν η άνοδος του προσδόκιμου ζωής και η μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των γυναικών κατά τον τοκετό, καθώς και των νεογέννητων παιδιών·

86.  καταδικάζει απερίφραστα τις πρακτικές διαφθοράς στο αφγανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι εισαγωγές παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, και ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να συνεχίσει να ασκεί πίεση στην αφγανική κυβέρνηση ώστε να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη αυτών των πρακτικών διαφθοράς·

87.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας στο Αφγανιστάν και ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στέλνουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας για την εκπαίδευση των τοπικών ιατρών και του λοιπού ιατρικού προσωπικού·

88.  σημειώνει ότι η εμπορία ανθρώπων και η διακίνηση μεταναστών ζημιώνει και τις δύο πλευρές, και ιδίως την αφγανική κοινωνία· ζητεί, ως εκ τούτου, την υλοποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, για τη διάλυση των διεθνικών εγκληματικών δικτύων που επωφελούνται από την αστάθεια και τους αδύναμους θεσμούς·

Εφαρμογή της CAPD

89.  επικροτεί την CAPD ως την πρώτη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Αφγανιστάν·

90.  σημειώνει ότι η CAPD παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη σχέσεων σε διάφορους τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η υγεία, η αγροτική ανάπτυξη, η εκπαίδευση, οι επιστήμες και η τεχνολογία, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών, η μετανάστευση, η πυρηνική ασφάλεια, η μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και η κλιματική αλλαγή·

91.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση των κοινών οργάνων συνεργασίας σε εκτελεστικό επίπεδο, με έμφαση στη διεξαγωγή τακτικών διαλόγων για πολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, που αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας·

92.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η CAPD δεν περιλαμβάνει διατάξεις για τον από κοινού κοινοβουλευτικό έλεγχο της εφαρμογής της· προωθεί τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινοβουλίων των κρατών μελών και του αφγανικού κοινοβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της CAPD·

93.  σημειώνει την αντικατάσταση του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τη χώρα από ειδικό απεσταλμένο, τον Σεπτέμβριο του 2017, και την ενσωμάτωσή του στη δομή της ΕΥΕΔ·

94.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή σε τομείς που υπόκεινται στη συναίνεση του Κοινοβουλίου, ιδίως το κεφάλαιο για τη συνεργασία σε θέματα εμπορίου και επενδύσεων, το οποίο εμπίπτει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ, αντί να ζητήσει την κύρωση στην αρχή της διαδικασίας, πριν από τη λήψη του εν λόγω μέτρου· θεωρεί ότι η απόφαση αυτή αντίκειται στην αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και υπονομεύει τα νόμιμα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου·

°

°  °

95.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για το Αφγανιστάν, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν.

(1)

ΕΕ L 67, της 14.3.2017, σ. 3.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(0000)0000.

(3)

ΕΕ C 65, της 19.2.2016, σ. 133.

(4)

ΕΕ C 169 E, της 15.6.2012, σ. 108.

(5)

ΕΕ C 168 E, της 14.6.2013, σ. 55.

(6)

ΕΕ C 378, της 9.11.2017, σ. 73.

(7)

ΕΕ C 349, της 17.10.2017, σ. 41.

(8)

ΕΕ C 366, της 27.10.2017, σ. 129.

(9)

ΕΕ C 66, της 21.2.2018, σ. 17.

(10)

ΕΕ C 298, της 23.8.2018, σ. 39.

(11)

ΕΕ C 337, της 20.9.2018, σ. 48.

(12)

ΕΕ C 369, της 11.10.2018, σ. 85.

(13)

Αποφάσεις του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2011 (16146/11 και 16147/11).

(14)

Έκθεση πληροφοριών της EASO σχετικά με τη χώρα καταγωγής, κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν — επικαιροποίηση, Μάιος 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf

(15)

Ειδικός γενικός επιθεωρητής των ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν (SIGAR), Τριμηνιαία έκθεση προς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, 30 Οκτωβρίου 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf

(16)

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (22.11.2018)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου

(2015/0302M(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Frank Engel

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  Σημειώνει ότι το Αφγανιστάν είναι από τους μεγαλύτερους αποδέκτες αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δέσμευσαν 3,6 δισεκατομμύρια EUR για βοήθεια στη χώρα μεταξύ του 2002 και του 2016· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό των Αφγανών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε από 38 % (2012) σε 55 % (2017) και επισημαίνει ότι η χώρα καταγράφει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2014, λόγω της σταδιακής αποχώρησης των διεθνών δυνάμεων ασφαλείας, σε συνδυασμό με τη μείωση της διεθνούς βοήθειας και την επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας·

2.  αναγνωρίζει ότι αυτή η πρόσφατη μεταστροφή της πορείας ανάπτυξης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εντατικοποίηση της μακροχρόνιας βίας και των συγκρούσεων· επισημαίνει ότι το 2018 βαίνει προς την ανάδειξή του στο έτος με τους περισσότερους θανάτους αμάχων και εκφράζει τη λύπη του για το μεγάλο κύμα επιθέσεων και δολοφονιών κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2018, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε μεγάλο αριθμό αμάχων και σε δέκα υποψηφίους στις συγκεκριμένες εκλογές· υπογραμμίζει ότι ο εσωτερικός εκτοπισμός, η άφιξη επαναπατριζόμενων από τη γύρω περιοχή –συμπεριλαμβανομένων 500 000 Αφγανών χωρίς έγγραφα ταυτότητας από την αρχή του έτους έπειτα από την εφαρμογή κατασταλτικών μέτρων στο Ιράν– και τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και κλιματικοί παράγοντες, όπως η συνεχιζόμενη ξηρασία, οδήγησαν στο σύνολό τους σε επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης· σημειώνει με ανησυχία ότι οι δραστηριότητες επανένταξης, που χρηματοδοτούνται από την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ, είναι δύσκολο να εκτελεστούν λόγω της υφιστάμενης κατάστασης της χώρας στον ανθρωπιστικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας·

3.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας λόγω συγκρούσεων ή ξηρασίας, και τονίζει ότι η ξηρασία έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από 250 000 ατόμων στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της χώρας· σημειώνει ότι το σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας χρηματοδοτείται μόνο κατά το 33,5 % και, ως εκ τούτου, καλεί επιτακτικά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν όλες τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν τις κύριες ανθρωπιστικές προκλήσεις και ανθρώπινες ανάγκες, και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές·

4.  τονίζει την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης των προκλήσεων στον ανθρωπιστικό τομέα και στους τομείς της ανάπτυξης και της ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω πιο μακροπρόθεσμων συστημικών δράσεων, και την ανάγκη καλύτερης λειτουργικοποίησης των μεταξύ τους δεσμών· επιμένει ότι η ειρήνευση της χώρας, η εξάλειψη της φτώχειας και η υποστήριξη του αγώνα κατά των Ταλιμπάν, η εξομάλυνση της λειτουργίας του κράτους και των θεσμών του και η επέκταση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, όπως υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στο Αφγανιστάν·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το Εθνικό πλαίσιο ειρήνης και ανάπτυξης του Αφγανιστάν (ANPDF), του 2016, και για το Πλαίσιο αυτάρκειας μέσω αμοιβαίας λογοδοσίας (SMAF) που εγκρίθηκε από την αφγανική κυβέρνηση· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν, μέσω της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (CAPD), τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχει ενστερνιστεί το Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης·

6.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικότερα δε για εξάλειψη της φτώχειας, εστιάζοντας τις προσπάθειές της στους τομείς στους οποίους προσφέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και σεβόμενη τις αρχές της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της βοήθειας, και την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ)· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας με βάση τις ανάγκες στο Αφγανιστάν και να δοθεί έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας ειδικότερα, στην αντιμετώπιση τρωτών σημείων όπως η εκτεταμένη επισιτιστική ανασφάλεια και ο χρόνιος υποσιτισμός, και στη διαχείριση των υδάτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η στήριξη στην κυβέρνηση με στόχο να βελτιωθεί η καθολική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, με έμφαση στην εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης για τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των κοριτσιών και των παιδιών, καθώς και στην αντιμετώπιση των αναγκών σε σχέση με τις αναπηρίες και την ψυχική υγεία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) μπορούν να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην άσκηση του κοινωνικού ελέγχου που απαιτείται για την εξακρίβωση της καλής παροχής δημόσιων υπηρεσιών·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναφορά στην ανάπτυξη της βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας στην CAPD, δεδομένου ότι οι αγροτικές οικονομίες και η γεωργία συνιστούν σήμερα την κύρια πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· καλεί την ΕΕ να εντείνει τις παρεμβάσεις της σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να βελτιωθούν η επισιτιστική και η διατροφική ασφάλεια, η διαβίωση και η απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής στους μικροκαλλιεργητές εκμεταλλεύσεων αυτοσυντήρησης·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η συμφωνία στην ισότητα των φύλων και τις συναφείς πολιτικές, καθώς και για τη μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την ΕΕ να προωθήσει περαιτέρω την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, και τη χειραφέτηση των γυναικών, μέσω των αναπτυξιακών της προσπαθειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή των κοινωνιακών στάσεων απέναντι στον κοινωνικοοικονομικό ρόλο των γυναικών απαιτεί τη λήψη αντίστοιχων μέτρων για την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου·

9.  χαιρετίζει την εθνική στρατηγική του Αφγανιστάν για τη διαχείριση των επιστροφών, ωστόσο τονίζει την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης για την υλοποίηση μέτρων διασφάλισης της επανένταξης των αφγανών πολιτών, και ιδίως των παιδιών, τα οποία πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, μολονότι το άρθρο 28 παράγραφος 4 της CAPD ορίζει ότι τα μέρη θα πρέπει να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής, δεν έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία παρά μία άτυπη συμφωνία («Η κοινή πορεία»)· θεωρεί σημαντική την επισημοποίηση τυχόν συμφωνιών επανεισδοχής, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη κοινοβουλευτικής εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου κατά τη σύναψη της «Κοινής Πορείας» και τονίζει τη σημασία που έχει η διεξαγωγή συνεχούς διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης όσον αφορά το ζήτημα των αφγανών προσφύγων στην περιφερειακή του διάσταση·

10.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν δεν θα πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα της μετανάστευσης και των στόχων της διαχείρισης των συνόρων, και θεωρεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης·

11.  χαιρετίζει τη Σύμβαση ΕΕ-Αφγανιστάν για τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού (SBC) (δημοσιονομική στήριξη), που υπογράφηκε το 2016, καθώς μπορεί να ενισχύσει τους κυβερνητικούς θεσμούς και τον ενστερνισμό των αναπτυξιακών πολιτικών από αυτούς· επισημαίνει ότι η Σύμβαση SBC βασίζεται σε μια συνολικά θετική αξιολόγηση της προόδου που σημείωσε το Αφγανιστάν σε βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων· τονίζει ότι οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και να παρακολουθούνται συστηματικά για την πρόληψη καταχρήσεων· καλεί την Επιτροπή να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση της Σύμβασης SBC και τονίζει ότι τα εν λόγω πορίσματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προετοιμαστεί η συνέχιση της δράσης δημοσιονομικής στήριξης για την περίοδο 2018-2021.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν

Έγγραφα αναφοράς

2015/0302M(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

AFET

 

 

 

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Frank Engel

23.5.2018

Εξέταση στην επιτροπή

9.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Στέλιος Κούλογλου, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Ελένη Θεοχάρους, Joachim Zeller, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Mireille D’Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

3

0

ECR

Ελένη Θεοχάρους

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

18.6.2018

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου

(2015/0302M(NLE))

Για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου: Bernd Lange (Πρόεδρος)

Position

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου παρουσιάζει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, την ακόλουθη τροπολογία:

Τροπολογία    1

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση του Συμβουλίου να προχωρήσει, προτού λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου, στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, η οποία περιλαμβάνει τομείς, και συγκεκριμένα ένα κεφάλαιο για τη συνεργασία σε θέματα εμπορίου και επενδύσεων, οι οποίοι εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ· θεωρεί ότι η απόφαση αυτή αντίκειται στην αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ, και υπονομεύει τα νόμιμα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου στον τομέα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, που προβλέπονται στα άρθρα 207 και 218 ΣΛΕΕ· εκφράζει την απογοήτευσή του για την παράλειψη του Συμβουλίου να ζητήσει την έγκριση του Κοινοβουλίου σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και πριν από την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, σύμφωνα με την πάγια πρακτική για ειδικές εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν

Έγγραφα αναφοράς

2015/0302M(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

AFET

 

 

 

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Bernd Lange

23.4.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2018

 

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν

Έγγραφα αναφοράς

2015/0302M(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

 

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

 

INTA

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Ημερομηνία κατάθεσης

1.2.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

ENF

Mario Borghezio

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

4

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου