Menettely : 2015/0302M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0058/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0058/2019

Keskustelut :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0170

MIETINTÖ     
PDF 239kWORD 81k
31.1.2019
PE 629.400v02-00 A8-0058/2019

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 0215/0302M(NLE))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15093/2016),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 18. helmikuuta 2017 allekirjoittaman Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 6. helmikuuta 2018 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 37 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 ja 209 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan toisen alakohdan ja 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0107/2018),

–  ottaa huomioon ... antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi(2),

–  ottaa huomioon EU:n yksinomaisen toimivallan piiriin kuuluvan kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen osien tilapäisen soveltamisen 1. joulukuuta 2017 alkaen,

–  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevaan yhteistyösopimukseen liittyvistä neuvotteluista(3),

–  ottaa huomioon aiemmat Afganistaniin liittyvät päätöslauselmansa, erityisesti 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman Afganistania koskevasta uudesta strategiasta(4), 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n Afganistanille antaman taloudellisen tuen valvonnasta(5), 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Pakistanin alueellisesta roolista ja poliittisista suhteista EU:n kanssa(6), 8. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman kuolemanrangaistuksesta(7), 26. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Afganistanista ja erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyistä murhista(8), 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman sairaaloihin ja kouluihin tehdyistä hyökkäyksistä, jotka ovat vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta(9), 5. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys(10), 13. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n poliittisista suhteista Intiaan(11) ja 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman Afganistanin tilanteesta(12),

–  ottaa huomioon 19. marraskuuta 2018 ja 16. lokakuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Afganistanista,

–  ottaa huomioon komission sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 24. heinäkuuta 2017 antaman yhteisen tiedonannon EU:n Afganistan-strategian osatekijöistä (JOIN(2017)0031),

–  ottaa huomioon Afganistania koskevan suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman vuosille 2014–2020, joka kuuluu unionin kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen,

–  ottaa huomioon vuosia 2018–2020 koskevan unionin maakohtaisen etenemissuunnitelman, joka koskee yhteistyötä Afganistanin kansalaisyhteiskunnan kanssa,

  ottaa huomioon Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation (EUPOL Afganistan) päättymisen vuonna 2016,

–  ottaa huomioon 10. syyskuuta 2018 annetun YK:n pääsihteerin raportin Afganistanin tilanteesta ja sen vaikutuksista kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen,

  ottaa huomioon 2. lokakuuta 2016 esitetyn muuttoliikekysymyksiä koskevan EU:n ja Afganistanin yhteisen etenemissuunnitelman,

  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2210 (2015) ja 2344 (2017) ja YK:n avustusoperaatiota Afganistanissa (UNAMA) koskevan toimeksiannon,

–  ottaa huomioon maansisäisten pakolaisten ihmisoikeustilanteesta raportoivan YK:n erityisraportoijan 12. huhtikuuta 2017 antaman raportin käynnistään Afganistanissa,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) pääsyyttäjän Fatou Bensoudan 3. marraskuuta 2017 esittämän vaatimuksen tutkimuksen käynnistämisestä Afganistanissa väitetysti 1. toukokuuta 2003 lähtien tehdyistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 27.–28. marraskuuta 2018 pidetyn Afganistania käsitelleen Geneven ministerikokouksen,

  ottaa huomioon Brysselissä 5. lokakuuta 2016 pidetyn Afganistania käsitelleen kansainvälisen konferenssin, jonka yhteispuheenjohtajana Euroopan unioni toimi, tulokset sekä Bonnissa 5. joulukuuta 2011, Tokiossa 8. heinäkuuta 2012 ja Lontoossa 4. joulukuuta 2014 pidetyissä Afganistania käsitelleissä kansainvälisissä konferensseissa annetut molemminpuoliset sitoumukset,

–  ottaa huomioon 26.–27. maaliskuuta 2018 pidetyn Afganistania käsitelleen Taškentin konferenssin,

  ottaa huomioon Istanbulissa 2. marraskuuta 2011 käynnistetyn ”Heart of Asia” -prosessin,

  ottaa huomioon 22. joulukuuta 2002 annetun Kabulin julkilausuman hyvistä naapuruussuhteista,

–  ottaa huomioon Naton johtaman ja YK:n valtuuttaman kansainvälisen turvallisuusjoukon (ISAF) (2003–2014) ja Brysselissä 24.–25. toukokuuta 2017 pidetyn Naton huippukokouksen päätelmät sen koulutus-, neuvonta- ja avustusoperaation ”Resolute Support” (2014–) jatkamisesta,

–   ottaa huomioon Afganistanin humanitaarisen avun suunnitelman vuosiksi 2018–2021,

–  ottaa huomioon omavaraisuutta keskinäisen vastuun avulla koskevan puiteasiakirjan, josta sovittiin Brysselissä 4.–5. lokakuuta 2016 pidetyssä Afganistania käsitelleessä konferenssissa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiain valiokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan lausunnon sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan kannan tarkistuksina (A8-0058/2019),

A.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 10. marraskuuta 2011 päätöksen, jolla komissio valtuutettiin neuvottelemaan Euroopan unionin ja Afganistanin välillä tehtävästä kumppanuutta ja kehitystä koskevasta yhteistyösopimuksesta(13); toteaa, että kumppanuutta ja kehitystä koskevaa yhteistyösopimusta sovellettiin väliaikaisesti 1. joulukuuta 2017 lähtien, ennen kuin Euroopan parlamentti antoi sille hyväksyntänsä;

B.  ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja ja komissio esittivät 13. tammikuuta 2016 neuvostolle yhteisen ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Afganistanin välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (”pelkästään EU:ta koskeva sopimus”);

C.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot hyväksyivät EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen sisällön mutta ilmaisivat kannattavansa väliaikaisesti sovellettavaa ”yhdistelmäsopimusta” ja pyysivät siksi komissiota ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tarkistamaan ehdotuksia niin, että niissä otetaan huomioon yhdistelmäsopimus ja sen väliaikainen soveltaminen;

D.  ottaa huomioon, että EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus allekirjoitettiin 18. helmikuuta 2017;

E.  ottaa huomioon, että kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus muodostaa perustan EU:n ja Afganistanin välisille suhteille seuraavien kymmenen vuoden ajan ja että sen voimassaoloa voidaan automaattisesti pidentää viidellä vuodella kerrallaan;

F.  ottaa huomioon, että parlamentille on tiedotettu vain osittain neuvottelujen kulusta; toteaa, että parlamentti sai neuvoston neuvotteluohjeet Euroopan ulkosuhdehallintoa varten vasta 16. maalikuuta 2018 eikä marraskuussa 2011, jolloin parlamentille tiedotettiin päätöksestä käynnistää neuvottelut;

G.  ottaa huomioon, että tämä oikeuskehys perustuu EU:n nykyiseen Afganistania koskevaan strategiaan sekä EU:n laajaan ulkoiseen rahoitustukeen;

H.  toteaa, että kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus on ensimmäinen EU:n ja Afganistanin välinen sopimussuhde, jossa vahvistetaan EU:n sitoutuminen Afganistanin tulevaan kehitykseen ”muutoksen vuosikymmenen” aikana (2014–2024) ja vahvistetaan osapuolten historiallisia, poliittisia ja taloudellisia siteitä;

I.  ottaa huomioon, että kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus kuvastaa periaatteita ja ehtoja, joille EU:n ja Afganistanin tuleva kumppanuus perustuu (I ja II osasto), mukaan lukien olennaiset osat, kuten ihmisoikeuksia ja joukkotuhoasesulkua, koskevat lausekkeet; ottaa huomioon, että kumppanuutta ja kehitystä koskevassa yhteistyösopimuksessa vahvistetaan mahdollisuus tehdä yhteistyötä monilla eri aloilla, kuten kehityksen (III osasto), kaupan ja investointien (IV osasto), oikeuden ja oikeusvaltioperiaatteen (V osasto) aloilla, mukaan lukien järjestäytyneen rikollisuuden, rahanpesun ja huumeiden torjunta, muuttoliikkeeseen liittyvä yhteistyö ja mahdollinen tuleva takaisinottosopimus sekä alakohtainen yhteistyö (VI osasto);

J.  toteaa, että kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus mahdollistaa myös sen, että EU ja Afganistan voivat yhdessä vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi ydinturvallisuuteen, asesulkuun ja ilmastonmuutokseen;

K.  ottaa huomioon, että Afganistan on ratkaisevassa tilanteessa, mikä tarkoittaa sitä, että jos lisätoimia ei toteuteta, on vaara, että kaikki Afganistanin kehityksen hyväksi tähän mennessä toteutetut toimet, edistys ja uhraukset menevät hukkaan;

L.  toteaa, että Isisiin kytköksissä olevan ryhmän, joka tunnetaan nimellä Khorasanin maakunnan islamilainen valtio (IS-KP), aiheuttaman terroriuhkan lisääntyminen heikensi turvallisuustilannetta edelleen huomattavasti; ottaa huomioon, että toukokuussa 2018 Afganistanin hallituksen hallinnassa oli 56 prosenttia Afganistanin piirikunnista, 56 prosenttia alueesta ja 65 prosenttia väestöstä ja että 32 prosentista piirikunnista taistellaan ja 12 prosenttia niistä on kapinallisten hallinnassa(14)(15);

M.  ottaa huomioon, että vuodesta 2002 alkaen Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat yhdessä olleet Afganistanin ja sen väestön suurin kansainvälinen avunantaja ja että ne ovat antaneet yli 3,66 miljardia euroa kehitysapua ja humanitaarista apua; toteaa, että Afganistania koskevan suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman (MIP 2014–2020) mukaan sille on myönnetty uusi 1,4 miljardin euron kehitysrahoitus vuosiksi 2014–2020; ottaa huomioon, että Afganistanin BKT on tällä hetkellä 20 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja sen kasvu on hidastunut vuodesta 2014; toteaa, että Afganistanin taloudella on edelleen monia haasteita, kuten korruptio, heikko veronkanto, huono infrastruktuuri ja uusien työpaikkojen vähäisyys;

N.  ottaa huomioon, että monet EU:n jäsenvaltiot, Naton kumppanit ja liittolaismaat ovat vuodesta 2001 lähtien osallistuneet Afganistanin vakauttamiseen ja kehittämiseen sotilas- ja siviiliresursseilla, mikä on aiheuttanut niille raskaita miestappioita ja menetyksiä; ottaa huomioon, että vakaa ja itsenäinen Afganistan, joka pystyy huolehtimaan itsestään ja kieltäytymään toimimasta terroristiryhmien turvapaikkana, on edelleen Naton sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden keskeinen turvallisuusintressi; ottaa huomioon, että Afganistanissa on edelleen yli 3 000 sotilashenkilöstöön kuuluvaa EU:n jäsenvaltioiden kansalaista, jotka osallistuvat Naton Resolute Support -operaatioon;

O.  ottaa huomioon, että Iranissa ja Pakistanissa on 2,5 miljoonaa rekisteröityä pakolaista ja 2–3 miljoonaa paperitonta afganistanilaista; ottaa huomioon, että Afganistanissa elää konfliktin vuoksi yli kaksi miljoonaa ihmistä sisäisinä pakolaisina, joista yli 300 000 lähti pakosalle vuonna 2018; ottaa huomioon, että monet näistä henkilöistä kärsivät puutteellisesta elintarviketurvasta, puutteellisesta suojasta, riittämättömistä saniteettitiloista ja terveydenhoitopalveluista sekä suojelun puutteesta, ja ottaa huomioon, että monet heistä ovat lapsia, jotka on luokiteltu erityisen alttiiksi lapsityön riskille, seksuaaliselle hyväksikäytölle tai mahdolliselle värväämiselle rikollisryhmiin; ottaa huomioon, että yli 450 000 afganistanilaista on palannut tai karkotettu Iranista vuoden 2018 alun jälkeen; ottaa huomioon, että Pakistanin hallitus on ilmoittanut, että 1,7 miljoonaa maahan rekisteröitynyttä afganistanilaista pakolaista on palautettava pakolla Afganistaniin;

P.  ottaa huomioon, että YK:n mukaan korruptio heikentää Afganistanissa valtion legitimiteettiä ja muodostaa vakavan uhkan hyvälle hallinnolle ja kestävälle kehitykselle estämällä reaalitalouden syntymisen;

Q.  ottaa huomioon, että Afganistan on konfliktin jälkeisessä tilassa oleva alhaisen tulotason sisämaavaltio, mikä aiheuttaa erityishaasteita kansainväliselle yhteisölle ja sen instituutioille;

R.  ottaa huomioon, että maailmanlaajuista sopeutumista kuvaavan indeksin (Global Adaptation Index) mukaan Afganistan on yksi maailman ilmastonmuutoksen vaikutuksille altteimmista maista;

S.  ottaa huomioon, että maailmassa syntyy uusia uhkia ja kansainvälisiä kriisejä, joiden vuoksi Afganistanin tilanteeseen kohdistuva suuren yleisön kiinnostus, tuki ja huoli vähenevät;

T.  ottaa huomioon, että arviolta 87 prosenttia afganistanilaisista naisista on joutunut sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteeksi; toteaa, että Afganistan oli YK:n vuoden 2017 tasa-arvoindeksissä 160 maan joukossa 153. sijalla;

U.  ottaa huomioon, että vuonna 2017 oopiumin viljelyssä saavutettiin Afganistanissa ennätys, kun se lisääntyi 63 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että opiaattien laiton kauppa lietsoo entisestään epävakautta ja kapinallisuutta ja lisää terroristiryhmien rahoitusta Afganistanissa;

V.  ottaa huomioon, että Afganistanin talousarvio on vuonna 2018 ensimmäisen kerran ennusteita ja tilinpäätöstä koskevien kansainvälisten standardien mukainen;

W.  ottaa huomioon, että EU:n poliisioperaatio Afganistanissa päättyi vuonna 2016 yhdeksän vuoden edistyksen jälkeen;

Poliittis-strategiset näkökohdat

1.  on edelleen sitoutunut tukemaan Afganistanin hallitusta sen pyrkimyksissä rakentaa turvallinen ja vakaa tulevaisuus Afganistanin väestölle toteuttamalla keskeisiä uudistuksia, jotta voidaan parantaa hallintoa ja oikeusvaltiota, torjua terrorismia ja ääriliikkeitä, saavuttaa kestävä rauha ja kehitys, rakentaa legitiimejä ja demokraattisia instituutioita, kehittää selviytymiskykyä kansallisten ja alueellisten turvallisuushaasteiden edessä, turvata ihmisoikeuksien, myös naisten, lasten sekä etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien, kunnioittaminen, torjua korruptiota, torjua huumeita, parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja edistää osallistavaa ja kestävää talouskasvua ja yhteiskunnan ja maaseudun kehitystä, tarjota parempi tulevaisuus nuorille, joiden osuus väestöstä on kaksi kolmasosaa; painottaa, että Afganistanin konfliktiin tarvitaan rauhanomainen ratkaisu ja tähän kiireellisimpään tavoitteeseen olisi pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin;

2.  korostaa, että Afganistanin pitkän aikavälin kehitys riippuu vastuuvelvollisuudesta, hyvästä hallinnosta, ihmisten turvallisuuden kestävästä takaamisesta, mukaan lukien köyhyyden poistaminen ja työllistymismahdollisuuksien luominen, sosiaali- ja terveyspalvelujen saannista, koulutuksesta ja perusvapauksien ja ihmisoikeuksien, myös naisten ja vähemmistöjen oikeuksien, suojelusta; korostaa, että asioita on tarpeen hallinnoida tavalla, jolla varmistetaan osallistava talouskasvu ja suotuisat olosuhteet kestäville ulkomaisille investoinneille, jotka hyödyttävät Afganistanin kansaa ja joissa noudatetaan täysimääräisesti sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja työelämän normeja;

3.  on huolissaan keskushallinnon hauraudesta ja epävakaudesta ja siitä, että suuri osa maasta ei ole sen hallinnassa, mikä pahentaa konfliktin vaikutuksia siviiliväestöön; kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä helpottamaan sovittelua ratkaisemattomien vaalien jälkeisten kiistojen kaltaisissa tapauksissa;

4.  kehottaa EU:ta avustamaan toimissa, joilla torjutaan etnisten ryhmien välillä pitkään jatkuneita jännitteitä, jotka edistävät keskusvallan hajoamista, ja tuetaan Afganistanin yhteiskunnan rikasta monietnistä rakennetta;

5.  korostaa pitkän aikavälin tukeaan uskottaville, vapaille, rehellisille ja avoimille vaaleille, jotka toimitetaan kansainvälisten normien mukaisesti, ja ilmaisee tukensa EU:n vaalitarkkailulle maassa, vuoden 2019 presidentinvaalien tarkkailu mukaan luettuna; painottaa, että jatkuvan poliittisen kilpailun vuoksi näiden vaalien tuloksella on valtava vaikutus Afganistanin hallituksen tulevaan vakauteen;

6.  korostaa, että maalla on suuri taloudellinen potentiaali maantieteellisen sijaintinsa ja inhimillisten voimavarojensa ja luonnonvarojensa vuoksi;

7.  korostaa EU:n huomattavaa taloudellista ja poliittista tukea Afganistanin sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle, humanitaariselle avulle ja alueelliselle yhteenliitettävyydelle; kehottaa jatkamaan ponnisteluja kohti EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteistä ohjelmasuunnittelua;

8.  painottaa tässä yhteydessä, että EU:n ja Yhdysvaltojen on Afganistanin alueellisissa kysymyksissä koordinoitava politiikkojaan paremmin ja lisättävä vuoropuhelua;

9.  pitää myönteisenä YK:n 27.–28. marraskuuta 2018 Genevessä järjestämän Afganistania käsitelleen ministerikonferenssin yhteistä tiedonantoa Brysselissä 2016 pidetyssä Afganistania käsitelleessä konferenssissa annettujen sitoumusten osalta;

Alueellisten toimijoiden rooli ja vastuu

10.  muistuttaa, että Afganistan on sisämaavaltio, joka sijaitsee Aasian ja Lähi-Idän yhtymäkohdassa, ja toteaa, että naapurimaiden ja alueellisten voimien, erityisesti Kiinan, Iranin, Intian, Venäjän ja Pakistanin, tuki ja myönteinen yhteistyö ovat olennaisen tärkeitä Afganistanin vakauttamiselle, kehitykselle ja taloudelliselle elinkelpoisuudelle; pitää valitettavana, että vakaa ja menestyksekäs Afganistan ei aina ole näiden alueellisten toimijoiden päätavoitteena, ja korostaa näiden maiden ratkaisevan tärkeää roolia vakauttamis-- ja rauhanprosessissa; pyytää naapurivaltioita pidättymään tulevaisuudessa jäädyttämästä Afganistanin vientituotteita, kuten on tapahtunut aiemmin;

11.  painottaa, että terroristiverkostojen liikkuvuus ja jatkuva toiminta Afganistanissa ja Pakistanissa heikentää osaltaan vakautta koko alueella;

12.  korostaa, että Afganistan on usein alueellisten voimien vastakkaisten tavoitteiden kohde; kehottaa niitä tukemaan täysimääräisesti rauhanponnisteluja Afganistanissa; tukee alueellisia yhteistyöfoorumeita, mutta on kuitenkin huolissaan joidenkin Afganistanin konfliktin naapurivaltioiden epäsuorasta sekaantumisesta maan tilanteeseen rauhanpyrkimyksiä heikentäen; kehottaa näitä naapureita pidättymään asiamiesten soluttamisesta kilpailuasetelmiinsa Afganistanissa ja kehottaa sekä naapurimaita että alueellisia voimia tekemään täysimääräistä yhteistyötä pitkäaikaisen ja kestävän rauhan aikaansaamiseksi Afganistaniin;

13.  kehottaa EU:ta tehostamaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön alueellisten kumppaneiden kanssa liittyviä toimiaan huumekaupan, rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja ihmisten salakuljetuksen torjumiseksi;

14.  painottaa, että Afganistanin infrastruktuuri ja alueellinen kehitys ovat perustekijöitä Keski- ja Etelä-Aasian maiden välisen kaupan ja yhteyksien parantamisessa ja aluetta vakauttavana tekijänä;

15.  kehottaa EU:ta sisällyttämään Keski- ja Etelä-Aasian strategioihinsa EU:n ja Afganistanin yhteistyötä koskevia näkökohtia;

Turvallisuus ja rauhanrakentaminen

16.  on edelleen erittäin huolissaan Afganistanin turvallisuustilanteen jatkuvasta heikkenemisestä sekä Taliban-taistelijoiden ja useiden terroristiryhmien, kuten IS-KP:n, meneillään olevista aluevaltauksista, joita ulkomaalaisten taistelijoiden läsnäolo näyttää voimakkaasti vahvistavan; tuomitsee jyrkästi hyökkäykset, joita nämä ovat tehneet afganistanilaisia siviilejä, turvallisuusjoukkoja, instituutioita ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan; toteaa jälleen olevansa täysin sitoutunut torjumaan kaikkia terrorismin muotoja ja osoittaa kunnioitusta kaikille liittouman ja Afganistanin joukoille sekä siviileille, jotka ovat maksaneet raskaimman hinnan demokraattisesta, osallistavasta, vauraasta, turvallisesta ja vakaasta Afganistanista; panee merkille, että yli puolet hallituksen vastaisista iskuista vuonna 2018 oli IS-KP:n tekemiä ja niiden tavoitteena oli keskeyttää sovinto- ja rauhanprosessi ja suistaa se raiteiltaan; panee huolestuneena merkille, että nykyiset jihadistijärjestöt IS-KP, al-Qaida ja niiden eri alahaarat ovat onnistuneet sopeutumaan ja juurtumaan, mikä aiheuttaa suuren turvallisuushaasteen Afganistanille, alueelle ja Euroopalle;

17.  korostaa EU:n jatkuvaa tukea osallistavalle, afganistanilaisten johtamalle ja omakseen kokemalle rauhan- ja sovintoprosessille, myös Hezb-e-Islamin kanssa tehdyn rauhansopimuksen täytäntöönpanolle; on valmis osallistumaan tähän kaikkien EU:n asiaankuuluvien välineiden avulla heti, kun käynnistetään mielekäs rauhanprosessi; kehottaa Talibania sanoutumaan irti väkivallasta, osallistumaan rauhanprosessiin ja hyväksymään Afganistanin perustuslain; korostaa tukevansa hallituksen toistuvasti Talibanille tekemää kattavaa rauhantarjousta; kehottaa kansalaisyhteiskuntaa osallistumaan täysimääräisesti näihin keskusteluihin; toteaa, että on tarpeen käsitellä kysymystä pitkäaikaisesta yhdistetystä kansainvälisestä sotilaallisesta läsnäolosta, jotta voidaan auttaa Afganistanin turvallisuusjoukkoja vakauttamaan maa ja estämään sen muuttuminen taas terroristiryhmien turvapaikaksi ja alueellisen epävakauden lähteeksi; kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

18.  pitää myönteisenä Eid al-Fitr -juhlan aikana toteutunutta ensimmäistä tulitaukoa vuoden 2001 jälkeen ja katsoo sen osoittaneen, että afganistanilaiset toivovat laajasti rauhaa; vaatii Talibania noudattamaan Afganistanin presidentin uutta tulitaukoa koskevia kehotuksia;

19.  korostaa, että neljä vuosikymmentä sotaa ja konfliktia, joka alkoi Neuvostoliiton hyökätessä Afganistaniin vuonna 1979, ovat johtaneet moniin Afganistanin nykyisiin ratkaisemattomiin ongelmiin; on tietoinen nuorten ja Afganistanin maastamuuttajayhteisöjen roolista prosessissa turvallisemman ja paremman tulevaisuuden rakentamiseksi maahan; kehottaa EU:ta tukemaan väkivallan uhreja koskevia siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä;

20.  panee merkille, että sen jälkeen, kun yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatio EUPOL Afganistan, jossa annettiin erityiskoulutusta ja neuvontaa Afganistanin kansalliselle poliisille ja sisäministeriölle, päättyi joulukuussa 2016, unioni on jatkanut yhteistyötään Afganistanin poliisin kanssa ulkoisten välineidensä, kuten sovintotoimia rahoittavan vakautta ja rauhaa edistävän välineen (IcSP), kautta;

21.  panee merkille, että ISAF-operaatio loi Afganistanin kansalliset turvallisuusjoukot onnistuneesti tyhjästä 352 000 sotilaan ja poliisin päteväksi sotajoukoksi, johon kuuluvat jalkaväki, sotilaspoliisi, tiedustelu, reitinraivaus, taistelujoukkojen tuki, lääkintä, ilmailu ja logistiikkavalmiudet ja joka torjuu näin kapinallisten vaikutusta maassa;

22.  panee merkille, että ISAF loi hallinnon parantamiselle ja talouden kehittämiselle turvallisen ympäristön, joka johti perusterveydenhuollon ja muiden kehitystä kuvaavien indikaattorien suurempaan prosentteina ilmaistuun kasvuun kuin missään muussa maassa; panee merkille, että ISAFin menestys johti myös elinvoimaisen median syntymiseen ja siihen, että miljoonat afganistanilaiset käyttävät nyt äänioikeuttaan;

23.  kehottaa edelleen Naton Resolute Support -operaatiota jatkamaan maan armeijan koulutusta ja valvontaa; kannustaa jäsenvaltioita tarjoamaan siviilikriisinhallintakoulutusta Afganistanin kansalliselle hallitukselle ja paikallishallinnolle;

24.  kannustaa Natoa ja EU:ta tekemään yhteistyötä tiedustelutiedon keräämiseksi Afganistania uhkaavista kapinallisryhmistä ja koordinoimaan yhdessä Afganistanin turvallisuusjoukoille annettavia toimintapoliittisia suosituksia;

25.  pitää erittäin valitettavana, että Taliban ja muut kapinallisryhmät käyttävät EU:n ja kansainvälisen yhteisön läsnäoloa ja niiden saavuttamaa edistystä propagandatarkoitusiin levittäen sanomaa siitä, että ulkomaiset miehittäjät aiheuttavat haittaa Afganistanille ja sen elämäntavalle; kannustaa EU:ta ja Afganistanin hallitusta torjumaan tällaista propagandaa;

26.  korostaa, että terrorismin ja sen rahoituksen torjuminen on keskeistä pyrittäessä luomaan Afganistaniin turvallisuutta tukeva ympäristö; kehottaa kaikkia asiaankuuluvia kumppaneita tehostamaan toimiaan kaikkien terrorismin rahoitusverkostojen purkamiseksi, mukaan lukien hawala-verkostojen ja kansainvälisten lahjoitusten väärinkäytön lopettaminen, jotta voidaan torjua radikalisoitumista, ääriliikkeitä ja Afganistanin terroristijärjestöjen värväystyökaluja;

27.  kehottaa Afganistanin hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ääri-ideologioiden leviämisen ehkäiseminen ja torjuminen ovat yksi sen tärkeimmistä painopisteistä;

28.  tukee Afganistanin rauhan- ja sopeuttamisohjelmaa, jossa Talibanin jäsenet, jotka antautuvat ja sanoutuvat irti väkivallasta, sopeutetaan takaisin yhteiskuntaan; kiittää Yhdistynyttä kuningaskuntaa siitä, että se on jo osallistunut ohjelmaan yhdeksällä miljoonalla punnalla;

29.  kehottaa Afganistanin hallitusta panemaan täysimääräisesti täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan päätöslauselman ja varmistamaan naisten osallistumisen, suojelun ja oikeudet konfliktien kaikkien vaiheiden aikana konfliktien ehkäisemisestä konfliktien jälkeiseen jälleenrakentamiseen;

30.  kannustaa Afganistanin hallitusta kehittämään tehokkaita kemiallisia, biologisia, säteilyyn ja ydinaineisiin (CBRN) liittyviä vastatoimia; kehottaa EU:ta antamaan operatiivista, teknistä ja taloudellista tukea CBRN-valmiuksien parantamiseen;

31.  kannustaa Afganistanin hallitusta tehostamaan kotimaisia valvontajärjestelmiään pienaseiden ja kevytaseiden laajan levinneisyyden torjumiseksi voimassa olevien kansainvälisten normien mukaisesti;

Valtiorakenteiden kehittäminen

32.  korostaa, että Afganistanin hallituksen ja kansainvälien yhteisön olisi tehostettava toimiaan korruption poistamiseksi maasta sekä vahvistettava vastaanottokykyisiä ja osallistavia instituutioita ja parannettava paikallishallintoa ratkaisevina askelina kohti vakaata ja legitiimiä valtiota, joka pystyy ehkäisemään konflikteja ja kapinoita; kehottaa Afganistanin hallitusta kehittämään kansallisia valmiuksia varastetun omaisuuden takaisin saamiseksi esimerkiksi Maailmanpankkiryhmän ja YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön aloitteen kaltaisten ohjelmien avulla;

33.  kehottaa Afganistanin hallitusta lisäämään poliittista osallistavuutta, vahvistamaan tilivelvollisuutta ja torjumaan aktiivisesti korruptiota;

34.  painottaa, että Afganistanin kansallisen ja paikallisen hallinnon välinen kuilu on kurottava umpeen; toteaa, että tätä ongelmaa voitaisiin mahdollisesti lieventää, jos Afganistanin hallitus valvoisi aluekuvernöörien läsnäoloa heidän edustamillaan alueilla edellyttävän ohjesäännön noudattamista;

35.  kehottaa EU:ta varmistamaan, että EU:n varat sijoitetaan Afganistanin väestöä auttaviin hankkeisiin ja että kuntia tuetaan asianmukaisesti niiden huolehtiessa keskeisten palveluiden tarjoamisesta ja paikallishallinnon kehittämisestä väestön perustoimeentulon varmistamiseksi, että varmistetaan keskusviranomaisten ja kunnallisten viranomaisten välinen koordinointi investointipainopisteiden määrittämiseksi, että vahvistetaan kansalaisyhteiskunnalle, erityisesti ihmisoikeuksien puolustajille, annettavaa tukea ja että priorisoidaan erityisesti rahoitusta sellaisille hankkeille, joilla tuetaan vastuuvelvollisuutta, ihmisoikeuksia ja demokraattisia periaatteita tukevia toimijoita sekä vaalitaan paikallisesti juurtuneita vuoropuhelu- ja konfliktinratkaisumekanismeja;

36.  kehottaa EU:ta jatkamaan asteittaista luopumista koskevaa suunnitelmaansa EUPOL-operaation päättämisen jälkeen, johon sisältyy toimintojen kestävä siirtäminen EUPOLin paikallisille ja kansainvälisille kumppaneille; kehottaa kaikkia osapuolia jatkamaan ponnistelujaan Afganistanin kansallisen poliisin kehittämiseksi ammattimaiseksi turvallisuutta edistäväksi voimaksi ja kaikkien lainvalvontaelinten vahvistamiseksi ja keskittymään erityisesti oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen ja Afganistanin vankiloiden tilan parantamiseen sekä vankien oikeuksien kunnioittamiseen;

37.  pitää valitettavana, että Afganistanin huumeidentorjuntakampanjat ovat epäonnistuneet ja että ei ole toteutettu riittäviä toimia Talibanin huumelaboratorioiden ja kansainvälisten järjestäytyneiden rikollisverkostojen torjumiseksi, sillä ne ovat huumekaupan ytimessä ja rahoittavat Talibania ja terroritoimintaa; kannattaa ja tukee Afganistanin hallituksen uutta huumeidentorjuntastrategiaa, jonka taustavoimana on YK:n huumausaine- ja kriminaalipolitiikan toimisto (UNODC); pitää huolestuttavana oopiuminviljelyn lisääntymistä Afganistanissa(16), ja kehottaa Afganistanin hallitusta toteuttamaan kohdennettua politiikkaa tämän suuntauksen kääntämiseksi; panee merkille, että on ratkaisevan tärkeää järjestää konkreettisia ja kestäviä vaihtoehtoja unikon tuotannolle ja antaa ne tuottajien saataville;

38.  korostaa, että Talibanin tulojen pääasiallisia lähteitä ovat laiton kaivostoiminta ja oopiumin tuotanto; panee merkille, että tämänhetkisten arvioiden mukaan Taliban saa laittomasta kaivostoiminnasta 200–300 miljoonan euron tulot vuodessa;

39.  kehottaa lisäämään asianmukaisen keskinäisen valvontajärjestelmän sekä lisäämään avoimuutta, jotta voidaan varmistaa julkishallinnon tehokkuus, mukaan lukien varainhoito, sekä ulko- ja kehitysavun mahdollisen väärinkäytön estäminen avun tuloksellisuudesta annetun Pariisin julistuksen mukaisesti;

40.  pitää myönteisenä, että EU teki vuonna 2016 Afganistanin kanssa valtiorakenteiden kehittämistä koskevan sopimuksen, jossa kohdennetaan kahden vuoden aikana 200 miljoonaa euroa budjettitukeen, jotta voidaan vahvistaa hallinnon instituutioita ja lisätä resursseja ensisijaisiin kehityskohteisiin, kuten talouskasvun tuottamiseen, köyhyyden vähentämiseen ja korruption torjumiseen; korostaa, että resursseja on käytettävä tehokkaasti;

41.  panee merkille, että valtiorakenteiden kehittämistä koskeva sopimus perustuu myönteiseen yleisarvioon Afganistanin edistymisestä keskeisillä uudistusalueilla; toteaa, että on tärkeää hahmotella tavoitteet, joita valtiorakenteiden kehittämistä koskevalla sopimuksella edistetään, ja rahoituksen ehdot; korostaa lisäksi valvonnan ja järjestelmällisen seurannan merkitystä väärinkäytösten estämiseksi; korostaa pitävänsä tärkeänä, että Afganistanin hallitus keskittyy kehitykseen ja vakauteen; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille säännöllisesti valtiorakenteiden kehittämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta ja korostaa, että siihen liittyviä havaintoja olisi hyödynnettävä valmisteltaessa budjettitukitoimien jatkamista kaudella 2018–2021;

Kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeudet

42.  panee tyytyväisenä merkille, että EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevassa yhteistyösopimuksessa korostetaan vuoropuhelua ihmisoikeuskysymyksistä, erityisesti naisten, lasten, etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksista, jotta voidaan varmistaa resurssien saatavuus ja tukea näihin ryhmiin kuuluvien perusoikeuksien täysimääräistä harjoittamista, myös lisäämällä naisten määrää Afganistanin hallintorakenteissa sekä turvallisuus- ja oikeusjärjestelmissä; kehottaa Afganistania toteuttamaan toimia kaiken naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän poistamiseksi; korostaa tarvetta panostaa enemmän EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen luvuissa I ja II olevien määräysten täytäntöönpanoon;

43.  vaatii, että EU:n on säilytettävä vahva kanta ihmisoikeuksien toteutumiseen, ja painottaa, että demokratian periaatteet, ihmisoikeudet, erityisesti naisten ja vähemmistöjen oikeudet, ja oikeusvaltioperiaate ovat sopimuksen olennaisia osatekijöitä; vaatii EU:ta toteuttamaan erityisiä toimia, jos Afganistanin hallitus rikkoo sopimuksen olennaisia osia;

44.  muistuttaa, että EU keskittyy erityisesti parantamaan naisten, lasten, vammaisten henkilöiden ja köyhyydessä elävien ihmisten oloja ja että nämä ryhmät tarvitsevat apua erityisesti terveydenhuollon ja koulutuksen alalla;

45.  suhtautuu myönteisesti siihen, että sukupuolten tasa-arvo ja siihen liittyvät toimet ovat sopimuksessa erittäin keskeisessä asemassa ja että siinä painotetaan voimakkaasti kansalaisyhteiskunnan kehitystä; kehottaa EU:ta yhä edistämään kehitystyössään naisten ja miesten tasa-arvoa ja lisäämään naisten vaikutusmahdollisuuksia ottaen huomioon, että naisten sosioekonomista roolia koskevien asenteiden muuttaminen yhteiskunnassa edellyttää vastaavia toimia tietoisuuden lisäämisen, koulutuksen ja sääntelykehyksen uudistamisen saroilla;

46.  korostaa tarvetta suojella etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä, joita uhkaillaan tai joita vastaan hyökätään; panee merkille, että shiialainen etninen Hazara-ryhmä on useammin kohteena kuin muut ryhmät ja ansaitsee siksi erityistä huomiota;

47.  vaatii vahvistamaan ja tukemaan Afganistanin kansallisia ja alueellisia ihmisoikeuksiin liittyviä instituutioita, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja tiedemaailmaa; kehottaa kansainvälisiä vastapuolia edistämään tiiviimpää yhteistyötä näiden afganistanilaisten kumppanien kanssa ja niihin sitoutumista;

48.  tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimia, joilla varmistetaan vastuuseen joutuminen toukokuusta 2003 lähtien tehdyistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan;

49.  on huolissaan terveydenhuoltolaitoksiin, terveydenhuollon työntekijöihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistettujen entistä väkivaltaisempien ja harkittujen iskujen kasvavasta määrästä; kehottaa kaikkia osapuolia täyttämään kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaiset velvollisuutensa siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvien iskujen estämiseksi;

50.  kehottaa Afganistanin hallitusta lopettamaan välittömästi kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon askeleena kohti kuolemanrangaistuksen lakkauttamista;

Kehitys ja kauppa

51.  toteaa, että EU:n Afganistanille antaman avun lopullisena tavoitteena on auttaa maan hallitusta ja taloutta poistamaan köyhyys ja kehittymään omavaraiseksi ja kasvavaksi valtioksi, joka kehittyy sisäisesti ja tekee alueellista yhteistyötä ulkomaankaupan ja kestävien julkisten investointien avulla, jotta voidaan vähentää liiallista riippuvuutta ulkomaisesta avusta ja edistää Afganistanin sosiaalista, taloudellista ja ympäristöön liittyvää kehitystä;

52.  toteaa, että Afganistan on yksi eniten kehitysapua saavista maista maailmassa ja että EU:n toimielimet sitoutuivat tukemaan sitä 3,6 miljardilla eurolla vuosina 2002–2016; pitää valitettavana, että köyhyydessä elävien afganistanilaisten osuus on noussut 38 prosentista (2012) 55 prosenttiin (2017), ja korostaa, että maan talouskasvu on ollut hidasta vuoden 2014 jälkeen, kun kansainvälisten turvallisuusjoukkojen määrää supistettiin, kansainvälisiä avustuksia vähennettiin ja turvallisuustilanne heikkeni;

53.  painottaa tarvetta puuttua korkeaan työttömyyteen ja torjua köyhyyttä, jotta maassa voidaan pyrkiä kohti rauhaa ja vakautta;

54.  korostaa, että tarvitaan lisää työpaikkoja maanviljelyn ja hallituksen palveluksessa työskentelyn lisäksi, jotta estetään nuorten miesten värvääminen Talibaniin ja muihin kapinallisverkostoihin;

55.  on tyytyväinen Afganistanin hallituksen hyväksymään vuoden 2016 kansalliseen rauhanrakentamis- ja kehittämisohjelmaan (ANPDF) ja omavaraisuutta keskinäisen vastuun avulla koskevaan puiteasiakirjaan (SMAF); kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan edelleen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen puitteissa afganistanilaisten omistamia ensisijaisia kehityskohteita kehitysavun tuloksellisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti;

56.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota arvioimaan kaikkia EU:n toimenpiteitä säännöllisesti käyttäen tarkkoja laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita, jotka koskevat erityisesti kehitystukea, hyvää hallintoa, myös oikeusalalla, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja turvallisuutta; kehottaa tässä yhteydessä myös arvioimaan EU:n toimien suhteellista vaikutusta maan yleiseen tilanteeseen ja EU:n toimijoiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden ja toimien koordinoinnin ja yhteistyön tasoa sekä julkaisemaan tulokset ja suositukset ja raportoimaan niistä Euroopan parlamentille;

57.  pitää valitettavana, että maalle annetusta huomattavasta ulkomaisesta avusta huolimatta vaikutukset ovat olleet vähäisiä; kehottaa Euroopan tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen EU:n Afganistanille kymmenen viime vuoden aikana antaman avun tehokkuudesta;

58.  kannustaa EU:ta ja muita Afganistanin kehittämiseen osallistuvia kansainvälisiä toimijoita tekemään yhteistyötä Afganistanin tiedotusvälineiden kanssa, jotta voidaan varmistaa strateginen tiedotus kehitystoimista, niiden lähteistä, tarkoitusperistä ja vaikutuksista Afganistanin väestölle;

59.  muistuttaa, että Afganistanissa on tällä hetkellä pulaa siviiliasiantuntijoista; kannustaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita palkkaamaan ja kouluttamaan asianmukaisesti siviiliasiantuntijoita keskeisillä aloilla, jotka ovat taloudellisen kehityksen ja huumeiden torjunnan kannalta ratkaisevia, niin että he pystyvät avustamaan ja kouluttamaan afganistanilaisia viranomaisia ja paikallisia ihmisiä;

60.  korostaa, että on välttämätöntä tukea Afganistanin koulutusjärjestelmää, jotta useammat lapset kävisivät koulua kaikilla tasoilla;

61.  panee tyytyväisenä merkille, että kouluun ilmoittautuminen on kymmenkertaistunut vuoden 2001 jälkeen ja että tyttöjen osuus ilmoittautuneista on 39 prosenttia;

62.  vaatii kiinnittämään erityistä huomiota nuoreen sukupolveen ja hyödyntämään täysimääräisesti sellaisia ohjelmia kuin Erasmus+ ja Horisontti 2020 yhteyksien luomiseksi koulutuslaitosten, tiedemaailman, tutkimusalan sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) välille;

63.  tukee EU:n ja jäsenvaltioiden toimia, jotka edistävät Afganistanin jälleenrakennusrahastoa, jota Maailmanpankki ja Afganistanin valtiovarainministeriö hallinnoivat yhdessä ja joka tuottaa kriittiset peruspalvelut keskittyen erityisesti terveyteen ja koulutukseen;

64.  suhtautuu myönteisesti Afganistanin liittymiseen WTO:hon vuonna 2016 ja uskoo, että kauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset tuovat Afganistanille lisäarvoa tulevaisuudessa; toteaa, että WTO:n jäsenyydellä voisi olla myönteinen rooli Afganistanin liittämisessä maailmantalouteen;

65.  panee merkille, että sen jälkeen, kun maa liittyi WTO:hon vuonna 2016, mikä lisäsi Afganistanin siteitä maailmantalouteen, EU myönsi Afganistanille tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EU:n markkinoille, mutta toteaa, että tarvitaan edelleen konkreettisia toimenpiteitä, jotta yksityissektorin on mahdollista hyödyntää tätä järjestelmää ja lisätä sen sisäistä kehitystä;

66.  painottaa, että Afganistanin viranomaisten olisi kehitettävä kestävä taloudellinen malli, jonka keskeisenä periaatteena on uudelleenjako; kehottaa EU:ta tukemaan Afganistania sen ympäristöön liittyvässä kehityksessä ja energiakäänteessä, koska puhdasta ja kestävää energiaa koskevat säännökset ovat kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon vauhdittamisen kannalta olennaisen tärkeitä;

67.  korostaa, että tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan lisätä valtion elinten valmiuksia laatia ja toteuttaa kauppastrategioita ja -politiikkoja, parantaa rajat ylittävää tavaroiden liikkuvuutta ja parantaa tuotteiden laatua niin, että ne täyttävät kansainväliset vaatimukset;

68.  kehottaa tehostamaan EU:hun sijoittautuneiden yritysten ja Afganistanin yksityissektorin yritysten välisiä suhteita; kannustaa panemaan täytäntöön pk-yritysten kehityksen kannalta suotuisat edellytykset;

69.  tukee ja pitää myönteisenä sitä, että EU, yksittäiset jäsenvaltiot tai muut kansainvälisen yhteisön jäsenet käynnistävät kehitysohjelman, jonka tavoitteena on auttaa pienyritysten omistajia ja yrittäjiä selviämään oikeudellisista kuluista, säännöksistä ja muista tuotannon esteistä, jotka muuten eivät kannusta yrityksiä siirtymään markkinoille ja/tai kasvamaan markkinoilla;

70.  toteaa, että Afganistanin mineraalivarannot tarjoavat maalle taloudellisen mahdollisuuden saada tuloja ja luoda työpaikkoja; panee merkille, että Kiina on osoittanut kiinnostuksensa näihin mineraalivarantoihin ja erityisesti harvinaisiin maametalleihin;

Muuttoliike

71.  toteaa, että muuttoliike on Afganistanille jatkuva haaste, joka aiheuttaa ongelmia naapurimaille ja EU:n jäsenvaltioille; pitää huolestuttavana pääasiassa Pakistanista ja Iranista ja vähemmässä määrin Euroopasta palaavien maastamuuttajien ennen näkemätöntä määrää; toteaa, että maan sisällä siirtymään joutuneita henkilöitä ja pakolaisia koskevat kysymykset ovat seurausta kapinallisryhmien harjoittaman väkivallan uhkasta Afganistanissa sekä taloudellisista ja ympäristötekijöistä; korostaa, että EU:n ja kansainvälisen yhteisön toimissa olisi keskityttävä laajamittaisen muuttoliikkeen perimmäisten syiden ehkäisemiseen; panee tyytyväisenä merkille Afganistanin kansallisen strategian palautusten hallinnoimiseksi; on kuitenkin huolissaan siitä, että Afganistanin viranomaisilla ei ole vakiintunutta sopeuttamispolitiikkaa, jonka mukaisesti ne huolehtisivat nykyisistä paluumuuttajista; on vakuuttunut siitä, että paluumuuttajien, erityisesti lasten, joille on taattava oikeus perus- ja keskiasteen koulutukseen, asianmukainen uudelleenkotouttaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa maan vakaus ja se, että palautetut henkilöt eivät joudu väkivallan tai pakottamisen kohteiksi palauttamismenettelyjen aikana;

72.  korostaa, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston OCHA:n mukaan Afganistanissa 5,5 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa , mukaan lukien konfliktin tai kuivuuden vuoksi kotimaansa sisällä siirtymään joutuneet henkilöt, ja että kuivuus on pakottanut yli 250 000 ihmistä siirtymään maan pohjois- ja länsiosissa; panee merkille, että humanitaarisen avun suunnitelmasta on rahoitettu vain 33,5 prosenttia, ja kehottaa siksi EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, jotta ne voivat vastata keskeisiin humanitaarisiin haasteisiin ja ihmisten tarpeisiin, ja kiinnittämään erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin henkilöihin, kuten vaikeasti tavoitettavien alueiden ihmisiin;

73.  pitää valitettavana, että huolimatta kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen 28 artiklan 4 kohdasta, jossa todetaan, että osapuolten olisi tehtävä takaisinottosopimus, virallista sopimusta ei ole tehty, vaan ainoastaan epävirallinen sopimus – yhteinen etenemissuunnitelma; pitää tärkeänä, että kaikki takaisinottoa koskevat sopimukset olisi virallistettava demokraattisen vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi; pitää valitettavana, että yhteisen etenemissuunnitelman tekemiseen ei sovellettu parlamentaarista ja demokraattista valvontaa, ja korostaa, että on tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua asianomaisten toimijoiden kanssa kestävän ratkaisun löytämiseksi Afganistanin pakolaisia koskevan ongelman alueellisiin näkökohtiin;

74.  pitää valitettavana erityisesti koulutettujen ihmisten ja nuorten muuttoaaltoa Afganistanista länteen, joka johtuu tulevaisuudennäkymien puuttumisesta maassa; korostaa EU:n apua Pakistanissa ja Iranissa asuvien afganistanilaisten siirtolaisten elämän parantamiseksi; kehottaa näitä maita olemaan karkottamatta kyseisiä henkilöitä, koska katkottamisella voisi olla erittäin kielteinen vaikutus Afganistanin vakauteen ja talouteen; vaatii, että pakolaisten palauttaminen koteihinsa järjestetään turvallisesti, hallitusti ja vapaaehtoisesti;

75.  on erittäin tyytyväinen komission vuonna 2016 perustamaan suureen hankkeeseen, jossa parannetaan Afganistaniin, Bangladeshiin ja Pakistaniin palaavien maastamuuttajien uudelleenkotoutumista ja jossa on varattu 72 miljoonaa euroa nimenomaan Afganistanille vuosiksi 2016–2020;

76.  korostaa, että Afganistanille annettavaa EU:n kehitysapua ei pitäisi nähdä pelkästään maahanmuuton ja rajavalvonnan näkökulmasta, ja katsoo, että kehitysavulla olisi puututtava tehokkaasti muuttoliikkeen perimmäisiin syihin;

Alakohtainen yhteistyö

77.  kehottaa komissiota esittämään kullekin alalle kattavan strategian, jonka tavoitteena on varmistaa laaja kehitys kaikilla yhteistyöaloilla Afganistanissa;

78.  kehottaa toteuttamaan toimia, joissa hyödynnetään EU:n kokemusta valmiuksien kehittämisestä ja julkisesta hallinnosta sekä virkamieskunnan uudistamisesta; korostaa, että verohallintoa on kiireellisesti parannettava; kehottaa tukemaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjä kunnioittaen kaikilta osin niiden erilaisia etnisiä, uskonnollisia, sosiaalisia ja poliittisia taustoja;

79.  painottaa, että maatalouden osuus Afganistanin väestön tuloista on 50 prosenttia ja BKT:stä neljäsosa; panee merkille, että EU on sitoutunut käyttämään 1,4 miljardia euroa vuodesta 2014 vuoteen 2020 maaseudun kehityshankkeisiin; panee lisäksi merkille, että nämä hankkeet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta varmistetaan, että viljelijät eivät siirry harmaan talouden piiriin;

80.  panee merkille, että 80 prosenttia Afganistanin väestöstä harjoittaa omavaraisviljelyä viljelylle vihamielisessä ympäristössä ja heillä on huonot kastelumenetelmät; tukee toimien tehostamista elintarviketurvan parantamiseksi;

81.  panee huolestuneena merkille Afganistanin tämänhetkisen kuivuuden, joka on pahin vuosikymmeniin ja uhkaa ihmisiä, karjaa ja maataloutta; on lisäksi huolissaan usein toistuvista luonnonkatastrofeista, kuten rankkasadetulvista, maanjäristyksistä, maanvyörymistä ja ankarista talvista;

82.  panee huolestuneena merkille, että vehnän kaltaisille maataloustuotteille aiheutuneet vahingot voivat johtaa sisäiseen pakolaisuuteen, köyhyyteen, nälkiintymiseen ja joissakin tapauksissa mustaan pörssiin siirtymiseen ja että kolme miljoonaa ihmistä on elintarviketurvan ja elinkeinon menetyksen osalta äärimmäisen suuressa vaarassa;

83.  toteaa, että jos suurempi osa elintarviketuotannon arvoketjusta siirrettäisiin takaisin Afganistaniin, se voisi lisätä perheiden tuloja, parantaa elintarviketurvaa, vähentää elintarvikekustannuksia ja lisätä työllistymismahdollisuuksia;

84.  kehottaa EU:ta jatkamaan toimiaan terveydenhuollon parantamiseksi Afganistanissa ja korostaa rokotusten merkitystä kaikille, mutta erityisesti niille, jotka ovat erityisen alttiita sairauksille, kuten lapsille;

85.  pitää myönteisenä sitä, että pääsy terveydenhuoltoon on lisääntynyt yhdeksästä prosentista yli 57 prosenttiin, että elinajanodote on noussut 44 vuodesta 60 vuoteen ja että nämä parannukset olivat mahdollisia EU:n, yksittäisten jäsenvaltioiden ja kansainvälisen yhteisön tuen ansiosta; toteaa, että näistä saavutuksista huolimatta on tehtävä enemmän, jotta elinajanodote nousee edelleen ja jotta äitiys- ja lapsikuolleisuus vähenevät;

86.  tuomitsee ankarasti Afganistanin terveydenhuoltojärjestelmän korruptoituneet käytännöt, kuten laittomien lääkeaineiden maahantuonnin, ja kehottaa EU:ta jatkamaan Afganistanin hallituksen painostamista tehostamaan toimiaan tällaisten korruptoituneiden käytäntöjen estämiseksi;

87.  muistuttaa jälleen koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten tarpeesta Afganistanissa ja kannustaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan terveydenhuollon ammattilaisten viemistä kouluttamaan paikallisia lääkäreitä ja hoitajia;

88.  panee merkille, että ihmiskauppa ja siirtolaisten salakuljetus haittaavat kaikkia osapuolia ja erityisesti Afganistanin yhteiskuntaa; vaatii panemaan nopeasti täytäntöön voimassa olevat sopimukset ja vaihtamaan tietoja, jotta voidaan purkaa epävakaudesta ja heikoista instituutioista hyötyvät kansainväliset rikollisverkostot;

Kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen täytäntöönpano

89.  suhtautuu myönteisesti kumppanuutta ja kehitystä koskevaan yhteistyösopimukseen ensimmäisenä EU:n ja Afganistanin välisenä sopimussuhteena;

90.  panee merkille, että kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus muodostaa perustan suhteiden kehittämiselle eri aloilla, kuten oikeusvaltion, terveyden, maaseudun kehittämisen, koulutuksen, tieteen ja tekniikan sekä korruption, rahanpesun, terrorismin rahoituksen, järjestäytyneen rikollisuuden ja huumeiden torjunnan, muuttoliikkeen, ydinturvallisuuden, joukkotuhoasesulun ja ilmastonmuutoksen aloilla;

91.  suhtautuu myönteisesti yhteisten täytäntöönpanoelinten perustamiseen ja pitää erityisen tärkeänä, että käydään säännöllistä vuoropuhelua poliittisista kysymyksistä, kuten ihmisoikeuksista, erityisesti naisten ja lasten oikeuksista, jotka ovat olennaisia tässä sopimuksessa, ja että vastataan haasteisiin ja luodaan tilaisuuksia vahvempaan kumppanuuteen;

92.  ilmaisee huolensa siitä, että kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus ei sisällä määräyksiä sen täytäntöönpanon yhteisestä parlamentaarisesta valvonnasta; tukee Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden parlamenttien ja Afganistanin parlamentin roolia kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon seurannassa;

93.  panee merkille, että EU on korvannut EU:n Afganistanin erityisedustajan erityislähettiläällä syyskuusta 2017 alkaen EUH:n rakenteen mukaisesti;

94.  pitää valitettavana, että neuvosto teki päätöksen väliaikaisesta soveltamisesta aloilla, jotka kuuluvat parlamentin hyväksynnän piiriin, erityisesti kauppaa ja investointeja koskevaa yhteistyötä koskevasta luvusta, joka kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, sen sijaan, että neuvosto olisi pyytänyt ratifiointia prosessin varhaisessa vaiheessa ennen tämän vaiheen aloittamista; katsoo, että päätös on ristiriidassa SEU:n 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun vilpittömän yhteistyön periaatteen kanssa ja heikentää parlamentin oikeuksia ja velvollisuuksia;

°

°  °

95.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n Afganistanin erityislähettiläälle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EUVL L 67, 14.3.2017, s. 3.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.

(3)

EUVL C 65, 19.2.2016, s. 133.

(4)

EUVL C 169 E, 15.6.2012, s. 108.

(5)

EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 55.

(6)

EUVL C 378, 9.11.2017, s. 73.

(7)

EUVL C 349, 17.10.2017, s. 41.

(8)

EUVL C 366, 27.10.2017, s. 129.

(9)

EUVL C 66, 21.2.2018, s. 17.

(10)

EUVL C 298, 23.8.2018, s. 39.

(11)

EUVL C 337, 20.9.2018, s. 48.

(12)

EUVL C 369, 11.10.2018, s. 85.

(13)

Neuvoston 10. marraskuuta 2011 tekemät päätökset (16146/11 ja 16147/11).

(14)

EASO Country of Origin Information report, Afganistan Security Situation – Update, toukokuu 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf

(15)

US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Quarterly report to the United States Congress, 30. lokakuuta 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf

(16)

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.11.2018)

ulkoasiainvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(2015/0302M(NLE))

Valmistelija: Frank Engel

EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että Afganistan on yksi maailman suurimmista kehitysavun saajista ja että EU:n toimielimet sitoutuivat tukemaan sitä 3,6 miljardilla eurolla vuosina 2002–2016; pitää valitettavana, että köyhyydessä elävien afganistanilaisten osuus on noussut 38 prosentista (2012) 55 prosenttiin (2017), ja korostaa, että maan talouskasvu on ollut hidasta vuoden 2014 jälkeen, kun kansainvälisten turvallisuusjoukkojen määrää supistettiin, kansainvälisiä avustuksia vähennettiin ja turvallisuustilanne heikkeni;

2.  on tietoinen siitä, että viime aikoina tapahtunut käänne kehityksessä johtuu pääasiassa pitkäaikaisten väkivaltaisuuksien ja konfliktien lisääntymisestä; korostaa, että vuosi 2018 on hyvää vauhtia päätymässä kaikkien aikojen eniten siviilikuolonuhreja vaatineeksi vuodeksi, ja pitää valitettavana ennen lokakuun 2018 parlamenttivaaleja voimakkaasti lisääntyneitä iskuja ja murhia, joiden seurauksena suuri määrä siviilejä ja kymmenen vaaleissa ehdokkaana ollutta sai surmansa; korostaa, että maan sisäinen pakolaisuus, paluumuuttajien saapuminen ympäröiviltä alueilta – mukaan lukien vuoden alusta lähtien Iranin tukahduttamistoimien seurauksena palanneet 500 000 paperitonta afganistanilaista – ja EU:n jäsenvaltioista sekä jatkuvan kuivuuden kaltaiset ilmastotekijät ovat kaikki johtaneet humanitaarisen tilanteen heikentymiseen; toteaa huolestuneena, että EU:n myöntämästä kehitysavusta rahoitettuja uudelleensijoittamistoimenpiteitä on vaikea toteuttaa maan nykyisen humanitaarisen tilanteen ja turvallisuustilanteen vuoksi;

3.  korostaa, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston OCHA:n mukaan 5,5 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa Afganistanissa, mukaan lukien konfliktin tai kuivuuden vuoksi kotimaansa sisällä siirtymään joutuneet henkilöt, ja että kuivuus on pakottanut yli 250 000 ihmistä siirtymään maan pohjois- ja länsiosissa; panee merkille, että humanitaarisen avun suunnitelmasta on rahoitettu vain 33,5 prosenttia, ja kehottaa siksi EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, jotta ne voivat vastata keskeisiin humanitaarisiin haasteisiin ja ihmisten tarpeisiin, ja kiinnittämään erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin henkilöihin, kuten vaikeasti tavoitettavien alueiden ihmisiin;

4.  korostaa, että humanitaarisia, kehitys- ja turvallisuushaasteita on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti myös pitemmän aikavälin systeemisillä toimilla ja niiden välisiä yhteyksiä on voitava hyödyntää paremmin; korostaa, että maan tilanteen rauhoittaminen, köyhyyden vähentäminen, Talibanin vastaisen toiminnan tukeminen, valtion ja sen toimielinten toiminnan normalisointi ja peruspalvelujen, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen, laajentaminen, ovat Afganistanin sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle välttämättömiä edellytyksiä;

5.  on tyytyväinen Afganistanin hallituksen hyväksymään vuoden 2016 kansalliseen rauhanrakentamis- ja kehittämisohjelmaan (ANPDF) ja omavaraisuutta keskinäisen vastuun avulla koskevaan puiteasiakirjaan (SMAF); kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan edelleen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen puitteissa afganistanilaisten omistamia ensisijaisia kehityskohteita kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti;

6.  palauttaa mieleen, että EU on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja erityisesti köyhyyden vähentämiseen keskittämällä toimensa aloille, joilla ne tuovat eniten lisäarvoa, sekä noudattamalla avun tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita sekä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta; korostaa, että on jatkettava tarveperusteista kehitysapua Afganistanille ja keskityttävä erityisesti köyhyyden ja nälän poistamiseen ja haavoittuvuustekijöihin, joita ovat esimerkiksi puutteellinen elintarviketurva ja krooninen aliravitsemus sekä vesihuolto; korostaa, että on edelleen sitouduttava tukemaan hallitusta parantamaan kaikkien peruspalvelujen, kuten koulutuksen ja terveydenhuollon, saatavuutta siten, että keskitytään varmistamaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten naisten, tyttöjen ja lasten, terveydenhuolto sekä tarjoamaan vammaisille tarkoitettuja palveluja ja mielenterveyspalveluja; pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöillä voi jatkossakin olla keskeinen rooli yhteiskunnallisessa valvonnassa, jota tarvitaan julkisten palvelujen moitteettoman tarjonnan todentamiseksi;

7.  panee tyytyväisenä merkille viittauksen kestävän ja ympäristöystävällisen maatalouden kehittämiseen kumppanuutta ja kehitystä koskevassa yhteistyösopimuksessa, sillä maaseudun talous ja maatalous ovat tällä hetkellä pääasiallinen työllistäjä; kehottaa EU:ta lisäämään toimiaan tällä alalla elintarvike- ja ravitsemusturvan, maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden parantamiseksi, luonnonvarojen kestävä hoito mukaan luettuna; korostaa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä pienviljelijöihin kohdistuviin luonnonuhkien ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin;

8.  suhtautuu myönteisesti siihen, että sukupuolten tasa-arvo ja siihen liittyvät toimet ovat sopimuksessa erittäin keskeisessä asemassa ja että siinä painotetaan voimakkaasti kansalaisyhteiskunnan kehitystä; kehottaa EU:ta edistämään kehitystyössään yhä naisten ja miesten tasa-arvoa ja lisäämään naisten vaikutusmahdollisuuksia ottaen huomioon, että naisten sosioekonomista roolia koskevan asennoitumisen muuttaminen yhteiskunnassa edellyttää vastaavia toimia tietoisuuden lisäämisen, koulutuksen ja sääntelykehyksen uudistamisen suhteen;

9.  panee tyytyväisenä merkille Afganistanin kansallisen strategian palautusten hallinnoimiseksi, mutta korostaa, että seurantaa on tarpeen jatkaa, jotta voidaan ottaa käyttöön turvallisia tapoja Afganistanin kansalaisten ja erityisesti lasten uudelleenkotouttamiseksi, ja varmistaa heille mahdollisuus saada perus- ja keskiasteen koulutusta; pitää valitettavana, että huolimatta kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen 28 artiklan 4 kohdasta, jossa todetaan, että osapuolten olisi tehtävä takaisinottosopimus, virallista sopimusta ei ole tehty, vaan ainoastaan epävirallinen sopimus – yhteinen etenemissuunnitelma; pitää tärkeänä, että kaikki takaisinottoa koskevat sopimukset olisi virallistettava demokraattisen vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi; pitää valitettavana, että yhteisen etenemissuunnitelman tekemiseen ei sovellettu parlamentaarista valvontaa eikä demokraattista kontrollia, ja korostaa, että on tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua asianomaisten toimijoiden kanssa kestävän ratkaisun löytämiseksi Afganistanin pakolaisia koskevan ongelman alueellisiin näkökohtiin;

10.  korostaa, että Afganistanille annettavaa EU:n kehitysapua ei pitäisi nähdä pelkästään maahanmuuton ja rajavalvonnan näkökulmasta, ja katsoo, että kehitysavulla olisi puututtava tehokkaasti muuttoliikkeen perimmäisiin syihin;

11.  pitää myönteisenä EU:n ja Afganistanin välistä valtiorakenteiden kehittämistä koskevaa sopimusta (budjettituki), joka allekirjoitettiin vuonna 2016, koska sillä voidaan vahvistaa valtiollisia elimiä ja niiden omistajuutta kehityspolitiikasta; panee merkille, että sopimus perustuu myönteiseen yleisarvioon Afganistanin edistymisestä keskeisillä uudistusalueilla; korostaa, että resursseja on käytettävä tehokkaasti ja että niiden käyttöä on seurattava järjestelmällisesti väärinkäytösten estämiseksi; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille säännöllisesti valtiorakenteiden kehittämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta ja korostaa, että siihen liittyviä havaintoja olisi käytettävä valmisteltaessa budjettitukitoimien jatkamista kaudella 2018–2021;

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välinen kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus

Viiteasiakirjat

2015/0302M(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

AFET

 

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Frank Engel

23.5.2018

Valiokuntakäsittely

9.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

14

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Mireille D’Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

3

0

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA (18.6.2018)

ulkoasiainvaliokunnalle

esitykseen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystyötä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(2015/0302M(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta: Bernd Lange (puheenjohtaja)

Position

TARKISTUS

Kansainvälisen kaupan valiokunta esittää asiasta vastaavalle ulkoasiainvaliokunnalle seuraavan tarkistuksen:

Tarkistus    1

Päätöslauselmaesitys

1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

 

on huolestunut neuvoston päätöksestä ryhtyä soveltamaan väliaikaisesti ennen parlamentin antamaa hyväksyntää EU:n ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välistä kumppanuutta ja kehitystyötä koskevaa yhteistyösopimusta, joka sisältää osia, jotka kuuluvat EU:n yksinomaisen toimivallan piiriin, kuten yhteistyötä kauppa- ja investointikysymyksissä käsittelevä luku; katsoo, että päätös on ristiriidassa SEU:n 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun vilpittömän yhteistyön periaatteen kanssa ja heikentää SEUT:n 207 ja 218 artiklassa määritettyjä parlamentin oikeuksia ja velvollisuuksia EU:n kauppapolitiikan alalla; pitää valitettavana, että neuvosto ei pyytänyt parlamentin hyväksyntää menettelyn varhaisemmassa vaiheessa ja ennen sopimuksen väliaikaisen soveltamisen aloittamista ja että neuvosto toimi siten vastoin EU:n ja kolmansien maiden välisten kauppasopimusten tekemisen yhteydessä noudatettua vakiintunutta käytäntöä;

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välinen kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus

Viiteasiakirjat

2015/0302M(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

AFET

 

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Bernd Lange

23.4.2018

Valiokuntakäsittely

20.6.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.6.2018

 

 

 


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välinen kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus

Viiteasiakirjat

2015/0302M(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

 

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

 

INTA

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

3

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

4

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö