Procedūra : 2015/0302M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0058/2019

Pateikti tekstai :

A8-0058/2019

Debatai :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0170

PRANEŠIMAS     
PDF 265kWORD 85k
31.1.2019
PE 629.400v02-00 A8-0058/2019

su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15093/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimą(1), kurį 2017 m. vasario 18 d. pasirašė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) Frederica Mogherini,

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba 2018 m. vasario 6 d. pateikė pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 37 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207, 209 straipsnius, 218 straipsnio 6 dalies a punkto antrą pastraipą ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C8-0107/2018),

–  atsižvelgdamas į savo ... m. ... ... d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo(2),

–  atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2017 m. gruodžio 1 d. pagal išimtinę ES kompetenciją laikinai taikomos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo dalys,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl derybų dėl ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo(3),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Afganistano, visų pirma 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl naujos Afganistanui skirtos strategijos(4), 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl biudžetinės ES finansinės pagalbos Afganistanui kontrolės(5), 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl Pakistano vaidmens regione ir politinių santykių su ES(6), 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės(7), 2015 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl Afganistano, ypač žudynių Zabulo provincijoje(8), 2016 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl išpuolių prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę(9), 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją „Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo“(10), 2017 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl ES politinių santykių su Indija(11) ir 2017 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl padėties Afganistane(12),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 19 d. ir 2017 m. spalio 16 d. Tarybos išvadas dėl Afganistano,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 24 d. bendrą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „ES strategijos dėl Afganistano elementai“ (JOIN(2017)0031),

–  atsižvelgdamas į 2014–2020 m. daugiametę orientacinę programą Afganistanui pagal Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo priemonę,

–  atsižvelgdamas į 2018–2020 m. šaliai skirtas ES bendradarbiavimo su pilietine visuomene Afganistane veiksmų gaires,

  atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. baigta vykdyti Europos Sąjungos policijos misija Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 10 d. JT generalinio sekretoriaus pranešimą dėl padėties Afganistane ir jos poveikio tarptautinei taikai ir saugumui,

  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 2 d. susitarimą dėl ES ir Afganistano bendrų tolesnių veiksmų migracijos klausimais,

  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2210 (2015) ir Nr. 2344 (2017) ir į JT pagalbos misijos Afganistane (UNAMA) įgaliojimus,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 12 d. JT specialiojo pranešėjo šalies viduje perkeltų asmenų žmogaus teisių klausimais ataskaitą, parengtą vykdant misiją Afganistane,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vyriausiosios prokurorės Fatou Bensouda 2017 m. lapkričio 3 d. prašymą pradėti tyrimą dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, kurie tariamai įvykdyti Afganistane nuo 2003 m. gegužės 1 d.,

–  atsižvelgdamas į JT vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 27–28 d. Ženevos ministrų konferenciją dėl Afganistano,

  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 5 d. Briuselio tarptautinės konferencijos dėl Afganistano, kuriai kartu pirmininkavo Europos Sąjunga, rezultatus ir į abipusius įsipareigojimus, prisiimtus 2011 m. gruodžio 5 d. Bonoje, 2012 m. liepos 8 d. Tokijuje ir 2014 m. gruodžio 4 d. Londone vykusiose tarptautinėse konferencijose dėl Afganistano,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 26–27 d. Taškente vykusią konferenciją dėl Afganistano,

  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 2 d. Stambule inicijuotą procesą „Azijos širdis“,

  atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 22 d. Kabulo deklaraciją dėl gerų kaimyninių santykių,

–  atsižvelgdamas į Tarptautines saugumo paramos pajėgas (ISAF) (2003–2014 m.), kurioms vadovauja NATO ir kurioms įgaliojimus suteikė Jungtinės Tautos, ir į 2017 m. gegužės 24–25 d. Briuselyje vykusio NATO aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas dėl jos mokymo, patariamosios ir pagalbos misijos „Tvirta parama“ (nuo 2014 m.) tolesnio vykdymo,

–  atsižvelgdamas į Afganistano humanitarinės pagalbos teikimo planą (2018–2021 m.),

–  atsižvelgdamas į Savarankiškumo taikant tarpusavio atskaitomybę programą, dėl kurios susitarta 2016 m. spalio 4–5 d. Briuselio konferencijoje dėl Afganistano,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą, Vystymosi komiteto nuomonę ir Tarptautinės prekybos komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0058/2019),

A.  kadangi 2011 m. lapkričio 10 d. Taryba priėmė sprendimą, kuriuo Komisija įgaliojama vesti derybas dėl Europos Sąjungos ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo(13); kadangi bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas buvo laikinai ir iš dalies taikomas nuo 2017 m. gruodžio 1 d., prieš pritariant Europos Parlamentui;

B.  kadangi 2016 m. sausio 13 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė bei Komisija pateikė Tarybai bendrą pasiūlymą dėl Tarybos sprendimų dėl bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo, kaip Europos Sąjungos ir Afganistano susitarimo, pasirašymo ir sudarymo („tik ES susitarimas“);

C.  kadangi valstybės narės, nors ir pritarė bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo esmei, pirmenybę teikė vadinamajam mišriam susitarimui, kuris būtų taikomas laikinai, ir todėl paprašė Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės atitinkamai persvarstyti pasiūlymus, kad būtų atsižvelgta į mišrųjį ir laikinąjį taikymą;

D.  kadangi bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas buvo pasirašytas 2017 m. vasario 18 d.;

E.  kadangi bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas bus ES ir Afganistano santykių pagrindas ateinančiu dešimtmečiu ir galėtų būti automatiškai pratęstas penkerių metų laikotarpiui;

F.  kadangi Parlamentas buvo iš dalies, bet ne visapusiškai informuojamas derybų metu; kadangi Parlamentas gavo Tarybos derybinius nurodymus Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) tik 2018 m. kovo 16 d., o ne 2011 m. lapkričio mėn., kai Parlamentui buvo pranešta apie sprendimą pradėti derybas;

G.  kadangi ši teisinė sistema grindžiama dabartine ES strategija dėl Afganistano ir ES teikiama didele išorės finansavimo parama;

H.  kadangi bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimu bus užmegzti pirmieji ES ir Afganistano sutartiniai santykiai, kuriais patvirtinamas ES įsipareigojimas siekti būsimo Afganistano vystymosi „transformacijos dešimtmečiu“ (2014–2024 m.), stiprinant abiejų šalių istorinius, politinius ir ekonominius ryšius;

I.  kadangi bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas atspindi principus ir sąlygas, kuriais bus grindžiama būsima ES ir Afganistano partnerystė (I ir II antraštinės dalys), įskaitant pagrindines žmogaus teisių ir masinio naikinimo ginklų neplatinimo nuostatas; kadangi bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarime numatyta galimybė bendradarbiauti daugelyje sričių, įskaitant vystymąsi (III antraštinė dalis), prekybą ir investicijas (IV antraštinė dalis), teisingumą ir teisinę valstybę (V antraštinė dalis), be kita ko, kovą su organizuotu nusikalstamumu, pinigų plovimu ir narkotikais, bendradarbiavimą migracijos srityje ir galimą būsimą readmisijos susitarimą, taip pat sektorinį bendradarbiavimą (VI antraštinė dalis);

J.  kadangi bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas taip pat suteiks galimybę ES ir Afganistanui kartu spręsti pasaulines problemas, pvz., branduolinio saugumo, ginklų neplatinimo ir klimato kaitos;

K.  kadangi šiuo metu Afganistanas išgyvena labai svarbų laikotarpį, o tai reiškia, kad, jei nebus imtasi tolesnių veiksmų, visos iki šiol įdėtos pastangos, pažanga ir aukos siekiant Afganistano vystymosi gali nueiti veltui;

L.  kadangi atsiradusi teroristinė grėsmė, kurią kelia su „Da’esh“ susijusi grupuotė „Chorasano provincijos islamo valstybė“ (angl. IS–KP), iš esmės prisidėjo prie toliau blogėjančios saugumo padėties; kadangi 2018 m. gegužės mėn. Afganistano vyriausybė kontroliavo 56 proc. Afganistano rajonų ir 56 proc. teritorijos, kurioje gyvena 65 proc. gyventojų, o dėl 32 proc. rajonų vyksta ginčai ir 12 proc. rajonų kontroliuoja sukilėliai(14)(15);

M.  kadangi nuo 2002 m. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės kartu yra didžiausios tarptautinės paramos Afganistanui ir jos gyventojams teikėjos, skiriančios paramą vystymuisi ir humanitarinę pagalbą už daugiau kaip 3,66 mlrd. EUR; kadangi pagal 2014–2020 m. daugiametę orientacinę programą Afganistanui 2014–2020 m. laikotarpiui numatytas naujas 1,4 mlrd. EUR vystymosi fondas; kadangi Afganistano BVP šiuo metu yra 20 mlrd. USD, o jo augimo tempas nuo 2014 m. sulėtėjo; ir kadangi Afganistano ekonomika vis dar susiduria su įvairiomis problemomis, pvz., korupcija, mažu pajamų surinkimu, prasta infrastruktūra ir menku darbo vietų kūrimu;

N.  kadangi nuo 2001 m. daug ES valstybių narių, NATO partnerių ir šalių sąjungininkių prisidėjo prie Afganistano stabilizavimo ir vystymosi savo kariniais ir civiliniais ištekliais ir patyrė aukų ir nuostolių; kadangi stabilus ir nepriklausomas Afganistanas, gebantis apsirūpinti ir atsisakantis būti saugiu prieglobsčiu teroristinėms grupuotėms, vis dar yra nepaprastai svarbus NATO, ES ir jos valstybių narių saugumo interesas; kadangi Afganistane vis dar yra daugiau nei 3 000 ES valstybių narių karių, dalyvaujančių NATO tvirtos paramos misijoje;

O.  kadangi Irane ir Pakistane yra 2,5 mln. registruotų pabėgėlių ir 2–3 mln. dokumentų neturinčių afganistaniečių; kadangi Afganistane yra daugiau nei 2 mln. šalies viduje perkeltų asmenų, iš kurių daugiau nei 300 000 buvo perkelti 2018 m.; kadangi daugelis iš šių asmenų patiria maisto stygių, neturi tinkamos pastogės ir pakankamų galimybių naudotis sanitarijos bei sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat stokoja apsaugos, ir kadangi daugelis yra vaikai, kurie priskiriami ypač pažeidžiamų asmenų grupei dėl vaikų darbo, seksualinės prievartos ar galimo verbavimo į nusikalstamas grupuotes rizikos; kadangi nuo 2018 m. pradžios iš Irano į Afganistaną grįžo arba buvo ištremta daugiau nei 450 000 Afganistano žmonių; kadangi Pakistano vyriausybė paskelbė, kad 1,7 mln. šalyje užregistruotų Afganistano pabėgėlių turės būti priverstinai grąžinti į Afganistaną;

P.  kadangi, JT duomenimis, dėl korupcijos Afganistane kenkiama valstybės teisėtumui ir keliama didelė grėsmė geram valdymui bei darniam vystymuisi, nes užkertamas kelias tam, kad susiformuotų realioji ekonomika;

Q.  kadangi Afganistanas yra mažas pajamas gaunanti, pokonfliktinė ir žemyninė šalis, kelianti ypatingų iššūkių tarptautinei bendruomenei ir jos institucijoms;

R.  kadangi pagal pasaulinį prisitaikymo indeksą Afganistanas yra viena iš pažeidžiamiausių pasaulio šalių klimato kaitos atžvilgiu;

S.  kadangi kyla naujų grėsmių ir tarptautinių krizių, dėl kurių visuomenė praranda suinteresuotumą, palaikymą ir susirūpinimą dėl padėties Afganistane;

T.  kadangi apskaičiuota, kad 87 proc. Afganistano moterų patiria smurtą dėl lyties; kadangi pagal 2017 m. JT lyčių nelygybės indeksą Afganistanas užima 153-ą vietą iš 160 šalių;

U.  kadangi 2017 m. opijaus gamyba Afganistane, išaugusi 63 proc., palyginti su 2016 m., pasiekė rekordinį lygį; kadangi neteisėta prekyba opiatais dar labiau skatina nestabilumą ir sukilėlių grupuotes ir padeda finansuoti teroristines grupuotes Afganistane;

V.  kadangi pirmą kartą 2018 m. Afganistano biudžetas atitinka tarptautinius prognozių ir apskaitos standartus;

W.  kadangi po devynerių metų pažangos 2016 m. baigta ES policijos misija Afganistane;

Politiniai ir strateginiai aspektai

1.  toliau yra įsipareigojęs remti Afganistano vyriausybę jai dedant pastangas kurti saugią ir stabilią ateitį Afganistano gyventojams, vykdant pagrindines reformas, kuriomis siekiama gerinti valdymą ir teisinės valstybės principą, kovoti su terorizmu ir ekstremizmu, užtikrinti tvarią taiką ir vystymąsi, stiprinti teisėtas ir demokratines institucijas, skatinti atsparumą susiduriant su nacionalinėmis ir regioninėmis saugumo problemomis, užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant moterų, vaikų, etninių ir religinių mažumų teises, kovoti su korupcija ir narkotikais, gerinti fiskalinį tvarumą ir skatinti integracinį ir darnų ekonomikos augimą bei socialinę ir kaimo plėtrą, suteikiant jaunimui, kuris sudaro du trečdalius gyventojų, geresnes ateities perspektyvas; pabrėžia, kad reikia taikiai išspręsti Afganistano konfliktą ir kad visos pastangos turėtų būti nukreiptos į šį neatidėliotiną tikslą;

2.  pabrėžia, kad ilgalaikis Afganistano vystymasis priklausys nuo atskaitomybės, gero valdymo, tvaraus žmogiškojo saugumo užtikrinimo, įskaitant skurdo mažinimą ir darbo galimybių kūrimą, galimybes naudotis socialinėmis ir sveikatos priežiūros paslaugomis, švietimą ir pagrindinių laisvių bei žmogaus teisių, be kita ko, moterų ir mažumų teisių, apsaugą; pabrėžia, kad klausimai turi būti sprendžiami taip, kad būtų užtikrintas integracinis ekonomikos augimas ir palankios sąlygos tvarioms užsienio investicijoms, kurios būtų naudingos Afganistano gyventojams, visapusiškai laikantis socialinių, aplinkosaugos ir darbo standartų;

3.  yra susirūpinęs dėl centrinės valdžios pažeidžiamumo bei nestabilumo ir jos kontrolės didžiojoje šalies dalyje trūkumo, nes tai dar labiau padidina konflikto poveikį civiliams gyventojams; ragina ES ir tarptautinę bendruomenę sudaryti palankesnes sąlygas tarpininkavimui tokiais atvejais, kaip neišspręsti porinkiminiai klausimai;

4.  ragina ES remti pastangas, kuriomis siekiama mažinti ilgalaikę įtampą tarp etninių grupių, kuria prisidedama prie centrinės valdžios irimo, ir remti Afganistano visuomenės, kurioje gyvena daugybė įvairių etninių grupių, struktūrą;

5.  atkreipia dėmesį į savo ilgalaikę paramą patikimiems, laisviems, sąžiningiems ir skaidriems rinkimams, laikantis tarptautinių standartų, ir reiškia savo paramą ES rinkimų stebėjimui šalyje, įskaitant 2019 m. prezidento rinkimų stebėjimą; pabrėžia, kad dėl nuolatinio politinio varžymosi šių rinkimų rezultatai turės didžiulės įtakos būsimam Afganistano vyriausybės stabilumui;

6.  pabrėžia didžiulį ekonominį šalies potencialą, kurį jai suteikia jos geografinė padėtis ir žmogiškieji bei gamtiniai ištekliai;

7.  pabrėžia, kad ES teikia didelę finansinę ir politinę paramą Afganistano socialinei ir ekonominei plėtrai, humanitarinei pagalbai ir regionų jungtims; primygtinai ragina toliau siekti ES ir jos valstybių narių bendro programavimo;

8.  atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia labiau koordinuoti ES ir JAV politiką bei dialogą Afganistano ir regioniniais klausimais;

9.  teigiamai vertina bendrą komunikatą, priimtą 2018 m. lapkričio 27–28 d. Ženevoje vykusioje JT organizuotoje ministrų konferencijoje dėl Afganistano, atsižvelgiant į 2016 m. vykusioje Briuselio konferencijoje dėl Afganistano prisiimtus įsipareigojimus;

Regioninių subjektų vaidmuo ir atsakomybė

10.  primena, kad Afganistanas yra žemyninė šalis, esanti Azijos ir Artimųjų Rytų sandūroje, ir pripažįsta, kad kaimyninių šalių ir regioniniu mastu įtakingų valstybių, visų pirma Kinijos, Irano, Indijos, Rusijos ir Pakistano, parama ir pozityvus bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbūs siekiant Afganistano stabilizavimo, vystymosi ir ekonominio gyvybingumo; apgailestauja dėl to, kad stabilus ir sėkmingas Afganistanas ne visada yra galutinis šių regioninių subjektų tikslas, ir atkreipia dėmesį į nepaprastai svarbų šių šalių vaidmenį stabilizavimo ir taikos procese; prašo kaimyninių šalių ateityje susilaikyti nuo Afganistano eksporto blokavimo, kaip tai buvo padaryta praeityje;

11.  pabrėžia, kad Afganistane, taip pat Pakistane veikiančių teroristinių tinklų judumas ir ilgalaikė veikla prisideda prie padėties nestabilumo visame regione;

12.  pabrėžia, kad Afganistanas dažnai nukenčia nuo antagonistinių regioniniu mastu įtakingų valstybių tikslų; primygtinai ragina šias valstybes visapusiškai remti taikos pastangas Afganistane; remia regioninio bendradarbiavimo forumų veiklą, tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad kai kurios Afganistano kaimyninės šalys tuo pačiu metu netiesiogiai dalyvauja konflikte, o tai kenkia taikos pastangoms; ragina minėtas kaimynines šalis susilaikyti nuo trečiųjų šalių įtraukimo į savo varžymąsi Afganistane ir primygtinai ragina kaimynines šalis ir regioniniu mastu įtakingas valstybes visapusiškai bendradarbiauti Afganistane siekiant ilgalaikės ir tvarios taikos;

13.  primygtinai ragina ES dėti daugiau pastangų palaikant dialogą ir bendradarbiaujant su regioniniais partneriais, kad būtų kovojama su prekyba narkotikais, pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir neteisėtu žmonių gabenimu;

14.  pabrėžia labai didelę Afganistano infrastruktūros ir regioninio vystymosi, kurie yra regiono stabilizavimo veiksniai, svarbą siekiant gerinti Vidurinės Azijos ir Pietų Azijos šalių prekybą ir jungtis;

15.  ragina ES įtraukti nuostatas dėl ES ir Afganistano bendradarbiavimo į savo strategijas dėl Vidurinės Azijos ir Pietų Azijos;

Saugumas ir taikos kūrimas

16.  vis dar yra labai susirūpinęs dėl nuolat blogėjančios saugumo padėties Afganistane ir dėl nuolat didėjančių Talibano kovotojų ir įvairių teroristinių grupuočių, pvz., IS-KP, kontroliuojamų teritorijų – ši tendencija, atrodo, labai sustiprėjo dėl užsienio kovotojų dalyvavimo; griežtai smerkia šių kovotojų įvykdytus išpuolius prieš Afganistano civilius gyventojus, saugumo pajėgas, institucijas ir pilietinę visuomenę; pakartoja savo visapusišką įsipareigojimą kovoti su visų formų terorizmu ir reiškia pagarbą visoms koalicijos ir Afganistano pajėgoms bei civiliams gyventojams, kurie paaukojo savo gyvybę už demokratinį, įtraukų, klestintį, saugų ir stabilų Afganistaną; pažymi, kad daugiau nei pusė priešvyriausybinių išpuolių 2018 m. buvo priskirta IS-KP grupuotei, kurios tikslas – sutrukdyti susitaikymo ir taikos procesui ir jį nutraukti; susirūpinęs pažymi, kad dabartinėms džihadistų organizacijoms IS-KP, „Al Qaeda“ ir įvairioms jų atšakoms pavyko prisitaikyti ir įsitvirtinti, ir tai yra didelis saugumo uždavinys Afganistanui, regionui ir Europai;

17.  atkreipia dėmesį į ES nuolat reiškiamą paramą įtraukiam taikos ir susitaikymo procesui, kuriam vadovautų ir už kurį būtų atsakingas Afganistanas, įskaitant taikos susitarimo, dėl kurio susitarta su grupuote „Hezb-e-Islami“, įgyvendinimą; yra pasirengęs prisidėti šiuo klausimu visomis tinkamomis ES priemonėmis, kai tik bus pradėtas vykdyti prasmingas taikos procesas; ragina Talibaną pasmerkti smurtą, prisijungti prie taikos proceso ir pripažinti Afganistano Konstituciją; pabrėžia, kad remia vyriausybės kelis kartus pateiktą visapusišką taikos pasiūlymą Talibanui; ragina pilietinę visuomenę visapusiškai dalyvauti šiose derybose; pripažįsta, kad reikės spręsti ilgalaikių jungtinių tarptautinių saugumo pajėgų dislokavimo klausimą, siekiant padėti Afganistano saugumo pajėgoms stabilizuoti šalį ir užkirsti kelią tam, kad ji vėl netaptų saugiu prieglobsčiu teroristinėms grupėms ir regioninio nestabilumo šaltiniu; ragina visas konflikto šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės;

18.  teigiamai vertina pirmąjį ugnies nutraukimo laikotarpį nuo 2001 m. Id al Fitro šventės metu, kuris parodė didelį afganistaniečių norą siekti taikos; ragina Talibaną laikytis Afganistano prezidento raginimų pradėti naują ugnies nutraukimo laikotarpį;

19.  pabrėžia, kad keturi karo ir konfliktų dešimtmečiai, pradedant sovietų invazija į Afganistaną 1979 m., lėmė daugybę neišspręstų problemų, su kuriomis šiandien susiduria Afganistanas; atsižvelgdamas į tai pripažįsta jaunimo ir Afganistano diasporos vaidmenį saugesnės ir geresnės šalies ateities kūrimo procese; ragina ES remti pereinamojo laikotarpio teisingumą smurto aukoms;

20.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. pasibaigus bendros saugumo ir gynybos politikos misijai EUPOL AFGHANISTAN, teikusiai specializuotus mokymus ir konsultacijas Afganistano nacionalinei policijai ir Vidaus reikalų ministerijai, Sąjunga tęsė savo bendradarbiavimą su Afganistano policija pasitelkdama ES išorės priemones, pvz., priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP), pagal kurią taip pat finansuojami susitaikymo veiksmai;

21.  pažymi, kad vykdant Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) misiją buvo sėkmingai nuo nulio sukurtos stiprios Afganistano nacionalinės saugumo pajėgos, kurias sudaro 352 000 kareivių ir policijos pareigūnų su pėstininkais, karine policija, žvalgyba, kelių išminavimo sistema, kovine parama, medicinos, aviacijos ir logistikos pajėgumais, kovojančios su sukilėlių įtaka šalyje;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad ISAF sukūrė saugią aplinką siekiant gerinti valdymą ir ekonominę plėtrą, o tai lėmė, kad šalis pakilo daugiausia procentinių punktų iš visų šalių pagrindinės sveikatos priežiūros ir kitose vystymosi srityse; pažymi, kad ISAF sėkmė taip pat lėmė aktyvios žiniasklaidos susiformavimą ir kad šiuo metu milijonai afganistaniečių naudojasi teise balsuoti;

23.  toliau ragina NATO tvirtos paramos misiją tęsti Afganistano kariuomenės mokymą ir priežiūrą; ragina valstybes nares siūlyti civilinio krizių valdymo mokymus Afganistano nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms;

24.  ragina NATO ir ES bendradarbiauti siekiant rinkti žvalgybos informaciją apie sukilėlių grupuotes, kurios kelia grėsmę Afganistanui, ir kartu koordinuoti politines rekomendacijas Afganistano saugumo pajėgoms;

25.  labai apgailestauja dėl to, kad Talibanas ir kitos sukilėlių grupuotės naudoja ES ir tarptautinės bendruomenės buvimą Afganistane ir pokyčius, kuriuos joms pavyko pasiekti, propagandos tikslais, kad skatintų naratyvą, pagal kurį užsienio okupantai grasina Afganistano šaliai ir gyvenimo būdui; ragina ES ir Afganistano vyriausybę kovoti su tokia propaganda;

26.  pabrėžia, kad kova su terorizmo finansavimu yra būtina siekiant sukurti saugumą skatinančią aplinką Afganistane; primygtinai ragina visus atitinkamus partnerius dėti daugiau pastangų siekiant išardyti visus teroristų finansavimo tinklus, įskaitant piktnaudžiavimo hawala tinklais ir tarptautine parama šiuo tikslu nutraukimą, siekiant kovoti su radikalizacija, ekstremizmu ir verbavimo priemonėmis, kuriomis toliau naudojasi Afganistano teroristinės organizacijos;

27.  primygtinai ragina Afganistano vyriausybę imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad ekstremistinių ideologijų plitimo prevencija ir kova su juo būtų vienas iš svarbiausių jos prioritetų;

28.  pritaria Afganistano taikos ir reintegracijos programai, pagal kurią į visuomenę vėl integruojami Talibano nariai, kurie pasiduoda ir atsisako smurto; teigiamai vertina tai, kad Jungtinės Karalystės indėlis jau viršija 9 mln. GBP;

29.  ragina Afganistano vyriausybę visapusiškai įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl moterų, taikos ir saugumo ir užtikrinti moterų dalyvavimą, apsaugą ir teises visame konflikto cikle nuo konfliktų prevencijos iki atstatymo po konflikto;

30.  ragina Afganistano vyriausybę parengti veiksmingas kovos su cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis (ChBRB) grėsmėmis priemones; primygtinai ragina ES teikti operatyvinę, techninę ir finansinę paramą gebėjimams stiprinti ChBRB grėsmių srityje;

31.  ragina Afganistano vyriausybę stiprinti savo vidaus kontrolės sistemas, siekiant kovoti su plataus masto šaulių ir smulkiųjų ginklų platinimu pagal galiojančius tarptautinius standartus;

Valstybės kūrimas

32.  pabrėžia, jog būtina, kad Afganistano vyriausybė ir tarptautinė bendruomenė dėtų daugiau pastangų siekdamos panaikinti korupciją šalyje, taip pat stiprinti reaguoti gebančias ir įtraukias institucijas ir gerinti vietos valdymą, nes tai yra labai svarbūs žingsniai kuriant stabilią ir teisėtą valstybę, gebančią užkirsti kelią konfliktams ir sukilėlių grupuotėms; ragina Afganistano vyriausybę stiprinti nacionalinius pajėgumus sugrąžinti pavogtą turtą įgyvendinant tokias programas, kaip Pasaulio banko grupės ir JT narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) iniciatyva dėl pavogto turto atgavimo;

33.  ragina Afganistano vyriausybę didinti politinį įtraukumą, stiprinti atskaitomybę ir aktyviai kovoti su korupcija;

34.  pabrėžia, kad reikia panaikinti atotrūkį tarp Afganistano nacionalinių ir vietos valdžios institucijų; pripažįsta, kad šią problemą galima būtų sušvelninti, jei Afganistano vyriausybė užtikrintų statuto, pagal kurį regionų valdytojai turi būti dislokuoti jų atstovaujamose teritorijose, įgyvendinimą;

35.  ragina ES užtikrinti, kad ES lėšos būtų investuojamos į projektus, kuriais padedama Afganistano gyventojams, ir kad būtų teikiama tinkama parama savivaldybėms suteikiant joms pagrindines paslaugas ir stiprinant vietos valdymą, siekiant gyventojams užtikrinti būtiną gyvenimo lygį, garantuoti centrinės valdžios institucijų ir vietos savivaldybių koordinavimą, kad būtų galima nustatyti investavimo prioritetus, didinti paramą pilietinei visuomenei, ypač žmogaus teisių gynėjams, ir visų pirma teikti pirmenybę projektų, kuriais remiami subjektai, skatinantys atskaitomybę, žmogaus teises bei demokratijos principus, ir kuriais puoselėjamas vietoje vykdomas dialogas ir konfliktų sprendimo mechanizmai, finansavimą;

36.  ragina ES toliau įgyvendinti savo laipsniško pagalbos mažinimo planą po to, kai buvo baigta vykdyti Europos Sąjungos policijos misija (EUPOL), o tai apima tvaraus veiklos perdavimo EUPOL vietos ir tarptautiniams partneriams užtikrinimą; primygtinai ragina visas šalis toliau dėti pastangas siekiant, kad Afganistano nacionalinė policija taptų profesionaliomis pajėgomis, užtikrinančiomis saugą ir saugumą, stiprinti visas teisėsaugos institucijas, ypač daug dėmesio skiriant teismų sistemos nepriklausomumui, policijai ir Afganistano kalėjimų būklės gerinimui bei kalinių teisių paisymui;

37.  apgailestauja dėl to, kad kovos su narkotikais kampanijos Afganistane yra nesėkmingos ir kad nepakankamai pastangų dedama siekiant kovoti su Talibano narkotikų laboratorijomis ir tarptautiniais organizuoto nusikalstamumo tinklais, kurie yra prekybos narkotikais pagrindas ir teikia finansavimą Talibanui bei teroristinėms operacijoms; pritaria Afganistano vyriausybės naujai kovos su narkotikais strategijai, kurią remia UNODC; yra susirūpinęs dėl išaugusios opijaus gamybos masto Afganistane(16) ir ragina Afganistano vyriausybę įgyvendinti tikslinę politiką, kuri pakeistų šią tendenciją; pažymi, kad labai svarbu sukurti apčiuopiamas ir tvarias alternatyvas aguonų auginimui ir sudaryti sąlygas augintojams jomis pasinaudoti;

38.  pabrėžia, kad pagrindiniai Talibano pajamų šaltiniai yra neteisėta kasyba ir opijaus gamyba; pažymi, jog šiuo metu yra apskaičiuota, kad Talibanas kasmet gauna 200–300 mln. EUR pajamų iš neteisėtos kasybos veiklos;

39.  ragina taip pat numatyti tinkamą stabdžių ir atsvarų sistemą ir padidinti skaidrumą, siekiant užtikrinti viešojo administravimo, įskaitant finansų valdymą, veiksmingumą, taip pat užkirsti kelią bet kokiam piktnaudžiavimui užsienio pagalba ar parama vystymuisi, laikantis Paryžiaus deklaracijos dėl pagalbos veiksmingumo;

40.  teigiamai vertina tai, kad 2016 m. ES su Afganistanu pasirašė Sutartį dėl paramos valstybei stiprinti, pagal kurią skiriama 200 mln. EUR paramos biudžetui per dvejus metus, siekiant stiprinti valstybės institucijas ir didinti išteklius, skiriamus vystymosi prioritetams, pvz., ekonomikos augimo skatinimui, skurdo mažinimui ir kovai su korupcija; pabrėžia, kad reikia veiksmingai naudoti išteklius;

41.  pažymi, kad Sutartis dėl paramos valstybei stiprinti grindžiama bendra teigiama Afganistano pagrindinėse reformų srityse padarytos pažangos apžvalga; pripažįsta, kad svarbu apibrėžti tikslus, kurie iškelti Sutartyje dėl paramos valstybei stiprinti, ir finansavimo sąlygas; be to, atkreipia dėmesį į priežiūros ir sistemingos stebėsenos svarbą siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui; pabrėžia, jog svarbu, kad Afganistano vyriausybė skirtų dėmesį vystymuisi ir stabilumui; ragina Komisiją reguliariai informuoti Parlamentą apie Sutarties dėl paramos valstybei stiprinti įgyvendinimą ir pabrėžia, kad jos išvadomis šiuo klausimu turėtų būti naudojamasi rengiantis tęsti paramos biudžetui operaciją 2018–2021 m. laikotarpiu.

Pilietinė visuomenė ir žmogaus teisės

42.  teigiamai vertina tai, kad ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarime pabrėžiamas dialogas žmogaus teisių, visų pirma moterų, vaikų ir etninių bei religinių mažumų teisių, klausimais, siekiant užtikrinti galimybę gauti išteklių ir remti visapusišką naudojimąsi jų pagrindinėmis teisėmis, be kita ko, įdarbinant daugiau moterų Afganistano vyriausybinėse struktūrose, taip pat saugumo ir teismų sistemose; ragina Afganistaną siekti panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites ir jų diskriminaciją. pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant įgyvendinti bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo I ir II antraštinėse dalyse išdėstytas nuostatas;

43.  primygtinai ragina ES laikytis tvirtos pozicijos dėl žmogaus teisių užtikrinimo ir pabrėžia, kad demokratiniai principai, žmogaus teisės, ypač moterų ir mažumų teisės, taip pat teisinė valstybė yra esminės susitarimo nuostatos; primygtinai ragina ES imtis konkrečių priemonių, jei Afganistano vyriausybė pažeistų esmines susitarimo nuostatas;

44.  primena, kad ES ypač daug dėmesio skiria moterų, vaikų, neįgaliųjų ir skurstančių asmenų sąlygų gerinimui ir kad šioms grupėms ypač reikia pagalbos, įskaitant sveikatos priežiūros ir švietimo srityse;

45.  palankiai vertina tai, kad susitarime labai daug dėmesio skiriama lyčių lygybei ir su ja susijusioms politikos priemonėms, taip pat pilietinės visuomenės plėtrai; ragina ES imantis veiksmų vystymosi srityje toliau skatinti moterų ir vyrų lygybę ir moterų įgalėjimą, atsižvelgiant į tai, kad dėl besikeičiančio visuomenės požiūrio į moterų socialinį ir ekonominį vaidmenį reikia atitinkamų priemonių informuotumo didinimo, švietimo ir reguliavimo sistemos reformos srityse;

46.  pabrėžia, kad būtina apsaugoti etnines ir religines mažumas, kurioms gresia pavojus arba prieš kurias vykdomi išpuoliai; pažymi, kad toks pavojus dažniau gresia šiitų hazarų etninei grupei nei kitoms grupėms, todėl jai reikia skirti ypatingą dėmesį;

47.  ragina stiprinti ir remti Afganistano nacionalines ir subnacionalines institucijas, susijusias su žmogaus teisėmis, pilietinės visuomenės organizacijas ir akademinę bendruomenę; primygtinai ragina tarptautinius partnerius skatinti glaudesnį bendradarbiavimą ir įsipareigojimą šiems Afganistano partneriams;

48.  remia TBT pastangas užtikrinti atskaitomybę už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, kurie tariamai įvykdyti nuo 2003 m. gegužės mėn.;

49.  yra susirūpinęs dėl vis didėjančio smurtinių ir tyčinių išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas, sveikatos priežiūros darbuotojus ir civilinę infrastruktūrą skaičiaus; primygtinai ragina visas šalis laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę ir tarptautinę humanitarinę teisę, kad būtų išvengta išpuolių prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą;

50.  ragina Afganistano vyriausybę nedelsiant paskelbti mirties bausmės taikymo moratoriumą – tai būtų žingsnis jos panaikinimo link;

Vystymasis ir prekyba

51.  pripažįsta, kad galutinis ES pagalbos Afganistanui tikslas – padėti šalies vyriausybei pasitelkiant ekonomiką pašalinti skurdą ir vystytis taip, kad jos taptų nepriklausomos ir būtų užtikrintas augimas ir vidaus vystymasis bei regioninis bendradarbiavimas, vykdant išorės prekybą ir tvarias viešąsias investicijas, kad būtų sumažinta pernelyg didelė priklausomybė nuo užsienio pagalbos, prisidedant prie Afganistano socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio vystymosi;

52.  pažymi, kad Afganistanas yra vienas iš didžiausių paramos vystymuisi gavėjų pasaulyje ir kad 2002–2016 m. ES institucijos šiai šaliai įsipareigojo teikti paramą, siekiančią 3,6 mlrd. EUR; apgailestauja dėl to, kad skurstančių Afganistano gyventojų dalis padidėjo nuo 38 proc. (2012 m.) iki 55 proc. (2017 m.), ir atkreipia dėmesį į tai, kad, išvedus tarptautines saugumo pajėgas, dėl to sumažinus tarptautines dotacijas ir blogėjant saugumo padėčiai, nuo 2014 m. šalyje pastebimas lėtas augimas;

53.  pabrėžia, kad būtina spręsti aukšto nedarbo lygio problemą ir kovoti su skurdu, kad būtų galima siekti taikos ir stabilumo šalyje;

54.  pabrėžia, kad norint užkirsti kelią jaunų vyrų verbavimui į Talibaną ir kitus sukilėlių tinklus, reikia suteikti jiems daugiau galimybių dirbti ne ūkininkavimo srityje ar valdžios institucijose;

55.  palankiai vertina 2016 m. Afganistano nacionalinę taikos ir vystymosi programą (angl. ANPDF) ir Savarankiškumo taikant tarpusavio atskaitomybę programą, patvirtintą Afganistano vyriausybės; ragina ES ir jos valstybes nares, vadovaujantis vystymosi veiksmingumo principais, toliau bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimu remti vystymosi prioritetus, už kuriuos atsakingas Afganistanas;

56.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę bei Europos Komisiją reguliariai vertinti visas ES priemones Afganistane, naudojant aiškius kokybinius ir kiekybinius rodiklius, ypač susijusius su parama vystymuisi, geru valdymu, įskaitant teisingumo sektorių, pagarba žmogaus teisėms ir saugumu; atsižvelgdamas į tai, taip pat ragina atlikti ES priemonių santykinio poveikio bendrai padėčiai šalyje vertinimą, be to, įvertinti ES subjektų bei kitų tarptautinių misijų ir priemonių koordinavimo ir bendradarbiavimo lygį, paskelbti išvadas bei rekomendacijas ir pranešti apie jas Parlamentui;

57.  apgailestauja dėl to, kad, nepaisant reikšmingos užsienio pagalbos, poveikis buvo nedidelis; ragina Europos Audito Rūmus parengti specialiąją ataskaitą dėl ES paramos Afganistanui veiksmingumo per pastarąjį dešimtmetį;

58.  ragina ES ir kitas tarptautines agentūras, dalyvaujančias Afganistano vystymosi procese, bendradarbiauti su Afganistano žiniasklaida siekiant užtikrinti, kad Afganistano žmonės būtų strategiškai informuoti apie vystymosi pastangas, jų šaltinius, tikslus ir poveikį;

59.  primena, kad šiuo metu Afganistane trūksta civilių ekspertų; ragina ES ir jos valstybes nares įdarbinti ir tinkamai apmokyti civilius ekspertus pagrindinėse srityse, kurios yra labai svarbios norint plėtoti ekonomiką ir kovoti su narkotikais, siekiant padėti Afganistano pareigūnams ir vietos gyventojams ir juos apmokyti;

60.  pabrėžia, kad būtina remti Afganistano švietimo sistemą, siekiant didinti vaikų skaičių mokyklų klasėse visais lygmenimis;

61.  palankiai vertina tai, kad nuo 2001 m. mokyklą lankančių vaikų skaičius išaugo dešimt kartų, o mergaitės sudaro 39 proc. mokinių;

62.  primygtinai ragina ypatingą dėmesį skirti jaunajai kartai ir ragina visapusiškai naudotis programomis, pvz., programa „Erasmus+“ ir „Horizontas 2020“, siekiant užmegzti švietimo įstaigų, akademinės bendruomenės, mokslinių tyrimų sektorių bei mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tarpusavio ryšius;

63.  pritaria ES ir valstybių narių veiksmams, kuriais prisidedama prie Afganistano rekonstrukcijos patikos fondo, kurį bendrai valdo Pasaulio bankas ir Afganistano finansų ministerija ir kuris teikia pagrindines ypatingos svarbos paslaugas, ypač daug dėmesio skiriant sveikatai ir švietimui;

64.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. Afganistanas įstojo į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), ir pripažįsta pridėtinę prekybos ir tiesioginių užsienio investicijų vertę Afganistano ateičiai; pripažįsta, kad narystė PPO galėtų daryti teigiamą poveikį siekiant Afganistano integracijos į pasaulio ekonomiką;

65.  pažymi, kad 2016 m. šaliai įstojus į PPO, dėl ko sustiprėjo Afganistano ryšiai su pasauline ekonomika, ES suteikė galimybę Afganistanui patekti į ES rinką netaikant muitų ir kvotų, tačiau pripažįsta, kad reikia imtis tolesnių konkrečių priemonių, kad privatusis sektorius galėtų pasinaudoti šio režimo teikiamais pranašumais ir taip pagerėtų jo vidinė plėtra;

66.  pabrėžia, kad Afganistano valdžios institucijos turėtų parengti tvarų ekonomikos modelį, kurios pagrindas būtų perskirstymo principas; ragina ES remti Afganistaną aplinkosauginio vystymosi ir energetikos pertvarkos srityse, nes nuostatos dėl švarios ir tvarios energijos yra esminiai veiksniai siekiant sparčiau įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus;

67.  pabrėžia, kad reikia dėti tolesnes pastangas siekiant padidinti valdžios institucijų gebėjimus rengti ir įgyvendinti prekybos strategijas ir politikos priemones, pagerinti tarpvalstybinį prekių judėjimą ir produktų kokybę, kad ji atitiktų tarptautinius standartus;

68.  ragina stiprinti ES įsisteigusių įmonių ir Afganistano privačiojo sektoriaus verslas verslui ryšius; skatina sudaryti palankias sąlygas MVĮ plėtrai;

69.  remia ir teigiamai vertina kiekvieną ES, atskiros valstybės narės ar bet kurio tarptautinės bendruomenės nario pradėtą įgyvendinti vystymosi programą, kurios tikslas – padėti mažųjų įmonių savininkams ir verslininkams tvarkyti teisines išlaidas, perprasti reglamentus ir įveikti kitas gamybos kliūtis, kurios kitokiu atveju atgrasytų įmones nuo patekimo į rinką ir (arba) trukdytų joms augti rinkoje;

70.  pripažįsta, kad Afganistano mineralų atsargos suteikia ekonominę galimybę šaliai gauti pajamų ir kurti darbo vietas; pažymi, kad Kinija parodė susidomėjimą šiomis mineralų atsargomis, ypač daug dėmesio skirdama retųjų žemių elementams;

Migracija

71.  pripažįsta, kad migracija yra nuolatinis Afganistano uždavinys, kuris kelia problemų kaimyninėms šalims ir ES valstybėms narėms; yra susirūpinęs dėl precedento neturinčio grįžtančių migrantų skaičiaus, visų pirma, iš Pakistano ir Irano ir mažesniu mastu iš Europos; pripažįsta, kad su šalies viduje perkeltais asmenimis ir pabėgėliais susiję klausimai – tai grėsmės, kurią kelia sukilėlių grupuočių smurtas Afganistane, taip pat ekonominių ir aplinkosauginių veiksnių rezultatas; pabrėžia, kad ES ir tarptautinės bendruomenės pastangos turėtų būti sutelktos į pagrindinių masinės migracijos priežasčių prevenciją; palankiai vertina Afganistano nacionalinę grįžtančių asmenų valdymo strategiją; tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad Afganistano valdžios institucijos nėra parengusios nuolatinės integracijos politikos, kad galėtų valdyti šiuo metu grįžtančius asmenis; yra įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti stabilumą šalyje labai svarbu tinkamai vėl integruoti grįžtančius asmenis, ypač vaikus, kuriems turi būti užtikrinta galimybė gauti pradinį ir vidurinį išsilavinimą, ir kad vykdant grąžinimo procedūras sugrįžę asmenys turi nepatirti smurto ar prievartos;

72.  pabrėžia, kad, JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, Afganistane 5,5 mln. gyventojų, įskaitant po konflikto ar sausros šalies viduje perkeltus asmenis, reikalinga humanitarinė pagalba, ir atkreipia dėmesį į tai, kad dėl sausros šiaurinėje ir vakarinėje šalies dalyje priverstinai perkelta daugiau kaip 250 000 asmenų; pažymi, kad finansuojama tik 33,5 proc. Humanitarinės pagalbos teikimo plano, ir todėl primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant spręsti pagrindines humanitarines problemas ir atsižvelgti į žmonių poreikius bei ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamiems asmenims, įskaitant tuos, kurie gyvena sunkiai pasiekiamose vietovėse;

73.  apgailestauja dėl to, kad, nepaisant bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo 28 straipsnio 4 dalies, kurioje teigiama, kad susitarimo šalys turėtų sudaryti readmisijos susitarimą, nebuvo pasiektas joks oficialus susitarimas, tačiau buvo pasiektas neoficialus susitarimas dėl bendrų tolesnių veiksmų; mano, jog svarbu, kad visi susitarimai dėl readmisijos būtų oficialiai įtvirtinti siekiant užtikrinti demokratinę atskaitomybę; apgailestauja dėl to, kad trūksta su bendrais tolesniais veiksmais susijusios parlamentinės priežiūros ir demokratinės kontrolės, ir pabrėžia, kad svarbu nuolat palaikyti dialogą su atitinkamais subjektais siekiant rasti tvarų sprendimą dėl Afganistano pabėgėlių klausimo regioninio aspekto;

74.  apgailestauja dėl migracijos bangos iš Afganistano į Vakarus, visų pirma, išsilavinusių žmonių ir jaunimo, dėl to, kad šalyje trūksta perspektyvų; atkreipia dėmesį į ES pagalbą, kuria siekiama pagerinti Afganistano emigrantų gyvenimą Pakistane ir Irane; ragina šias šalis neišsiųsti šių asmenų, nes tai gali turėti didelį neigiamą poveikį Afganistano stabilumui ir ekonomikai; primygtinai ragina užtikrinti, kad pabėgėlių grįžimas į savo namus vyktų saugiai, tvarkingai ir savanorišku pagrindu;

75.  palankiai vertina Komisiją, kuri 2016 m. parengė didelės apimties projektą, skirtą geresnei į Afganistaną, Bangladešą ir Pakistaną grįžtančių migrantų reintegracijai, pagal kurį 2016–2020 m. konkrečiai Afganistanui skiriama 72 mln. EUR;

76.  pabrėžia, kad ES Afganistanui teikiama parama vystymuisi neturėtų būti vertinama tik atsižvelgiant į migracijos aspektą ir sienų valdymo tikslus, ir mano, kad teikiant paramą vystymuisi turėtų būti veiksmingai šalinamos pagrindinės migracijos priežastys;

Sektorių bendradarbiavimas

77.  primygtinai ragina Komisiją pateikti išsamias kiekvieno sektoriaus strategijas siekiant užtikrinti plataus masto vystymąsi visose bendradarbiavimo su Afganistanu srityse;

78.  ragina dėti pastangas siekiant panaudoti ES patirtį pajėgumų stiprinimo ir viešojo administravimo bei valstybės tarnybos reformos srityje; pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti mokesčių srities valdymą; ragina teikti paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, visapusiškai atsižvelgiant į jų skirtingą etninę, religinę, socialinę ar politinę padėtį;

79.  pabrėžia, kad žemės ūkis generuoja 50 proc. Afganistano gyventojų pajamų ir ketvirtadalį jo BVP; pažymi, kad ES yra įsipareigojusi 2014–2020 m. laikotarpiu skirti 1,4 mlrd. EUR vystymosi projektams kaimo vietovėse; taip pat pažymi, kad šie projektai yra labai svarbūs norint užtikrinti, kad ūkininkai nepereitų į šešėlinę ekonomiką;

80.  atkreipia dėmesį į tai, kad 80 proc. Afganistano gyventojų užsiima natūriniu ūkininkavimu žemės ūkiui priešiškoje aplinkoje ir taiko prastus drėkinimo metodus; pritaria tam, kad būtų didinamos pastangos siekiant užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą;

81.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į dabartinę sausrą Afganistane, kuri yra didžiausia per pastaruosius dešimtmečius ir kelia grėsmę žmonėms, gyvuliams ir žemės ūkiui; taip pat yra susirūpinęs dėl dažnų gaivalinių nelaimių, kaip antai staigūs potvyniai, žemės drebėjimai, nuošliaužos ir atšiaurios žiemos;

82.  su susirūpinimu pažymi, kad žala žemės ūkio produktams, pvz., kviečiams, gali lemti perkėlimą, skurdą, badą ir tam tikrais atvejais perėjimą į juodąją rinką ir kad trims milijonams žmonių gresia labai didelė apsirūpinimo maistu saugumo ir pragyvenimo šaltinio praradimo grėsmė;

83.  pripažįsta, kad perkėlus didesnę maisto perdirbimo vertės grandinės dalį atgal į Afganistaną būtų galima padidinti šeimų gaunamas pajamas ir apsirūpinimo maistu saugumą, sumažinti maisto kainas ir suteikti daugiau galimybių įsidarbinti;

84.  ragina ES toliau dėti pastangas gerinant sveikatos priežiūrą Afganistane ir pabrėžia skiepijimo svarbą visiems žmonėms, bet ypač tiems, kurie ypač pažeidžiami dėl ligos, pavyzdžiui, vaikams;

85.  teigiamai vertina tai, kad galimybės naudotis pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis išaugo nuo 9 proc. iki daugiau nei 57 proc., kad gyvenimo trukmė padidėjo nuo 44 iki 60 metų ir kad šį pagerėjimą buvo įmanoma pasiekti dėl ES, atskirų valstybių narių ir tarptautinės bendruomenės įnašų; atsižvelgdamas į šiuos pasiekimus pripažįsta, kad vis dar reikia daugiau nuveikti siekiant toliau didinti gyvenimo trukmę ir mažinti gimdyvių bei naujagimių mirtingumą;

86.  griežtai smerkia korupcinę veiklą Afganistano sveikatos priežiūros sistemoje, pvz., nelegalių vaistų importą, ir primygtinai ragina ES toliau daryti spaudimą Afganistano vyriausybei, kad ji dėtų daugiau pastangų siekiant užkirsti kelią tokiai korupcijai;

87.  pakartoja, kad Afganistane reikalingi kvalifikuoti medicinos darbuotojai, ir ragina ES ir jos valstybes nares toliau įtraukti medicinos specialistus į vietos gydytojų ir medikų rengimą;

88.  pažymi, kad prekyba žmonėmis ir neteisėtas migrantų gabenimas kenkia visoms šalims, ypač Afganistano visuomenei; ragina nedelsiant įgyvendinti galiojančius susitarimus, įskaitant dėl keitimosi informacija, siekiant išardyti tarpvalstybinius nusikalstamus tinklus, kurie naudojasi nestabilumu ir silpnomis institucijomis;

Bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo įgyvendinimas

89.  teigiamai vertina bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimą kaip pirmuosius ES ir Afganistano sutartinius santykius;

90.  pažymi, kad bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas yra pagrindas siekiant plėtoti santykius įvairiose srityse, pvz., teisinės valstybės, sveikatos, kaimo plėtros, švietimo, mokslo ir technologijų, kovos su korupcija, pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, organizuoto nusikalstamumo ir narkotikų, migracijos, branduolinio saugumo, masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir klimato kaitos;

91.  palankiai vertina tai, kad sukurtos jungtinės bendradarbiavimo institucijos vykdomuoju lygmeniu, ypatingą dėmesį skiriant reguliariems dialogams politiniais klausimais, įskaitant žmogaus teises, visų pirma moterų ir vaikų teises, nes šie susitarimo elementai yra esminiai, taip pat iššūkių atrėmimui ir tvirtesnės partnerystės galimybių kūrimui;

92.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarime nenumatytos nuostatos dėl jo įgyvendinimo jungtinės parlamentinės kontrolės; ragina, kad Europos Parlamentas, valstybių narių parlamentai ir Afganistano parlamentas atliktų vaidmenį stebint bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo įgyvendinimą;

93.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2017 m. rugsėjo mėn. ES specialusis įgaliotinis Afganistane pakeistas specialiuoju pasiuntiniu, taip supaprastinant EIVT struktūrą;

94.  apgailestauja dėl to, kad Taryba priėmė sprendimą dėl laikino taikymo srityse, dėl kurių turi pritarti Parlamentas, visų pirma skyriaus dėl bendradarbiavimo prekybos ir investicijų klausimais, kurie priklauso išimtinei ES kompetencijai, laikino taikymo, o ne paprašė ratifikuoti ankstyvuoju proceso etapu prieš imantis šių veiksmų; mano, kad šis sprendimas prieštarauja ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintam lojalaus bendradarbiavimo principui ir pažeidžia teisėtas Parlamento teises ir pareigas;

°

°  °

95.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Afganistane, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Afganistano Islamo Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1)

OL L 67, 2017 3 14, p. 3.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.

(3)

OL C 65, 2016 2 19, p. 133.

(4)

OL C 169 E, 2012 6 15 p. 108.

(5)

OL C 168 E, 2013 6 14 p. 55.

(6)

OL C 378, 2017 11 9, p. 73.

(7)

OL C 349, 2017 10 17, p. 41.

(8)

OL C 366, 2017 10 27, p. 129.

(9)

OL C 66, 2018 2 21, p. 17.

(10)

OL C 298, 2018 8 23, p. 39.

(11)

OL C 337, 2018 9 20, p. 48.

(12)

OL C 369, 2018 10 11, p. 85.

(13)

2011 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimai (16146/11 ir 16147/11).

(14)

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) informacijos apie kilmės šalį ataskaita, Afganistano saugumo padėtis (atnaujinta informacija), 2018 m. gegužės mėn. https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf.

(15)

JAV specialiojo Afganistano atstatymo generalinio inspektoriaus (SIGAR) ketvirčio ataskaita Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresui, 2018 m. spalio 30 d., https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf.

(16)

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (22.11.2018)

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(2015/0302M(NLE))

Nuomonės referentas: Frank Engel

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad Afganistanas yra vienas iš didžiausių paramos vystymuisi gavėjų pasaulyje ir, kad 2002–2016 m. ES institucijos šiai valstybei suteikė paramą, siekusią 3,6 mlrd. EUR; apgailestauja dėl to, kad skurstančių Afganistano gyventojų dalis padidėjo nuo 38 proc. (2012 m.) iki 55 proc. (2017 m.) ir atkreipia dėmesį į tai, kad, išvedus tarptautines saugumo pajėgas, dėl to sumažinus tarptautines dotacijas ir blogėjant saugumo padėčiai, nuo 2014 m. šalyje pastebimas lėtas augimas;

2.  pripažįsta, kad šio neseniai įvykusio vystymosi pažangos pokyčio svarbiausia priežastis – ilgalaikio smurto ir konfliktų suintensyvėjimas; atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. turbūt bus pražūtingiausi iki šiol užfiksuoti metai civiliams gyventojams ir apgailestauja dėl daugybės išpuolių ir žudymų prieš 2018 m. spalio mėn. vykusius parlamento rinkimus, dėl kurių žuvo daug civilių gyventojų ir dešimt rinkimuose dalyvavusių kandidatų; pabrėžia tai, kad humanitarinės padėties pablogėjimą lėmė perkėlimas šalies viduje, grįžtančių asmenų atvykimas iš aplinkinio regiono, įskaitant nuo metų pradžios po smurtinių veiksmų Irane atvykusių 500 000 dokumentų neturinčių afganistaniečių, ir iš ES valstybių narių, taip pat klimato veiksniai, pavyzdžiui, tebesitęsianti sausra; susirūpinęs pažymi, kad reintegracijos veikla, finansuojama ES paramos vystymuisi lėšomis, yra sunkiai įgyvendinama dėl dabartinės šalies humanitarinės ir saugumo padėties;

3.  pabrėžia tai, kad JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) teigimu, Afganistane 5,5 mln. gyventojų, įskaitant po konflikto ar sausros šalies viduje perkeltus asmenis, reikalinga humanitarinė pagalba ir atkreipia dėmesį į tai, kad dėl sausros šiaurinėje ir vakarinėje šalies dalyje priverstinai perkelta daugiau kaip 250 000 asmenų; pažymi, kad finansuojama tik 33,5 proc. Humanitarinės pagalbos teikimo plano, ir todėl primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant spręsti pagrindines humanitarines problemas ir atsižvelgti į žmonių poreikius bei ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamiems asmenims, įskaitant tuos, kurie gyvena sunkiai pasiekiamose vietovėse;

4.  pabrėžia, kad reikia visapusiškai spręsti humanitarines, vystymosi ir saugumo problemas, taip pat įgyvendinant ilgalaikius sisteminius veiksmus, ir geriau praktiškai pasinaudoti jų sąsajomis; primygtinai tvirtina, kad būtinos sąlygos Afganistano socialiniam ir ekonominiam vystymuisi yra taikos padėties šalyje atkūrimas, skurdo panaikinimas ir kovos su Talibanu rėmimas, valstybės bei jos institucijų veikimo normalizavimas bei galimybių naudotis pagrindinėmis socialinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugomis, plėtimas;

5.  palankiai vertina 2016 m. Afganistano nacionalinę taikos ir vystymosi programą (ANPDF) ir Savarankiškumo taikant tarpusavio atskaitomybę programą, patvirtintą Afganistano vyriausybės; ragina ES ir jos valstybes nares, vadovaujantis vystymosi veiksmingumo principais, toliau Bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimu remti vystymosi prioritetus, už kuriuos atsakingas Afganistanas;

6.  primena ES įsipareigojimą siekti darnaus vystymosi tikslų, ypač panaikinti skurdą, sutelkiant dėmesį į sritis, kuriose ji sukuria didžiausią pridėtinę vertę, ir laikantis pagalbos veiksmingumo ir efektyvumo bei politikos suderinamumo vystymosi labui principų; pabrėžia, kad Afganistanui reikia toliau teikti finansavimo poreikiais grindžiamą paramą vystymuisi ir sutelkti dėmesį į skurdo ir ypač bado panaikinimą, atkreipiant dėmesį į tokius trūkumus, kaip plačiai paplitęs maisto stygius ir lėtinė netinkama mityba, taip pat į vandens išteklių valdymą; pabrėžia, kad reikia ir toliau laikytis įsipareigojimo remti vyriausybę siekiant didinti galimybes naudotis visomis pagrindinėmis paslaugomis, pvz., švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugomis, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamų asmenų, įskaitant moteris, mergaites ir vaikus, sveikatos priežiūros užtikrinimui, taip pat neįgaliųjų ir psichikos sveikatos priežiūros problemų sprendimui; pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad pilietinės visuomenės organizacijos (PVO) galėtų atlikti esminį vaidmenį vykdant socialinę kontrolę, kuri reikalinga norint tikrinti, ar gerai teikiamos viešosios paslaugos;

7.  palankiai vertina tai, kad Bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarime yra nuoroda į tvaraus ir ekologiško žemės ūkio plėtojimą, nes kaimo ekonomika ir žemės ūkis šiuo metu yra pagrindinis užimtumo šaltinis; ragina ES plėsti savo veiksmus šioje srityje, kad būtų pagerintas aprūpinimas maistu ir mitybos saugumas, kaimo gyventojų pragyvenimo šaltiniai ir užimtumas, įskaitant tvarų gamtos išteklių valdymą; pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti gamtinių pavojų ir klimato kaitos poveikiui smulkiems natūriniams ūkininkams;

8.  palankiai vertina tai, kad Susitarime labai daug dėmesio skiriama lyčių lygybei ir su ja susijusioms politikos kryptims, taip pat pilietinės visuomenės plėtrai; ragina ES imantis veiksmų vystymosi srityje toliau skatinti moterų ir vyrų lygybę ir moterų įgalinimą, atsižvelgiant į tai, kad dėl besikeičiančio visuomenės požiūrio į moterų socialinį ir ekonominį vaidmenį reikia atitinkamų priemonių informuotumo didinimo, švietimo ir reguliavimo sistemos reformos srityse;

9.  palankiai vertina Afganistano nacionalinę grįžtančių asmenų valdymo strategiją, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad apsaugos priemonių įgyvendinimo tikslais reikia nuolat stebėti Afganistano piliečių, ypač vaikų, kuriems turi būti užtikrinta galimybė gauti pradinį ir vidurinį išsilavinimą, reintegracijos priemones; apgailestauja dėl to, kad, nepaisant Bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo 28 straipsnio 4 dalies, kurioje teigiama, kad šalys turėtų sudaryti readmisijos susitarimą, nebuvo pasiektas joks oficialus susitarimas, tačiau buvo pasiektas neoficialus susitarimas dėl bendrų tolesnių veiksmų; mano, jog svarbu, kad visi susitarimai dėl readmisijos būtų oficialiai įtvirtinti siekiant užtikrinti demokratinę atskaitomybę; apgailestauja dėl to, kad trūksta su bendrais tolesniais veiksmais susijusios parlamentinės priežiūros ir demokratinės kontrolės ir pabrėžia, kad svarbu nuolat palaikyti dialogą su atitinkamais subjektais siekiant rasti tvarų sprendimą dėl Afganistano pabėgėlių klausimo regioninio aspekto;

10.  pabrėžia, kad ES Afganistanui teikiama parama vystymuisi neturėtų būti vertinama tik atsižvelgiant į migracijos aspektą ir sienų valdymo tikslus, ir mano, kad teikiant paramą vystymuisi turėtų būti veiksmingai šalinamos pagrindinės migracijos priežastys;

11.  palankiai vertina ES ir Afganistano sutartį dėl paramos valstybei stiprinti (parama biudžetui), pasirašytą 2016 m., nes ja gali būti stiprinamos valstybės institucijos ir jų atsakomybė už vystymosi politiką; pažymi, kad Sutartis dėl paramos valstybei stiprinti grindžiama bendra teigiama Afganistano pagrindinėse reformų srityse padarytos pažangos apžvalga; pabrėžia, kad reikia veiksmingai naudoti išteklius ir sistemingai stebėti, kad būtų išvengta netinkamo jų naudojimo; ragina Komisiją reguliariai informuoti Parlamentą apie Sutarties dėl paramos valstybei stiprinti įgyvendinimą ir pabrėžia, kad tokiomis išvadomis turėtų būti naudojamasi rengiantis tęsti paramos biudžetui operaciją 2018–2021 m. laikotarpiu.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl partnerystės ir vystymosi

Nuorodos

2015/0302M(NLE)

Atsakingas komitetas

 

AFET

 

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Frank Engel

23.5.2018

Svarstymas komitete

9.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

14

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Mireille D’Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

3

0

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

18.6.2018

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA

Tarptautinės prekybos komiteto

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(2015/0302M(NLE))

Tarptautinės prekybos komiteto vardu: Bernd Lange (pirmininkas)

Pozicija

PAKEITIMAS

Tarptautinės prekybos komitetas teikia atsakingam Užsienio reikalų komitetui šį pakeitimą:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

 

reiškia susirūpinimą dėl to, kad Taryba, prieš tai negavusi Parlamento pritarimo, priėmė sprendimą laikinai taikyti ES ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimą, kuris apima išimtinei ES kompetencijai priskiriamas sritis, t. y. skyrių dėl bendradarbiavimo prekybos ir investicijų klausimais; mano, kad šis sprendimas prieštarauja ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintam lojalaus bendradarbiavimo principui ir pažeidžia teisėtas Parlamento teises ir pareigas ES prekybos politikos srityje, išdėstytas SESV 207 ir 218 straipsniuose; apgailestauja dėl to, kad Taryba nepaprašė Parlamento pritarimo ankstesniame šio proceso etape ir prieš pradedant laikinai taikyti susitarimą, kaip įprasta pagal nusistovėjusią praktiką sudarant su prekyba susijusius ES ir trečiųjų šalių susitarimus;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl partnerystės ir vystymosi

Nuorodos

2015/0302M(NLE)

Atsakingas komitetas

 

AFET

 

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bernd Lange

23.4.2018

Svarstymas komitete

20.6.2018

 

 

 

Priėmimo data

21.6.2018

 

 

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl partnerystės ir vystymosi

Nuorodos

2015/0302M(NLE)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

 

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

 

INTA

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

22.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Pateikimo data

1.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

4

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika