Διαδικασία : 2018/2109(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0059/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0059/2019

Συζήτηση :

PV 14/02/2019 - 7
CRE 14/02/2019 - 7

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0133

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 221kWORD 67k
4.2.2019
PE 629.492v02-00 A8-0059/2019

σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της

(2018/2109(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Virginie Rozière

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της

(2018/2109(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ)(1), και την οικεία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015)(2), την οικεία εκτελεστική πράξη (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 2ας Νοεμβρίου 2015)(3), την οικεία μεταβατική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015)(4), και το οικείο πρόγραμμα εργασίας (εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016)(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (COM(2018)0085),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (COM(2016)0813),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Πρώτη διετής έκθεση προόδου σχετικά με την ανάπτυξη της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της» (COM(2018)0524),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων» (COM(2018)0549),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη στρατηγική ΤΠ για τα τελωνεία (COM(2018)0178),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις(6),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(7),

  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 284 του εν λόγω κώδικα (COM(2018)0039),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 26/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση 11760/2017 του Συμβουλίου σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0059/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση, η οποία συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας, αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ, ως ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και ότι μια πλήρως λειτουργική τελωνειακή ένωση έχει ουσιαστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και για τις απρόσκοπτες εμπορικές συναλλαγές εντός της ΕΕ, και αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της κοινής εμπορικής πολιτικής προς τρίτες χώρες, προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών της ΕΕ, αλλά επίσης και για την αξιοπιστία της ΕΕ, η οποία χάρη στην τελωνειακή ένωση διαθέτει μια ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελωνειακές αρχές χρειάζεται να επιτύχουν την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου, των τελωνειακών ελέγχων που είναι σχεδιασμένοι να προστατεύουν την ασφάλεια της Ένωσης και των πολιτών της, της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα αγαθά που εισέρχονται στην ενιαία αγορά, αλλά και των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης, και έχουν την ευθύνη της εφαρμογής περισσότερων από 60 νομικών πράξεων, επιπλέον του τελωνειακού νομικού πλαισίου, για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και του λαθρεμπορίου, και για τη χορήγηση καθεστώτος εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυποποίηση των τελωνειακών πληροφοριών και διαδικασιών διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ομογενοποίηση των ελέγχων, ιδίως όσον αφορά φαινόμενα όπως η λανθασμένη ταξινόμηση, η δήλωση δασμολογητέας αξίας των εισαγωγών χαμηλότερης από την πραγματική, και η υποβολή λανθασμένων στοιχείων για την προέλευση των αγαθών, που είναι επιζήμια για όλους τους οικονομικούς φορείς, ιδίως όμως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της ΕΕ ανήλθαν σε 3 700 δισεκατομμύρια EUR το 2017 και οι τελωνειακοί δασμοί που εισπράχθηκαν αντιστοιχούν στο 15% του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίδιοι πόροι της ΕΕ, και κυρίως οι τελωνειακοί δασμοί, καθώς και τα εθνικά φορολογικά συμφέροντα, αλλά και για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΤΚ ορίζει ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του χρειάζεται να αναπτυχθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών ξεκίνησε ήδη από το 2003 και τέθηκε σε εφαρμογή το 2008 με την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) 450/2008, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)(8), και της απόφασης 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί στα τελωνεία και το εμπόριο (απόφαση για τα ηλεκτρονικά τελωνεία)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των τελωνείων δεν έχει ολοκληρωθεί, άνω του 98% των τελωνειακών διασαφήσεων σήμερα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ οι ακόλουθοι τομείς των τελωνείων τυγχάνουν διαχείρισης σήμερα μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων: διαμετακόμιση (NCTS), έλεγχος εξαγωγών (ECS), δεδομένα ασφαλείας (ICS), διαχείριση κινδύνου (CRMS), αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI), άδειες (CDS), εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς (AEO), δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (EBTI), δασμολογικές ποσοστώσεις και δασμολογικά όρια (QUOTA), αυτόνομες δασμολογικές αναστολές, συνδυασμένη ονοματολογία (TARIC), επιτήρηση εισαγωγής και εξαγωγής (SURV2), και σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων για πιστοποιητικά καταγωγής (REX)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του προτεινόμενου τελωνειακού προγράμματος στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 της ΕΕ είναι η στήριξη των δραστηριοτήτων των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας μεταξύ τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αποτελεί πρόκληση για την εύρυθμη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση βασικών ηλεκτρονικών συστημάτων που είναι απαραίτητη για την πλήρη υλοποίηση του ΕΤΚ θα καθυστερήσει και θα μετατεθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργαλείο μέτρησης επιδόσεων της τελωνειακής ένωσης λειτουργεί αξιολογώντας τη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης, βάσει των βασικών δεικτών επιδόσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων, η διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ και η αξιολόγηση της σημασίας των τελωνείων όσον αφορά τη συνεισφορά στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση του προγράμματος Τελωνεία 2020 και κατά συνέπεια οι τελωνειακές εργασίες ΤΠ κατανέμονται μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, και των εκπροσώπων εμπορικών συμφερόντων, σε πληθώρα δομών λήψης αποφάσεων, των οποίων ο πολλαπλασιασμός έχει διαρκή αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος και τη διαχείριση των έργων ΤΠ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είναι απαραίτητο, μετά το πέρας του τρέχοντος προγράμματος Τελωνεία 2020 και μετά από αξιολόγηση κόστους-οφέλους των διάφορων πιθανών επιλογών, να αναδιοργανωθεί πλήρως η διακυβέρνηση των τελωνειακών προγραμμάτων·

1.  επισημαίνει το έργο το οποίο πραγματοποιούν καθημερινά οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και οι υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες να θωρακίσουν την εσωτερική αγορά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό υπό τη μορφή πλαστών προϊόντων και προϊόντων που είναι αποτέλεσμα ντάμπινγκ, καταβάλλουν προσπάθειες να διευκολύνουν το εμπόριο και να μειώσουν τη γραφειοκρατία, να εισπράξουν έσοδα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και να προστατεύσουν τον πληθυσμό από τρομοκρατικές απειλές και απειλές που σχετίζονται με την υγεία, το περιβάλλον και άλλους τομείς·

2.  επισημαίνει ότι η τελωνειακή ένωση αποτελεί ένα από τα πρώτα επιτεύγματα της ΕΕ και μπορεί να θεωρηθεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, καθώς επέτρεψε στις επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ να πωλούν τα αγαθά τους και να επενδύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, και παράλληλα επέτρεψε στην ΕΕ να καταργήσει τα εσωτερικά σύνορα και να ανταγωνίζεται με τον υπόλοιπο κόσμο· υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά της ΕΕ δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το αδασμολόγητο περιβάλλον το οποίο παρέχει η τελωνειακή ένωση, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει αυτή στην εποπτεία των εισαγωγών και των εξαγωγών·

3.  τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική τελωνειακή ένωση είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ισχύος της ΕΕ, καθώς και της διαπραγματευτικής της θέσης για την ολοκλήρωση νέων εμπορικών συμφωνιών· τονίζει ότι μια αποτελεσματική τελωνειακή ένωση της ΕΕ συμβάλλει στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους νόμιμους εμπόρους, στοιχείο που είναι σημαντικό για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζονται αποτελεσματικοί έλεγχοι —μεταξύ άλλων με την προώθηση της συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές τρίτων χωρών— και να αποφεύγονται αδικαιολόγητα εμπόδια στο νόμιμο εμπόριο·

4.  τονίζει ότι η δημιουργία τελωνειακών διαδικασιών που λειτουργούν απρόσκοπτα σε ολόκληρη την Ένωση μέσω μιας μεταρρυθμισμένης υποδομής ΤΠ είναι καίριας σημασίας· θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση διαθέτει τη δυναμική να καταστήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την καταβολή των δασμών περισσότερο διαφανή και προσβάσιμη, ιδίως για τις ΜΜΕ και για τους οικονομικούς παράγοντες τρίτων χωρών, και ότι αυτό προσφέρει δυνατότητες για την απλοποίηση των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών·

5.  σημειώνει ότι οι τρέχουσες αποκλίσεις στο επίπεδο και την ποιότητα των ελέγχων, στις τελωνειακές διαδικασίες και στις πολιτικές κυρώσεων στα σημεία εισόδου της ΕΕ στην τελωνειακή ένωση συχνά έχουν αποτέλεσμα τη στρέβλωση των εμπορικών ροών, διαιωνίζοντας το πρόβλημα της «αναζήτησης ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας» και υπονομεύοντας την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα·

6.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη ενιαία ενωσιακή τελωνειακή υπηρεσία που θα βοηθά τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα σε ένα μέρος και, κατά συνέπεια, να ανταποκρίνονται στις κανονιστικές απαιτήσεις για την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση αγαθών·

7.  υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μετατραπεί σε τρίτη χώρα μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ, με αποτέλεσμα να μεταβληθούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι η διαδικασία του Brexit δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τελωνείων της ΕΕ·

Ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια πιο αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική και εξορθολογισμένη προσέγγιση στη διαχείριση των συστημάτων ΤΠ για τις τελωνειακές αρχές· ζητεί, ιδιαίτερα, μια ακριβέστερη και ρεαλιστικότερη εκτίμηση του χρόνου και των πόρων που θα χρειαστούν, αλλά και του πεδίου εφαρμογής για τα μεμονωμένα έργα ΤΠ που θα συμβάλουν στην ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών·

9.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η υλοποίηση των νέων συστημάτων ΤΠ της τελωνειακής ένωσης έχει υποστεί μια σειρά καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα να αιτηθεί η Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την παράταση της μεταβατικής περιόδου πέρα από το 2020, προθεσμία εφαρμογής που προβλέπεται από τον ΕΤΚ· εκφράζει, επίσης, τη δυσαρέσκειά του για την ελλιπή τεκμηρίωση της ανάγκης για περαιτέρω παράταση, εκ μέρους της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις δικές της ευθύνες και την ευθύνη των κρατών μελών, με αποτέλεσμα το Κοινοβούλιο να μην είναι σε θέση να ασκήσει δημοσιονομικό και πολιτικό έλεγχο με τον δέοντα τρόπο·

10.  υπογραμμίζει ότι, ενώ το 75% των ευρωπαϊκών συνιστωσών των συστημάτων ΤΠ τα οποία χρειάζονται για την εφαρμογή του ΕΤΚ πρέπει να είναι έτοιμο έως τον Δεκέμβριο του 2020, αυτό δεν σημαίνει ότι το 75% των συστημάτων ΤΠ θα είναι όντως έτοιμο μέχρι τότε, δεδομένου ότι το 25% των συστημάτων αυτών αποτελείται από εθνικές συνιστώσες, για τις οποίες την ευθύνη φέρουν τα κράτη μέλη, και έχουν διαπιστωθεί καθυστερήσεις·

11.  θεωρεί ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει, κατεπειγόντως, να διασφαλίσουν την εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα και την ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών εντός της νέας προθεσμίας· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθούν περαιτέρω αναβολές· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η δημιουργία της αρχιτεκτονικής ΤΠ απαιτεί την ανάπτυξη και εγκατάσταση δεκαεπτά εργαλείων ΤΠ με σημαντικές επιπτώσεις σε επίπεδο οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων· θεωρεί, κατά συνέπεια, επιτακτική ανάγκη να μην υπάρξουν επικαλύψεις προσπαθειών όσον αφορά τους πόρους στον τρόπο διαχείρισης των έργων ΤΠ από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

12.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εργασίας της για τον ΕΤΚ, συνυπολογίζοντας την παράταση στη μεταβατική περίοδο για την οποία η ίδια υπέβαλε πρόταση(9) προς έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· καλεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εργαστούν προκειμένου να διασφαλίσουν την ταχεία έγκριση μιας απόφασης σχετικά με την εν λόγω παράταση, συνοδεύοντάς την από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχή ανάπτυξη της τελωνειακής αρχιτεκτονικής ΤΠ, με την επιφύλαξη ολοκληρωμένων δοκιμών ασφάλειας, ώστε οποιοδήποτε πιθανό πρόβλημα να μη θέσει σε κίνδυνο τους ελέγχους των αγαθών οι οποίοι πραγματοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών· επισημαίνει, σε συμφωνία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι η ίδια αιτία αναμένεται να παράγει το ίδιο αιτιατό, και άρα η διαδικασία επικαιροποίησης του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου του 2017 με συγκέντρωση της ανάπτυξης έξι συστημάτων ΤΠ εντός ενός έτους, αποτελεί σημαντική πρόκληση και συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο να μην τηρηθούν ούτε οι αναθεωρημένες προθεσμίες, με αποτέλεσμα η προθεσμία εφαρμογής του ΕΤΚ να παραταθεί πέραν του 2025·

13.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το πολυετές στρατηγικό σχέδιο, ιεραρχώντας τα έργα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η συγκέντρωση των εγκαταστάσεων στο τέλος της περιόδου, και χρησιμοποιώντας δεσμευτικά ορόσημα, μεταξύ άλλων και για τα κράτη μέλη·

14.  καλεί την Επιτροπή να μην τροποποιήσει τις νομικές και τεχνικές προδιαγραφές που έχουν ήδη εγκριθεί για τα δεκαεπτά εργαλεία ΤΠ, καθώς η κλίμακα των έργων προς υλοποίηση και ο απαραίτητος χρόνος για την υλοποίησή τους δεν είναι συμβατά ούτε με την αέναη εξέλιξη των τεχνολογιών, ούτε με τις αναπόφευκτες νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές που θα επέλθουν κατά την περίοδο αυτή·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή ήταν ενήμερη για τις καθυστερήσεις αλλά επέλεξε να μη συμπεριλάβει τη σχετική πληροφορία στην επίσημη έκθεσή της, κάτι που εμπόδισε τα ενδιαφερόμενα μέρη (όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα οποία δεν εκπροσωπούνται στη δομή διακυβέρνησης για το πρόγραμμα Τελωνεία 2020, καθώς και τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και τους πολίτες) να έχουν πλήρη ενημέρωση για τον κίνδυνο καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές και διαφανείς εκθέσεις για την εφαρμογή του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου εργασίας και για τη δρομολόγηση των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα λάθη του προηγούμενου προγραμματισμού, καθώς και να ενημερώνει για οποιεσδήποτε μελλοντικές καθυστερήσεις, αλλά όχι την τελευταία στιγμή και χωρίς να λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

16.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί συνεχώς το πρόγραμμα Τελωνεία 2020 και να ανταποκρίνεται στις ελλείψεις που διαπιστώνονται, ιδίως σχετικά με την ελλιπή αξιοποίηση των ομάδων εμπειρογνωμόνων οι οποίες έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, και να καταστήσει δυνατή την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών·

17.  υπογραμμίζει ότι η συνεχής παρακολούθηση της πολιτικής, η ανάλυση και η αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τη διακυβέρνηση της τελωνειακής ένωσης· λαμβάνει γνώση και εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη ενός εργαλείου για τις επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης το οποίο θα επιτρέψει, τελικά, τη συστηματική τους αξιολόγηση σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους όσον αφορά την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ομοιομορφία· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις εργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου αυτού·

18.  προτείνει στην Επιτροπή το συγκεκριμένο εργαλείο να αξιολογεί επίσης τις επιδόσεις των τελωνειακών ελέγχων όσον αφορά τις δυνατότητες ψηφιοποίησης και τις ροές δεδομένων, προκειμένου να δημιουργηθούν ακόμη πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι ανάλυσης κινδύνων, με παράλληλη βελτιστοποίηση του φόρτου εργασίας των τελωνειακών αρχών·

Διακυβέρνηση, εκθέσεις και χρηματοδότηση του προγράμματος στον τομέα των τελωνείων

19.  λαμβάνει υπόψη τις ενέργειες της Επιτροπής και των κρατών μελών για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση και μέσω της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αυξήσουν τους διαθέσιμους πόρους για να εξασφαλιστεί η πλήρης και καθ’ ολοκληρία εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα που εγκρίθηκε το 2013 και των ενιαίων τελωνειακών διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα ήταν χρήσιμο να βασίζεται σε μια ανάλυση των τελωνειακών πρακτικών από ομοτίμους, στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών, και στην αυξημένη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών, όπως και σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης με επαρκείς πόρους·

20.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή εργάζεται για την υλοποίηση ενός περιβάλλοντος ενιαίας τελωνειακής θυρίδας στην ΕΕ το οποίο θα επιτρέπει σε έναν οικονομικό φορέα να υποβάλλει τα δεδομένα που απαιτούνται για ευρύ φάσμα ρυθμιστικών σκοπών (κτηνιατρικούς, υγειονομικούς, περιβαλλοντικούς κ.λπ.) σε τυποποιημένη μορφή, σε πολλαπλούς αποδέκτες και μέσω εναρμονισμένων σημείων πρόσβασης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν το σημαντικό αυτό έργο·

21.  λαμβάνει υπό σημείωση τη χρηματοδοτική προσπάθεια που υποστηρίχθηκε από τον ενωσιακό προϋπολογισμό, με την αύξηση της χορήγησης πιστώσεων για το προσεχές πρόγραμμα για τα τελωνεία για το 2021-2027 σε 842 844 000 EUR, σε τιμές 2018· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους απαραίτητους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους για την ανάπτυξη των εθνικών συνιστωσών, από τις οποίες εξαρτάται η εισαγωγή του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού τελωνειακού συστήματος, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως έκθεση σχετικά με την εγκατάσταση των ενωσιακών συνιστωσών, αλλά και των μη ενωσιακών συνιστωσών που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη·

22.  υπογραμμίζει ότι οι τελωνειακές αρχές σήμερα αντιμετωπίζουν εντυπωσιακή αύξηση στον όγκο των αγαθών τα οποία αγοράζονται μέσω διαδικτύου από χώρες εκτός ΕΕ, όσον αφορά τους ελέγχους και την είσπραξη των ισχυόντων δασμών, δεδομένου ιδίως ότι ο όγκος αγαθών χαμηλής αξίας τα οποία εισάγονται στην ΕΕ αυξάνεται κατά 10-15% ετησίως· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά αυτή την πρόκληση·

23.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο τέλος, και μόνο τότε, της περιόδου εγκατάστασης των δεκαεπτά συστημάτων ΤΠ που σχετίζονται με τον ΕΤΚ του προγράμματος Τελωνεία 2020, μια πιο αποτελεσματική δομή διακυβέρνησης για τη διεξαγωγή των τελωνειακών έργων ΤΠ και τις επικαιροποιήσεις τους· τονίζει ότι, δεδομένων των οικονομικών, δημοσιονομικών και σχετικών με την ασφάλεια προκλήσεων που συνεπάγεται το τελωνειακό σύστημα ΤΠ, είναι απαραίτητο η λύση που θα εγκριθεί να διαφυλάσσει πλήρως την ευρωπαϊκή κυριαρχία·

24.  τονίζει ότι το πρόγραμμα Τελωνεία 2021-2027, με τη στήριξη που παρέχει στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, θα συμβάλει όχι μόνο στην αύξηση των εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά και στη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων, στην προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και στη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ·

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

25.  τονίζει ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αποτελεί μείζονα πρόκληση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν στους συμφεροντούχους ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα των τελωνείων, καθώς και όσον αφορά ορισμένα είδη έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης)·

26.  τονίζει ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πρέπει να υπάρχουν κενά στο τελωνειακό σύστημα —μεταξύ άλλων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ— τα οποία θα επέτρεπαν το παράνομο εμπόριο ή τη μη εξόφληση οφειλών προς το δημόσιο που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα έκθεση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558.

(4)

ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 99 της 15.4.2016, σ. 6.

(6)

ΕΕ L 23 της 26.1.2008, σ. 21.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0011.

(8)

ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1.

(9)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (COM(2018)0085).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (28.1.2019)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της

(2018/2109(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nicola Danti

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει τη βαθιά του ικανοποίηση για τη κύρωση της Συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) από την ΕΕ, της πρώτης πολυμερούς συμφωνίας από τη σύσταση του ΠΟΕ το 1995, και υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η πλήρης εφαρμογή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη του ΠΟΕ προκειμένου να απλουστευθούν και να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες εξαγωγών και εισαγωγών σε ολόκληρο τον κόσμο· προτρέπει την Επιτροπή να μοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές της στους κόλπους της επιτροπής για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) του ΠΟΕ προκειμένου να προωθήσει τη συντονισμένη εφαρμογή σύγχρονων και διαφανών διαδικασιών με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται εκ του σύνεγγυς με τον ΟΟΣΑ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (WCO) προκειμένου να μειωθούν τα υπάρχοντα κενά στα συστήματα συνοριακών ελέγχων·

2.  επισημαίνει ότι, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, διευρύνονται ολοένα και περισσότερο οι διασυνδέσεις οικονομικών φορέων από διάφορες χώρες και ενισχύεται η πολυπλοκότητα των αξιακών αλυσίδων· τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική τελωνειακή ένωση αποτελεί ζωτικής σημασίας εγγύηση της αξιοπιστίας και της ισχύος της ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια αποτελεσματική τελωνειακή ένωση της ΕΕ οφείλει τόσο να διευκολύνει το εμπόριο και να μειώνει τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τους νόμιμους εμπόρους και δη τις ΜΜΕ, όσο και να μεριμνά για την επιβολή εκείνων των αποτελεσματικών ελέγχων που θα εγγυώνται ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην ενιαία αγορά συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της εδραίωσης της συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών κρατών μελών και τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει και να ενισχύσει την εσωτερική συνεργασία σε τελωνειακά ζητήματα·

3.  επισημαίνει ότι η διαμόρφωση απρόσκοπτων τελωνειακών διαδικασιών σε ολόκληρη την Ένωση μέσω της μεταρρύθμισης της υποδομής ΤΠ για τον τελωνειακό κώδικα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης με το μοντέλο δεδομένων του ΠΟΤ, είναι καίριας σημασίας· ζητεί την ταχεία ενσωμάτωση, από όλα τα μέρη, των νέων συστημάτων ΤΠ, το αργότερο μέχρι να λήξει η νέα, παραταθείσα, προθεσμία του 2025 και, με τούτο κατά νου, ζητεί να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πόρων· εκτιμά ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να καταστήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την καταβολή των δασμών διαφανέστερη και πιο προσιτή, ιδίως για οικονομικούς φορείς σε τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση των τελωνειακών δραστηριοτήτων μπορεί επίσης να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την πάταξη της μεθοριακής διαφθοράς·

4.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ ως μιας από τις σημαντικότερες πηγές της χρηματοδοτικής ικανότητας της Ένωσης· παρατηρεί ότι οι τρέχουσες αποκλίσεις που παρατηρούνται ως προς τα επίπεδα των ελέγχων και την ποιότητά τους, καθώς και μεταξύ των πολιτικών επιβολής κυρώσεων που ισχύουν στα σημεία εισόδου στην τελωνειακή ένωση, καταλήγουν συχνά στην στρέβλωση των εμπορικών ροών, στην διαιώνιση της πρακτικής της «αναζήτησης της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας» και στην υπονόμευση της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς· τάσσεται αναφανδόν, από την άποψη αυτή και υπό το φως του άρθρου 23 της TFA, υπέρ της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις εθνικές τελωνειακές αρχές σε ενωσιακό επίπεδο·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως, με συντονισμένο, ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο τον τελωνειακό κώδικα της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ υποβάλλονται σε παρόμοιες διαδικασίες και τεχνικές, γεγονός που θα ενισχύσει την ασφάλεια των καταναλωτών, μεταξύ άλλων· προτρέπει την Επιτροπή να ορίσει στόχους και να διαμορφώσει δείκτες επιδόσεων για τις τελωνειακές αρχές και επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης της κατάρτισης των τελωνειακών υπαλλήλων·

6.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, οι συνδεδεμένες με την ΕΕ χώρες που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων των σχετικών με τις συμφωνίες σύνδεσης / σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν ενδεχομένως να ενταχθούν στην Τελωνειακή Ένωση, γεγονός που θα διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ των συνδεδεμένων χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της ΕΕ, θα μειώσει το διοικητικό κόστος και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη·

7.  φρονεί ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς, προκειμένου όχι μόνο να καταπολεμούνται η παραποίηση και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, αλλά και να περιοριστεί το εμπόριο παράνομων προϊόντων που παραβιάζουν τη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ·

8.  υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα» μετά την αποχώρηση από την ΕΕ, γεγονός που θα μεταβάλει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου· επισημαίνει ότι η διαδικασία του Brexit δεν πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διακυβέρνηση της τελωνειακής ένωσης ή στους πόρους που διατίθενται για την ανάπτυξη υποδομών ΤΠ·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

5

-

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου