Menettely : 2018/2109(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0059/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0059/2019

Keskustelut :

PV 14/02/2019 - 7
CRE 14/02/2019 - 7

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0133

MIETINTÖ     
PDF 186kWORD 64k
4.2.2019
PE 629.492v02-00 A8-0059/2019

sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä

(2018/2109(INI))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Virginie Rozière

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä

(2018/2109(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013(1) sekä siihen liittyvän delegoidun säädöksen (28. heinäkuuta 2015 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446)(2), täytäntöönpanosäädöksen (2. marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447)(3), siirtymäkauden delegoidun säädöksen (17. joulukuuta 2015 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2016/341)(4) ja työohjelman (11. huhtikuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/578)(5),

–  ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi (COM(2018)0085),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle EU:n tulliliiton ja sen hallinnoinnin kehittämisestä (COM(2016)0813),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille otsikolla ”Ensimmäinen kaksivuotiskertomus edistymisestä unionin tulliliiton ja sen hallinnoinnin kehittämisessä” (COM(2018)0524),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille otsikolla ”Toinen tilanneselvitys tullialan riskienhallintaa koskevan EU:n strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta” (COM(2018)0549),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tullialan tietotekniikkastrategiasta (COM(2018)0178),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja ‑seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä (COM(2013)0884),

–  ottaa huomioon paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä 15. tammikuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 70/2008/EY(6),

  ottaa huomioon 1. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien käsittelystä(7),

  ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle unionin tullikoodeksin täytäntöönpanosta ja komissiolle siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä unionin tullikoodeksin 284 artiklan mukaisesti (COM(2018)0039),

–  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 19/2017 ”Tuontimenettelyt: oikeuskehyksen puutteet ja täytäntöönpanon tehottomuus vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin”,

–  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 26/2018 ”Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?”,

–  ottaa huomioon neuvoston kertomuksen (11760/2017) valmisteveropetosten torjunnan edistymisestä,

–  ottaa huomioon Europolin ja Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston tilannekatsauksen väärentämiseen ja piratismiin Euroopan unionissa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8-0059/2019),

A.  ottaa huomioon, että tänä vuonna 50 vuotta täyttävä tulliliitto on Euroopan unionin kulmakiviä ja yksi maailman suurimmista kauppaliittoutumista ja että täysin toimiva tulliliitto on välttämätön sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle ja kitkattomalle EU:n sisäiselle kaupalle ja että se on myös olennainen osa yhteistä kolmansiin maihin kohdistuvaa kauppapolitiikkaa hyödyttäen niin unionin yrityksiä kuin kansalaisiakin; ottaa huomioon, että tulliliitto on välttämätön myös Euroopan unionin uskottavuudelle, sillä sen myötä unionilla on vahva neuvotteluasema neuvoteltaessa kauppasopimuksista kolmansien maiden kanssa;

B.  ottaa huomioon, että tulliviranomaisten on löydettävä vaadittava tasapaino laillisen kaupan helpottamisen, unionin ja sen kansalaisten turvallisuuden suojaamiseksi tarkoitetun tullivalvonnan, sisämarkkinoille tuleviin tuotteisiin kohdistuvan kuluttajaluottamuksen sekä unionin taloudellisten ja kaupallisten etujen välillä ja että tulliviranomaiset ovat vastuussa tullialan oikeuskehyksen täytäntöönpanon lisäksi yli 60 oikeudellisen säädöksen täytäntöönpanosta, laittoman kaupan ja salakuljetuksen torjumisesta ja valtuutetun talouden toimijan aseman myöntämisestä;

C.  ottaa huomioon, että tullitietojen ja -prosessien standardisointi on keskeisessä asemassa valvonnan yhdenmukaistamisessa erityisesti sellaisten ilmiöiden osalta kuin tavaroiden virheellinen luokittelu, tuonnin aliarvottaminen ja tavaran alkuperän virheellinen ilmoittaminen, jotka ovat haitallisia kaikille talouden toimijoille mutta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille;

D.  ottaa huomioon, että EU:n tuonnin ja viennin arvo vuonna 2017 oli 3 700 miljardia euroa ja että kerättyjen tullien osuus EU:n talousarviosta on 15 prosenttia;

E.  ottaa huomioon, että unionin tullikoodeksin täytäntöönpano on välttämätöntä unionin omien varojen, erityisesti tullien, ja verotukseen liittyvien kansallisten etujen säilyttämiseksi, mutta myös eurooppalaisten kuluttajien turvallisuuden ja tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi sisämarkkinoilla;

F.  ottaa huomioon, että unionin tullikoodeksissa säädetään, että sen soveltamiseen tarvittavat sähköiset järjestelmät on otettava käyttöön 31. joulukuuta 2020 mennessä; ottaa huomioon, että tullimenettelyjen digitalisointi aloitettiin jo vuonna 2003 ja se vahvistettiin säädöksellä vuonna 2008 hyväksymällä yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) 23 päivänä huhtikuuta 2008 annettu asetus (EY) N:o 450/2008(8) ja paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä 15 päivänä tammikuuta 2008 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston eTulli-päätös N:o 70/2008/EY;

G.  ottaa huomioon, että tullialan digitalisointityö jatkuu, että yli 98 prosenttia tulliselvityksistä annetaan nykyään sähköisesti ja että seuraavat tullialat käsitellään nykyään sähköisillä järjestelmillä: passitus (NCTS), vientivalvonta (ECS), turvallisuutta koskevat tiedot (ICS), riskienhallinta (CRMS), taloudellisten toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI), luvat (tullipäätösjärjestelmä TPJ), valtuutetut talouden toimijat (AEO), sitovat tariffitiedot ( EBTI), kiintiöt ja tariffit (QUOTA), yksipuoliset tullisuspensiot, yhdistetty nimikkeistö (TARIC), tuonti- ja vientiseuranta (SURV2) ja rekisteröidyn viejän järjestelmä alkuperätodistuksia varten (REX);

H.  ottaa huomioon, että EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 ehdotetun tulliohjelman tavoitteena on tukea jäsenvaltioiden tulliviranomaisten toimintaa ja niiden välistä yhteistyötä;

I.  ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta vaikeuttaa tulliliiton asianmukaista toimintaa;

J.  ottaa huomioon, että unionin tullikoodeksin kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon kannalta keskeisten sähköisten järjestelmien käyttöönotto viivästyy ja siirtyy 31. joulukuuta 2020 jälkeiseen aikaan;

K.  ottaa huomioon, että tulliliiton suorituskyvyn arviointivälineellä tarkastellaan tulliliiton toimintaa keskeisten suorituskykyindikaattoreiden perusteella useilla aloilla, joita ovat muun muassa taloudellisten etujen suojaaminen, EU:n kansalaisten turvallisuuden varmistaminen ja tullin merkityksen arvioiminen EU:n kasvun ja kilpailukyvyn kannalta;

L.  ottaa huomioon, että Tulli 2020 -ohjelman ja sitä kautta tullin tietotekniikka-alan hallinnointi on jaettu komission, jäsenvaltioiden ja kaupallisten etujen edustajien kesken monilla päätöksentekorakenteilla, joiden päällekkäisyydellä on kestävä kielteinen vaikutus ohjelman tehokkuuteen ja tietoteknisten hankkeiden hallinnointiin;

M.  katsoo, että nykyisen Tulli 2020 -ohjelman päättymisen ja eri vaihtoehtomahdollisuuksien kustannus-hyötysuhteen arvioinnin jälkeen on tarpeen tarkistaa perusteellisesti tulliohjelmien hallinnointia;

1.  korostaa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja komission yksiköiden päivittäin tekemää työtä sisämarkkinoiden suojaamiseksi tuoteväärennösten ja tuotteiden polkumyynnin aiheuttamalta epäreilulta kilpailulta, kaupankäynnin helpottamiseksi ja hallinnollisten muodollisuuksien vähentämiseksi, tulojen keräämiseksi kansallisiin talousarvioihin ja unionin talousarvioon ja kansalaisten suojelemiseksi terrorismiin, terveyteen, ympäristöön ja muihin asioihin liittyviltä uhilta;

2.  palauttaa mieliin, että tulliliitto on yksi EU:n varhaisimmista saavutuksista ja että sitä voidaan pitää yhtenä unionin tärkeimmistä menestystarinoista, sillä sen ansiosta unionin alueelle sijoittautunut yritys on voinut myydä tuotteitaan ja tehdä investointeja koko unionin alueella ja samalla se on antanut EU:lle mahdollisuuden poistaa sisärajat ja kilpailla muun maailman kanssa; korostaa, että EU:n sisämarkkinat eivät voisi toimia ilman tulliliiton mahdollistamaa tullivapaata ympäristöä ja tulliliiton roolia tuonnin ja viennin valvonnassa;

3.  korostaa, että täysin toimiva tulliliitto on olennainen edellytys EU:n ja sen neuvotteluaseman uskottavuuden ja vahvuuden takaamiseksi uusia kauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa; painottaa, että toimiva tulliliitto osaltaan edistää laillista kaupankäyntiä ja vähentää laillisesti kauppaa käyvien hallinnollisia rasitteita, mikä on tärkeää kilpailukykyisten yritysten kehittymisen kannalta; painottaa tehokkaan valvonnan merkitystä – esimerkiksi edistämällä yhteistyötä kolmansien maiden tulliviranomaisten kanssa – ja lailliselle kaupankäynnille asetettavien turhien esteiden välttämistä;

4.  korostaa, että on ratkaisevan tärkeää luoda unionin laajuisia saumattomia tulliprosesseja, jotka perustuvat uudistettuun tietotekniikkainfrastruktuuriin; katsoo, että digitalisointi voi tehdä tiedonvaihdosta ja tullien maksamisesta entistä selkeämpää ja helpompaa etenkin pk-yrityksille ja kolmansien maiden talouden toimijoille ja että se tarjoaa mahdollisuuksia yksinkertaistaa tullisääntöjä ja -menettelyjä;

5.  toteaa, että tulliliiton EU:n alueen saapumispaikkojen tullitarkastusten, tullimenettelyjen sekä tulliseuraamuksia koskevien toimintapolitiikkojen tämänhetkiset taso- ja laatuerot johtavat usein kauppavirtojen vääristymiseen, saapumispaikkaa koskevan keinottelun lisääntymiseen ja sisämarkkinoiden yhtenäisyyden vaarantumiseen; kehottaa tässä yhteydessä painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään tätä kysymystä;

6.  kannustaa komissiota tehostamaan toimiaan sellaisen yhtenäisen EU:n keskitetyn tullipalvelupisteen luomiseksi, joka auttaisi yrityksiä toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat yhdessä paikassa, jotta ne voivat täyttää kaikki tavaroiden tuontia, vientiä ja passitusta koskevat sääntelyvaatimukset;

7.  palauttaa mieliin, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee EU:n ulkopuolinen maa EU:sta eroamisen jälkeen, mikä muuttaa EU:n ulkorajoja, ja korostaa, että brexit-prosessi ei saisi vaikuttaa kielteisesti EU:n tullialan ja sen hallinnoinnin kehittämiseen;

Tullimenettelyjen digitalisoiminen

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan tulliviranomaisille tehokkaamman, kustannus-hyötysuhteeltaan paremman ja virtaviivaistetumman lähestymistavan tietotekniikkajärjestelmien hallinnointiin; kehottaa erityisesti laatimaan täsmällisemmän ja realistisemman arvion tarvittavasta ajasta ja resursseista sekä yksittäisten, tullimenettelyjen digitalisointia edistävien tietoteknisten hankkeiden soveltamisalasta;

9.  pitää valitettavana sitä, että tulliliiton uusien tietotekniikkajärjestelmien täytäntöönpano on viivästynyt useita kertoja, minkä vuoksi komissio on esittänyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle pyynnön pidentää siirtymäkautta unionin tullikoodeksissa säädettyä vuoden 2020 määräaikaa myöhemmäksi; pitää myös valitettavana komission antamia vajavaisia tietoja tämän lisäpidennyksen syistä, erityisesti siltä osin kuin on kyse siitä, mikä kuuluu komission ja mikä jäsenvaltioiden vastuulle, sillä tässä tilanteessa Euroopan parlamentti ei voi käyttää poliittista ja talousarviota koskevaa valvontavaltaansa asianmukaisella tavalla;

10.  huomauttaa, että vaikka 75 prosenttia unionin tullikoodeksin täytäntöönpanon edellyttämien tietoteknisten järjestelmien unionin vastuulle kuuluvista osista on tarkoitus saada valmiiksi joulukuuhun 2020 mennessä, tämä ei merkitse sitä, että 75 prosenttia tietoteknisistä järjestelmistä on tähän mennessä valmiita, koska 25 prosenttia näistä järjestelmistä kuuluu niihin kansallisiin osiin, joista jäsenvaltiot ovat vastuussa ja joissa on havaittu viivästyksiä;

11.  katsoo, että komission ja neuvoston on ensisijaisen tärkeänä asiana varmistettava, että tullikoodeksi pannaan täytäntöön ja tullimenettelyt digitalisoidaan uuden määräajan puitteissa; kehottaa tämän vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa lisäviivästysten välttämiseksi; katsoo tässä yhteydessä, että tietoteknisen järjestelmän perustaminen edellyttää 17 tietoteknisen välineen kehittämistä ja käyttöönottoa, millä on merkittäviä taloudellisiin ja henkilöresursseihin liittyviä vaikutuksia; pitää sen tähden erittäin tärkeänä, että jäsenvaltioiden ja komission hallinnoimissa tietotekniikkahankkeissa ei ole resurssien käytön päällekkäisyyttä;

12.  kehottaa komissiota päivittämään unionin tullikoodeksiin liittyvän työohjelmansa aikataulua niin, että siinä otetaan huomioon komission itsensä Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäväksi esittämä siirtymäkauden pidentäminen(9); kehottaa parlamenttia ja neuvostoa pyrkimään tällaisen pidennyksen pikaiseen hyväksymiseen ja huolehtimaan siitä, että tullin tietotekniikkajärjestelmä voidaan ottaa onnistuneesti käyttöön kattavia turvallisuustestejä unohtamatta, niin että mahdolliset ongelmat eivät vaaranna jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tekemiä tavaroihin kohdistuvia tullitarkastuksia; korostaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tavoin, että samat syyt johtavat samoihin seurauksiin ja että vuoden 2017 monivuotisen strategisen suunnitelman saattaminen ajan tasalle keskittämällä kuuden tietotekniikkajärjestelmän käyttöönotto samalle vuodelle on suuri haaste ja se vaarantaa vakavasti uudelleen sovittujen määräaikojenkin noudattamisen, jolloin unionin tullikoodeksin täytäntöönpanon määräaika voisi pidentyä entisestään vuoden 2025 jälkeiseen aikaan;

13.  kehottaa komissiota saattamaan monivuotisen strategisen suunnitelmansa ajan tasalle niin, että hankkeet jaksotetaan koko siirtymäkauden ajalle, jotta vältetään mahdollisimman suuressa määrin käyttöönottojen keskittyminen siirtymäkauden loppuvaiheeseen; kehottaa asettamaan sitovia välitavoitteita, myös jäsenvaltioille;

14.  kehottaa komissiota olemaan mukauttamatta 17:ää tietoteknistä välinettä varten jo hyväksyttyjä oikeudellisia ja teknisiä eritelmiä, sillä täytäntöön pantavien hankkeiden laajuus ja niiden käyttöönottoon tarvittava aika eivät sovi yhteen teknologioiden jatkuvasti kehittyvän luonteen eivätkä tänä aikana tapahtuvien väistämättömien lainsäädännöllisten ja sääntelyyn liittyvien muutosten kanssa;

15.  palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komissio oli tietoinen viivästyksistä mutta päätti olla sisällyttämättä näitä tietoja viralliseen kertomukseensa, mikä esti sidosryhmiä (kuten Euroopan parlamenttia, muita EU:n toimielimiä, jotka eivät ole edustettuina Tulli 2020 -ohjelman hallintorakenteessa, sekä asiasta kiinnostuneita yrityksiä ja kansalaisia) olemasta reaaliajassa täysin tietoisia viiveiden riskistä; kehottaa näin ollen komissiota raportoimaan säännöllisesti ja avoimesti monivuotisen strategisen työsuunnitelman toteuttamisesta ja sähköisten tullijärjestelmien perustamisesta, jotta aiemman ohjelmasuunnittelun virheitä ei toistettaisi, ja ilmoittamaan mahdollisista uusista lisäviivästyksistä, tekemättä sitä kuitenkaan viime hetkellä tai ennen kuin se on ryhtynyt asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin;

16.  kehottaa komissiota arvioimaan Tulli 2020 -ohjelmaa jatkuvasti ja reagoimaan havaittuihin puutteisiin, erityisesti ohjelman puitteissa perustettujen asiantuntijaryhmien liian vähäiseen hyödyntämiseen, ja mahdollistamaan tulliviranomaisten välisen yhteistyön lisäämisen;

17.  korostaa, että jatkuva toimintapolitiikan seuranta, analysointi ja mahdollisten vaikutusten arviointi ovat keskeisiä tulliliiton hallinnoinnin osia; panee merkille komission pyrkimykset kehittää tulliliiton suorituskykyä arvioivaa välinettä, jonka avulla voidaan vihdoin arvioida järjestelmällisesti tulliliiton strategisten tavoitteiden kannalta sen toiminnan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja yhdenmukaisuutta, ja suhtautuu myönteisesti näihin pyrkimyksiin; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan välineen edelleen kehittämiseen tähtäävää työtä;

18.  ehdottaa komissiolle, että tällä välineellä arvioitaisiin myös tullivalvonnan suorituskykyä digitalisointipotentiaalin ja tietovirtojen osalta, jotta voidaan luoda entistäkin tehokkaampaa riskiperusteista valvontaa ja samalla optimoida valvonnasta tulliviranomaisille koituva työtaakka;

Tullialan ohjelman hallinnointi, kertomukset ja rahoitus

19.  panee merkille toimet, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tullikoodeksin yhdenmukaisen ja johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi erityisesti koulutuksen ja suuntaviivojen antamisen osalta; kehottaa kuitenkin komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan ja lisäämään resursseja, jotta varmistetaan vuonna 2013 hyväksytyn tullikoodeksin ja yhdenmukaisten tullimenettelyjen täysimääräinen täytäntöönpano koko EU:n tasolla; kehottaa komissiota esittämään tämän osalta toimintasuunnitelman, jonka olisi hyvä perustua tullikäytäntöjen vertaisarviointiin, hyvien käytäntöjen vaihtoon sekä tulliviranomaisten väliseen lisääntyneeseen yhteistyöhön ja riittävät resurssit omaavaan koulutusohjelmaan;

20.  muistuttaa, että komissio on kehittämässä EU:n tullien keskitetyn palvelupisteen järjestelmää, jonka avulla talouden toimija voisi toimittaa yhdenmukaistettujen liityntäpisteiden kautta useille vastaanottajille vakiomuotoisia tietoja, joita tarvitaan moniin eri sääntelytarkoituksiin (eläinlääkintä-, terveys- ja ympäristötarkoituksiin jne.); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan tätä tärkeää työtä;

21.  panee merkille rahoitusponnistelut, joita unionin talousarviolla tuetaan korottamalla seuraavan, vuosia 2021–2027 koskevan tullialan ohjelman määrärahoja 842 844 000 euroon vuoden 2018 hintoina; kehottaa jäsenvaltioita myös suuntaamaan tarvittavat henkilöstöresurssit ja taloudelliset resurssit kansallisten järjestelmän osien käyttöönottamiseen, sillä ne ovat välttämättömiä eurooppalaisen sähköisen tullijärjestelmän täytäntöönpanon onnistumisen kannalta, ja kehottaa komissiota toimittamaan sille hyvissä ajoin kertomuksen unionin järjestelmän osien ja jäsenvaltioiden kehittämien unionin ulkopuolella olevien osien käyttöönotosta;

22.  korostaa, että tullivalvonnan ja sovellettavien tullien kantamisen osalta tullit joutuvat nykyisin vastaamaan ilmiömäiseen kasvuun EU:n ulkopuolelta tulevien verkkokaupasta ostettavien tavaroiden määrässä, erityisesti kun EU:hun tuotujen vähäarvoisten tavaroiden määrä kasvaa vuosittain 10–15 prosenttia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan voidakseen vastata paremmin tähän haasteeseen;

23.  kehottaa komissiota ehdottamaan ehdottomasti vasta Tulli 2020 -ohjelman 17:n unionin tullikoodeksiin liittyvän tietotekniikkajärjestelmän toteuttamisen päätyttyä entistä tehokkaampaa tullihallintorakennetta tullin tietotekniikkahankkeiden toteuttamista ja niiden päivityksiä varten; korostaa, että tullin tietotekniikkajärjestelmän taloudelliset haasteet ja verotukseen ja turvallisuuteen liittyvät haasteet huomioon ottaen hyväksytyllä ratkaisulla on ehdottomasti voitava suojata täysin unionin suvereniteetti;

24.  korostaa, että ”Tulli 2021–2027 -ohjelma”, jolla tuetaan jäsenvaltioiden tulliviranomaisia, auttaa paitsi lisäämään EU:n talousarviotuloja myös takaamaan tuoteturvallisuuden, eurooppalaisten kuluttajien suojelun ja EU:n yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset;

Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista

25.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen aiheuttama epävarmuus on suuri haaste eurooppalaisille yrityksille; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita antamaan sidosryhmille kattavat tiedot Yhdistyneen kuningaskunnan eron vaikutuksista tullialaan ja tietyntyyppisiin välillisiin veroihin (arvonlisä- ja valmisteveroihin);

26.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan eron vuoksi tullijärjestelmässä – myöskään EU:n ulkorajoilla – ei saa olla porsaanreikiä, jotka tasoittaisivat tietä laittomalle kaupalle tai EU:n oikeuden mukaisten julkisoikeudellisten velkojen kiertämiselle;

27.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän mietinnön neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)

EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1.

(3)

EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558.

(4)

EUVL L 69, 15.3.2016, s. 1.

(5)

EUVL L 99, 15.4.2016, s. 6.

(6)

EUVL L 23, 26.1.2008, s. 21.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0011.

(8)

EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1.

(9)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi (COM(2018)0085).


KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.1.2019)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta kehittämällä EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia

(2018/2109(INI))

Valmistelija: Nicola Danti

EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on erittäin tyytyväinen siihen, että EU on ratifioinut kaupan helpottamista koskevan sopimuksen, joka on ensimmäinen monenvälinen sopimus sen jälkeen kun WTO perustettiin vuonna 1995, ja muistuttaa, että on tärkeää panna se täysimääräisesti täytäntöön kaikissa WTO:n jäsenvaltioissa, jotta voidaan yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa vienti- ja tuontimenettelyjä ja lisätä kauppavirtoja maailmanlaajuisesti; kehottaa komissiota jakamaan parhaita käytäntöjään kaupan helpottamista koskevaa sopimusta käsittelevässä WTO:n komiteassa, jotta voidaan edistää nykyaikaisten ja avoimien menettelyjen koordinoitua täytäntöönpanoa EU:n kauppakumppanien kanssa; kehottaa komissiota jatkamaan tiivistä yhteistyötä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja Maailman tullijärjestön (WCO) kanssa tullivalvontajärjestelmien puutteiden korjaamiseksi;

2.  kiinnittää huomiota siihen, että globalisaatio yhdistää yhä enemmän eri maiden talouden toimijoita ja lisää arvoketjujen monimutkaisuutta; korostaa, että täysin toimiva tulliliitto on olennainen edellytys EU:n uskottavuuden ja vahvan neuvotteluaseman takaamiseksi kauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa; painottaa tässä yhteydessä, että toimivan tulliliiton olisi helpotettava kaikkien laillisten toimijoiden ja erityisesti pk-yritysten kaupankäyntiä, vähennettävä niille aiheutuvia hallinnollisia rasitteita sekä varmistettava tehokas valvonta sen takaamiseksi, että sisämarkkinoille tulevat tuotteet ovat täysin sääntöjen mukaisia ja vastaavat EU:n standardeja, muun muassa edistämällä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tulliviranomaisten välistä yhteistyötä; kehottaa komissiota parantamaan ja tehostamaan tulliasioihin liittyvää sisäistä koordinaatiota;

3.  korostaa, että on ratkaisevan tärkeää luoda unionin laajuisia saumattomia tullimenetelmiä uudistamalla unionin tullikoodeksin tietotekniikkainfrastruktuuria ja sovittamalla se yhteen WCO:n tietomallin kanssa; kehottaa kaikkia osapuolia panemaan pikaisesti täytäntöön uudet tietotekniikkajärjestelmät ennen uutta, vuoteen 2025 pidennettyä määräaikaa ja varmistamaan varojen saatavuuden sitä varten; katsoo, että digitalisaatio voi tehdä tiedonvaihdosta ja tullien maksamisesta entistä selkeämpää ja helpompaa etenkin kolmansien maiden toimijoille; korostaa, että tullitoiminnan digitalisointi voi olla myös tehokas tapa puuttua rajoilla tapahtuvaan korruptioon;

4.  kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että tulliliitto on yksi tärkeimmistä unionin rahoituskapasiteetin lähteistä; toteaa, että nykyiset tulliliiton alueen saapumispaikkojen valvonnan ja sen laadun sekä pakotetoimien erot johtavat usein kansainvälisten kauppavirtojen vääristymiseen, lisäävät oikeuspaikkakeinottelua ja vaarantavat sisämarkkinoiden yhtenäisyyden; kannustaa tässä yhteydessä voimakkaasti kaupan helpottamisesta tehdyn sopimuksen 23 artiklan valossa siirtämään tulliviranomaisten vastuuta kansalliselta tasolta EU:n tasolle;

5.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan unionin tullikoodeksin täysimääräisesti täytäntöön koordinoidusti, yhdenmukaisesti ja tehokkaasti, jotta taataan, että kaikkia EU:hun tulevia tavaroita kohdellaan ja käsitellään samalla tavalla, ja siten muun muassa parannetaan kuluttajien turvallisuutta; kehottaa komissiota asettamaan tavoitteita ja laatimaan suoritusindikaattoreita tulliviranomaisten työtä varten ja korostaa tarvetta yhdenmukaistaa edelleen tullivirkailijoiden koulutusta;

6.  katsoo, että itäisen kumppanuuden politiikassa EU:hun assosioituneet maat, jotka ovat edistyneet merkittävästi assosiaatiosopimuksiin / pitkälle meneviin ja laaja-alaisiin vapaakauppasopimuksiin liittyvien uudistusten täytäntöönpanossa, voisivat lopulta liittyä tulliliittoon, mikä helpottaisi itäisen kumppanuuden piiriin kuuluvien assosioituneiden maiden ja EU:n välistä kauppaa, vähentäisi hallinnollisia kustannuksia ja edistäisi talouskasvua;

7.  katsoo, että Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten toimintaa on koordinoitava paremmin, jotta voidaan paitsi torjua väärennöksiä ja epäreilua kilpailua myös hillitä EU:n teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia säädöksiä rikkovilla laittomilla tuotteilla käytävää kauppaa;

8.  muistuttaa, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee unionista eroamisen jälkeen kolmas maa ja unionin ulkorajat muuttuvat; muistuttaa lisäksi, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu edelleen tulliliittoon siirtymäkauden aikana; korostaa, että brexit-prosessi ei saisi vaikuttaa kielteisesti tulliliiton hallinnointiin eikä tietotekniikan infrastruktuurin kehittämiseen suunnattuihin varoihin.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

5

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

5

-

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

29.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö