SPRÁVA o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu prostredníctvom rozvoja colnej únie EÚ a jej riadenia

4.2.2019 - (2018/2109(INI))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Virginie Rozière


Postup : 2018/2109(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0059/2019
Predkladané texty :
A8-0059/2019
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu prostredníctvom rozvoja colnej únie EÚ a jej riadenia

(2018/2109(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (CKÚ)[1], a na jeho príslušný delegovaný akt (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446) z 28. júla 2015[2], vykonávací akt (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 2. novembra 2015)[3], prechodný delegovaný akt (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015)[4] a pracovný program (vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016)[5],

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (COM(2018)0085),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom Rozvíjanie colnej únie EÚ a jej riadenia (COM(2016)0813),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Prvá dvojročná správa o pokroku dosiahnutom pri rozvíjaní colnej únie EÚ a jej riadenia (COM(2018)0524),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Druhá správa o pokroku týkajúca sa vykonávania stratégie a akčného plánu EÚ pre riadenie colných rizík (COM(2018)0549),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o stratégii pre colné informačné technológie (COM (2018)0178),

–  so zreteľom na pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní k návrhu Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (COM(2013)0884),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme[6],

  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 1. januára 2017 o riešení výziev spojených s vykonávaním Colného kódexu Únie[7],

  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní Colného kódexu Únie a vykonávaní právomoci prijímať delegované akty na základe jeho článku 284 (COM(2018)0039),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 19/2017 s názvom Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ,

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 26/2018 s názvom Sled oneskorení pri vytváraní colných IT systémov: čo ich spôsobilo?,

–  so zreteľom na správu Rady 11760/2017 o pokroku v boji proti podvodom týkajúcim sa spotrebných daní,

–  so zreteľom na správu Europolu a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo o situácii v oblasti falšovania a pirátstva v Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0059/2019),

A.  keďže colná únia, ktorá tento rok oslavuje 50 rokov existencie, je jedným zo základov Európskej únie a jedným z najväčších obchodných blokov na svete a keďže plne funkčná colná únia je nevyhnutným predpokladom riadneho fungovania jednotného trhu a bezproblémového obchodovania v rámci EÚ, zároveň tvorí základ spoločnej obchodnej politiky vo vzťahu k tretím krajinám tak v záujme podnikov a občanov Únie, ale aj dôveryhodnosti Európskej únie, čo jej zabezpečuje silnú pozíciu pri rokovaniach o obchodných dohodách s tretími krajinami;

B.  keďže colné orgány musia dosiahnuť potrebnú rovnováhu medzi zjednodušením zákonného obchodu, colnými kontrolami zameranými na ochranu bezpečnosti Únie a jej občanov, dôverou spotrebiteľa voči tovaru, ktorý vstupuje na jednotný trh a finančnými a obchodnými záujmami Únie, a sú zodpovedné za vykonávanie viac ako 60 právnych aktov, nad rámec právneho rámca pre oblasť ciel, za boj proti nezákonnému obchodu a pašovaniu, ako aj za udeľovanie postavenia schváleného hospodárskeho subjektu;

C.  keďže normalizácia colných informácií a colných postupov zohráva zásadnú úlohu pri homogenizácii kontrol, najmä pokiaľ ide o javy ako nesprávne zatrieďovanie a podhodnotenie dovezeného tovaru a nesprávne vykazovanie pôvodu tovaru, ktoré poškodzujú všetky hospodárske subjekty, ale najmä na malé a stredné podniky;

D.  keďže dovoz a vývoz EÚ predstavoval v roku 2017 sumu 3 700 miliárd EUR a vybraté clá predstavujú 15 % rozpočtu Únie;

E.  keďže vykonávanie Colného kódexu Únie je preto nevyhnutné v záujme ochrany vlastných zdrojov Únie, najmä ciel a vnútroštátnych daňových záujmov, ale aj na zaistenie bezpečnosti európskych spotrebiteľov a spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;

F.  keďže v CKÚ sa stanovuje, že elektronické systémy potrebné na jeho uplatňovanie sa musia zaviesť do 31. decembra 2020; keďže digitalizácia colných režimov sa začala už v roku 2003 a do právnej úpravy sa dostala v roku 2008 prijatím nariadenia (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex)[8], a prijatím rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (rozhodnutie o elektronickom colníctve);

G.  keďže digitalizácia colníctva stále prebieha, viac ako 98 % colných vyhlásení je v súčasnosti v elektronickej podobe a správa v nasledujúcich colných oblastiach prebieha prostredníctvom elektronických systémov: tranzit (NCTS), kontrola vývozu (ECS), kontrola dovozu (ICS), bezpečnosť údajov, riadenie colných rizík (CRMS), číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI), povolenia (CDS), schválené hospodárske subjekty (AEO), záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (EBTI), kvóty a clá (QUOTA), pozastavenia uplatňovania autonómnych ciel, kombinovaná nomenklatúra (TARIC), dohľad nad dovozom a vývozom (SURV2) a systém registrovaných vývozcov na osvedčenia o pôvode (REX);

H.  keďže cieľom programu v oblasti colníctva navrhovaného v rámci viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 až 2027 je podporovať činnosti a vzájomnú spoluprácu colných orgánov členských štátov;

I.  keďže vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie predstavuje výzvu pre správne fungovanie colnej únie;

J.  keďže zavedenie kľúčových elektronických systémov potrebných na úplné vykonávanie Colného kódexu Únie sa oneskorí a začne sa až po 31. decembri 2020;

K.  keďže nástroj výkonnosti colnej únie funguje formou posudzovania jej fungovania vychádzajúc z kľúčových ukazovateľov výkonnosti v mnohých oblastiach, ako je napríklad ochrana finančných záujmov, zaistenie bezpečnosti a ochrany občanov Únie a posúdenie významu ciel z hľadiska ich príspevku k rastu a konkurencieschopnosti Únie;

L.  keďže na riadení programu Colníctvo 2020, a teda aj na IT práci v oblasti colníctva, sa podieľajú Komisia, členské štáty a zástupcovia obchodných záujmov prostredníctvom množstva rozhodovacích štruktúr, ktorých narastajúci počet má pretrvávajúci negatívny vplyv na účinnosť programu a riadenie IT projektov;

M.  keďže po ukončení súčasného programu Colníctvo 2020 a po analýze nákladov a prínosov rôznych možností bude potrebné zrevidovať riadenie programov Colníctvo;

1.  poukazuje na prácu, ktorú denne vykonávajú colné orgány členských štátov a útvary Komisie v snahe chrániť vnútorný trh pred nekalou súťažou v podobe falšovaných a dumpingových výrobkov, uľahčiť obchod a znížiť byrokraciu, vyberať príjmy do vnútroštátnych rozpočtov a do rozpočtu Únie a chrániť verejnosť pred teroristickými, zdravotnými, environmentálnymi a inými hrozbami;

2.  pripomína, že colná únia je jedným z prvých úspechov Európskej únie a možno ju považovať za jeden z najväčších úspechov, pretože umožňuje, aby podnik so sídlom v Únii predával svoj tovar a investoval v celej Únii, ale takisto umožnila Únii odstrániť jej vnútorné hranice a konkurovať zvyšku sveta; zdôrazňuje, že jednotný trh Únie by nebol možný bez bezcolného prostredia, ktoré vytvára colná únia, a bez úlohy, ktorú táto únia zohráva v dohľade nad dovozom a vývozom;

3.  zdôrazňuje, že plne funkčná colná únia je nevyhnutná, ak má byť pri rokovaniach o uzatváraní obchodných dohôd zárukou sily a dôveryhodnosti EÚ a jej vyjednávacej pozície; zdôrazňuje, že účinná colná únia EÚ pomáha uľahčovať zákonný obchod a znižovať administratívnu záťaž pre legitímnych obchodníkov, čo je dôležité pre rozvoj konkurencieschopných podnikov; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinné kontroly, a to okrem iného podporou spolupráce s colnými orgánmi tretích krajín, a zabrániť akýmkoľvek zbytočným prekážkam zákonného obchodu;

4.  zdôrazňuje, že vytváranie plynulých colných postupov v rámci Únie založených na zreformovanej infraštruktúre informačných technológií má zásadný význam; domnieva sa, že digitalizácia má potenciál zabezpečiť transparentnejšiu a prístupnejšiu výmenu informácií a platenie ciel, najmä pre MSP a prevádzkovateľov v tretích krajinách, a že ponúka príležitosti na zjednodušenie colných pravidiel a postupov;

5.  poznamenáva, že súčasné rozdiely v úrovni a kvalite kontrol, colných režimov a sankčných politík na miestach vstupu do colnej únie EÚ často vedú k narušeniu obchodných tokov, čím sa prehlbuje problém taktizovania pri výbere súdu a ohrozuje integrita jednotného trhu; v súvislosti s tým dôrazne žiada Komisiu a členské štáty, aby tento problém riešili;

6.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie o vytvorenie integrovaného spoločného miesta colnej kontroly Únie, ktoré by podnikom pomohlo predkladať všetky potrebné informácie a dokumenty na jednom mieste, aby mohli splniť všetky regulačné požiadavky týkajúce sa dovozu, vývozu a tranzitu tovaru;

7.  pripomína, že Spojené kráľovstvo sa po vystúpení z Únie stane treťou krajinou, čím sa zmenia vonkajšie hranice Únie, a zdôrazňuje, že proces brexitu by nemal negatívne ovplyvniť rozvoj a riadenie colnej únie;

Digitalizácia colných režimov

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili účinnejší, nákladovo efektívnejší a jednoduchší prístup colných orgánov k správe IT systémov; vyzýva predovšetkým na presnejší a realistickejší odhad potrebného času a zdrojov, ako aj rozsahu pôsobnosti jednotlivých IT projektov, ktoré pomôžu digitalizovať colné režimy;

9.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že zavedenie nových informačných systémov pre colnú úniu sa viackrát oneskorilo, čo spôsobilo, že Komisia požiadala Parlament a Radu o predĺženie prechodného obdobia nad rámec lehoty na rok 2020 stanoveného v Colnom kódexe Únie; vyjadruje zároveň poľutovanie nad tým, že Komisia poskytla neúplné informácie na odôvodnenie ďalšieho predĺženia, najmä pokiaľ ide o to, čo spadá do jej zodpovednosti a čo zodpovednosti členských štátov, v dôsledku čoho Európsky parlament nemôže zodpovedajúcim spôsobom vykonávať rozpočtovú a politickú kontrolu;

10.  zdôrazňuje, že hoci by 75 % európskych zložiek IT systémov potrebných na vykonávanie CKÚ malo byť pripravených do decembra 2020, neznamená to, že do uvedeného dátumu bude k dispozícii 75 % IT systémov, keďže 25 % týchto systémov predstavujú vnútroštátne zložky, za ktoré sú zodpovedné členské štáty a v súvislosti s ktorými boli zaznamenané oneskorenia;

11.  domnieva sa, že absolútnou prioritou pre Komisiu a Radu musí byť zabezpečenie vykonávania Colného kódexu a digitalizácie colných postupov v rámci novej lehoty; naliehavo preto žiada Komisiu a členské štáty, aby urobili všetko pre to, aby predišli ďalšiemu oneskoreniu; je toho názoru, že vytvorenie IT štruktúry si z tohto dôvodu vyžaduje vývoj a zavedenie sedemnástich IT nástrojov, čo bude mať výrazný dosah z hľadiska finančných a ľudských zdrojov; domnieva sa preto, že pri realizácii IT projektov členských štátov a Komisie je nevyhnutné zabrániť duplicite v oblasti čerpania zdrojov;

12.  vyzýva Komisiu, aby aktualizovala harmonogram svojho pracovného programu týkajúceho sa CKÚ na základe predĺženia prechodného obdobia, ktoré navrhla[9] Európskemu parlamentu a Rade na prijatie; vyzýva Parlament a Radu, aby sa usilovali o rýchle prijatie tohoto rozšírenia, a to na základe podmienok potrebných na úspešné zavedenie colnej IT štruktúry bez toho, aby to malo dosah na komplexné bezpečnostné testy a aby možné problémy neohrozili kontroly tovaru vykonávané colnými orgánmi členských štátov; zdôrazňuje, podobne ako Európsky dvor audítorov, že keďže rovnaké dôvody majú rovnaké dôsledky, aktualizácia viacročného strategického plánu na rok 2017, pri ktorej sa kladie dôraz na vykonávanie šiestich IT systémov v tom istom roku, predstavuje veľkú výzvu a riziko, že ani nové lehoty sa nedodržia, takže lehota na vykonávanie CKÚ sa môže opäť predĺžiť až na obdobie po roku 2025;

13.  vyzýva Komisiu, aby aktualizovala svoj viacročný strategický plán rozvrhnutím zavádzania projektov na celé prechodné obdobie, aby sa čo najviac zabránilo ich nahromadeniu na konci obdobia, a stanovením záväzných čiastkových cieľov aj pre členské štáty;

14.  vyzýva Komisiu, aby nemenila právne a technické špecifikácie, ktoré už boli prijaté v prípade 17 IT nástrojov, pretože rozsah projektov, ktoré sa majú realizovať, a čas potrebný na ich zavedenie nie sú zlučiteľné s neustále sa vyvíjajúcou povahou technológií ani s nevyhnutnými legislatívnymi a regulačnými zmenami, ku ktorým dôjde počas tohto obdobia;

15.  pripomína, že podľa Európskeho dvora audítorov Komisia o oneskoreniach vedela, ale rozhodla sa neuviesť túto informáciu v oficiálnych správach, čo spôsobilo, že zainteresované strany (napr. Európsky parlament, ostatné inštitúcie EÚ, ktoré nie sú zastúpené v štruktúre riadenia programu Colníctvo 2020, ako aj zainteresované spoločnosti a občania) neboli v reálnom čase úplne informované o riziku oneskorení; vyzýva preto Komisiu, aby pravidelne a transparentne informovala o vykonávaní viacročného strategického pracovného plánu a zavádzaní colných elektronických systémov, aby sa zabránilo opakovaniu chýb z predchádzajúceho programového obdobia, a s dostatočným predstihom informovala o všetkých možných budúcich oneskoreniach, pričom zároveň prijme nápravné opatrenia;

16.  vyzýva Komisiu, aby nepretržite vyhodnocovala program Colníctvo 2020 a reagovala na zistené nedostatky vzniknuté predovšetkým v dôsledku nedostatočného využívania tímov expertov zriadených v rámci tohto programu a umožnila zintenzívnenie spolupráce medzi colnými službami;

17.  zdôrazňuje, že nepretržité monitorovanie politík, ich analýza a posudzovanie možných vplyvov sú základnými súčasťami riadenia colnej únie; berie na vedomie a víta prácu Komisie na vytváraní nástroja na skúmanie výkonnosti colnej únie, ktorý jej v konečnom dôsledku umožní systematicky posúdiť výkonnosť colnej únie vzhľadom na jej strategické ciele z hľadiska efektívnosti, účinnosti a jednotnosti; vyzýva členské štáty, aby podporovali prácu na ďalšom rozvoji tohto nástroja;

18.  navrhuje Komisii, aby sa týmto nástrojom posudzovala aj výkonnosť colných kontrol z hľadiska digitalizačného potenciálu a tokov údajov s cieľom vytvoriť ešte účinnejšie kontroly na základe rizika a zároveň optimalizovať zaťaženie colných orgánov;

Riadenie, podávanie správ a financovanie programu Colníctvo

19.  berie na vedomie opatrenia, ktoré realizuje Komisia a členské štáty s cieľom zabezpečiť jednotné a konzistentné vykonávanie Colného kódexu, najmä pokiaľ ide o odbornú prípravu a prijímanie usmernení; vyzýva však Komisiu a členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie a posilnili používané zdroje na zabezpečenie úplného vykonávania Colného kódexu, ktorý bol prijatý v roku 2013, a jednotných colných postupov na úrovni celej Európskej únie; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby predložila akčný plán, ktorý by mohol byť rozumne založený na partnerskom preskúmaní colných postupov, výmene osvedčených postupov a širšej spolupráci medzi colnými službami, a na programe odbornej prípravy s dostatočnými zdrojmi;

20.  pripomína, že Komisia pracuje na vytvorení jednotného kontaktného miesta Európskej únie pre colnú oblasť, ktoré by hospodárskemu subjektu umožnilo predkladať údaje požadované na široké spektrum regulačných účelov (napr. na veterinárne, sanitárne, environmentálne účely) v štandardizovanom formáte viacerým príjemcom a prostredníctvom harmonizovaných prístupových bodov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pokračovali v tejto dôležitej práci;

21.  berie na vedomie úsilie o financovanie v rámci európskeho rozpočtu, ktorým sa rozpočtové prostriedky na budúci program Colníctvo na obdobie 2021 – 2027 zvýšili na 842 844 000 EUR v cenách z roku 2018; žiada, aby členské štáty poskytli aj ľudské a finančné zdroje potrebné na úspešné zavedenie vnútroštátnych zložiek, od ktorých závisí zavedenie európskeho elektronického systému v oblasti ciel, a vyzýva Komisiu, aby mu včas predložila správu o zavedení zložiek Únie a externých zložiek mimo Únie, ktoré vyvíjajú členské štáty;

22.  zdôrazňuje, že colná oblasť sa v súčasnosti musí vyrovnávať s mimoriadnym zvýšením objemu tovaru nakupovaného cez internet mimo Únie, pokiaľ ide o kontroly a výber uplatniteľných ciel, najmä vzhľadom na to, že objem tovaru s nízkou hodnotou dovážaného do Únie každým rokom rastie o 10 – 15 %; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom lepšie riešiť tento problém;

23.  vyzýva Komisiu, aby na konci a výhradne po ukončení zavedenia sedemnástich IT systémov v rámci programu Colníctvo 2020 súvisiacich s CKÚ navrhla účinnejšiu štruktúru riadenia na vykonávanie IT projektov v oblasti colníctva a ich aktualizovanie, a vzhľadom na problémy v hospodárskej, daňovej a bezpečnostnej oblasti, ktoré colný IT systém prináša, zdôrazňuje, že prijaté riešenia musí úplne rešpektovať suverenitu Únie;

24.  zdôrazňuje, že program Colníctvo na roky 2021 – 2027 pomôže prostredníctvom podpory colných orgánov členských štátov nielen zvýšiť rozpočtové príjmy Únie, ale aj zaručiť bezpečnosť výrobkov, ochranu európskych spotrebiteľov a rovnaké podmienky pre podniky EÚ;

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie

25.  zdôrazňuje, že neistota v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie predstavuje pre európske podniky veľký problém; preto Komisiu a členské štáty vyzýva, aby zainteresovaným stranám poskytli komplexné informácie o následkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva v oblasti ciel a určitých druhov nepriamych daní – DPH a spotrebných daní;

26.  zdôrazňuje, že po vystúpení Spojeného kráľovstva nesmú v colnom systéme – ani na vonkajších hraniciach Únie – vzniknúť žiadne slabé miesta, ktoré by vytvorili podmienky na nedovolené obchodovanie alebo vyhýbanie sa verejnoprávnym záväzkom stanoveným právom Únie;

27.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 269, 10.10. 2013, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 69, 15.3. 2016, s. 1.
  • [5]  Ú. v. EÚ L 99, 15.4. 2016, s. 6.
  • [6]  Ú. v. EÚ L 23, 26.1. 2008, s. 21.
  • [7]  Prijaté texty, P8_TA(2017)0011.
  • [8]  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.
  • [9]  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (COM(2018)0085).

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (28.1.2019)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k posilneniu konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia
(2018/2109(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nicola Danti

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  rozhodne víta ratifikáciu Dohody o uľahčení obchodu (TFA) zo strany EÚ, ktorá je prvou multilaterálnou dohodou od založenia WTO v roku 1995 a pripomína, že je dôležité, aby ju v plnom rozsahu vykonávali všetci signatári WTO s cieľom zjednodušiť a modernizovať postupy vývozu a dovozu a podporiť obchodné toky na celom svete; nabáda Komisiu, aby sa podelila o najlepšie postupy v rámci výboru WTO s cieľom podporiť koordinované vykonávanie moderných a transparentných postupov s obchodnými partnermi EÚ; vyzýva Komisiu, aby naďalej úzko spolupracovala s OECD a Svetovou colnou organizáciou (WCO) na znižovaní existujúcich nedostatkov v systémoch colnej kontroly;

2.  upozorňuje na skutočnosť, že globalizácia čoraz viac spája hospodárske subjekty z rôznych krajín a zvyšuje komplexnosť hodnotových reťazcov; zdôrazňuje, že plne funkčná colná únia má zásadný význam pre zaručenie dôveryhodnosti a sily EÚ pri rokovaniach o obchodných dohodách; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že efektívna colná únia by mala uľahčovať obchod a znižovať administratívnu záťaž pre legitímnych obchodníkov, najmä MSP, a zabezpečiť účinné kontroly, aby sa zaručilo, že výrobky, ktoré vstupujú na jednotný trh, budú plne v súlade s pravidlami a budú spĺňať normy EÚ, okrem iného podporovaním spolupráce medzi colnými orgánmi členských štátov a tretích krajín; vyzýva Komisiu, aby zlepšila a posilnila vnútornú koordináciu v colných záležitostiach;

3.  zdôrazňuje, že vytváranie plynulých colných postupov v celej Únii prostredníctvom reformy IT infraštruktúry Colného kódexu Únie (UCC) vrátane zosúladenia s dátovým modelom WCO má zásadný význam; požaduje urýchlenú implementáciu nových informačných systémov všetkými stranami najneskôr do uplynutia novej predĺženej lehoty v roku 2025 a na tento účel zabezpečenie dostupnosti zdrojov; domnieva sa, že digitalizácia má potenciál zabezpečiť transparentnejšiu a prístupnejšiu výmenu informácií a platenie ciel, najmä pre prevádzkovateľov v tretích krajinách; zdôrazňuje, že digitalizácia colných operácií môže byť zároveň účinným nástrojom pri riešení problému korupcie na hraniciach;

4.  upozorňuje na význam colnej únie ako jedného z najdôležitejších zdrojov finančnej kapacity Únie; konštatuje, že súčasné rozdielne úrovne kontrol, ich kvalita a sankčné politiky na miestach vstupu do colnej únie majú často za následok narušenie medzinárodných obchodných tokov, čím prispievajú k problému taktizovania pri výbere súdu („forum shopping“) a ohrozujú integritu jednotného trhu; v tejto súvislosti a vzhľadom na článok 23 TFA dôrazne podporuje presun zodpovednosti vnútroštátnych colných orgánov na úroveň EÚ;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere a koordinovaným, jednotným a účinným spôsobom uplatňovali Colný kódex Únie, čím sa zabezpečí, že sa so všetkými výrobkami, ktoré vstupujú na územie EÚ, bude zaobchádzať rovnakým spôsobom, čo povedie napríklad k zvýšeniu bezpečnosti spotrebiteľov; nabáda Komisiu, aby stanovila ciele a vypracovala ukazovatele výkonnosti pre colné orgány a zdôrazňuje potrebu ďalšej harmonizácie odbornej prípravy colných zástupcov;

6.  domnieva sa, že v rámci politiky Východného partnerstva by sa krajiny pridružené k EÚ, ktoré dosiahli významný pokrok pri vykonávaní reforiem v súvislosti s dohodou o pridružení/prehĺbenou a komplexnou dohodou o voľnom obchode, mohli prípadne pripojiť k colnej únii, čím by sa uľahčil obchod medzi pridruženými krajinami Východného partnerstva a EÚ, znížili by sa administratívne náklady a podporil hospodársky rast;

7.  domnieva sa, že je potrebné zlepšiť koordináciu medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom, a to nielen v záujme boja proti falšovaniu a nekalej súťaži, ale aj s cieľom zamedziť obchodu s nezákonnými výrobkami, ktorými sa porušujú právne predpisy v oblasti ochrany duševného vlastníctva v EÚ;

8.  pripomína skutočnosť, že Spojené kráľovstvo sa po vystúpení z EÚ stane treťou krajinou, čím sa zmenia vonkajšie hranice EÚ; pripomína zároveň, že Spojené kráľovstvo zostane počas prechodného obdobia aj naďalej súčasťou colnej únie; zdôrazňuje, že proces brexitu by nemal mať negatívny vplyv na riadenie colnej únie ani na zdroje vyčlenené na rozvoj infraštruktúry IT.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

5

-

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

29.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia