Процедура : 2018/0140(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0060/2019

Внесени текстове :

A8-0060/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0139

ДОКЛАД     ***I
PDF 286kWORD 104k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози

(COM(2018)0279 – C8‑0191/2018 – 2018/0140(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Клаудия Шмит

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози

(COM(2018)0279 – C8‑0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0279),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, член 100, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0191/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от ...(1)

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите от ...(2)

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0060/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Ефективността на товарните превози и логистиката е от съществено значение за конкурентоспособността на икономиката на Съюза, функционирането на вътрешния пазар и социалното и икономическото сближаване на всички региони на Съюза.

(1)  Ефективността на товарните превози и логистиката е от съществено значение за растежа и конкурентоспособността на икономиката на Съюза, функционирането на вътрешния пазар и социалното и икономическото сближаване на всички региони на Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Целта на настоящия регламент е да се намалят разходите за обработка на транспортна информация между органите и икономическите оператори, да се подобрят способностите на органите за правоприлагане и да се насърчи цифровизацията на товарния транспорт и логистиката.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Движението на стоки е придружено от голямо количество информация, която все още се обменя чрез хартиен носител, сред предприятията и между предприятията и публичните органи. Използването на документи на хартиен носител представлява значителна административна тежест за логистичните оператори.

(2)  Движението на стоки е придружено от голямо количество информация, която все още се обменя чрез хартиен носител, сред предприятията и между предприятията и публичните органи. Използването на документи на хартиен носител представлява значителна административна тежест и допълнителен разход за логистичните оператори и свързаните с тях отрасли (като търговията и производството), по-специално за МСП, и оказва отрицателно въздействие върху околната среда .

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Ефективното и ефикасно прилагане на правилата е предпоставка за лоялна конкуренция на вътрешния пазар. По-нататъшната цифровизация на инструментите за правоприлагане е от съществено значение за освобождаването на капацитет за правоприлагане, за намаляването на ненужната административна тежест върху международните превозвачи, и по-специално върху МСП, за по-ефективното насочване на вниманието към високорисковите превозвачи и за разкриването на измамни практики. Това цифрово, „интелигентно“ правоприлагане изисква цялата съответна информация да престане да се съхранява на хартиен носител и да бъде на разположение на компетентните органи в електронна форма. Поради това използването на електронни транспортни документи следва в бъдеще да се превърне в правило. Освен това, за да могат правоприлагащите служители, включително тези, които извършват крайпътни проверки, да имат ясна и пълна обща представа за проверяваните превозвачи, те следва да имат пряк достъп в реално време до цялата приложима информация, така че да могат да откриват нарушенията и нередностите по-бързо и по-ефикасно.

Обосновка

Транспортният сектор сериозно изостава в цифровизацията на информацията за товарите. Това затруднява ефективността на сектора и на веригата на доставки и усложнява ефективното и ефикасно прилагане на правилата от страна на компетентните органи. Поради това използването на електронни транспортни документи следва в бъдеще да се превърне в правило. Това ще освободи капацитет за правоприлагане, ще намали ненужната административна тежест за превозвачите, по-точно ще насочи вниманието към високорисковите превозвачи и ще разкрива измамни практики.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Липсата на единна правна рамка на равнището на Съюза, според която от публичните органи са изисква да приемат съответната изисквана съгласно законодателството информация за товарните превози в електронна форма, се счита за основната причина за липсата на напредък в посока опростяване и по-голяма ефективност, които са възможни чрез електронните средства. Липсата на приемане от публичните органи на информация в електронна форма засяга не само улесняването на комуникацията между тях и операторите, но и косвено възпрепятства развитието на опростена електронна комуникация между предприятията в Съюза.

(3)  Липсата на единна правна рамка на равнището на Съюза, според която от публичните органи са изисква да приемат съответната изисквана съгласно законодателството информация за товарните превози в електронна форма, се счита за основната причина за липсата на напредък в посока опростяване и по-голяма ефективност, които са възможни чрез електронните средства. Липсата на приемане от публичните органи на информация в електронна форма засяга не само улесняването на комуникацията между тях и операторите, но и косвено възпрепятства развитието на опростена електронна комуникация между предприятията в Съюза и ще доведе до увеличение на административните разходи, особено за МСП.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съгласно някои области на правото на Съюза относно транспорта се изисква компетентните органи да приемат цифровизирана информация, но до момента това далеч не се отнася до всички части на съответното законодателство на Съюза. Следва да е възможно да се използват електронни средства за предоставяне на регулаторна информация относно товарните превози на органите на цялата територия на Съюза и по отношение на всички съответни етапи от транспортните операции, извършвани в рамките на Съюза. Освен това тази възможност следва да е приложима за цялата регулаторна информация, за всички видове транспорт.

(4)  Съгласно някои области на правото на Съюза относно транспорта се изисква компетентните органи да приемат цифровизирана информация, но до момента това далеч не се отнася до всички части на съответното законодателство на Съюза. За да се намали административната тежест, а контролът и противодействието на нарушенията да станат по-ефективни, следва да е възможно да се използват електронни средства за предоставяне на регулаторна информация относно товарните превози на органите на цялата територия на Съюза и по отношение на всички съответни етапи от транспортните операции, извършвани в рамките на Съюза. Освен това тази възможност следва да е приложима за цялата регулаторна информация, за всички видове транспорт. Държавите членки следва да приемат по принцип електронни документи за транспорт и незабавно да ратифицират и да приложат протокола за електронна товарителница (e-CMR). Ето защо органите следва да се свързват по електронен път със съответните икономически оператори по отношение на регулаторната информация и да предоставят своите собствени данни в цифров формат в съответствие с приложимото право.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  За да се намали административната тежест и да се освободи ограниченият капацитет за правоприлагане, от икономическите оператори следва да се изисква да предоставят по електронен път регулаторна информация на компетентните органи на държавите членки, а компетентните органи на държавите членки следва да се свързват по електронен път със съответните икономически оператори по отношение на предоставянето на регулаторна информация.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Тъй като настоящият регламент има за цел единствено да улеснява предоставянето на информация, по-специално по електронен път, той не следва да засяга разпоредбите на Съюза или националното право, определящо съдържанието на регулаторната информация, и по-специално, не следва да налага допълнителни регулаторни изисквания за информация. Макар че целта на настоящия регламент е да дава възможност за спазване на регулаторните изисквания за информация чрез електронни средства, вместо чрез документи на хартиен носител, той не следва да засяга по друг начин съответните разпоредби на Съюза относно изискванията за документите, които трябва да се използват за структурираното представяне на въпросната информация. Разпоредбите на законодателството на Съюза относно превозите на отпадъци, съдържащи процедурни изисквания за превозите, следва също да не бъдат засегнати от настоящия регламент. Този регламент не следва също да накърнява разпоредбите относно задълженията за докладване, изложени в Регламент (ЕС) № 952/2013, или в актове за изпълнение или делегирани актове, приети съгласно неговите условия.

(6)  Тъй като настоящият регламент има за цел единствено да улеснява и насърчава предоставянето на информация между икономическите оператори и административните органи, по-специално по електронен път, той не следва да засяга разпоредбите на Съюза или националното право, определящо съдържанието на регулаторната информация, и по-специално, не следва да налага допълнителни регулаторни изисквания за информация. Тъй като целта на настоящия регламент е да дава възможност за спазване на регулаторните изисквания за информация чрез електронни средства, вместо чрез документи на хартиен носител, той следва да дава възможност за разработването на европейски платформи за обмен и лесно споделяне на информация. Той не следва да засяга по друг начин съответните разпоредби на Съюза относно изискванията за документите, които трябва да се използват за структурираното представяне на въпросната информация. Разпоредбите на законодателството на Съюза относно превозите на отпадъци, съдържащи процедурни изисквания за превозите, следва също да не бъдат засегнати от настоящия регламент. Този регламент не следва също да накърнява разпоредбите относно задълженията за докладване, изложени в Регламент (ЕС) № 952/2013, или в актове за изпълнение или делегирани актове, приети съгласно неговите условия. Комисията обаче следва да оцени дали разпоредбите относно съдържанието на регулаторните изисквания за информация относно превоза на стоки на територията на Съюза трябва да бъдат адаптирани, за да се подобрят възможностите за правоприлагане на компетентните органи.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  При определяне на тези спецификации следва да се отчетат надлежно съответните спецификации за обмена на данни, изложени в съответното право на Съюза и в съответните европейски и международни стандарти за мултимодален обмен на данни, както и принципите и препоръките, изложени в Европейската рамка за оперативна съвместимост27, в която е предвиден подход за предоставяне на европейски цифрови публични услуги, договорени съвместно между държавите членки. Следва да се положат необходимите грижи също за да се гарантира, че тези спецификации остават технологично неутрални и отворени за иновативни технологии.

(9)  При определяне на тези спецификации следва да се отчетат надлежно съответните спецификации за обмена на данни, изложени в съответното право на Съюза и в съответните европейски и международни стандарти за мултимодален обмен на данни, включително разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Следва също да се вземат предвид инвестициите, направени от икономическите оператори, и следователно вече съществуващите модели на данни, специфични за съответния вид транспорт, както и принципите и препоръките, изложени в Европейската рамка за оперативна съвместимост27, в която е предвиден подход за предоставяне на европейски цифрови публични услуги, договорени съвместно между държавите членки. Освен това подходящото включване на всички съответни заинтересовани страни е важно за разработването и подготвянето на тези спецификации. Следва да се положат необходимите грижи също за да се гарантира, че тези спецификации остават технологично неутрални и отворени за иновативни технологии.

__________________

__________________

27 Европейска рамка за оперативна съвместимост — стратегия за прилагане, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM(2017) 134).

27 Европейска рамка за оперативна съвместимост — стратегия за прилагане, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM(2017) 134).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За да изградят доверието както на органите на държавите членки, така и на икономическите оператори по отношение на спазването на тези изисквания от страна на платформите за eFTI и доставчиците на услуги за eFTI, компетентните органи на държавите членки следва да въведат система за сертифициране, в основата на която стои акредитацията в съответствие с Регламент (ЕС) 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета28.

(11)  За да изградят доверието както на органите на държавите членки, така и на икономическите оператори по отношение на спазването на тези изисквания от страна на платформите за eFTI и доставчиците на услуги за eFTI, компетентните органи на държавите членки следва да въведат система за сертифициране, в основата на която стои акредитацията в съответствие с Регламент (ЕС) 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета28. Поради относително дългия период на прилагане Комисията следва да оцени дали технологии като блок-веригите биха могли да гарантират подобен резултат като системата за сертифициране, като същевременно значително ще намалят разходите за икономическите оператори и държавите членки.

__________________

__________________

28 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

28 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се гарантират единни условия за изпълнение на задължението за приемане на регулаторна информация, предоставяна в електронен формат съгласно настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета29.

заличава се

__________________

 

29 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Обосновка

Предложението включва голям брой въпроси, които трябва да бъдат установени чрез актове за изпълнение. Тези въпроси включват правила за достъп и обработка от компетентните органи и функционалните изисквания за платформите за eFTI и доставчиците на услуги. Тъй като това са въпроси от общоприложим характер и имат за цел да допълнят определени несъществени елементи от законодателния акт, всички те следва да бъдат установени чрез делегирани актове.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за въвеждане на общи набори и поднабори от данни във връзка със съответните регулаторни изисквания за информация, обхванати от настоящия регламент, както и общи процедури и подробни правила за компетентните органи за достъпа до и обработването на тази информация, когато съответните икономически оператори предоставят тази информация по електронен път, включително подробни правила и технически спецификации.

заличава се

Обосновка

Предложението включва голям брой въпроси, които трябва да бъдат установени чрез актове за изпълнение. Тези въпроси включват правила за достъп и обработка от компетентните органи и функционалните изисквания за платформите за eFTI и доставчиците на услуги. Тъй като това са въпроси от общоприложим характер и имат за цел да допълнят определени несъществени елементи от законодателния акт, всички те следва да бъдат установени чрез делегирани актове.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Изпълнителни правомощия следва да бъдат предоставени на Комисията също и с цел да установи подробни правила за прилагане на изискванията за платформите за eFTI и за доставчиците на услуги за eFTI.

заличава се

Обосновка

Предложението включва голям брой въпроси, които трябва да бъдат установени чрез актове за изпълнение. Тези въпроси включват правила за достъп и обработка от компетентните органи и функционалните изисквания за платформите за eFTI и доставчиците на услуги. Тъй като това са въпроси от общоприложим характер и имат за цел да допълнят определени несъществени елементи от законодателния акт, всички те следва да бъдат установени чрез делегирани актове.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 15 – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да установява общи процедури, технически спецификации и подробни правила за компетентните органи във връзка с достъпа до съответните изисквания за информация, обхванати от настоящия регламент, и тяхната обработка, както и подробни правила за прилагането на изискванията за платформите за eFTI и за доставчиците на услуги за eFTI.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Комисията следва да започне незабавно работа по необходимите делегирани актове, за да се избегнат допълнителни забавяния и да се гарантира, че икономическите оператори и държавите членки разполагат с достатъчно време, за да се подготвят.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се въвежда правна рамка за електронното съобщаване на регулаторна информация, свързана с превоза на стоки на територията на Съюза. За тази цел в настоящия регламент:

1.  С настоящия регламент се въвежда правна рамка за електронното съобщаване на регулаторна информация, свързана с превоза на стоки на територията на Съюза, включително за оперативната му съвместимост. За тази цел в настоящия регламент:

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  са изложени условията, при които от компетентните органи се изисква да приемат регулаторната информация, предоставяна по електронен път от съответните икономически оператори;

a)  са изложени условията, при които от компетентните органи се изисква да приемат регулаторната информация, представяна по електронен път от съответните икономически оператори;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  са определени условията, при които от заинтересованите икономически оператори се изисква да предоставят регулаторна информация по електронен път до компетентните органи на държавите членки;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  са определени условията, при които компетентните органи на държавите членки трябва да се свързват по електронен път със съответните икономически оператори по отношение на предоставянето на регулаторна информация.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент е приложим за регулаторните изисквания за информация, изложени в актове на Съюза за определяне на условията за превоза на стоки на територията на Съюза в съответствие с дял VI от трета част от Договора, или за определяне на условията за превоза на отпадъци. По отношение на превоза на отпадъци настоящият регламент не е приложим за контрола от страна на митническите служби, предвиден в приложимите разпоредби на Съюза. Актовете на Съюза, за които е приложим настоящият регламент, и съответните регулаторни изисквания за информация са изброени в част А от приложение I.

Настоящият регламент е приложим за регулаторните изисквания за информация, изложени в актове на Съюза за определяне на условията за превоза на стоки на територията на Съюза в съответствие с дял VI от трета част от Договора, или за определяне на условията за превоза на отпадъци и изискванията за регулаторна информация за превоза на стоки, определени в приложимите в Съюза международни конвенции. По отношение на превоза на отпадъци настоящият регламент не е приложим за контрола от страна на митническите служби, предвиден в приложимите разпоредби на Съюза. Актовете на Съюза, за които е приложим настоящият регламент, и съответните регулаторни изисквания за информация са изброени в част А от приложение I.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 — параграф 1 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  включва позовавания на други правни актове на Съюза, които уреждат превоза на стоки и установяват регулаторни изисквания за информация;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  включва позовавания на международните конвенции, приложими в Съюза, с които се установяват регулаторни изисквания за информация, пряко или непряко свързани с превоза на стоки.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4  Изисквания за съответните икономически оператори

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако съответните икономически оператори предоставят регулаторна информация по електронен път, те правят това въз основа на информацията, обработвана в сертифицирана платформа за eFTI, и, ако е приложимо, от сертифициран доставчик на eFTI. Регулаторната информация се предоставя в машинночетим формат и, по искане на компетентния орган, в четим от човека формат.

Съответните икономически оператори предоставят регулаторната информация по електронен път. Те правят това въз основа на информацията, обработвана в сертифицирана платформа за eFTI в съответствие с член 8 и – ако е приложимо, от сертифициран доставчик на eFTI в съответствие с член 9. Регулаторната информация се предоставя в машинночетим формат и по искане на компетентния орган, в четим от човека формат.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация в машинночетим формат се предоставя чрез удостоверена и сигурна връзка с източника на данни на платформа за eFTI. Съответните икономически оператори съобщават интернет адреса, чрез който може да бъде осъществен достъп до информацията, заедно с други елементи, необходими на компетентния орган, за да идентифицира по уникален начин регулаторната информация.

Информация в машинночетим формат се предоставя чрез удостоверена, оперативно съвместима и сигурна връзка с източника на данни на платформа за eFTI. Съответните икономически оператори съобщават интернет адреса, чрез който може да бъде осъществен достъп до информацията, заедно с други елементи, необходими на компетентния орган, за да идентифицира по уникален начин регулаторната информация.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приемане от компетентните органи

Приемане и предоставяне на регулаторна информация от компетентните органи

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Компетентните органи на държавите членки поддържат връзка по отношение на регулаторната информация със съответните икономически оператори по електронен път.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията установява следното чрез актове за изпълнение:

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13 за определяне на следното:

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  общи процедури и подробни правила за удостоверяване на самоличността на всяко физическо или юридическо лице, което прави правно обвързващи декларации, както е посочено по-долу;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Съществуващите стандартизирани модели на данни и набори от данни, установени в международни конвенции, които са приложими в Съюза, се използват като ориентир за определянето на тези общи данни, процедури и правила за достъп за eFTI.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

заличава се

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Използваните за обработване на регулаторна информация платформи за eFTI съдържат функции, с които се гарантира, че:

1.  Платформите за eFTI се ръководят от общите принципи на технологична неутралност и оперативна съвместимост. Използваните за обработване на регулаторна информация платформи за eFTI съдържат функции, с които се гарантира, че:

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  личните данни могат да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679;

a)  личните данни трябва да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  търговските данни могат да бъдат обработвани в съответствие с член 6;

б)  търговските данни трябва да бъдат обработвани в съответствие с член 6;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  платформите за eFTI и данните, които се съдържат в тях, са оперативно съвместими;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  между обработваните данни и физическото изпращане на определен набор от стоки, с които са свързани данните, може да бъде установена единна електронна връзка за идентифициране, от произхода до местоназначението, съгласно условията на единен договор за превоз, независимо от количеството или броя контейнери и пакети или бройките;

в)  между обработваните данни и физическото изпращане на определен набор от стоки, с които са свързани данните, може да бъде установена единна електронна връзка за идентифициране, от произхода до местоназначението, съгласно условията на единен договор за превоз или товарителница;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  компетентните органи имат незабавен достъп до цялата приложима информация, както е предвидено в националното законодателство или в законодателството на Съюза, за да се осигури обществен ред и спазване на правните актове на Съюза, уреждащи превоза на стоки в съответствие с дял VI от трета част от Договора;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  обработваните елементи на данни съответстват на общия набор и поднабори от данни за eFTI и могат да се обработват на всеки един от езиците на Съюза.

з)  обработваните елементи на данни съответстват на общия набор и поднабори от данни за eFTI и могат да се обработват на всеки един от езиците, които са официални в Съюза или които са втори официален език в държава членка.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Трябва да съществува стандартизиран формат за eFTI, който включва всички регулаторни изисквания за информация, изброени в част А от приложение 1, и всички регулаторни изисквания за информация, изброени в част Б от приложение 1, съгласно определен и отделен раздел на формата на eFTI, включен в списъка от държавите членки.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема подробни правила относно изложените в параграф 1 изисквания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да установява подробни правила относно изложените в параграф 1 изисквания.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  данните са оперативно съвместими

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  данните се съхраняват и са достъпни в рамките на подходящ срок съгласно съответните регулаторни изисквания за информация;

б)  данните се съхраняват и са достъпни в рамките на четири години съгласно съответните регулаторни изисквания за информация;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  органите имат пряк достъп до регулаторната информация относно дадена транспортна операция, обработвана чрез техните платформи за eFTI, когато такъв достъп е предоставен на органите от съответния икономически оператор;

в)  компетентните органи имат пряк достъп до регулаторната информация относно дадена транспортна операция, обработвана чрез техните платформи за eFTI, когато такъв достъп е предоставен на компетентните органи от съответен икономически оператор;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема подробни правила относно изложените в параграф 1 изисквания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да установява подробни правила относно изложените в параграф 1 изисквания.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки поддържат актуален списък на акредитираните органи за оценка на съответствието и на доставчиците на платформи за eFTI и на услуги за eFTI, сертифицирани от тези органи в съответствие с членове 11 и 12. Те правят този списък обществено достояние на официална правителствена интернет страница. Списъкът се актуализира редовно и най-късно до 31 март всяка година.

3.  Държавите членки поддържат актуален списък на акредитираните органи за оценка на съответствието и на доставчиците на платформи за eFTI и на услуги за eFTI, сертифицирани от тези органи в съответствие с членове 11 и 12. Те правят този списък обществено достояние на официална правителствена интернет страница. Списъкът се актуализира незабавно всеки път, когато се променя информацията, която се съдържа в него, и най-късно до 31 май всяка година.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  До 21 март всяка година държавите членки представят на Комисията посочените в параграф 3 списъци заедно с адреса на интернет страницата, където тези списъци са публикувани. Комисията публикува на своята официална интернет страница връзка към адресите на тези интернет страници.

4.  До 31 май всяка година държавите членки представят на Комисията посочените в параграф 3 списъци заедно с адреса на интернет страницата, където тези списъци са публикувани. Комисията публикува на своята официална интернет страница връзка към адресите на тези интернет страници.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Сертифицирането се извършва по независим начин, за да се избегне нарушаване на конкуренцията. Гарантира се съответствието със съществуващите, стандартизирани платформи, посочени в международните конвенции, които се прилагат в Съюза.

Обосновка

Сертифицирането на решенията и платформите е необходимо, за да се гарантира спазването на протокола eCMR, сигурността на данните и оперативната съвместимост на набора от данни за eFTI. Сертифицирането следва да бъде независимо, а държавите не следва да предпочитат собствените си доставчици на решения. Условията за сертифициране трябва да бъдат предварително определени и общоприложими в рамките на ЕС. Необходимо е ясно определение на „разрешени/одобрени“ варианти на процедури за подписване и стандарти за сигурност, както и ясно определение на защита на “данните“.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Съществуващите ИТ системи, които понастоящем се използват от икономическите оператори в транспортния сектор за предоставяне на регулаторна информация и които отговарят на функционалните изисквания, посочени в член 8, параграф 1, се сертифицират като eFTI платформи.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 2, член 11, параграф 5, и член 12, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, член 7, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 11, параграф 5, и член 12, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, член 11, параграф 5 и член 12, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, член 7, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 11, параграф 5 и член 12, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

4.  Делегираните актове, приети в съответствие с член 2, се прилагат една година след влизането им в сила.

Обосновка

Бъдещите промени в приложение 1 ще въведат нови регулаторни изисквания в обхвата на регламента. С оглед на правната сигурност и за да се даде достатъчно време както на органите, така и на операторите да вземат предвид новото изискване, се препоръчва да се разреши преходен период от една година преди прилагането на изменените версии на приложението. За да се оценят реално разходите и ползите от всяко изменение, се препоръчва да се извърши консултиране с представителите на сектора при подготовката на делегираните актове.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Преди приемането на делегиран акт Комисията гарантира провеждането на консултации със съответните заинтересовани страни и техните представителни органи в рамките на подходящите форуми, а именно чрез групата от експерти, създадена с Решение на Комисията C (2018) 5921 final от 13.9.2018 г. („Форум за цифров транспорт и логистика“).

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Обосновка

Предложението включва голям брой въпроси, които трябва да бъдат установени чрез актове за изпълнение. Тези въпроси включват правила за достъп и обработка от компетентните органи и функционалните изисквания за платформите за eFTI и доставчиците на услуги. Тъй като това са въпроси от общоприложим характер и имат за цел да допълнят определени несъществени елементи от законодателния акт, всички те следва да бъдат установени чрез делегирани актове.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-късно до [пет години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на регламента и представя основните констатации от него в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

1.  Най-късно до [три години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на регламента и представя основните констатации от него в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. В тази оценка по-специално се разглежда възможността за разширяване на обхвата на настоящия регламент до определена информация за отношенията между дружества, която е необходима за доказване на спазването на съответните изисквания в правните актове на Съюза, уреждащи превоза на стоки в съответствие с част трета, дял VI от Договора.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от [Службата за публикации въвежда дата, съответстваща на четири години след влизането в сила].

Той се прилага от ... [три години след влизането в сила на настоящия регламент].

(1)

OВ C … (все още непубликувано в ОВ).

(2)

OВ C … (все още непубликувано в ОВ).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Транспортният сектор все още изостава в използването на цифрови средства в сравнение с други сектори на нашето общество и икономика. По-голямата част от операциите на товарния транспорт в ЕС все още изискват използването на документи на хартиен носител, което води до положение, в което все още е необходимо международен шофьор на камион през 2018 г. да носи със себе си в кабината огромно количество хартиени копия на документи. Бавното навлизане на цифровизацията води до неефективност на участниците на пазара във веригите за транспорт и логистика, по-специално в мултимодалния и трансграничния транспорт, и до ненужна екологична тежест. Освен това то усложнява прилагането на правилата от националните органи, тъй като проверките трябва да се извършват там, където са копията на хартиен носител. Предвид факта, че общият обем на превозите на товари се очаква да нарасне с повече от 50% до 2050 г., бавното навлизане на цифровизацията ще се превърне в още по-сериозен проблем през следващите години.

Комисията посочва две основни причини за бавното навлизане на електронна транспортна документация: липса на признаване на правната еквивалентност на електронните документи от компетентните органи и разпокъсана ИТ среда без добре установени и оперативно съвместими системи с общоприложими и обвързващи правила относно електронните транспортни документи.

Предложението на Комисията i) изисква от компетентните органи да приемат регулаторна информация (за някои правни актове) в електронна форма, и ii) създава рамка за сертифицирани платформи и доставчици на услуги за eFTI (от органи за оценка на съответствието).

Докладчикът приветства предложението на Комисията. Такова предложение отдавна беше необходимо, като се има предвид, че секторът изостава значително в цифровизацията в сравнение с останалата част от икономиката. Според оценката на въздействието за почти 99% от всички трансгранични транспортни операции в ЕС на един или друг етап от операцията все още са необходими документи на хартиен носител. Европейският парламент неколкократно е призовавал за по-силен стремеж към безкнижен транспорт и е настоявал за по-опростен, изцяло електронен, непрекъснат, прозрачен, сигурен и надежден поток от информация между предприятията, клиентите и органите в този сектор.

Въпреки това докладчикът счита, че предложението е доста ограничено по обхват и би могло да бъде допълнително засилено. Изискването компетентните органи да приемат определена регулаторна информация в електронна форма вероятно няма да бъде достатъчно, за да тласне сериозно транспортния сектор към преминаване изцяло към документи на електронен носител. Поради това обхватът на предложението следва да бъде разширен, така че да включва друга съответна регулаторна информация в областта на транспорта (напр. лиценз на Общността, техническа изправност, квалификация на водача), за да се намали допълнително административната тежест. По принцип в бъдеще цялата свързана с транспорта регулаторна информация следва да се изпраща по електронен път. Може би може да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на големия брой много малки МСП в сектора да се адаптират. Освен това в бъдеще компетентните органи следва да използват в по-голяма степен цялата налична цифрова информация (включително съответната информация за отношенията между дружества, като такси за изминато разстояние и интелигентни транспортни системи), за да следят спазването на законодателството в областта на транспорта (например за каботаж или командироване) по по-интелигентен начин. Накрая, от жизненоважно значение е да се спечели и да се запази доверието на операторите в безопасността и сигурността на системата. Поради това предложената система за сертифицирани платформи и доставчици на услуги за eFTI, включително подходящите стандарти, спецификации и правила за достъп, е много важна. Създаването на тази система за сертифициране следва да се извърши доста бързо, да се основава на съществуващите международни стандарти и да включва участието на всички съответни заинтересовани страни, така че скоро да може да се пристъпи към въвеждането на тази система в рамките на пазара.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Електронна информация за товарни превози

Позовавания

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

29.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Andrey Novakov

Дата на внасяне

4.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 18 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност