Procedure : 2018/0140(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0060/2019

Indgivne tekster :

A8-0060/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0139

BETÆNKNING     ***I
PDF 237kWORD 91k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Claudia Schmidt

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0279),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 91, artikel 100, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0191/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ...(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af ...(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0060/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Effektiviteten af godstransport og logistik er afgørende for EU's økonomi, det indre markeds funktion og den økonomiske samhørighed i alle EU-regioner.

(1)  Effektiviteten af godstransport og logistik er afgørende for væksten og konkurrenceevnen i EU's økonomi, det indre markeds funktion og den sociale og økonomiske samhørighed i alle EU-regioner.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Formålet med denne forordning er at reducere omkostningerne til behandling af transportinformation mellem myndigheder og erhvervsdrivende, at forbedre myndighedernes håndhævelseskapacitet og at fremme digitaliseringen af godstransport og logistik.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Bevægelsen af varer ledsages af en stor mængde oplysninger, der fortsat udveksles i papirformat mellem virksomheder, og mellem virksomheder og offentlige myndigheder. Brugen af papirdokumenter udgør en betydelig administrativ byrde for logistikoperatører.

(2)  Bevægelsen af varer ledsages af en stor mængde oplysninger, der fortsat udveksles i papirformat mellem virksomheder, og mellem virksomheder og offentlige myndigheder. Brugen af papirdokumenter udgør en betydelig administrativ byrde og en ekstra omkostning for logistikoperatører og tilknyttede erhvervsgrene (såsom handel og fremstillingsvirksomhed), navnlig for SMV'er, og har en negativ indvirkning på miljøet.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Effektiv håndhævelse af reglerne er en forudsætning for fair konkurrence på det indre marked. Yderligere digitalisering af håndhævelsesværktøjerne er afgørende for at kunne frigøre håndhævelseskapacitet, reducere unødvendige administrative byrder for internationale transportoperatører, navnlig for SMV'er, sætte mere målrettet ind over for højrisikable transportoperatører og afdække svigagtig praksis. Denne digitale "intelligente" håndhævelse kræver, at alle relevante oplysninger bliver papirløse og gjort tilgængelige for de kompetente myndigheder i elektronisk form. Derfor bør anvendelsen af elektroniske transportdokumenter i fremtiden blive reglen. For at give håndhævelsesmyndigheder, herunder dem, der udfører vejkontroller, et klart og fuldstændigt overblik over de transportoperatører, der kontrolleres, bør de desuden have adgang direkte og i realtid til alle relevante oplysninger, så de hurtigere og mere effektivt kan afdække overtrædelser og afvigelser.

Begrundelse

Transportsektoren er alvorligt bagud med hensyn til digitaliseringen af godstransportinformation. Dette hæmmer sektorens og forsyningskædens effektivitet og vanskeliggør en effektiv håndhævelse af reglerne fra de kompetente myndigheders side. Derfor bør anvendelsen af elektroniske dokumenter i fremtiden blive reglen. Dette vil frigøre håndhævelseskapacitet, reducere unødvendige administrative byrder for transportoperatører, sætte mere målrettet ind over for højrisikable transportoperatører og afdække svigagtig praksis.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Manglen på en fælles lovramme på EU-plan, der pålægger offentlige myndigheder at acceptere relevante godstransportoplysninger påkrævet af lovgivningen i elektronisk form, betragtes som hovedårsagen til manglende fremskridt med hensyn til forenkling og større effektivitet, som er gjort mulig af tilgængelige elektroniske midler. De offentlige myndigheders manglende accept af oplysninger i elektronisk form påvirker ikke kun den enkle kommunikation mellem dem og operatører men hindrer indirekte også udviklingen af forenklet business-to-business elektronisk kommunikation i hele EU.

(3)  Manglen på en fælles lovramme på EU-plan, der pålægger offentlige myndigheder at acceptere relevante godstransportoplysninger påkrævet af lovgivningen i elektronisk form, betragtes som hovedårsagen til manglende fremskridt med hensyn til forenkling og større effektivitet, som er gjort mulig af tilgængelige elektroniske midler. De offentlige myndigheders manglende accept af oplysninger i elektronisk form påvirker ikke kun den enkle kommunikation mellem dem og operatører, men hindrer indirekte også udviklingen af forenklet business-to-business elektronisk kommunikation i hele EU og vil føre til øgede administrative omkostninger, navnlig for SMV'er.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Dele af EU's transportlovgivning kræver, at de kompetente myndigheder accepterer digitaliseret information, men dette gælder langt fra al EU-lovgivning. Det skal være muligt at benytte elektroniske midler til at gøre lovgivningsmæssige oplysninger om godstransport tilgængelige for myndigheder på hele EU's område og med respekt for alle relevante faser af transportdrift udført i EU. Derudover skal denne mulighed gælde for alle lovgivningsmæssige oplysninger inden for alle former for transport.

(4)  Dele af EU's transportlovgivning kræver, at de kompetente myndigheder accepterer digitaliseret information, men dette gælder langt fra al EU-lovgivning. For at reducere administrative omkostninger og effektivisere kontroller og bekæmpelse af overtrædelser, bør det altid være muligt at benytte elektroniske midler til at gøre lovgivningsmæssige oplysninger om godstransport tilgængelige for myndigheder på hele EU's område og med respekt for alle relevante faser af transportdrift udført i EU. Derudover skal denne mulighed gælde for alle lovgivningsmæssige oplysninger inden for alle former for transport. Medlemsstaterne bør generelt godtage elektroniske transportdokumenter og straks ratificere og anvende e-CMR-protokollen. Myndighederne bør derfor kommunikere elektronisk med de berørte erhvervsdrivende om de lovgivningsmæssige oplysninger og gøre deres egne data digitalt tilgængelige i overensstemmelse med gældende ret.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  For at reducere den administrative byrde og frigøre den begrænsede håndhævelseskapacitet bør de erhvervsdrivende være forpligtet til at levere lovgivningsmæssige oplysninger elektronisk til medlemsstaternes kompetente myndigheder, og medlemsstaternes kompetente myndigheder bør kommunikere elektronisk med de berørte erhvervsdrivende vedrørende leveringen af lovgivningsmæssige oplysninger.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Idet denne forordning kun har til formål at lette indlevering af information, specifikt med elektroniske midler, bør den ikke påvirke bestemmelserne i europæisk eller national lovgivning, der fastlægger indholdet af lovgivningsmæssige oplysninger, og den skal navnlig ikke pålægge yderligere lovgivningsmæssige oplysningskrav. Selv om denne forordning har til formål at gøre det muligt at overholde de lovgivningsmæssige oplysningskrav ved anvendelse af elektroniske metoder i stedet for på papir, skal den ikke på anden vis påvirke de relevante EU-bestemmelser for krav vedrørende dokumenterne, der skal anvendes til en struktureret fremlæggelse af de pågældende oplysninger. EU-bestemmelserne om overførsel af affald, som indeholder procedurekrav for overførslerne, skal ligeledes forblive upåvirket af denne forordning. Denne forordning berører heller ikke bestemmelserne om anmeldelsespligt i forordning (EU) nr. 952/2013 eller i gennemførelsesretsakter eller delegerede retsakter vedtaget under dens betingelser.

(6)  Idet denne forordning kun har til formål at lette og fremme leveringen af information mellem erhvervsdrivende og administrative organer, specifikt med elektroniske midler, bør den ikke påvirke bestemmelserne i europæisk eller national lovgivning, der fastlægger indholdet af lovgivningsmæssige oplysninger, og den bør navnlig ikke pålægge yderligere lovgivningsmæssige oplysningskrav. Eftersom denne forordning har til formål at gøre det muligt at overholde de lovgivningsmæssige oplysningskrav ved anvendelse af elektroniske metoder i stedet for på papir, bør den gøre det muligt at udvikle europæiske platforme, så oplysningerne nemt kan udveksles og deles. Den bør ikke på anden vis påvirke de relevante EU-bestemmelser for krav vedrørende dokumenterne, der skal anvendes til en struktureret fremlæggelse af de pågældende oplysninger. EU-bestemmelserne om overførsel af affald, som indeholder procedurekrav for overførslerne, bør ligeledes forblive upåvirket af denne forordning. Denne forordning bør heller ikke berøre bestemmelserne om anmeldelsespligt i forordning (EU) nr. 952/2013 eller i gennemførelsesretsakter eller delegerede retsakter vedtaget under dens betingelser. Kommissionen bør imidlertid vurdere, om det er nødvendigt at tilpasse bestemmelserne om indholdet af de lovgivningsmæssige oplysningskrav vedrørende godstransport på Unionens område med henblik på at forbedre de kompetente myndigheders håndhævelseskapacitet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Ved fastlæggelsen af disse specifikationer skal der tages behørigt hensyn til specifikationer for relevante dataudvekslinger fastsat i relevant EU-lovgivning og i relevante europæiske og internationale standarder for multimodal dataudveksling såvel som principperne og anbefalingerne fastsat i den europæiske interoperabilitetsramme27, som er en metode til levering af europæiske digitale offentlige tjenester, som medlemsstaterne er blevet enige om. Der bør også tages nødvendigt hensyn til, at disse specifikationer forbliver teknologineutrale og åbne for innovative teknologier.

(9)  Ved fastlæggelsen af disse specifikationer skal der tages behørigt hensyn til specifikationer for relevante dataudvekslinger fastsat i relevant EU-lovgivning og i relevante europæiske og internationale standarder for multimodal dataudveksling, herunder bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse. Der bør også tages hensyn til de erhvervsdrivendes investeringer og til de specifikke datamodeller, der som følge heraf allerede eksisterer, og til principperne og anbefalingerne fastsat i den europæiske interoperabilitetsramme27, som er en metode til levering af europæiske digitale offentlige tjenester, som medlemsstaterne er blevet enige om. Desuden er det vigtigt, at alle relevante interessenter inddrages i udarbejdelsen og udfærdigelsen af disse specifikationer. Der bør også tages nødvendigt hensyn til, at disse specifikationer forbliver teknologineutrale og åbne for innovative teknologier.

__________________

__________________

27 Den europæiske interoperabilitetsramme — strategi for gennemførelse, meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (COM(2017) 134).

27 Den europæiske interoperabilitetsramme — strategi for gennemførelse, meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (COM(2017) 134).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at opbygge tillid blandt både medlemsstaternes myndigheder og erhvervsdrivende med hensyn til eFTI-platformes og eFTI-udbyderes opfyldelse af disse krav, skal medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemføre et certificeringssystem understøttet af akkreditering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 765/200828.

(11)  For at opbygge tillid blandt både medlemsstaternes myndigheder og erhvervsdrivende med hensyn til eFTI-platformes og eFTI-udbyderes opfyldelse af disse krav, skal medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemføre et certificeringssystem understøttet af akkreditering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 765/200828. På grund af den relativt lange gennemførelsesperiode bør Kommissionen vurdere, om teknologier som blockchainteknologi kan sikre samme resultat som certificeringssystemet, samtidig med at omkostningerne for de erhvervsdrivende og medlemsstaterne nedbringes betydeligt.

__________________

__________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Med henblik på at sikre ensartede forhold for gennemførelsen af forpligtelsen til at acceptere de lovgivningsmæssige oplysninger gjort tilgængelige i elektronisk format i henhold til denne forordning skal Kommissionen overdrages gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser skal udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201129.

udgår

__________________

 

29 Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 fastsættende regler og almindelige principper vedrørende mekanismer for medlemsstaternes kontrol med Kommissionens brug af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

 

Begrundelse

Forslaget indeholder en lang række spørgsmål, der skal tages stilling til ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse spørgsmål omfatter adgangs- og behandlingsreglerne for kompetente myndigheder og de funktionelle krav til eFTI-platforme og -udbydere. Da der er tale om spørgsmål om den generelle anvendelse, og eftersom de har til formål at supplere visse ikke-væsentlige dele af den lovgivningsmæssige retsakt, bør de alle fastsættes ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Kommissionen skal især tildeles gennemførelsesbeføjelser til at etablere et fælles datasæt og undersæt vedrørende de respektive lovgivningsmæssige oplysningskrav omfattet af denne forordning, såvel som fælles procedurer og detaljerede regler for kompetente myndigheder vedrørende adgang til og behandling af disse oplysninger, hvor de berørte erhvervsdrivende gør disse oplysninger elektronisk tilgængelige, herunder detaljerede regler og tekniske specifikationer.

udgår

Begrundelse

Forslaget indeholder en lang række spørgsmål, der skal tages stilling til ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse spørgsmål omfatter adgangs- og behandlingsreglerne for kompetente myndigheder og de funktionelle krav til eFTI-platforme og -udbydere. Da der er tale om spørgsmål om den generelle anvendelse, og eftersom de har til formål at supplere visse ikke-væsentlige dele af den lovgivningsmæssige retsakt, bør de alle fastsættes ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Kommissionen skal også tildeles gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte detaljerede regler for gennemførelsen af krav til eFTI-platforme og til eFTI-udbydere.

udgår

Begrundelse

Forslaget indeholder en lang række spørgsmål, der skal tages stilling til ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse spørgsmål omfatter adgangs- og behandlingsreglerne for kompetente myndigheder og de funktionelle krav til eFTI-platforme og -udbydere. Da der er tale om spørgsmål om den generelle anvendelse, og eftersom de har til formål at supplere visse ikke-væsentlige dele af den lovgivningsmæssige retsakt, bør de alle fastsættes ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 15 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  for at fastlægge fælles procedurer, tekniske specifikationer og detaljerede regler for de kompetente myndigheder om adgang til og behandling af de respektive oplysningskrav, der er omfattet af denne forordning, samt detaljerede regler om gennemførelsen af kravene for eFTI-platforme og eFTI-udbydere

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Kommissionen bør straks påbegynde arbejdet med de nødvendige delegerede retsakter for at undgå yderligere forsinkelser og sikre, at de erhvervsdrivende og medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til at forberede sig.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne forordning fastsætter en lovramme for elektronisk kommunikation af lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende godstransport på EU's område. Til det formål vil denne forordning:

1.  Denne forordning fastsætter en lovramme for elektronisk kommunikation af lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende godstransport på EU's område, herunder dens interoperabilitet. Til det formål vil denne forordning:

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fastsætte betingelserne for medlemsstaternes kompetente myndigheders obligatoriske accept af lovgivningsmæssige oplysninger, når de gøres elektronisk tilgængelige af berørte erhvervsdrivende;

a)  fastsætte betingelserne for medlemsstaternes kompetente myndigheders obligatoriske accept af lovgivningsmæssige oplysninger, når de leveres elektronisk af berørte erhvervsdrivende

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  fastsætte betingelserne, hvorunder berørte erhvervsdrivende skal gøre lovgivningsmæssige oplysninger elektronisk tilgængelige for medlemsstaternes kompetente myndigheder

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  fastsætte betingelserne, hvorunder medlemsstaternes kompetente myndigheder skal kommunikere elektronisk med de berørte erhvervsdrivende vedrørende leveringen af lovgivningsmæssige oplysninger.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på de lovgivningsmæssige oplysningskrav, der fremgår af EU's love, som fastsætter betingelserne for godstransport på EU's område i henhold til tredje del, afsnit VI, i traktaten, eller som fastsætter betingelserne for overførsel af affald. Hvad angår overførsel af affald, finder denne forordning ikke anvendelse på kontrol gennemført af toldmyndighederne, som anført i de gældende EU-bestemmelser. EU's love, som er omfattet af denne forordning, samt de tilsvarende lovgivningsmæssige oplysningskrav er anført i bilag I, del A.

Denne forordning finder anvendelse på de lovgivningsmæssige oplysningskrav, der fremgår af EU's love, som fastsætter betingelserne for godstransport på EU's område i henhold til tredje del, afsnit VI, i traktaten, eller som fastsætter betingelserne for overførsel af affald og de lovgivningsmæssige oplysningskrav for godstransport, der er fastsat i internationale konventioner, som finder anvendelse i EU. Hvad angår overførsel af affald, finder denne forordning ikke anvendelse på kontrol gennemført af toldmyndighederne, som anført i de gældende EU-bestemmelser. EU's love, som er omfattet af denne forordning, samt de tilsvarende lovgivningsmæssige oplysningskrav er anført i bilag I, del A.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  indarbejde henvisninger til andre EU-retsakter, der regulerer godtransport, og som fastsætter lovgivningsmæssige oplysningskrav

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  indarbejde henvisninger til internationale konventioner, der finder anvendelse i EU, og som fastsætter lovgivningsmæssige oplysningskrav, der direkte eller indirekte vedrører godstransport.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4  Krav til berørte erhvervsdrivende

Krav til de berørte erhvervsdrivende

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når berørte erhvervsdrivende gør lovgivningsmæssige oplysninger elektronisk tilgængelige, skal de gøre det på basis af oplysninger behandlet i en certificeret eFTI-platform og, hvis det er relevant, af en certificeret eFTI-udbyder. De lovgivningsmæssige oplysninger skal gøres tilgængelige i maskinlæsbart format og, på anmodning fra den kompetente myndighed, i menneskeligt læseligt format.

Berørte erhvervsdrivende gør lovgivningsmæssige oplysninger elektronisk tilgængelige. De gør dette på basis af oplysninger behandlet i en certificeret eFTI-platform i overensstemmelse med artikel 8 og, hvis det er relevant, af en certificeret eFTI-udbyder i overensstemmelse med artikel 9. De lovgivningsmæssige oplysninger skal gøres tilgængelige i maskinlæsbart format og, på anmodning fra den kompetente myndighed, i menneskeligt læseligt format.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger i maskinlæsbart format skal gøres tilgængelige via en berigtiget og sikker forbindelse til en eFTI-platforms datakilde. Berørte erhvervsdrivende skal meddele internetadressen, hvor der er adgang til oplysningerne, sammen med ethvert andet element, der er nødvendigt for at give den kompetente myndighed mulighed for entydigt at identificere de lovgivningsmæssige oplysninger.

Oplysninger i maskinlæsbart format skal gøres tilgængelige via en berigtiget, interoperabel og sikker forbindelse til en eFTI-platforms datakilde. Berørte erhvervsdrivende skal meddele internetadressen, hvor der er adgang til oplysningerne, sammen med ethvert andet element, der er nødvendigt for at give den kompetente myndighed mulighed for entydigt at identificere de lovgivningsmæssige oplysninger.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Accept af kompetente myndigheder

Kompetente myndigheders accept og levering af lovgivningsmæssige oplysninger

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaternes kompetente myndigheder kommunikerer elektronisk med de berørte erhvervsdrivende vedrørende lovgivningsmæssige oplysninger.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen skal fastsætte følgende ved hjælp af gennemførelsesretsakter:

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at fastsætte følgende:

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  fælles procedurer og detaljerede bestemmelser om validering af identiteten af enhver fysisk eller juridisk person, der afgiver juridisk bindende erklæringer i denne forbindelse.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Eksisterende, standardiserede datamodeller og datasæt, som er angivet i internationale konventioner, der finder anvendelse i EU, anvendes som referenceramme i forbindelse med fastsættelsen af disse fælles eFTI-data, procedurer og regler for adgang.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De eFTI-platforme, der benyttes til at behandle lovgivningsmæssige oplysninger, skal indeholde funktioner, der sikrer at:

1.  eFTI-platformene er underlagt de generelle principper om teknologisk neutralitet og interoperabilitet. De eFTI-platforme, der benyttes til at behandle lovgivningsmæssige oplysninger, skal indeholde funktioner, der sikrer at:

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  personoplysninger kan behandles i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679

a)  personoplysninger skal behandles i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  erhvervsmæssige data kan behandles i overensstemmelse med artikel 6

b)  erhvervsmæssige data skal behandles i overensstemmelse med artikel 6

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  eFTI-platformene og de data, som de indeholder, er interoperable

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  et unikt elektronisk identificerende link kan etableres mellem de behandlede data og den fysiske forsendelse af et bestemt sæt af varer, som oplysningerne er relateret til, fra udgangspunkt til bestemmelsessted i henhold til vilkårene i en enkelt transportkontrakt, uanset kvantitet eller antallet af containere, pakker, eller stykker

c)  et unikt elektronisk identificerende link kan etableres mellem de behandlede data og den fysiske forsendelse af et bestemt sæt af varer, som oplysningerne er relateret til, fra udgangspunkt til bestemmelsessted i henhold til vilkårene i en enkelt transportkontrakt eller et fragtbrev

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  de kompetente myndigheder har øjeblikkelig adgang til alle relevante oplysninger i henhold til national lovgivning eller EU-lovgivning med henblik på at sikre den offentlige orden og overholdelsen af de EU-retsakter, der regulerer godtransport i henhold til afsnit VI i traktatens tredje del

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  behandlede dataelementer svarer til det fælles eFTI-datasæt og -undersæt, og at de kan behandles på ethvert af EU's officielle sprog.

h)  behandlede dataelementer svarer til det fælles eFTI-datasæt og -undersæt, og at de kan behandles på ethvert af EU's officielle sprog eller ethvert af medlemsstaternes officielt anerkendte sprog.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Der skal være et standardiseret eFTI-format, som omfatter alle de lovgivningsmæssige oplysningskrav anført i del A i bilag 1 og alle de lovgivningsmæssige oplysningskrav anført i del B i bilag 1 i en afgrænset og særskilt del af eFTI-formatet, som er anført af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter detaljerede regler vedrørende kravene fastsat i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at fastlægge detaljerede regler vedrørende kravene fastsat i stk. 1.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  data er interoperable

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  data opbevares og er tilgængelige i en passende tidsperiode i henhold til relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav

b)  data opbevares og er tilgængelige i fire år i henhold til relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  myndigheder har umiddelbar adgang til lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende godstransport behandlet ved hjælp af deres eFTI-platforme, når denne adgang gives til myndighederne af en berørt erhvervsdrivende

c)  de kompetente myndigheder har umiddelbar adgang til lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende godstransport behandlet ved hjælp af deres eFTI-platforme, når denne adgang gives til de kompetente myndigheder af en berørt erhvervsdrivende

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter detaljerede regler vedrørende kravene fastsat i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at fastlægge detaljerede regler vedrørende kravene fastsat i stk. 1.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne skal føre en opdateret liste over akkrediterede overensstemmelsesvurderingsorganer og over eFTI-platforme og eFTI-udbydere certificeret af disse organer i henhold til artikel 11 og 12. De skal offentliggøre denne liste på en officiel statslig hjemmeside. Listen vil løbende blive ajourført og senest den 31. marts hvert år.

3.  Medlemsstaterne skal føre en opdateret liste over akkrediterede overensstemmelsesvurderingsorganer og over eFTI-platforme og eFTI-udbydere certificeret af disse organer i henhold til artikel 11 og 12. De skal offentliggøre denne liste på en officiel statslig hjemmeside. Listen skal straks ajourføres hver gang de oplysninger, den indeholder, ændres, og senest den 31. maj hvert år.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Senest den 31. marts hvert år skal medlemsstaterne indsende den i stk. 3 omhandlede liste til Kommissionen sammen med adresserne på de hjemmesider, hvor disse lister er blevet offentliggjort. Kommissionen offentliggør et link til disse hjemmesideadresser på sin officielle webside.

4.  Senest den 31. maj hvert år skal medlemsstaterne indsende den i stk. 3 omhandlede liste til Kommissionen sammen med adresserne på de hjemmesider, hvor disse lister er blevet offentliggjort. Kommissionen offentliggør et link til disse hjemmesideadresser på sin officielle webside.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Certificeringen skal foregå uafhængigt for at undgå konkurrenceforvridning. Der skal sikres overensstemmelse med eksisterende, standardiserede platforme, som er angivet i internationale konventioner, der finder anvendelse i EU.

Begrundelse

Løsninger og platforme skal certificeres for at sikre, at de overholder e-CMR-protokollen, og for at sikre eFTI-datasættets datasikkerhed og interoperabilitet. Certificeringen bør være uafhængig, og de enkelte lande bør ikke favorisere deres egne udbydere. Betingelserne for certificering skal være fastsat på forhånd og være almindeligt gældende i EU. Der er behov for en klar definition af de "tilladte/godkendte" underskriftsprocedurer og sikkerhedsstandarder samt en klar definition af "databeskyttelse".

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Eksisterende IT-systemer, som på nuværende tidspunkt anvendes af de erhvervsdrivende i transportsektoren til at levere lovgivningsmæssige oplysninger, og som opfylder de funktionelle krav i artikel 8, stk. 1, certificeres som eFTI-platforme.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, artikel 11, stk. 5, og artikel 12, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, artikel 7, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 5, og artikel 12, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 2, artikel 11, stk. 5, og artikel 12, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 2, artikel 7, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 5, og artikel 12, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

4.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 2 gælder i et år efter deres ikrafttræden.

Begrundelse

Fremtidige ændringer af bilag 1 vil indføre nye lovkrav inden for forordningens anvendelsesområde. Af hensyn til retssikkerheden og for at give både myndigheder og erhvervsdrivende tilstrækkelig tid til at tage højde for de nye krav anbefales det at indføre en overgangsperiode på et år, før de ændrede udgaver af bilaget finder anvendelse. For effektivt at vurdere hver enkelt ændrings omkostninger og fordele anbefales det at høre repræsentanter for sektoren i forbindelse med forberedelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Inden Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, sørger den for at høre de berørte interessenter og de organer, der repræsenterer dem i de relevante fora, navnlig via den ekspertgruppe, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse C(2018)5921 af 13.9.2018 (det digitale transport- og logistikforum).

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

Begrundelse

Forslaget indeholder en lang række spørgsmål, der skal tages stilling til ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse spørgsmål omfatter adgangs- og behandlingsreglerne for kompetente myndigheder og de funktionelle krav til eFTI-platforme og -udbydere. Da der er tale om spørgsmål om den generelle anvendelse, og eftersom de har til formål at supplere visse ikke-væsentlige dele af den lovgivningsmæssige retsakt, bør de alle fastsættes ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest [fem år fra datoen for indførelsen af denne forordning] foretager Kommissionen en evaluering af forordningen og fremlægger en rapport om de vigtigste resultater heraf for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

1.  Senest [tre år fra datoen for indførelsen af denne forordning] foretager Kommissionen en evaluering af forordningen og fremlægger en rapport om de vigtigste resultater heraf for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Denne evaluering skal navnlig undersøge muligheden for at udvide denne forordnings anvendelsesområde til også at omfatte visse business-to-business-oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere overholdelsen af de relevante krav i EU-retsakterne, der regulerer godtransport i henhold til afsnit VI i traktatens tredje del.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den finder anvendelse fra [OP indsæt fire år efter sin ikrafttræden].

Den finder anvendelse fra [tre år fra denne forordnings ikrafttræden].

(1)

EUT C ... (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)

EUT C ... (endnu ikke offentliggjort i EUT).


BEGRUNDELSE

Transportsektoren er stadig bagud med hensyn til at anvende digitale midler i forhold til andre sektorer i vores samfund og økonomi. I forbindelse med langt de fleste godstransportoperationer i EU er det fortsat et krav at anvende papirdokumenter, hvorfor en international lastbilchauffør anno 2018 stadig er nødt til at have et enormt antal dokumenter i papirudgave med sig i kabinen. Den langsomme udbredelse af digitalisering fører til ineffektivitet for markedsaktørerne i transport- og logistikkæderne, navnlig inden for multimodal og grænseoverskridende transport, og til en unødvendig belastning af miljøet. Den vanskeliggør desuden de nationale myndigheders håndhævelse af reglerne, eftersom det er nødvendigt, at kontrollen finder sted der, hvor papirudgaverne befinder sig. Da de samlede godstransportbevægelser forventes at vokse med mere end 50 % frem til 2050, vil den langsomme udbredelse af digitalisering blive et endnu alvorligere problem i de kommende år.

Kommissionen har angivet to primære årsager til den langsomme udbredelse af elektronisk transportdokumentation: de kompetente myndigheders manglende anerkendelse af den retlige ækvivalens af elektroniske dokumenter og et fragmenteret IT-miljø uden veletablerede og sammenkoblede systemer med generelt gældende og bindende regler for elektroniske transportdokumenter.

Kommissionens forslag indeholder i) et krav om, at de kompetente myndigheder skal acceptere lovgivningsmæssige oplysninger (for visse retsakter) i elektronisk form, og ii) fastsættelsen af en ramme for certificeringen af eFTI-platforme og -udbydere (som foretages af overensstemmelsesvurderingsorganer).

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag. Forslaget har været alt for længe undervejs, eftersom sektoren er alvorligt bagud med digitaliseringen i forhold til resten af økonomien. Ifølge konsekvensanalysen involverer næsten 99 % af alle grænseoverskridende transportoperationer i EU stadig papirbaserede dokumenter på et eller andet tidspunkt i løbet af processen. Europa-Parlamentet har flere gange tidligere opfordret til at gøre en stærkere indsats for at indføre papirløs transport og har indtrængende opfordret til en mere enkel, papirløs, gnidningsløs, gennemsigtig, sikker og pålidelig informationsstrøm mellem virksomheder, kunder og myndigheder i denne sektor.

Ordføreren mener imidlertid, at forslaget har et ret begrænset anvendelsesområde, og at det kan styrkes yderligere. Et krav om, at de kompetente myndigheder skal acceptere visse lovgivningsmæssige oplysninger i elektronisk form, vil sandsynligvis ikke være nok til at skubbe transportsektoren i retning af at blive papirløs. Forslagets anvendelsesområde bør derfor udvides til at omfatte andre relevante lovgivningsmæssige oplysninger på transportområdet (f.eks. fællesskabstilladelse, teknisk kontrol og førerens kvalifikationer) med henblik på at reducere den administrative byrde yderligere. Som et princip bør alle transportrelaterede lovgivningsmæssige oplysninger fremover fremsendes elektronisk. Der kan muligvis indføres en overgangsperiode for at gøre det muligt for de mange meget små SMV'er i sektoren at tilpasse sig. Desuden bør de kompetente myndigheder fremover i højere grad gøre brug af alle tilgængelige digitale oplysninger (herunder relevante business-to-business-oplysninger såsom vejafgifter og ITS) for at overvåge overholdelsen af transportlovgivningen (f.eks. vedrørende cabotage eller udstationering) på en mere intelligent måde. Endelig er det af afgørende betydning at opnå og bevare operatørernes tillid til systemets sikkerhed. Det foreslåede system med certificerede eFTI-platforme og -udbydere, herunder de korrekte standarder, specifikationer og regler om adgang, er derfor meget vigtigt. Dette certificeringssystem bør oprettes forholdsvis hurtigt og på grundlag af eksisterende internationale standarder, og alle relevante interessenter bør inddrages, således at udbredelsen på markedet snart kan følge efter.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Elektronisk godstransportinformation

Referencer

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Dato for høring af EP

17.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

29.1.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrey Novakov

Dato for indgivelse

4.2.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 18. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik