Διαδικασία : 2018/0140(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0139

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 282kWORD 96k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Claudia Schmidt

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0279),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και τα άρθρα 100, παράγραφος 2 και 192, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0191/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της ...(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών της ...(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0060/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η αποτελεσματικότητα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την κοινωνική και οικονομική συνοχή όλων των περιφερειών της Ένωσης.

(1)  Η αποτελεσματικότητα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την κοινωνική και οικονομική συνοχή όλων των περιφερειών της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η μείωση του κόστους επεξεργασίας των πληροφοριών για τις μεταφορές μεταξύ των αρχών και των οικονομικών φορέων, η βελτίωση των ικανοτήτων επιβολής από την πλευρά των αρχών και η υποστήριξη της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η διακίνηση των εμπορευμάτων συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό πληροφοριών, οι οποίες εξακολουθούν να ανταλλάσσονται σε έντυπη μορφή, μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών. Η χρήση έντυπων εγγράφων αντιπροσωπεύει σημαντικό διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής.

(2)  Η διακίνηση των εμπορευμάτων συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό πληροφοριών, οι οποίες εξακολουθούν να ανταλλάσσονται σε έντυπη μορφή, μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών. Η χρήση έντυπων εγγράφων αντιπροσωπεύει σημαντικό διοικητικό φόρτο και πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής και τους συναφείς κλάδους (όπως το εμπόριο και η μεταποίηση), ιδίως για τις ΜΜΕ, και έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των μέσων επιβολής έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής, να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος που βαρύνει τις διεθνείς εταιρείες μεταφορών και ειδικότερα τις ΜΜΕ, να υπάρξει καλύτερη στόχευση των μεταφορικών επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου και να εντοπίζονται οι δόλιες πρακτικές. Αυτή η ψηφιακή, «έξυπνη» επιβολή επιτάσσει να καταργηθεί η χρήση χαρτιού για όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές σε ηλεκτρονική μορφή. Επομένως, η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς θα πρέπει στο μέλλον να αποτελεί τον κανόνα. Επιπλέον, για να έχουν οι υπάλληλοι επιβολής της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων που διενεργούν καθ’ οδόν ελέγχους, σαφή και πλήρη εικόνα των επιχειρήσεων μεταφορών που υπόκεινται σε έλεγχο, θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις παραβάσεις και τις ανωμαλίες ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Αιτιολόγηση

Ο τομέας των μεταφορών παρουσιάζει σοβαρή υστέρηση όσον αφορά την ψηφιοποίηση των πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται η αποτελεσματικότητα του τομέα και της αλυσίδας εφοδιασμού και να περιπλέκεται η αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των κανόνων από τις αρμόδιες αρχές. Επομένως, η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς θα πρέπει στο μέλλον να αποτελεί τον κανόνα. Έτσι θα αποδεσμευθεί ικανότητα εφαρμογής, θα μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος που βαρύνει τις εταιρείες μεταφορών, θα υπάρξει καλύτερη στόχευση των επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου και θα εντοπίζονται οι δόλιες πρακτικές.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η έλλειψη ενιαίου νομικού πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης, που θα απαιτεί από τις δημόσιες αρχές να δέχονται τις πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές, που απαιτούνται από τη νομοθεσία, σε ηλεκτρονική μορφή, θεωρείται ο κύριος λόγος για την έλλειψη προόδου προς την απλούστευση και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα που μπορούν να προσφέρουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα. Η έλλειψη αποδοχής πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή από τις δημόσιες αρχές επηρεάζει όχι μόνο την ευκολία επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των φορέων εκμετάλλευσης, αλλά εμμέσως παρεμποδίζει επίσης την ανάπτυξη απλουστευμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση.

(3)  Η έλλειψη ενιαίου νομικού πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης, που θα απαιτεί από τις δημόσιες αρχές να δέχονται τις πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές, που απαιτούνται από τη νομοθεσία, σε ηλεκτρονική μορφή, θεωρείται ο κύριος λόγος για την έλλειψη προόδου προς την απλούστευση και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα που μπορούν να προσφέρουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα. Η έλλειψη αποδοχής πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή από τις δημόσιες αρχές επηρεάζει όχι μόνο την ευκολία επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των φορέων εκμετάλλευσης, αλλά εμμέσως παρεμποδίζει επίσης την ανάπτυξη απλουστευμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση και θα οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού κόστους, ειδικά για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ορισμένοι τομείς της νομοθεσίας της Ένωσης για τις μεταφορές απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές να δέχονται ψηφιοποιημένες πληροφορίες, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διάθεση των κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στις αρχές σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και για όλες τις σχετικές φάσεις των μεταφορών που διεξάγονται στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπλέον, η συγκεκριμένη δυνατότητα θα πρέπει να ισχύει για όλες τις κανονιστικές πληροφορίες, σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.

(4)  Ορισμένοι τομείς της νομοθεσίας της Ένωσης για τις μεταφορές απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές να δέχονται ψηφιοποιημένες πληροφορίες, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και για τη διασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στους ελέγχους και στην αντιμετώπιση των παραβάσεων, θα πρέπει πάντοτε να είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διάθεση των κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στις αρχές σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και για όλες τις σχετικές φάσεις των μεταφορών που διεξάγονται στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπλέον, η συγκεκριμένη δυνατότητα θα πρέπει να ισχύει για όλες τις κανονιστικές πληροφορίες, σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει γενικά να δέχονται τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς και να κυρώσουν και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση το πρωτόκολλο e-CMR. Οι αρχές θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όσον αφορά τις κανονιστικές πληροφορίες και να διασφαλίζουν την ψηφιακή διάθεση των δεδομένων τους, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής που είναι ανεπαρκής, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν ηλεκτρονικά κανονιστικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όσον αφορά την παροχή κανονιστικών πληροφοριών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός έχει σκοπό μόνο να διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και συγκεκριμένα με ηλεκτρονικά μέσα, δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου που καθορίζουν το περιεχόμενο των κανονιστικών πληροφοριών και, ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καταστεί εφικτή η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων αντί έντυπων εγγράφων, ωστόσο, δεν θα πρέπει να θίγει με άλλο τρόπο τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν τις απαιτήσεις των εγγράφων προς χρήση για την διαρθρωμένη παρουσίαση των εν λόγω πληροφοριών. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν τις μεταφορές αποβλήτων και περιέχουν διαδικαστικές απαιτήσεις των μεταφορών. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ή στις εκτελεστικές ή τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους του.

(6)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός έχει σκοπό μόνο να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την παροχή πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών φορέων και των διοικητικών αρχών και συγκεκριμένα με ηλεκτρονικά μέσα, δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου που καθορίζουν το περιεχόμενο των κανονιστικών πληροφοριών και, ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών. Δεδομένου ότι σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καταστεί εφικτή η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων αντί έντυπων εγγράφων, θα πρέπει να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών για την ανταλλαγή και την ευχερή κοινοποίηση πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να θίγει με άλλο τρόπο τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν τις απαιτήσεις των εγγράφων προς χρήση για την διαρθρωμένη παρουσίαση των εν λόγω πληροφοριών. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν τις μεταφορές αποβλήτων και περιέχουν διαδικαστικές απαιτήσεις των μεταφορών. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ή στις εκτελεστικές ή τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους του. Η Επιτροπή θα πρέπει, ωστόσο, να αξιολογήσει κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των κανονιστικών πληροφοριών για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να βελτιωθούν οι ικανότητες των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Κατά τον καθορισμό των εν λόγω προδιαγραφών, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων που προβλέπονται από το σχετικό δίκαιο της Ένωσης και τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την ανταλλαγή πολυτροπικών δεδομένων καθώς και οι αρχές και οι συστάσεις που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας27, το οποίο παρέχει μια προσέγγιση για την παροχή ευρωπαϊκών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε οι εν λόγω προδιαγραφές να παραμείνουν τεχνολογικά ουδέτερες και ανοικτές σε καινοτόμες τεχνολογίες.

(9)  Κατά τον καθορισμό των εν λόγω προδιαγραφών, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων που προβλέπονται από το σχετικό δίκαιο της Ένωσης και τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την ανταλλαγή πολυτροπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από οικονομικούς φορείς και, ως εκ τούτου, ήδη υφιστάμενα ειδικά μοντέλα δεδομένων, καθώς και οι αρχές και οι συστάσεις που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας27, το οποίο παρέχει μια προσέγγιση για την παροχή ευρωπαϊκών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η κατάλληλη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την κατάρτιση των εν λόγω προδιαγραφών. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε οι εν λόγω προδιαγραφές να παραμείνουν τεχνολογικά ουδέτερες και ανοικτές σε καινοτόμες τεχνολογίες.

__________________

__________________

27 Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας – Στρατηγική εφαρμογής, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM(2017) 134.

27 Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας – Στρατηγική εφαρμογής, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM(2017) 134.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης τόσο των αρχών των κρατών μελών όσο και των οικονομικών φορέων όσον αφορά τη συμμόρφωση των πλατφορμών eFTI και των παρόχων υπηρεσιών eFTI με τις εν λόγω απαιτήσεις, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα πιστοποίησης βασιζόμενο στη διαπίστευση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28.

(11)  Για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης τόσο των αρχών των κρατών μελών όσο και των οικονομικών φορέων όσον αφορά τη συμμόρφωση των πλατφορμών eFTI και των παρόχων υπηρεσιών eFTI με τις εν λόγω απαιτήσεις, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα πιστοποίησης βασιζόμενο στη διαπίστευση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28. Λόγω της σχετικά μακράς περιόδου υλοποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον τεχνολογίες όπως η τεχνολογία blockchain θα μπορούσαν να εγγυηθούν ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με το αποτέλεσμα του συστήματος πιστοποίησης, μειώνοντας σημαντικά το κόστος για τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη.

__________________

__________________

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της υποχρέωσης αποδοχής των κανονιστικών πληροφοριών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29.

διαγράφεται

__________________

 

29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ζητημάτων που πρόκειται να ρυθμιστούν με εκτελεστικές πράξεις. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν κανόνες πρόσβασης και επεξεργασίας για τις αρμόδιες αρχές και λειτουργικές απαιτήσεις για τις πλατφόρμες eFTI και τους παρόχους υπηρεσιών. Δεδομένου ότι πρόκειται για ζητήματα γενικής εφαρμογής τα οποία αποσκοπούν στη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ρυθμιστούν όλα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ειδικότερα, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση κοινού συνόλου και κοινών υποσυνόλων δεδομένων σχετικών με τις αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες για τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες και την επεξεργασία αυτών, όταν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις εν λόγω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών κανόνων και τεχνικών προδιαγραφών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ζητημάτων που πρόκειται να ρυθμιστούν με εκτελεστικές πράξεις. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν κανόνες πρόσβασης και επεξεργασίας για τις αρμόδιες αρχές και λειτουργικές απαιτήσεις για τις πλατφόρμες eFTI και τους παρόχους υπηρεσιών. Δεδομένου ότι πρόκειται για ζητήματα γενικής εφαρμογής τα οποία αποσκοπούν στη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ρυθμιστούν όλα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής των απαιτήσεων για τις πλατφόρμες eFTI και τους παρόχους υπηρεσιών eFTI.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ζητημάτων που πρόκειται να ρυθμιστούν με εκτελεστικές πράξεις. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν κανόνες πρόσβασης και επεξεργασίας για τις αρμόδιες αρχές και λειτουργικές απαιτήσεις για τις πλατφόρμες eFTI και τους παρόχους υπηρεσιών. Δεδομένου ότι πρόκειται για ζητήματα γενικής εφαρμογής τα οποία αποσκοπούν στη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ρυθμιστούν όλα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  για τον καθορισμό κοινών διαδικασιών, τεχνικών προδιαγραφών και λεπτομερών κανόνων για τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την πρόσβαση και την επεξεργασία των αντίστοιχων απαιτήσεων πληροφοριών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των απαιτήσεων για τις πλατφόρμες eFTI και τους παρόχους υπηρεσιών eFTI.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει πάραυτα τις εργασίες για τις αναγκαίες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις και να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας για τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική κοινοποίηση κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, ο παρών κανονισμός:

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική κοινοποίηση κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητάς της. Για τον σκοπό αυτόν, ο παρών κανονισμός:

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να αποδέχονται κανονιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς·

α)  καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να αποδέχονται κανονιστικές πληροφορίες που παρέχονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όσον αφορά την παροχή κανονιστικών πληροφοριών.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που καθορίζονται στις πράξεις της Ένωσης για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης ή για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς αποβλήτων. Όσον αφορά τη μεταφορά αποβλήτων, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε τελωνειακούς ελέγχους, όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Στο μέρος Α του παραρτήματος Ι παρατίθενται οι ενωσιακές πράξεις στις οποίες εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και οι αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που καθορίζονται στις πράξεις της Ένωσης για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης ή για τον καθορισμό των όρων μεταφοράς αποβλήτων και στις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών για τη μεταφορά εμπορευμάτων που ορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση. Όσον αφορά τη μεταφορά αποβλήτων, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε τελωνειακούς ελέγχους, όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Στο μέρος Α του παραρτήματος Ι παρατίθενται οι ενωσιακές πράξεις στις οποίες εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και οι αντίστοιχες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  ενσωματώνονται παραπομπές σε άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων, οι οποίες θεσπίζουν απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  ενσωματώνονται παραπομπές σε διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση, οι οποίες καθορίζουν απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη μεταφορά εμπορευμάτων·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4  Απαιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά κανονιστικές πληροφορίες, το πράττουν με βάση δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε πιστοποιημένη πλατφόρμα eFTI και, κατά περίπτωση, από πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών eFTI. Οι κανονιστικές πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή και, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά κανονιστικές πληροφορίες. Το πράττουν με βάση δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε πιστοποιημένη πλατφόρμα eFTI, σύμφωνα με το άρθρο 8, και, κατά περίπτωση, από πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών eFTI, σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι κανονιστικές πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή και, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω επαληθευμένης και ασφαλούς σύνδεσης με την πηγή δεδομένων μιας πλατφόρμας eFTI. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς κοινοποιούν τη διαδικτυακή διεύθυνση μέσω της οποίας είναι εφικτή η πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο προκειμένου η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει με μοναδικό τρόπο τις κανονιστικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω επαληθευμένης, διαλειτουργικής και ασφαλούς σύνδεσης με την πηγή δεδομένων μιας πλατφόρμας eFTI. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς κοινοποιούν τη διαδικτυακή διεύθυνση μέσω της οποίας είναι εφικτή η πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο προκειμένου η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει με μοναδικό τρόπο τις κανονιστικές πληροφορίες.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αποδοχή από τις αρμόδιες αρχές

Αποδοχή και παροχή κανονιστικών πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σχετικά με τις κανονιστικές πληροφορίες.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει τα ακόλουθα μέσω εκτελεστικών πράξεων:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για να καθορίζει τα ακόλουθα:

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες για την επικύρωση της ταυτότητας κάθε φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας που εκδίδει νομικά δεσμευτικές δηλώσεις στο πλαίσιο αυτό·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα υφιστάμενα, τυποποιημένα μοντέλα δεδομένων και σύνολα δεδομένων τα οποία προσδιορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση χρησιμοποιούνται ως αναφορά για τον καθορισμό αυτών των κοινών δεδομένων eFTI, των διαδικασιών και των κανόνων πρόσβασης.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πλατφόρμες eFTI που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία κανονιστικών πληροφοριών διαθέτουν λειτουργίες που εξασφαλίζουν ότι:

1.  Οι πλατφόρμες eFTI διέπονται από τις γενικές αρχές της τεχνολογικής ουδετερότητας, καθώς και από διαλειτουργικότητα. Οι πλατφόρμες eFTI που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία κανονιστικών πληροφοριών διαθέτουν λειτουργίες που εξασφαλίζουν ότι:

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679·

α)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα δεδομένα εμπορικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6·

β)  τα δεδομένα εμπορικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  οι πλατφόρμες eFTI και τα δεδομένα που περιέχουν είναι διαλειτουργικά·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  μπορεί να καθορίζεται μοναδικός ηλεκτρονικός αναγνωριστικός σύνδεσμος μεταξύ των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και της φυσικής αποστολής καθορισμένου συνόλου αγαθών με την οποία συνδέονται τα εν λόγω δεδομένα, από την προέλευση έως τον προορισμό, βάσει των όρων ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, ανεξαρτήτως της ποσότητας ή του αριθμού εμπορευματοκιβωτίων, συσκευασιών ή τεμαχίων·

γ)  μπορεί να καθορίζεται μοναδικός ηλεκτρονικός αναγνωριστικός σύνδεσμος μεταξύ των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και της φυσικής αποστολής καθορισμένου συνόλου αγαθών με την οποία συνδέονται τα εν λόγω δεδομένα, από την προέλευση έως τον προορισμό, βάσει των όρων ενιαίας σύμβασης μεταφοράς ή του δελτίου αποστολής·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  οι αρμόδιες αρχές έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως προβλέπεται στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια τάξη και η συμμόρφωση με τις νομικές πράξεις της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τα στοιχεία δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία αντιστοιχούν στο κοινό σύνολο και τα κοινά υποσύνολα δεδομένων eFTI και μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

η)  τα στοιχεία δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία αντιστοιχούν στο κοινό σύνολο και τα κοινά υποσύνολα δεδομένων eFTI και μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης ή σε συνεπίσημη γλώσσα κράτους μέλους.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a.  Υπάρχει τυποποιημένος μορφότυπος eFTI που περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος 1 και όλες τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος 1, σε καθορισμένο και διακριτό τμήμα του μορφότυπου eFTI των κρατών μελών·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  τα δεδομένα είναι διαλειτουργικά·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα δεδομένα αποθηκεύονται και παραμένουν προσβάσιμα για επαρκή χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών·

β)  τα δεδομένα αποθηκεύονται και παραμένουν προσβάσιμα για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι αρχές έχουν άμεση πρόσβαση σε κανονιστικές πληροφορίες για εμπορευματική μεταφορά οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των πλατφορμών eFTI των παρόχων, όταν η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται στις αρχές από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα·

γ)  οι αρμόδιες αρχές έχουν άμεση πρόσβαση σε κανονιστικές πληροφορίες για εμπορευματική μεταφορά οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των πλατφορμών eFTI των παρόχων, όταν η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται στις αρμόδιες αρχές από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των διαπιστευμένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και των πλατφορμών και των παρόχων υπηρεσιών eFTI που έχουν πιστοποιηθεί από τους εν λόγω οργανισμούς σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12. Ο εν λόγω κατάλογος καθίσταται δημόσια διαθέσιμος σε επίσημο ιστότοπο της κυβέρνησης στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος επικαιροποιείται τακτικά και το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

3.  Τα κράτη μέλη τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των διαπιστευμένων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και των πλατφορμών και των παρόχων υπηρεσιών eFTI που έχουν πιστοποιηθεί από τους εν λόγω οργανισμούς σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12. Ο εν λόγω κατάλογος καθίσταται δημόσια διαθέσιμος σε επίσημο ιστότοπο της κυβέρνησης στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος επικαιροποιείται χωρίς καθυστέρηση κάθε φορά που πραγματοποιείται αλλαγή στις πληροφορίες που περιέχει και το αργότερο έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και τη διεύθυνση ιστοτόπου στον οποίο έχουν δημοσιευτεί οι εν λόγω κατάλογοι. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της σύνδεσμο προς τις εν λόγω διευθύνσεις ιστοτόπων.

4.  Έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και τη διεύθυνση ιστοτόπου στον οποίο έχουν δημοσιευτεί οι εν λόγω κατάλογοι. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της σύνδεσμο προς τις εν λόγω διευθύνσεις ιστοτόπων.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a.  Η πιστοποίηση πραγματοποιείται κατά τρόπο ανεξάρτητο για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες, τυποποιημένες πλατφόρμες που προσδιορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η πιστοποίηση λύσεων και πλατφορμών ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο eCMR, η ασφάλεια των δεδομένων και η διαλειτουργικότητα του συνόλου δεδομένων eFTI. Η πιστοποίηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι χώρες δεν θα πρέπει να ευνοούν τους δικούς τους φορείς παροχής λύσεων. Οι όροι πιστοποίησης πρέπει να προκαθορίζονται και να εφαρμόζονται ομοιόμορφα εντός της ΕΕ. Απαιτείται σαφής ορισμός των «επιτρεπόμενων/εγκεκριμένων» μεταβολών των διαδικασιών υπογραφής και των προτύπων ασφαλείας, καθώς και σαφής ορισμός της προστασίας «δεδομένων».

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Υφιστάμενα συστήματα ΤΠ τα οποία χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τους οικονομικούς φορείς του τομέα των μεταφορών για την παροχή κανονιστικών πληροφοριών και πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, πιστοποιούνται ως πλατφόρμες eFTI.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 2, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 2, το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2, το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

4.  Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 2 τίθενται σε ισχύ ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος τους.

Αιτιολόγηση

Οι μελλοντικές αλλαγές στο παράρτημα 1 θα θεσπίσουν νέες κανονιστικές απαιτήσεις στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και για να δοθεί τόσο στις αρχές όσο και στους φορείς επαρκής χρόνος ώστε να λάβουν υπόψη τους τη νέα απαίτηση, συνιστάται να μεσολαβήσει ένα έτος μετάβασης πριν από την εφαρμογή των τροποποιημένων εκδόσεων του παραρτήματος.Προκειμένου να αξιολογηθούν αποτελεσματικά το κόστος και τα οφέλη κάθε τροποποίησης, συνιστάται διαβούλευση με εκπροσώπους του τομέα κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαβούλευση με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τα αντιπροσωπευτικά όργανά τους στα κατάλληλα φόρουμ, συγκεκριμένα μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων που ορίζεται από την απόφαση της Επιτροπής C(2018) 5921 final της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 («Φόρουμ για τις ψηφιακές μεταφορές και την εφοδιαστική»).

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ζητημάτων που πρόκειται να ρυθμιστούν με εκτελεστικές πράξεις. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν κανόνες πρόσβασης και επεξεργασίας για τις αρμόδιες αρχές και λειτουργικές απαιτήσεις για τις πλατφόρμες eFTI και τους παρόχους υπηρεσιών. Δεδομένου ότι πρόκειται για ζητήματα γενικής εφαρμογής τα οποία αποσκοπούν στη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ρυθμιστούν όλα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο [πέντε έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

1.  Το αργότερο [τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει ειδικότερα τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε ορισμένες διεπιεχειρησιακές πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις των νομικών πράξεων της Ένωσης που διέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την [ΥΕ: να προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία – τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος].

Εφαρμόζεται από την [ΥΕ: να προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία – τρία έτη από την έναρξη ισχύος].

(1)

ΕΕ C ... (Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ).

(2)

ΕΕ C ... (Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο τομέας των μεταφορών εξακολουθεί να υστερεί στη χρήση ψηφιακών μέσων σε σύγκριση με άλλους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Για τη μεγάλη πλειονότητα των εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ εξακολουθεί να απαιτείται η χρήση έντυπων εγγράφων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ένας οδηγός φορτηγού που εκτελεί διεθνείς μεταφορές να εξακολουθεί εν έτει 2018 να υποχρεούται να μεταφέρει μαζί του στον θάλαμο επιβατών τεράστιο όγκο από έγχαρτα αντίτυπα. Η βραδεία υιοθέτηση της ψηφιοποίησης προκαλεί αναποτελεσματικότητα στους παράγοντες της αγοράς στις αλυσίδες μεταφορών και εφοδιαστικής, ιδίως στις πολυτροπικές και διασυνοριακές μεταφορές, καθώς και περιττή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επιπλέον, περιπλέκει την επιβολή των κανόνων από τις εθνικές αρχές, δεδομένου ότι οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται εκεί όπου βρίσκονται τα έγχαρτα αντίτυπα. Δεδομένου ότι οι συνολικές κινήσεις εμπορευματικών μεταφορών αναμένεται ότι θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 50 % έως το 2050, η βραδεία εφαρμογή της ψηφιοποίησης θα αποτελέσει ακόμη σοβαρότερο πρόβλημα τα επόμενα έτη.

Η Επιτροπή προσδιόρισε δύο βασικές αιτίες για τη βραδεία υιοθέτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς: έλλειψη αναγνώρισης της νομικής ισοδυναμίας των ηλεκτρονικών εγγράφων από τις αρμόδιες αρχές και κατακερματισμένο περιβάλλον ΤΠ χωρίς καλά εδραιωμένα και διαλειτουργικά συστήματα με γενικά εφαρμοστέους και δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς.

Η πρόταση της Επιτροπής i) απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να δέχονται κανονιστικές πληροφορίες (για ορισμένες νομικές πράξεις) σε ηλεκτρονική μορφή και ii) θεσπίζει πλαίσιο πιστοποιημένων πλατφορμών eFTI και παρόχων υπηρεσιών (από οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης).

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση αυτή έχει καθυστερήσει πολύ, δεδομένου ότι ο τομέας υστερεί σημαντικά στην ψηφιοποίηση σε σύγκριση με την υπόλοιπη οικονομία. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων, περίπου το 99 % των διασυνοριακών μεταφορών στην ΕΕ εξακολουθούν να περιλαμβάνουν έγχαρτα έγγραφα σε κάποιο από τα στάδια της μεταφοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα στο παρελθόν μεγαλύτερη ώθηση προς την κατεύθυνση των μεταφορών χωρίς χαρτί και απηύθυνε έκκληση για μια πιο απλουστευμένη, χωρίς χαρτί, απρόσκοπτη, διαφανή, ασφαλή και αξιόπιστη ροή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων, πελατών και αρχών στον τομέα αυτό.

Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι η πρόταση είναι μάλλον περιορισμένης εμβέλειας και θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω. Η απαίτηση να αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές ορισμένες κανονιστικές πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αρκέσει προκειμένου να δοθεί ισχυρή ώθηση στον τομέα των μεταφορών προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε μεταφορές «χωρίς χαρτί». Το πεδίο εφαρμογής της πρότασης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλες σχετικές κανονιστικές πληροφορίες στον τομέα των μεταφορών (π.χ. κοινοτική άδεια, τεχνικός έλεγχος, προσόντα του οδηγού) προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος. Καταρχήν, στο μέλλον όλες οι κανονιστικές πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Ενδεχομένως, θα μπορούσε να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του μεγάλου αριθμού πολύ μικρών ΜΜΕ του τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη χρήση στο μέλλον από τις αρμόδιες αρχές όλων των διαθέσιμων ψηφιακών πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων, όπως τα διόδια και τα ITS), ώστε να παρακολουθείται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τις μεταφορές (όπως οι ενδομεταφορές ή οι αποσπάσεις) με ευφυέστερο τρόπο. Τέλος, η εξασφάλιση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των φορέων εκμετάλλευσης στην ασφάλεια και την προστασία που παρέχει το σύστημα είναι ζωτικής σημασίας. Συνεπώς, το προτεινόμενο σύστημα πιστοποιημένων πλατφορμών eFTI και παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ορθών προτύπων, των προδιαγραφών και των κανόνων πρόσβασης, είναι πολύ σημαντικό. Η δημιουργία του εν λόγω συστήματος πιστοποίησης θα πρέπει να υλοποιηθεί αρκετά γρήγορα και να βασιστεί σε υφιστάμενα διεθνή πρότυπα και στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, έτσι ώστε καταστεί σύντομα δυνατή η υιοθέτησή της από την αγορά.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov

Ημερομηνία κατάθεσης

4.2.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 18 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου