Menettely : 2018/0140(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0060/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0060/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0139

MIETINTÖ     ***I
PDF 229kWORD 101k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista

(COM(2018)0279 – C8‑0191/2018 – 2018/0140(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Claudia Schmidt

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista

(COM(2018)0279 – C8‑0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0279),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan sekä 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0191/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0060/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Tehokas tavaraliikenne ja logistiikka on olennaisen tärkeää unionin talouden kilpailukyvylle, sisämarkkinoiden toiminnalle ja unionin kaikkien alueiden sosiaaliselle ja taloudelliselle yhteenkuuluvuudelle.

(1)  Tehokas tavaraliikenne ja logistiikka on olennaisen tärkeää unionin talouden kasvulle ja kilpailukyvylle, sisämarkkinoiden toiminnalle ja unionin kaikkien alueiden sosiaaliselle ja taloudelliselle yhteenkuuluvuudelle.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Tämän asetuksen tarkoituksena on vähentää viranomaisten ja talouden toimijoiden välisestä kuljetustietojen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia ja parantaa viranomaisten valvontavalmiuksia sekä kannustaa tavaraliikenteen ja logistiikan digitalisointiin.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tavaraliikenteeseen liittyy suuria tietomääriä, joita vaihdetaan edelleen paperimuodossa yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä. Paperiasiakirjojen käyttö aiheuttaa huomattavan hallinnollisen taakan logistiikkayhtiöille.

(2)  Tavaraliikenteeseen liittyy suuria tietomääriä, joita vaihdetaan edelleen paperimuodossa yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä. Paperiasiakirjojen käyttö aiheuttaa huomattavan hallinnollisen taakan ja lisäkustannuksia logistiikkayhtiöille ja niihin liittyville toimialoille (kuten kauppa ja valmistusteollisuus), erityisesti pk-yrityksille, ja vaikuttaa kielteisesti ympäristöön.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Sääntöjen täytäntöönpanon tosiasiallinen ja tehokas valvonta on ennakkoedellytys tasapuoliselle kilpailulle sisämarkkinoilla. Valvontavälineiden digitalisoinnin jatkaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan vapauttaa valvontakapasiteettia, vähentää kansainvälisten liikenteenharjoittajien ja erityisesti pk-yritysten tarpeetonta hallinnollista taakkaa, kohdistaa valvonta paremmin suuririskisiin liikenteenharjoittajiin ja havaita vilpilliset käytännöt. Tämä digitaalinen, ”älykäs” valvonta edellyttää, että kaikkien asiaa koskevien tietojen osalta siirrytään paperittomuuteen ja että tiedot ovat toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä sähköisessä muodossa. Sähköisten kuljetusasiakirjojen käytön olisi tulevaisuudessa siis oltava sääntö. Jotta lisäksi voidaan antaa valvontaviranomaisille, myös tienvarsitarkastuksia suorittaville viranomaisille, selkeä ja kattava yleiskuva tarkastettavista liikenteenharjoittajista, niille olisi annettava suora ja reaaliaikainen pääsy kaikkiin asiaa koskeviin tietoihin, jotta ne voivat havaita rikkomukset ja poikkeamat aiempaa nopeammin ja tehokkaammin.

Perustelu

Kuljetustietojen digitalisointi liikennealalla laahaa pahasti jäljessä. Tämä heikentää alan ja toimitusketjun tehokkuutta sekä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuutta valvoa sääntöjen täytäntöönpanoa tehokkaasti ja vaikuttavasti. Sähköisten kuljetusasiakirjojen käytön olisi tulevaisuudessa siis oltava sääntö. Tämä vapauttaa valvontakapasiteettia, vähentää liikenteenharjoittajien tarpeetonta hallinnollista taakkaa sekä auttaa kohdistamaan valvonnan paremmin suuririskisiin liikenteenharjoittajiin ja havaitsemaan vilpilliset käytännöt.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unionin tasolta puuttuu yhtenäinen lainsäädäntökehys, jossa viranomaisten edellytettäisiin hyväksyvän asiaankuuluvat lakisääteiset kuljetustiedot sähköisessä muodossa, ja tätä pidetään tärkeimpänä syynä siihen, ettei saatavilla olevien sähköisten välineiden mahdollistaman yksinkertaistamisen ja suuremman tehokkuuden suhteen ole saavutettu edistystä. Se, että viranomaiset eivät hyväksy sähköisessä muodossa olevia tietoja, ei vaikuta ainoastaan niiden ja liikenteenharjoittajien välisen viestinnän sujuvuuteen, vaan se haittaa myös yksinkertaisemman yritystenvälisen sähköisen viestinnän kehitystä koko unionissa.

(3)  Unionin tasolta puuttuu yhtenäinen lainsäädäntökehys, jossa viranomaisten edellytettäisiin hyväksyvän asiaankuuluvat lakisääteiset kuljetustiedot sähköisessä muodossa, ja tätä pidetään tärkeimpänä syynä siihen, ettei saatavilla olevien sähköisten välineiden mahdollistaman yksinkertaistamisen ja suuremman tehokkuuden suhteen ole saavutettu edistystä. Se, että viranomaiset eivät hyväksy sähköisessä muodossa olevia tietoja, ei vaikuta ainoastaan niiden ja liikenteenharjoittajien välisen viestinnän sujuvuuteen, vaan se haittaa myös yksinkertaisemman yritystenvälisen sähköisen viestinnän kehitystä koko unionissa ja johtaa hallintokustannusten kasvuun erityisesti pk-yrityksissä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Joillain unionin liikennelainsäädännön aloilla edellytetään, että viranomaiset hyväksyvät digitalisoituja tietoja, mutta tämä ei koske läheskään kaikkea asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä. Tavarakuljetuksia koskevat lakisääteiset tiedot olisi voitava asettaa viranomaisten saataville sähköisiä välineitä käyttäen koko unionin alueella ja unionin alueella tehtävien kuljetusten kaikissa asiaankuuluvissa vaiheissa. Tämän mahdollisuuden olisi lisäksi koskettava kaikkia lakisääteisiä tietoja ja kaikkia liikennemuotoja.

(4)  Joillain unionin liikennelainsäädännön aloilla edellytetään, että viranomaiset hyväksyvät digitalisoituja tietoja, mutta tämä ei koske läheskään kaikkea asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä. Jotta voitaisiin vähentää hallinnollista taakkaa ja tehostaa tarkastuksia ja rikkomusten torjuntaa, tavarakuljetuksia koskevat lakisääteiset tiedot olisi voitava aina asettaa viranomaisten saataville sähköisiä välineitä käyttäen koko unionin alueella ja unionin alueella tehtävien kuljetusten kaikissa asiaankuuluvissa vaiheissa. Tämän mahdollisuuden olisi lisäksi koskettava kaikkia lakisääteisiä tietoja ja kaikkia liikennemuotoja. Jäsenvaltioiden olisi yleisesti hyväksyttävä sähköiset kuljetusasiakirjat sekä ratifioitava sähköisiä kuljetusasiakirjoja koskeva pöytäkirja ja sovellettava sitä viipymättä. Sen vuoksi viranomaisten olisi viestittävä talouden toimijoiden kanssa lakisääteisistä tiedoista sähköisesti ja asetettava omat tietonsa digitaalisesti saataville sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Jotta voidaan vähentää hallinnollista taakkaa ja vapauttaa vähiin käynyttä valvontakapasiteettia, olisi edellytettävä, että talouden toimijat toimittavat lakisääteiset tiedot sähköisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi viestittävä asianomaisten talouden toimijoiden kanssa sähköisesti lakisääteisten tietojen antamisesta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Koska tämän asetuksen tarkoituksena on ainoastaan helpottaa tietojen antamista etenkin sähköisessä muodossa, sen ei pitäisi vaikuttaa unionin tai kansallisen lainsäädännön säännöksiin, joissa määritellään lakisääteisten tietojen sisältö, eikä siinä etenkään pitäisi asettaa mitään uusia lakisääteisiä tietovaatimuksia. Tämän asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa lakisääteisten tietovaatimusten noudattaminen sähköisin välinein paperisten asiakirjojen sijaan, mutta se ei saisi muulla tavoin vaikuttaa sovellettaviin unionin säännöksiin niitä asiakirjoja koskevista vaatimuksista, joita on käytettävä kyseessä olevien tietojen jäsennetyssä esittämisessä. Tämä asetus ei samoin saisi vaikuttaa jätteiden siirtoa koskevan unionin lainsäädännön säännöksiin, joihin sisältyy kuljetuksia koskevia menettelyvaatimuksia. Tämä asetus ei myöskään saisi rajoittaa asetuksessa (EU) N:o 952/2013 tai sen nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä tai delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen raportointivelvollisuuksia koskevien säännösten soveltamista.

(6)  Koska tämän asetuksen tarkoituksena on ainoastaan helpottaa ja edistää tietojen antamista talouden toimijoiden ja hallinnollisten elinten välillä etenkin sähköisessä muodossa, sen ei pitäisi vaikuttaa unionin tai kansallisen lainsäädännön säännöksiin, joissa määritellään lakisääteisten tietojen sisältö, eikä siinä etenkään pitäisi asettaa mitään uusia lakisääteisiä tietovaatimuksia. Tämän asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa lakisääteisten tietovaatimusten noudattaminen sähköisin välinein paperisten asiakirjojen sijaan, joten sen olisi mahdollistettava eurooppalaisten alustojen kehittäminen, jotta tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa helposti. Se ei saisi muulla tavoin vaikuttaa sovellettaviin unionin säännöksiin niitä asiakirjoja koskevista vaatimuksista, joita on käytettävä kyseessä olevien tietojen jäsennetyssä esittämisessä. Tämä asetus ei samoin saisi vaikuttaa jätteiden siirtoa koskevan unionin lainsäädännön säännöksiin, joihin sisältyy kuljetuksia koskevia menettelyvaatimuksia. Tämä asetus ei myöskään saisi rajoittaa asetuksessa (EU) N:o 952/2013 tai sen nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä tai delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen raportointivelvollisuuksia koskevien säännösten soveltamista. Komission olisi kuitenkin arvioitava, onko tavaroiden kuljetusta unionin alueella koskevien lakisääteisten tietovaatimusten sisällöstä annettuja säännöksiä mukautettava, jotta voidaan parantaa toimivaltaisten viranomaisten valvontavalmiuksia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Näitä spesifikaatioita määriteltäessä olisi otettava asianmukaisesti huomioon tiedonsiirtospesifikaatiot, jotka on vahvistettu asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä ja multimodaalista tiedonvaihtoa koskevissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa, samoin kuin eurooppalaisiin yhteentoimivuusperiaatteisiin27 sisältyvät periaatteet ja suositukset, joissa määritellään lähestymistapa jäsenvaltioiden yhteisesti sopimien eurooppalaisten julkisten palvelujen tarjoamiseen. Lisäksi olisi huolehdittava siitä, että spesifikaatiot pysyvät teknologianeutraaleina ja avoimina innovatiivisille teknologioille.

(9)  Näitä spesifikaatioita määriteltäessä olisi otettava asianmukaisesti huomioon tiedonsiirtospesifikaatiot, jotka on vahvistettu asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä ja multimodaalista tiedonvaihtoa koskevissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset. Talouden toimijoiden tekemät investoinnit ja näin ollen jo olemassa olevat liikennemuotokohtaiset tietomallit olisi myös otettava huomioon, samoin kuin eurooppalaisiin yhteentoimivuusperiaatteisiin27 sisältyvät periaatteet ja suositukset, joissa määritellään lähestymistapa jäsenvaltioiden yhteisesti sopimien eurooppalaisten julkisten palvelujen tarjoamiseen. On myös tärkeää, että kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät otetaan asianmukaisesti mukaan näiden spesifikaatioiden kehittämiseen ja valmisteluun. Lisäksi olisi huolehdittava siitä, että spesifikaatiot pysyvät teknologianeutraaleina ja avoimina innovatiivisille teknologioille.

__________________

__________________

27 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia, COM(2017) 134.

27 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia, COM(2017) 134.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voitaisiin lisätä sekä jäsenvaltioiden viranomaisten että talouden toimijoiden luottamusta siihen, että eFTI-alustat ja eFTI-palveluntarjoajat noudattavat näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava käyttöön sertifiointijärjestelmä, joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/200828 mukaiseen akkreditointiin.

(11)  Jotta voitaisiin lisätä sekä jäsenvaltioiden viranomaisten että talouden toimijoiden luottamusta siihen, että eFTI-alustat ja eFTI-palveluntarjoajat noudattavat näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava käyttöön sertifiointijärjestelmä, joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/200828 mukaiseen akkreditointiin. Suhteellisen pitkän täytäntöönpanoajanjakson vuoksi komission olisi arvioitava, voisivatko lohkoketjuteknologian kaltaiset teknologiat taata samanlaisen tuloksen kuin sertifiointijärjestelmä ja vähentää samalla merkittävästi talouden toimijoille ja jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen mukaisesti sähköisessä muodossa saataville asetettujen lakisääteisten tietojen hyväksymistä koskevan velvollisuuden yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201129 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Perustelu

Ehdotukseen sisältyy runsaasti asioita, jotka on tarkoitus vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä. Näihin kuuluvat muun muassa toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavat tietojen saantia ja käsittelyä koskevat säännöt sekä eFTI-alustoja ja ‑palveluntarjoajia koskevat toiminnalliset vaatimukset. Koska nämä ovat soveltamisalaltaan yleisiä asioita ja niiden on tarkoitus täydentää tiettyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen muita kuin keskeisiä osia, ne olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin lakisääteisiin tietovaatimuksiin liittyvä yhteinen tietojoukko ja sen osajoukot sekä yhteiset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt sille, kuinka toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttöönsä ja käsittelevät näitä tietoja, kun asianomaiset talouden toimijat asettavat tiedot saataville sähköisesti, mukaan lukien yksityiskohtaiset säännöt ja tekniset spesifikaatiot.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotukseen sisältyy runsaasti asioita, jotka on tarkoitus vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä. Näihin kuuluvat muun muassa toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavat tietojen saantia ja käsittelyä koskevat säännöt sekä eFTI-alustoja ja ‑palveluntarjoajia koskevat toiminnalliset vaatimukset. Koska nämä ovat soveltamisalaltaan yleisiä asioita ja niiden on tarkoitus täydentää tiettyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen muita kuin keskeisiä osia, ne olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä täytäntöönpanovalta vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat eFTI-alustoja ja eFTI-palveluntarjoajia koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotukseen sisältyy runsaasti asioita, jotka on tarkoitus vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä. Näihin kuuluvat muun muassa toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavat tietojen saantia ja käsittelyä koskevat säännöt sekä eFTI-alustoja ja ‑palveluntarjoajia koskevat toiminnalliset vaatimukset. Koska nämä ovat soveltamisalaltaan yleisiä asioita ja niiden on tarkoitus täydentää tiettyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen muita kuin keskeisiä osia, ne olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  vahvistetaan yhteiset menettelyt, tekniset spesifikaatiot ja yksityiskohtaiset säännöt sille, kuinka toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttöönsä ja käsittelevät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tietovaatimuksia, sekä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat eFTI-alustoja ja eFTI-palveluntarjoajia koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Komission olisi aloitettava välittömästi tarvittavien delegoitujen säädösten valmistelu, jotta vältetään lisäviivästykset ja varmistetaan, että talouden toimijoilla ja jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa valmistautua.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan lainsäädäntökehys tavaroiden kuljettamiseen unionin alueella liittyvien lakisääteisten tietojen sähköiselle toimittamiselle. Tätä varten tässä asetuksessa

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan lainsäädäntökehys tavaroiden kuljettamiseen ja kuljetusten yhteentoimivuuteen unionin alueella liittyvien lakisääteisten tietojen sähköiselle toimittamiselle. Tätä varten tässä asetuksessa

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten edellytetään hyväksyvän lakisääteiset tiedot, kun asianomaiset talouden toimijat asettavat ne saataville sähköisessä muodossa;

a)  vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten edellytetään hyväksyvän lakisääteiset tiedot, jotka asianomaiset talouden toimijat antavat sähköisessä muodossa;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti asianomaisten talouden toimijoiden edellytetään asettavan lakisääteiset tiedot sähköisessä muodossa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viestittävä talouden toimijoiden kanssa sähköisesti lakisääteisten tietojen antamisesta.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan lakisääteisiin tietovaatimuksiin, joista säädetään unionin säädöksissä, joissa vahvistetaan tavaroiden kuljetusta unionin alueella koskevat ehdot SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston mukaisesti tai joissa vahvistetaan jätteiden siirtoa koskevat ehdot. Jätteiden siirron osalta tätä asetusta ei sovelleta tullitoimipaikkojen tekemiin tarkastuksiin, joista säädetään sovellettavissa unionin lainsäädännön säännöksissä. Unionin säädökset, joihin tätä asetusta sovelletaan, ja niihin liittyvät lakisääteiset tietovaatimukset luetellaan liitteessä I olevassa A osassa.

Tätä asetusta sovelletaan lakisääteisiin tietovaatimuksiin, joista säädetään unionin säädöksissä, joissa vahvistetaan tavaroiden kuljetusta unionin alueella koskevat ehdot SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston mukaisesti tai joissa vahvistetaan jätteiden siirtoa koskevat ehdot, ja tavaroiden kuljetusta koskeviin lakisääteisiin tietovaatimuksiin, joista määrätään unionissa sovellettavissa kansainvälisissä yleissopimuksissa. Jätteiden siirron osalta tätä asetusta ei sovelleta tullitoimipaikkojen tekemiin tarkastuksiin, joista säädetään sovellettavissa unionin lainsäädännön säännöksissä. Unionin säädökset, joihin tätä asetusta sovelletaan, ja niihin liittyvät lakisääteiset tietovaatimukset luetellaan liitteessä I olevassa A osassa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  lisätään viittaukset muihin tavaroiden kuljetusta säänteleviin unionin säädöksiin, joissa vahvistetaan lakisääteisiä tietovaatimuksia;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  lisätään viittaukset unionissa sovellettaviin kansainvälisiin yleissopimuksiin, joissa vahvistetaan tavaroiden kuljetukseen suoraan tai epäsuorasti liittyviä lakisääteisiä tietovaatimuksia.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Asianomaisia talouden toimijoita koskevat vaatimukset

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun asianomaiset talouden toimijat asettavat lakisääteiset tiedot saataville sähköisessä muodossa, niiden on tehtävä se sertifioidun eFTI-alustan ja, tapauksen mukaan, sertifioidun eFTI-palveluntarjoajan käsittelemien tietojen pohjalta. Lakisääteiset tiedot on asetettava saataville koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos toimivaltainen viranomainen sitä pyytää, ihmisen luettavissa olevassa muodossa.

Asianomaisten talouden toimijoiden on asetettava lakisääteiset tiedot saataville sähköisessä muodossa. Niiden on tehtävä se sertifioidun eFTI-alustan käsittelemien tietojen pohjalta 8 artiklan mukaisesti ja, tapauksen mukaan, sertifioidun eFTI-palveluntarjoajan käsittelemien tietojen pohjalta 9 artiklan mukaisesti. Lakisääteiset tiedot on asetettava saataville koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos toimivaltainen viranomainen sitä pyytää, ihmisen luettavissa olevassa muodossa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Koneellisesti luettavassa muodossa olevat tiedot on asetettava saataville varmennetulla ja suojatulla yhteydellä eFTI-alustalla olevaan tietolähteeseen. Asianomaisten talouden toimijoiden on ilmoitettava verkko-osoite, jonka kautta tiedot ovat saatavilla, sekä kaikki muut tekijät, jotka ovat tarpeellisia, jotta toimivaltainen viranomainen voi yksiselitteisesti tunnistaa lakisääteiset tiedot.

Koneellisesti luettavassa muodossa olevat tiedot on asetettava saataville varmennetulla, yhteentoimivalla ja suojatulla yhteydellä eFTI-alustalla olevaan tietolähteeseen. Asianomaisten talouden toimijoiden on ilmoitettava verkko-osoite, jonka kautta tiedot ovat saatavilla, sekä kaikki muut tekijät, jotka ovat tarpeellisia, jotta toimivaltainen viranomainen voi yksiselitteisesti tunnistaa lakisääteiset tiedot.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä

Toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä ja lakisääteisten tietojen antaminen

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viestittävä asianomaisten talouden toimijoiden kanssa lakisääteisistä tiedoista sähköisesti.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä

Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  yhteiset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen nojalla oikeudellisesti sitovia lausuntoja antavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Unionissa sovellettavissa kansainvälisissä yleissopimuksissa määriteltyjä, olemassa olevia standardoituja tietomalleja ja tietojoukkoja käytetään viitekohtina määriteltäessä näitä yhteisiä eFTI-tietoja, menettelyjä ja tietojen saantia koskevia sääntöjä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lakisääteisten tietojen käsittelyssä käytettävien eFTI-alustojen on tarjottava toiminnot, joilla varmistetaan, että

1.  eFTI-alustoihin sovelletaan teknologianeutraaliuden ja yhteentoimivuuden yleisiä periaatteita. Lakisääteisten tietojen käsittelyssä käytettävien eFTI-alustojen on tarjottava toiminnot, joilla varmistetaan, että

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  henkilötietoja voidaan käsitellä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti;

a)  henkilötietoja on käsiteltävä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaupallisia tietoja voidaan käsitellä 6 artiklan mukaisesti;

b)  kaupallisia tietoja on käsiteltävä 6 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  eFTI-alustat ja niillä olevat tiedot ovat yhteentoimivia;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  käsiteltyjen tietojen ja sen määritellyn tavarakokonaisuuden fyysisen kuljetuksen, johon tiedot liittyvät, välille voidaan muodostaa yksilöllinen sähköinen tunnistuslinkki lähtöpaikasta määräpaikkaan yhden kuljetussopimuksen ehtojen mukaisesti konttien, kollien tai kappaletavaroiden lukumäärästä riippumatta;

c)  käsiteltyjen tietojen ja sen määritellyn tavarakokonaisuuden fyysisen kuljetuksen, johon tiedot liittyvät, välille voidaan muodostaa yksilöllinen sähköinen tunnistuslinkki lähtöpaikasta määräpaikkaan yhden kuljetussopimuksen tai rahtikirjan ehtojen mukaisesti;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  toimivaltaisilla viranomaisilla on välitön pääsy kaikkiin asiaa koskeviin tietoihin kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti, jotta varmistetaan yleinen järjestys ja niiden unionin säädösten noudattaminen, joilla säännellään tavaroiden kuljetusta SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston mukaisesti;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  käsitellyt tietoalkiot vastaavat yhteistä eFTI-tietojoukkoa ja sen osajoukkoja ja niitä voidaan käsitellä millä tahansa unionin virallisella kielellä.

h)  käsitellyt tietoalkiot vastaavat yhteistä eFTI-tietojoukkoa ja sen osajoukkoja ja niitä voidaan käsitellä millä tahansa unionin virallisella kielellä tai jäsenvaltion toisella virallisella kielellä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  On otettava käyttöön standardoitu eFTI-formaatti, joka sisältää kaikki liitteen 1 osassa A luetellut lakisääteiset tietovaatimukset ja kaikki liitteen 1 osassa B luetellut lakisääteiset tietovaatimukset erillisessä asiaa koskevassa jäsenvaltioiden luetteloon kuuluvan eFTI-formaatin osassa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio hyväksyy 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt täytäntöönpanosäädöksillä. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  tiedot ovat yhteentoimivia;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot arkistoidaan ja ne pysyvät saatavilla riittävän ajan asiaa koskevien lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti;

b)  tiedot arkistoidaan ja ne pysyvät saatavilla neljän vuoden ajan asiaa koskevien lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  viranomaisilla on välitön pääsy niiden eFTI-alustoilla käsiteltyihin tavarakuljetusta koskeviin lakisääteisiin tietoihin, kun asianomainen talouden toimija on antanut tämän pääsyn viranomaiselle;

c)  toimivaltaisilla viranomaisilla on välitön pääsy niiden eFTI-alustoilla käsiteltyihin tavarakuljetusta koskeviin lakisääteisiin tietoihin, kun asianomainen talouden toimija on antanut tämän pääsyn toimivaltaiselle viranomaiselle;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio hyväksyy 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt täytäntöönpanosäädöksillä. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamiseksi.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ajan tasalla olevaa luetteloa akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista sekä eFTI-alustoista ja eFTI-palveluntarjoajista, jotka nämä laitokset ovat sertifioineet 11 ja 12 artiklan mukaisesti. Niiden asetettava luettelo julkisesti saataville valtion virallisella verkkosivulla. Luetteloa on päivitettävä säännöllisesti ja viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä.

3.  Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ajan tasalla olevaa luetteloa akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista sekä eFTI-alustoista ja eFTI-palveluntarjoajista, jotka nämä laitokset ovat sertifioineet 11 ja 12 artiklan mukaisesti. Niiden asetettava luettelo julkisesti saataville valtion virallisella verkkosivulla. Luettelo on päivitettävä viipymättä joka kerta, kun sen sisältämät tiedot muuttuvat, ja viimeistään kunkin vuoden toukokuun 31 päivään mennessä.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 3 kohdassa tarkoitettu luettelo sekä sen verkkosivun osoite, jossa luettelo on julkaistu, viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31 päivänä. Komissio julkaisee linkin näille verkkosivulle omalla virallisella verkkosivustollaan.

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 3 kohdassa tarkoitettu luettelo sekä sen verkkosivun osoite, jossa luettelo on julkaistu, viimeistään kunkin vuoden toukokuun 31 päivänä. Komissio julkaisee linkin näille verkkosivulle omalla virallisella verkkosivustollaan.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Sertifiointi on suoritettava riippumattomalla tavalla, jotta vältetään kilpailun vääristyminen. On varmistettava yhdenmukaisuus unionissa sovellettavissa kansainvälisissä yleissopimuksissa määriteltyjen, olemassa olevien standardoitujen alustojen kanssa.

Perustelu

Ratkaisujen ja alustojen sertifiointi on tarpeen, jotta varmistetaan sähköisiä kuljetusasiakirjoja koskevan pöytäkirjan noudattaminen, tietoturva ja eFTI-tietojoukon yhteentoimivuus. Sertifioinnin olisi oltava riippumaton, eivätkä maat saisi suosia omia ratkaisujen tarjoajiaan. Sertifiointiehtojen on oltava etukäteen määriteltyjä ja yleisesti sovellettavia EU:ssa. Allekirjoitusmenettelyjen ”sallittu/hyväksytty”-variaatioiden ja turvallisuusvaatimusten selkeä määritteleminen ja selkeä tietoturvan määritelmä ovat tarpeen.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Olemassa olevat tietotekniset järjestelmät, joita kuljetusalan talouden toimijat nykyisin käyttävät lakisääteisten tietojen antamiseen ja jotka täyttävät 8 artiklan 1 kohdassa vahvistetut toiminnalliset vaatimukset, on sertifioitava eFTI-alustoiksi.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklassa, 11 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklassa, 7 artiklassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklassa, 11 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklassa, 7 artiklassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

4.  Edellä olevan 2 artiklan mukaisesti annettujen delegoitujen säädösten soveltaminen alkaa vuoden kuluttua siitä, kun ne ovat tulleet voimaan.

Perustelu

Liitteeseen 1 tehtävillä tulevilla muutoksilla otetaan käyttöön asetuksen soveltamisalaan liittyviä uusia lakisääteisiä vaatimuksia. Jotta voidaan taata oikeusvarmuus ja tarjota sekä viranomaisille että toimijoille riittävästi aikaa ottaa uudet vaatimukset huomioon, on suositeltavaa sallia vuoden siirtymäaika ennen liitteen muutettujen versioiden soveltamista. Jotta kunkin muutoksen kustannukset ja hyödyt voidaan arvioida tehokkaasti, on suositeltavaa kuulla alan edustajia delegoitujen säädösten valmistelun yhteydessä.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Ennen delegoidun säädöksen antamista komissio varmistaa asianomaisten sidosryhmien ja niitä edustavien elinten kuulemisen asianmukaisilla foorumeilla eli asiantuntijaryhmässä, joka on perustettu 13 päivänä syyskuuta 2018 annetulla komission päätöksellä C(2018) 5921 final (”digitaalista tavaraliikennettä ja logistiikkaa käsittelevä foorumi”).

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

14 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Perustelu

Ehdotukseen sisältyy runsaasti asioita, jotka on tarkoitus vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä. Näihin kuuluvat muun muassa toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavat tietojen saantia ja käsittelyä koskevat säännöt sekä eFTI-alustoja ja ‑palveluntarjoajia koskevat toiminnalliset vaatimukset. Koska nämä ovat soveltamisalaltaan yleisiä asioita ja niiden on tarkoitus täydentää tiettyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen muita kuin keskeisiä osia, ne olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä asetuksesta viimeistään [viiden vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä] ja esittää kertomuksen tärkeimmistä havainnoista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä asetuksesta viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä] ja esittää kertomuksen tärkeimmistä havainnoista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Tässä arvioinnissa tarkastellaan erityisesti mahdollisuutta ulottaa tämän asetuksen soveltamisala koskemaan tiettyjä yritysten välisiä tietoja, joita tarvitaan, jotta voidaan osoittaa tavaroiden kuljetusta SEUT-sopimuksen kolmannen osan VI osaston mukaisesti säänteleviin unionin säädöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten noudattaminen.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [neljän vuoden kuluttua voimaantulosta].

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta … [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

(1)

EUVL C … (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.)

(2)

EUVL C … (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.)


PERUSTELUT

Liikenneala laahaa edelleen muihin yhteiskunnan ja talouden aloihin nähden jäljessä digitaalisten keinojen käytössä. Valtaosa EU:ssa tapahtuvasta tavaraliikenteestä edellyttää edelleen paperiasiakirjojen käyttöä, mikä merkitsee, että kansainvälisessä liikenteessä ajavan rekka-auton kuljettajan on vuonna 2018 edelleen pidettävä autossa mukanaan valtava määrä paperikopioita eri asiakirjoista. Digitaalitekniikan hidas käyttöönotto johtaa tehottomuuteen liikenne- ja logistiikkaketjujen markkinatoimijoiden kannalta, erityisesti, kun on kyse multimodaalisista ja rajat ylittävistä kuljetuksista, ja aiheuttaa tarpeetonta ympäristökuormitusta. Lisäksi se hankaloittaa kansallisten viranomaisten mahdollisuutta huolehtia sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta, koska tarkastukset on tehtävä siellä, missä paperikopiot ovat. Kun otetaan huomioon, että tavarakuljetusten kokonaismäärän odotetaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä yli 50 prosentilla, digitaalitekniikan hitaasta käyttöönotosta tulee vielä vakavampi ongelma tulevina vuosina.

Komissio havaitsi kaksi pääasiallista syytä sähköisten kuljetusasiakirjojen hitaalle käyttöönotolle: puutteet siinä, miten toimivaltaiset viranomaiset tunnustavat sähköisten asiakirjojen oikeudellisen vastaavuuden, ja hajanainen tietotekninen ympäristö, jossa ei ole vakiintuneita ja yhteentoimivia järjestelmiä, joissa noudatettaisiin sähköisiä kuljetusasiakirjoja koskevia yleisesti sovellettavia ja sitovia sääntöjä.

Komission ehdotuksessa i) edellytetään, että toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sähköisessä muodossa olevat lakisääteiset tiedot (tiettyjen säädösten osalta), ja ii) luodaan sertifioitujen eFTI-alustojen ja -palveluntarjoajien puitteet (vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten avulla).

Esittelijä pitää komission ehdotusta tervetulleena. Ehdotus olisi pitänyt antaa jo kauan sitten, koska ala laahaa digitalisoinnissa pahasti jäljessä muuhun talouteen nähden. Vaikutustenarvioinnin mukaan lähes 99 prosenttiin EU:n alueella tapahtuvista rajat ylittävistä kuljetuksista liittyy edelleen paperisia asiakirjoja kuljetuksen jossain vaiheessa. Euroopan parlamentti on aiemmin pyytänyt useita kertoja, että siirryttäisiin voimakkaammin kohti paperitonta liikennettä, ja kehottanut ottamaan käyttöön yksinkertaistetun, paperittoman, saumattoman, avoimen, suojatun ja luotettavan tiedonkulun yritysten, asiakkaiden ja viranomaisten välillä tällä alalla.

Esittelijän mielestä ehdotuksen soveltamisala on kuitenkin verrattain suppea ja sitä voitaisiin laajentaa. Se, että toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan hyväksymään jotkin lakisääteiset tiedot sähköisessä muodossa, ei todennäköisesti riitä kunnolla innostamaan liikennealaa siirtymään paperittomuuteen. Sen vuoksi ehdotuksen soveltamisala olisi ulotettava kattamaan muut asiaa koskevat liikennealan lakisääteiset tiedot (esimerkiksi yhteisön liikennelupa, ajoneuvon liikennekelpoisuus, kuljettajan ammattipätevyys), jotta voidaan vähentää ylimääräistä hallinnollista taakkaa. Tulevaisuudessa periaatteena olisi oltava, että kaikki liikenteeseen liittyvät lakisääteiset tiedot on lähetettävä sähköisesti. Mahdollisesti voitaisiin asettaa siirtymäaika, jotta alalla toimiva suuri määrä erittäin pieniä pk-yrityksiä saa aikaa sopeutua. Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten olisi tulevaisuudessa käytettävä entistä enemmän kaikkia käytettävissä olevia digitaalisia tietoja (mukaan lukien asiaa koskevat yritysten väliset tiedot, kuten tietulleja ja älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevat tiedot), jotta ne voivat valvoa liikennelainsäädännön (kuten kabotaasia tai työntekijöiden lähettämistä koskevan lainsäädännön) noudattamista älykkäämmin. On myös elintärkeää saavuttaa ja säilyttää toimijoiden luottamus järjestelmän turvallisuuteen ja varmuuteen. Sen vuoksi ehdotettu sertifioitujen eFTI-alustojen ja -palveluntarjoajien järjestelmä, mukaan lukien asianmukaiset standardit, spesifikaatiot ja tietojen saantia koskevat säännöt, on erittäin tärkeä. Sertifiointijärjestelmä olisi saatava perustettua melko nopeasti, sen olisi perustuttava olemassa oleviin kansainvälisiin standardeihin ja siihen olisi otettava mukaan kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, jotta se yleistyisi markkinoilla pian.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sähköiset kuljetustiedot

Viiteasiakirjat

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrey Novakov

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 18. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö