Nós Imeachta : 2018/0140(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0060/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0060/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0139

<Date>{04/02/2019}4.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0060/2019</NoDocSe>
PDF 233kWORD 102k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis leictreonach faoi iompar lastais </Titre>

<DocRef>(COM(2018)0279 – C8‑0191/2018 – 2018/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Claudia Schmidt</Depute>

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis leictreonach faoi iompar lastais

(COM(2018)0279 – C8‑0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0279),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 91, d’Airteagal 100(2) agus d’Airteagal 192(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic a Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8‑0191/2018),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do thuairim Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ...[1]

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún an ….[2]

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0060/2019),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Tá éifeachtacht an iompair agus na lóistíochta lastais ríthábhachtach d’iomaíochas gheilleagar an Aontais, d’fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus do chomhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch gach réigiúin de chuid an Aontais.

(1) Tá éifeachtacht an iompair agus na lóistíochta lastais ríthábhachtach d’iomaíochas gheilleagar an Aontais agus don fhás a thiocfaidh air, d’fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus do chomhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch gach réigiúin de chuid an Aontais.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a) Is é is cuspóir don Rialachán seo laghdú a dhéanamh ar chostais phróiseáil na faisnéise faoi iompar idir údaráis agus oibreoirí eacnamaíocha, feabhas a chur ar chumais fhorfheidhmithe na n-údarás agus digitiú an iompair lastais agus na lóistíochta lastais.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) Le gluaiseacht earraí déantar méid mór faisnéise a mhalartú agus déantar é a mhalartú fós i bhformáid pháipéir, i measc gnólachtaí agus idir gnólachtaí agus na húdaráis phoiblí. Tá an úsáid a bhaintear as doiciméid pháipéir ina hualach suntasach riaracháin d’oibreoirí lóistíochta.

(2) Le gluaiseacht earraí déantar méid mór faisnéise a mhalartú agus déantar é a mhalartú fós i bhformáid pháipéir, i measc gnólachtaí agus idir gnólachtaí agus na húdaráis phoiblí. Is éard atá in úsáid doiciméad páipéir ná ualach suntasach riaracháin agus costas breise d’oibreoirí lóistíochta agus do thionscail ghaolmhara (amhail trádáil agus monarú), go háirithe do FBManna, atá tá tionchar diúltach aige ar an gcomhshaol.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a) Is réamhriachtanas é d’iomaíocht chóir sa mhargadh inmheánach go ndéanfaí na rialacha a fhorfheidhmiú go héifeachtach agus go héifeachtúil. Tá sé riachtanach tuilleadh digitithe a dhéanamh ar an bhforfheidhmiú chun an acmhainn forfheidhmithe a mhéadú, chun laghdú a dhéanamh ar hualaí riaracháin neamhriachtanach ar oibreoirí iompair idirnáisiúnta agus go háirithe ar FBManna, agus chun díriú níos fearr ar oibreoirí iompair ardriosca agus chun cleachtais chalaoiseacha a bhrath. Mar gheall ar an bhforfheidhmiú digiteach ‘cliste’ sin, is gá go mbeidh an fhaisnéis ábhartha uile a bheith gan pháipéar agus go mbeidh an fhaisnéis sin ar fáil do na húdaráis inniúla i bhfoirm leictreonach. Dá bhrí sin, ba cheart é a bheith mar riail amach anseo go mbainfí úsáid as doiciméid leictreonacha iompair. Ina theannta sin, maidir le hoifigigh forfheidhmithe, lena n-áirítear na hoifigigh sin a dhéanann seiceálacha cois bóthair, chun go soláthrófar dóibh forléargas soiléir agus iomlán ar na hoibreoirí iompair atá á seiceáil, ba cheart rochtain dhíreach agus fíor-ama a bheith acu ar gach faisnéis ábhartha, chun go mbeidh siad in ann sáruithe agus mínormáltachtaí a bhrath ar bhealach níos tapúla agus níos éifeachtaí.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá an earnáil iompair go mór chun deiridh i ndigitiú na faisnéise lastais. Cuireann sé sin isteach ar éifeachtúlacht na hearnála agus an tslabhra soláthair agus bíonn sé níos casta d’údaráis inniúla an forfheidhmiú a dhéanamh go héifeachtúil agus go héifeachtach. Dá bhrí sin, ba cheart é a bheith mar riail amach anseo go mbainfí úsáid as doiciméid leictreonacha iompair. Déanfaidh sé sin an acmhainn forfheidhmithe a mhéadú agus an t-ualach riaracháin neamhriachtanach ar oibreoirí iompair a laghdú, díreoidh sé ar oibreoirí ardriosca ar bhealach níos fearr agus braithfidh sé cleachtais chalaoiseacha.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Meastar gurb é an easpa creat dlíthiúil aonfhoirmeach ar leibhéal an Aontais lena gceanglófaí ar na húdaráis phoiblí glacadh le faisnéis ábhartha iompair lastais, arna cheangal leis an reachtaíocht, i bhfoirm leictreonach, an phríomhchúis leis an easpa dul chun cinn i dtreo an tsimplithe agus na héifeachtachta níos mó a bheadh ann dá mbeadh modh leictreonach ar fáil. Téann easpa an ghlactha ag na húdaráis phoiblí le faisnéis i bhfoirm leictreonach i gcion ní hamháin ar an éascú cumarsáide idir iad féin agus oibreoirí ach, go hindíreach, cuireann sé bac ar fhorbairt na cumarsáide leictreonaí simplithe gnólacht le gnólacht ar fud an Aontais.

(3) Meastar gurb é an easpa creat dlíthiúil aonfhoirmeach ar leibhéal an Aontais lena gceanglófaí ar na húdaráis phoiblí glacadh le faisnéis ábhartha iompair lastais, arna cheangal leis an reachtaíocht, i bhfoirm leictreonach, an phríomhchúis leis an easpa dul chun cinn i dtreo an tsimplithe agus na héifeachtachta níos mó a bheadh ann dá mbeadh modh leictreonach ar fáil. Tá tionchar ag an easpa glactha ag na húdaráis phoiblí le faisnéis i bhfoirm leictreonach ní hamháin ar éascú na cumarsáide idir iad féin agus oibreoirí ach, go hindíreach, cuireann sé bac ar fhorbairt na cumarsáide leictreonaí simplithe gnólacht le gnólacht ar fud an Aontais agus beidh méadú ar chostais riaracháin dá thoradh sin, go háirithe do FBManna.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) I roinnt réimsí dlí iompair an Aontais ceanglaítear ar na húdaráis inniúla glacadh le faisnéis dhigitithe, ach ní bhaineann sé sin le reachtaíocht ábhartha uile an Aontais ná baol air. Ba cheart go mbeifí ábalta úsáid a bhaint as modh leictreonach chun faisnéis rialála ar iompar lastais a chur ar fáil do na húdaráis ar fud chríoch an Aontais agus maidir le gach céim ábhartha de na hoibríochtaí iompair a dhéantar laistigh den Aontas. Lena chois sin, ba cheart an fhéidearthacht sin a bheith i bhfeidhm maidir leis an bhfaisnéis rialála ar fad, i ngach modh iompair.

(4) I roinnt réimsí dlí iompair an Aontais ceanglaítear ar na húdaráis inniúla glacadh le faisnéis dhigitithe, ach ní bhaineann sé sin le reachtaíocht ábhartha uile an Aontais ná baol air. Chun ualaí riaracháin a laghdú agus chun rialuithe agus cur i gcoinne sáruithe a dhéanamh níos éifeachtúla, ba cheart go mbeifí in ann i gcónaí úsáid a bhaint as modh leictreonach chun faisnéis rialála faoi iompar lastais a chur ar fáil do na húdaráis ar fud chríoch an Aontais agus maidir le gach céim ábhartha de na hoibríochtaí iompair a dhéantar laistigh den Aontas. Lena chois sin, ba cheart an fhéidearthacht sin a bheith i bhfeidhm maidir leis an bhfaisnéis rialála ar fad, i ngach modh iompair. Ba cheart do na Ballstáit glacadh le doiciméid leictreonacha iompair i gcoitinne, agus an prótacal maidir le eCMR a dhaingniú agus a chur i bhfeidhm gan mhoill. Dá bhrí sin, ba cheart d’údaráis cumarsáid leictreonach a dhéanamh leis na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann maidir le faisnéis rialála agus a sonraí féin a chur ar fáil go digiteach, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 5 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a) Chun an t-ualach riaracháin a laghdú agus chun acmhainn forfheidhmithe ghann a mhéadú, ba cheart go gceanglófaí ar oibreoirí eacnamaíocha faisnéis rialála a sholáthar go leictreonach d’údaráis inniúla na mBallstát agus ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát cumarsáid leictreonach a dhéanamh leis na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann maidir le faisnéis rialála a sholáthar.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Ós rud é nach bhfuil sé beartaithe leis an Rialachán seo ach éascaíocht a dhéanamh ar sholáthar faisnéise, go sonrach, trí mhodh leictreonach, níor cheart don Rialachán difear a dhéanamh d’fhorálacha dhlí an Aontais ná an dlí náisiúnta lena gcinntear ábhar na faisnéise rialála, agus go sonrach, níor cheart aon cheanglas breise um fhaisnéis rialála a fhorchur leis. Cé go bhfuil sé beartaithe leis an Rialachán seo go bhféadfar ceanglais um fhaisnéis rialála a chomhlíonadh trí mhodhanna leictreonacha seachas trí bhíthin doiciméid pháipéir, níor cheart don Rialachán difear a dhéanamh ar aon slí eile d’fhorálacha ábhartha an Aontais i ndáil leis na ceanglais a bhaineann leis na doiciméid is gá a úsáid chun an fhaisnéis i gceist a chur i láthair ar bhealach struchtúrtha. Ní cheart dó difear a dhéanamh ach oiread d’fhorálacha reachtaíocht an Aontais maidir le dramhaíl ina leagtar amach ceanglais nós imeachta do loingsithe. Lena chois sin, níor cheart go ndéanfaí dochar leis an Rialachán seo do na forálacha maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 nó i ngníomhartha cur chun feidhme nó tarmligthe a glacadh faoi théarmaí an Rialacháin sin.

(6) Ós rud é nach bhfuil sé beartaithe leis an Rialachán seo ach éascaíocht a dhéanamh ar sholáthar faisnéise agus é a spreagadh idir oibreoirí eacnamaíocha agus comhlachtaí riaracháin, go sonrach, go leictreonach, níor cheart don Rialachán difear a dhéanamh d’fhorálacha dhlí an Aontais ná an dlí náisiúnta lena gcinntear ábhar na faisnéise rialála, agus go háirithe, níor cheart aon cheanglas breise um fhaisnéis rialála a fhorchur leis. Ós rud é go bhfuil sé beartaithe leis an Rialachán seo go bhféadfar ceanglais um fhaisnéis rialála a chomhlíonadh trí mheán leictreonach seachas trí bhíthin doiciméid pháipéir, ba cheart go bhféadfar Ardáin Eorpacha a fhorbairt leis chun an fhaisnéis a mhalartú agus a chomhroinnt go héasca. Níor cheart dó difear a dhéanamh ar aon slí eile d’fhorálacha ábhartha an Aontais i ndáil leis na ceanglais a bhaineann leis na doiciméid atá le húsáid chun an fhaisnéis atá i gceist a chur i láthair ar bhealach struchtúrtha. Níor cheart dó difear a dhéanamh ach oiread d’fhorálacha reachtaíocht an Aontais maidir le dramhaíl ina leagtar amach ceanglais nós imeachta do loingsithe. Lena chois sin, níor cheart go ndéanfaí dochar leis an Rialachán seo do na forálacha maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 nó i ngníomhartha cur chun feidhme nó tarmligthe a glacadh faoi théarmaí an Rialacháin sin. Ba cheart don Choimisiún, áfach, measúnú a dhéanamh i dtaobh an gá na forálacha maidir le hábhar na gceanglas faisnéise rialála a mhéid a bhaineann le hiompar earraí ar chríoch an Aontais a oiriúnú chun cumais fhorfheidhmithe na n-údarás inniúil a fheabhsú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 9</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) Agus na sonraíochtaí sin á sainiú, ba cheart aird chuí a thabhairt ar na sonraíochtaí ábhartha um malartú sonraí a leagtar síos i ndlí ábhartha an Aontais, agus sna caighdeáin ábhartha Eorpacha agus idirnáisiúnta maidir le malartú sonraí ilmhódacha, chomh maith leis na prionsabail agus na moltaí a leagtar amach sa Chreat Eorpach Idir-inoibritheachta27, ina soláthraítear cur chuige maidir le seachadadh seirbhísí poiblí digitithe Eorpacha arna gcomhaontú go comhchoiteann ag na Ballstáit. Ba cheart cúram cuí a ghlacadh chomh maith go mbeidh na sonraíochtaí sin fós neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus oscailte do theicneolaíochtaí nuálacha.

(9) Agus na sonraíochtaí sin á sainiú, ba cheart aird chuí a thabhairt ar na sonraíochtaí ábhartha um malartú sonraí a leagtar síos i ndlí ábhartha an Aontais, agus sna caighdeáin ábhartha Eorpacha agus idirnáisiúnta maidir le malartú sonraí ilmhódacha, lena n-áirítear na forálacha RGCS. Ba cheart infheistíochtaí arna ndéanamh ag oibreoirí eacnamaíocha agus samhlacha sonraí a bheidh sonrach don mhodh atá ann cheana a chur san áireamh freisin, chomh maith leis na prionsabail agus na moltaí a leagtar amach sa Chreat Eorpach Idir-inoibritheachta27, ina soláthraítear cur chuige maidir le seachadadh seirbhísí poiblí digitithe Eorpacha arna chomhaontú go comhchoiteann ag na Ballstáit. Ina theannta sin, tá sé tábhachtach go mbeidh na geallsealbhóirí ábhartha uile rannpháirteach i bhforbairt agus ullmhú na sonraíochtaí sin. Ba cheart cúram cuí a ghlacadh chomh maith go mbeidh na sonraíochtaí sin fós neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus oscailte do theicneolaíochtaí nuálacha.

__________________

__________________

27 Creat Eorpach Idir-inoibritheachta – Straitéis um Chur chun Feidhme, Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún (COM(2017) 134).

27 Creat Eorpach Idir-inoibritheachta – Straitéis um Chur Chun Feidhme, Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún (COM(2017) 134).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 11</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11) Chun muinín údaráis na mBallstát agus na n-oibreoirí eacnamaíocha araon a fhorbairt maidir le comhlíonadh na gceanglas sin ag ardáin eFTI agus ag soláthraithe seirbhísí eFTI, ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát córas deimhniúchán a chur i bhfeidhm a mbeadh taca curtha faoi ag creidiúnú i gcomhréir le Rialachán (CE) 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle28.

(11) Chun muinín údaráis na mBallstát agus na n-oibreoirí eacnamaíocha araon a fhorbairt maidir le comhlíonadh na gceanglas sin ag ardáin eFTI agus ag soláthraithe seirbhísí eFTI, ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát córas deimhniúchán a chur i bhfeidhm a mbeadh taca curtha faoi ag creidiúnú i gcomhréir le Rialachán (CE) 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle28. De bharr go mbeidh tréimhse an chur chun feidhme réasúnta fada, ba cheart don Choimisiún a mheasúnú an bhféadfaí le teicneolaíochtaí, amhail an teicneolaíocht bhlocshlabhra, toradh atá cosúil leis an gcóras deimhniúcháin a ráthú agus, san am céanna, laghdú substaintiúil a dhéanamh ar chostais d’oibreoirí eacnamaíocha agus do na Ballstáit.

__________________

__________________

28 Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L 218, 13.8.2008, Lch. 30)

28 Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L 218, 13.8.2008, lch. 30)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 12</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12) D’fhonn na coinníollacha aonfhoirmeacha sin a áirithiú i dtaca le cur chun feidhme na hoibleagáide glacadh le faisnéis rialála a chuirtear ar fáil i bhfoirm leictreonach de bhun an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle29 .

scriosta

__________________

 

29 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, Lch. 13).

 

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Áirítear ar an togra líon mór ceisteanna atá le bunú le gníomhartha cur chun feidhme. Ar na saincheisteanna sin tá rialacha maidir le rochtain agus próiseáil d’údaráis inniúla agus ceanglais fheidhmiúla maidir le hardáin eFTI agus soláthraithe seirbhíse. Ós rud é gur saincheisteanna a bhfuil feidhm ghinearálta leo atá i gceist leis sin agus gurb é is aidhm dóibh gnéithe neamhriachtanacha áirithe den ghníomh reachtach a fhorlíonadh, ba cheart iad sin go léir a bhunú le gníomhartha tarmligthe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 13</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13) Go sonrach, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun tacar comhchoiteann sonraí agus fothacair chomhchoiteanna sonraí a bhunú i ndáil leis na ceanglais um fhaisnéis rialála faoi seach arna gcumhdach faoin Rialachán seo, chomh maith le nósanna imeachta comhchoiteanna agus rialacha mionsonraithe d’údaráis inniúla maidir le rochtain ar an bhfaisnéis agus próiseáil na faisnéise sin i gcás ina gcuireann na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann an fhaisnéis sin ar fáil ar mhodh leictreonach, lena n-áirítear rialacha mionsonraithe agus sonraíochtaí teicniúla.

scriosta

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Áirítear ar an togra líon mór ceisteanna atá le bunú le gníomhartha cur chun feidhme. Ar na saincheisteanna sin tá rialacha maidir le rochtain agus próiseáil d’údaráis inniúla agus ceanglais fheidhmiúla maidir le hardáin eFTI agus soláthraithe seirbhíse. Ós rud é gur saincheisteanna a bhfuil feidhm ghinearálta leo atá i gceist leis sin agus gurb é is aidhm dóibh gnéithe neamhriachtanacha áirithe den ghníomh reachtach a fhorlíonadh, ba cheart iad sin go léir a bhunú le gníomhartha tarmligthe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 14</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) Ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chomh maith chun rialacha mionsonraithe a bhunú le haghaidh chur chun feidhme na gceanglas maidir le hardáin eFTI agus soláthraithe seirbhíse eFTI.

scriosta

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Áirítear ar an togra líon mór ceisteanna atá le bunú le gníomhartha cur chun feidhme. Ar na saincheisteanna sin tá rialacha maidir le rochtain agus próiseáil d’údaráis inniúla agus ceanglais fheidhmiúla maidir le hardáin eFTI agus soláthraithe seirbhíse. Ós rud é gur saincheisteanna a bhfuil feidhm ghinearálta leo atá i gceist leis sin agus gurb é is aidhm dóibh gnéithe neamhriachtanacha áirithe den ghníomh reachtach a fhorlíonadh, ba cheart iad sin go léir a bhunú le gníomhartha tarmligthe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 15 – fleasc 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

- nósanna imeachta coiteanna, sonraíochtaí teicniúla agus rialacha mionsonraithe a bhunú d’údaráis inniúla maidir le rochtain a fháil agus próiseáil a dhéanamh ar na ceanglais faisnéise faoi seach a chumhdaítear leis an Rialachán seo, chomh maith le rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme na gceanglas maidir le hardáin eFTI agus le soláthraithe seirbhíse eFTI.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 20 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(20a) Ba cheart don Choimisiún tús a chur láithreach le hobair ar na gníomhartha tarmligthe is gá chun moill bhreise a sheachaint agus chun a áirithiú go bhfuil a ndóthain ama ag oibreoirí eacnamaíocha agus ag na Ballstáit ullmhú chuige.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Bunaítear leis an Rialachán seo creat dlíthiúil maidir le faisnéis rialála a bhaineann le hiompar earraí ar chríoch an Aontais a thabhairt ar mhodh leictreonach. Chun na críche sin, déantar é seo a leanas leis an Rialachán:

1. Bunaítear leis an Rialachán seo creat dlíthiúil maidir le faisnéis rialála a bhaineann le hiompar earraí ar chríoch an Aontais a thabhairt ar mhodh leictreonach, lena n-áirítear a idir-inoibritheacht. Chun na críche sin, déantar é seo a leanas leis an Rialachán:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) leagtar síos leis na coinníollacha faoina gceanglaítear ar údaráis inniúla na mBallstát glacadh le faisnéis rialála nuair a chuireann na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann ar fáil ar mhodh leictreonach í;

(a) leagtar síos leis na coinníollacha faoina gceanglaítear ar údaráis inniúla na mBallstát glacadh le faisnéis rialála arna soláthar ag oibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann ar mhodh leictreonach;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe a a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) leagtar síos leis na coinníollacha faoina gceanglaítear ar oibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann faisnéis rialála a chur ar fáil go leictreonach d’údaráis inniúla na mBallstát;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe a b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ab) leagtar síos na coinníollacha faoina gceanglaítear ar údaráis inniúla na mBallstát cumarsáid leictreonach a dhéanamh leis na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann maidir le faisnéis rialála a sholáthar.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 2 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na ceanglais um fhaisnéis rialála a leagtar amach i ngníomhartha an Aontais lena leagtar síos na coinníollacha maidir le hiompar earraí ar chríoch an Aontais i gcomhréir le Teideal VI de Chuid a Trí den Chonradh, nó lena leagtar síos na coinníollacha maidir le loingsiú dramhaíola. Ó thaobh loingsiú dramhaíola de, níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le rialuithe ag oifigí custaim, dá bhforáiltear sna forálacha ábhartha de chuid an Aontais. Na gníomhartha de chuid an Aontais agus na ceanglais chomhfhreagracha um fhaisnéis rialála a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo, liostaítear iad i gCuid A d’Iarscríbhinn I.

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na ceanglais um fhaisnéis rialála a leagtar amach i ngníomhartha an Aontais lena leagtar síos na coinníollacha maidir le hiompar earraí ar chríoch an Aontais i gcomhréir le Teideal VI de Chuid a Trí den Chonradh, nó lena leagtar síos na coinníollacha maidir le loingsiú dramhaíola agus ceanglais um fhaisnéis rialála a mhéid a bhaineann le hiompar earraí arna leagan amach i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta is infheidhme san Aontas. Ó thaobh loingsiú dramhaíola de, níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le rialuithe ag oifigí custaim, dá bhforáiltear sna forálacha is infheidhme de chuid an Aontais. Na gníomhartha de chuid an Aontais agus na ceanglais chomhfhreagracha um fhaisnéis rialála a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo, liostaítear iad i gCuid A d’Iarscríbhinn I.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe b a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) tagairtí a ionchorprú do ghníomhartha dlí eile de chuid an Aontais lena rialaítear iompar earraí, lena mbunaítear ceanglais faisnéise rialála;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe b b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(bb) tagairtí do choinbhinsiúin idirnáisiúnta atá infheidhme san Aontas a ionchorprú lena mbunaítear ceanglais um fhaisnéis rialála a bhaineann go díreach nó go hindíreach le hiompar earraí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – teideal</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4 Ceanglais maidir leis na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann

Ceanglais le haghaidh na n-oibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás ina gcuireann oibreoirí eacnamaíocha faisnéis rialála ar fáil ar mhodh leictreonach, déanfaidh siad amhlaidh ar bhonn sonraí arna bpróiseáil in ardán eFTI deimhnithe agus, más infheidhme, déanfaidh soláthraí seirbhíse eFTI é. Cuirfear an fhaisnéis rialála ar fáil i bhformáid meaisín-inléite agus, ar iarratas ón údarás inniúla, i bhformáid atá inléite ag an duine.

Cuirfidh oibreoirí eacnamaíocha faisnéis rialála ar fáil go leictreonach. Déanfaidh siad amhlaidh ar bhonn sonraí arna bpróiseáil in ardán eFTI deimhnithe, i gcomhréir le Airteagal 8, agus, más infheidhme, déanfaidh soláthraí seirbhíse eFTI deimhnithe é, i gcomhréir le hAirteagal 9 Cuirfear an fhaisnéis rialála ar fáil i bhformáid meaisín-inléite agus, arna iarraidh sin ón údarás inniúil, i bhformáid atá inléite ag an duine.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfear faisnéis san fhormáid meaisín-inléite ar fáil trí nasc fíordheimhnithe agus slán le foinse sonraí ardáin eFTI. Cuirfidh na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann an seoladh idirlín in iúl trínar féidir an fhaisnéis a rochtain, mar aon le haon ghnéithe eile is gá ionas go mbeidh an t-údarás inniúil ábalta an fhaisnéis rialála a shainaithint go huathúil.

Cuirfear faisnéis san fhormáid meaisín-inléite ar fáil trí nasc fíordheimhnithe, idir-inoibritheach agus slán le foinse sonraí ardáin eFTI. Cuirfidh na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann an seoladh idirlín in iúl trínar féidir an fhaisnéis a rochtain, mar aon le haon ghnéithe eile is gá ionas go mbeidh an t-údarás inniúil ábalta an fhaisnéis rialála a shainaithint go huathúil.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – teideal</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Glacadh ag na húdaráis inniúla

glacadh le faisnéis rialála agus a soláthar ag údaráis inniúla

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfaidh údaráis na mBallstát cumarsáid leictreonach leis na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann maidir le faisnéis rialála.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Bunóidh an Coimisiún an méid seo a leanas trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme:

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 13 chun an méid seo a leanas a bhunú:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 1 – pointe b a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) nósanna imeachta coiteanna agus rialacha mionsonraithe chun céannacht aon duine nádúrtha nó aon eintiteas dlíthiúil a eisíonn ráitis ceangailteach ó thaobh dlí a bhailíochtú faoin Rialachán seo;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Úsáidfear samhlacha sonraí caighdeánacha agus tacair sonraí atá cheana ann arna sainaithint i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta atá infheidhme san Aontas mar thagairt chun na sonraí eFTI, nósanna imeachta agus rialacha le haghaidh rochtana comhchoiteanna sin a shainiú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14(2).

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Leis na hardáin eFTI a úsáidtear chun faisnéis rialála a phróiseáil soláthrófar feidhmiúlachtaí lena n-áirithítear an méid seo a leanas:

1. Déanfar na hardáin eFTI a rialú leis na prionsabail ghinearálta maidir le neodracht theicneolaíoch chomh maith le hidir-inoibritheacht. Leis na hardáin eFTI a úsáidtear chun faisnéis rialála a phróiseáil soláthrófar feidhmiúlachtaí lena n-áirithítear an méid seo a leanas:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) gur féidir sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679;

(a) nach mór sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) gur féidir sonraí tráchtála a phróiseáil i gcomhréir le hAirteagal 6;

(b) nach mór sonraí tráchtála a phróiseáil i gcomhréir le hAirteagal 6;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 – pointe b a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) tá ardáin eFTI agus na sonraí iontu idir-inoibritheach

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) gur féidir nasc leictreonach uathúil sainaitheanta a bhunú idir na sonraí a phróiseáiltear agus loingsiú fisiceach sraith shocraithe earraí lena mbaineann na sonraí sin, óna thionscnamh go dtí an ceann scríbe, faoi théarmaí conartha aonair iompair, beag beann ar chainníocht ná ar líon na gcoimeádán, na bpacáistí, nó na bpíosaí;

(c) gur féidir nasc leictreonach uathúil sainaitheanta a bhunú idir na sonraí a phróiseáiltear agus loingsiú fisiceach sraith shocraithe earraí lena mbaineann na sonraí sin, óna thionscnamh go dtí an ceann scríbe, faoi théarmaí conartha aonair iompair nó nóta coinsíneachta;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 – pointe e a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ea) go mbeidh rochtain láithreach ag na húdaráis inniúla ar an bhfaisnéis ábhartha uile, mar a fhoráiltear i reachtaíocht náisiúnta nó i reachtaíocht an Aontais, chun áirithiú a dhéanamh ar ord poiblí agus ar chomhlíonadh ghníomhartha dlí an Aontais lena rialaítear iompar earraí i gcomhréir le Teideal VI de Chuid a Trí den Chonradh;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 – pointe h</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h) go dtagann na gnéithe sonraí a phróiseáiltear leis an tacar comhchoiteann sonraí eFTI agus na fothacair chomhchoiteanna sonraí eFTI, agus gur féidir iad a phróiseáil i gceann ar bith de theangacha oifigiúla an Aontais.

(h) go dtagann na gnéithe sonraí a phróiseáiltear leis an tacar comhchoiteann sonraí eFTI agus na fothacair chomhchoiteanna sonraí eFTI, agus gur féidir iad a phróiseáil i gceann ar bith de theangacha oifigiúla an Aontais nó i dteanga chomhoifigiúil i mBallstát.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a. Beidh formáid chaighdeánaithe eFTI ann ina mbeidh na ceanglais uile um fhaisnéis rialála a liostaítear i gcuid A d’Iarscríbhinn 1 agus na ceanglais uile um fhaisnéis rialála a liostaítear i gcuid B d’Iarscríbhinn 1 faoi roinn ainmnithe ar leith d’fhormáid eFTI arna liostú ag na Ballstáit;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na rialacha mionsonraithe maidir leis na ceanglais a leagtar síos i mír 1. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14(2).

2. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 13 chun rialacha mionsonraithe maidir leis na ceanglais a leagtar síos i mír 1 a bhunú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 9 – mír 1 – pointe a a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) go bhfuil na sonraí idir-inoibritheach

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 9 – mír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) go ndéantar sonraí a stóráil agus go mbíonn rochtain orthu le haghaidh tréimhse chuí ama, i gcomhréir leis na ceanglais ábhartha um fhaisnéis rialála;

(b) go ndéantar sonraí a stóráil agus go mbíonn rochtain orthu ar feadh ceithre bliana, i gcomhréir leis na ceanglais ábhartha um fhaisnéis rialála;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 9 – mír 1 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) go bhfuil rochtain láithreach ag na húdaráis ar fhaisnéis rialála a bhaineann le hoibríocht iompair lastais arna próiseáil trína n-ardáin eFTI, i gcás ina dtugann an t-oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann an rochtain sin do na húdaráis;

(c) go bhfuil rochtain láithreach ag na húdaráis inniúla ar fhaisnéis rialála a bhaineann le hoibríocht iompair lastais arna próiseáil trína n-ardáin eFTI, i gcás ina dtugann an t-oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann an rochtain sin do na húdaráis inniúla;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 9 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na rialacha mionsonraithe maidir leis na ceanglais a leagtar síos i mír 1. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14(2).

2. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 13 chun rialacha mionsonraithe maidir leis na ceanglais a leagtar síos i mír 1 a bhunú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Coinneoidh na Ballstáit liosta nuashonraithe de na comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá creidiúnaithe, agus de na hardáin eFTI agus na soláthraithe seirbhíse eFTI atá deimhnithe ag na comhlachtaí sin i gcomhréir le hAirteagal 11 agus Airteagal 12. Cuirfidh siad an liosta sin ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin oifigiúil de chuid an rialtais. Déanfar an liosta a nuashonrú ar bhonn rialta, agus tráth nach déanaí ná an 31 Márta gach bliain.

3. Coinneoidh na Ballstáit liosta nuashonraithe de na comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá creidiúnaithe, agus de na hardáin eFTI agus na soláthraithe seirbhíse eFTI atá deimhnithe ag na comhlachtaí sin i gcomhréir le hAirteagal 11 agus Airteagal 12. Cuirfidh siad an liosta sin ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin oifigiúil de chuid an rialtais. Déanfar an liosta a nuashonrú gan mhoill gach uair a tharlóidh athrú ar an bhfaisnéis atá ann agus tráth nach déanaí ná an 31 Bealtaine gach bliain.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 – mír 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Faoin 31 Márta gach bliain, cuirfidh na Ballstáit na liostaí dá dtagraítear i mír 3 isteach chuig an gCoimisiún, mar aon le seoladh an láithreáin gréasáin ar ar foilsíodh na liostaí sin. Foilseoidh an Coimisiún nasc chuig seoltaí na láithreán gréasáin sin ar a leathanach gréasáin oifigiúil.

4. Faoin 31 Bealtaine gach bliain, cuirfidh na Ballstáit na liostaí dá dtagraítear i mír 3 faoi bhráid an Choimisiúin, mar aon le seoladh an láithreáin gréasáin ar ar foilsíodh na liostaí sin. Foilseoidh an Coimisiún nasc chuig seoltaí na láithreán gréasáin sin ar a leathanach gréasáin oifigiúil.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a. Déanfar an deimhniúchán ar bhealach neamhspleách chun saobhadh ar an iomaíocht a sheachaint. Déanfar comhlíonadh le hardáin chaighdeánacha, atá cheana ann arna sainaithint i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta atá infheidhme san Aontas, a áirithiú.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá deimhniúchán na réiteach agus na n-ardán riachtanach chun a áirithiú go gcomhlíonfar an prótacal eCMR, slándáil sonraí agus idir-inoibritheacht an tacair sonraí eFTI. Ba cheart go mbeadh an deimhniú neamhspleách agus níor cheart go dtabharfadh tíortha tús áite dá soláthraithe réitigh féin. Is gá coinníollacha deimhniúcháin a shainiú roimh ré agus is gá iad a chur i bhfeidhm go coitianta laistigh den Aontas. Is gá sainmhíniú soiléir ar na leaganacha ‘ceadaithe/formheasta’ de nósanna imeachta sínithe agus de chaighdeáin slándála, chomh maith le sainmhíniú soiléir ar chosaint ‘sonraí’.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 1 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1b. Na córais TF atá ann cheana, a úsáideann oibreoirí eacnamaíocha faoi láthair i dtionscal an iompair chun faisnéis rialála a sholáthar agus a chomhlíonann na ceanglais fheidhmiúla arna leagan síos in Airteagal 8(1), déanfar iad a dheimhniú mar ardáin eFTI.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 13 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Tabharfar an chumhacht don Choimisiún chun na gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 2, in Airteagal 11(5) agus in Airteagal 12(3) ar feadh tréimhse neamhchinntithe ama ó [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

2. Tabharfar an chumhacht don Choimisiún chun na gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 2, Airteagal 7, Airteagal 8(2), Airteagal 9(2), Airteagal 11(5) agus Airteagal 12(3) ar feadh tréimhse neamhchinntithe ama ó ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 13 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an chumhacht dá dtagraítear in Airteagal 2, Airteagal 11(5) agus Airteagal 12(3) a chúlghairm ag tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 2, 7, 8(2), 9(2), 11(5) agus 12(3) a chúlghairm aon tráth. Le cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 13 – mír 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

4. Beidh feidhm ag na gníomhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 2 bliain tar éis a dteacht i bhfeidhm.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Le hathruithe a dhéanfar ar Iarscríbhinn 1 amach anseo, tabharfar isteach ceanglais rialála nua faoi raon feidhme an Rialacháin. Ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil agus chun go mbeidh dóthain ama ag na húdaráis agus na hoibreoirí an ceanglas nua a chur san áireamh, moltar go mbeadh idirthréimhse bliana ann sula gcuirfear na leaganacha leasaithe den Iarscríbhinn i bhfeidhm. Chun measúnú éifeachtach a dhéanamh ar chostais agus tairbhí gach leasaithe, moltar dul i gcomhairle leis na hionadaithe earnála agus na gníomhartha tarmlighte á n-ullmhú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 13 – mír 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a. Sula ndéanfar gníomh tarmlighte a ghlacadh, áiritheoidh an Coimisiún comhairliúchán leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann agus a gcomhlachtaí ionadaíocha sna fora iomchuí, eadhon tríd an ngrúpa saineolaithe arna bhunú le Cinneadh C(2018) 5921final an 13.09.2018 ón gCoimisiún (‘An Fóram Digiteach Iompair agus Lóistíochta’).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 14

scriosta

Nós imeachta coiste

 

1. Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

 

2. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

 

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Áirítear ar an togra líon mór ceisteanna atá le bunú le gníomhartha cur chun feidhme. Ar na saincheisteanna sin tá rialacha maidir le rochtain agus próiseáil d’údaráis inniúla agus ceanglais fheidhmiúla maidir le hardáin eFTI agus soláthraithe seirbhíse. Ós rud é gur saincheisteanna a bhfuil feidhm ghinearálta leo atá i gceist leis sin agus gurb é is aidhm dóibh gnéithe neamhriachtanacha áirithe den ghníomh reachtach a fhorlíonadh, ba cheart iad sin go léir a bhunú le gníomhartha tarmligthe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 15 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Faoi [cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] ar a dhéanaí déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus tíolacfaidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

1. Faoin ... [trí bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] ar a dhéanaí déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus tíolacfaidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Leis an meastóireacht sin, déanfar scrúdú go háirithe ar an bhféidearthacht raon feidhme an Rialacháin seo a leathnú go gcuimseofaí faisnéis áirithe gnólacht le gnólacht, ar faisnéis í a bhfuil gá léi chun é a chruthú go gcomhlíontar na ceanglais ábhartha i ngníomhartha dlí an Aontais lena rialaítear iompar earraí i gcomhréir le Teideal VI de Chuid a Trí den Chonradh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 17 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh sé i bhfeidhm ón [OP cuir isteach ceithre bliana ón teacht i bhfeidhm].

Beidh feidhm aige ón ... [trí bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

</Amend>

 

</RepeatBlock-Amend>

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá an earnáil iompair fós chun deiridh maidir le modhanna digiteacha a úsáid i gcomparáid le hearnálacha eile inár sochaí agus inár ngeilleagar. I gcás fhormhór mór na n-oibríochtaí iompair lastais in AE, tá úsáid doiciméad páipéir fós ag teastáil, agus mar thoradh air sin, ní mór do thiománaithe trucaile idirnáisiúnta, in 2018, carn mór cóipeanna crua de dhoiciméid a thabhairt leis nó léi sa chábán. Is é an toradh a bhíonn ar ghlacadh mall an digitithe ná neamhéifeachtúlachtaí a bheith ann do ghníomhaithe margaidh i slabhraí iompair agus lóistíochta, go háirithe i dtaca le hiompar ilmhódach agus trasteorann, agus ualach neamhriachtanach ar an gcomhshaol. Sa bhreis air sin, bíonn sé níos casta d’údaráis inniúla rialacha a fhorfheidhmiú, ós rud é gur gá na seiceálacha sin a dhéanamh san áit ina bhfuil na cóipeanna crua. I bhfianaise go meastar go dtiocfaidh méadú de níos mó ná 50 % ar na gluaiseachtaí iompair lastais ina n-iomláine go dtí 2050, éireoidh fadhb ghlacadh mall an digitithe níos tromchúisí sna blianta amach romhainn.

 

Shainaithin an Coimisiún dhá phríomhchúis leis an nglacadh mall i dtaobh doiciméadacht leictreonach iompair: easpa aitheantais ag údaráis inniúla ar an gcoibhéis dhlíthiúil atá le ríomhdhoiciméid agus timpeallacht ilroinnte TF gan córais dhea-bhunaithe agus idir-inoibritheacha a bhfuil ag gabháil leo rialacha atá infheidhme agus ceangailteach go ginearálta maidir le doiciméid leictreonacha iompair.

 

Sa togra ón gCoimisiún (i) ceanglaítear ar na húdaráis inniúla glacadh le faisnéis rialála (i gcás gníomhartha dlíthiúla áirithe) i bhfoirm leictreonach, agus (ii) leagtar síos creat maidir le hardáin agus soláthraithe seirbhíse eFTI atá deimhnithe (ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta).

 

Is díol sásaimh don Rapóirtéir é an togra ón gCoimisiún. Tá an togra seo i bhfad thar téarma, ós rud é go bhfuil an earnáil go mór chun deiridh ó thaobh an digitithe de i gcomparáid leis an gcuid eile den gheilleagar. De réir an Mheasúnaithe Tionchair, i gcás beagnach 99 % de na hoibríochtaí iompair trasteorann in AE, úsáidtear cóipeanna crua de dhoiciméid ag céim amháin nó ag céim eile den oibríocht. Tá Parlaimint na hEorpa ag iarraidh le tamall anuas go ndéanfaí iarracht níos fearr aistriú i dtreo iompar gan pháipéar agus labhair sí go láidir i bhfabhar sreabhadh faisnéise atá níos simplithe, gan pháipéar, leanúnach, trédhearcach, slán agus iontaofa idir gnólachtaí, custaiméirí agus údaráis san earnáil sin.

 

Mar sin féin, creideann an Rapóirtéir go bhfuil an togra sách teoranta ó thaobh raon feidhme de agus go bhféadfaí é a neartú tuilleadh. Ní leor, is dóigh, ceangal a chur ar údaráis inniúla glacadh le roinnt faisnéise rialála i bhfoirm leictreonach chun an earnáil iompair a bhrú go láidir i dtreo córas gan pháipéar a ghlacadh. Dá bhrí sin, ba cheart raon feidhme an togra a mhéadú chun go n-áireofaí ann faisnéis rialála ábhartha eile i réimse an iompair (e.g. údarú Comhphobail, ródacmhainneacht, cáilíochtaí an tiománaí) d’fhonn an t-ualach riaracháin a laghdú tuilleadh. Mar phrionsabal, ba cheart gach faisnéis rialála a bhaineann le hiompar a sheoladh go leictreonach amach anseo. D’fhéadfaí idirthréimhse a chur i bhfeidhm chun deis a thabhairt don líon mór FBManna an-bheag dul in oiriúint do chóras nua. Thairis sin, ba cheart d’údaráis inniúla úsáid níos mó a bhaint as an bhfaisnéis dhigiteach uile atá ar fáil (lena n-áirítear faisnéis ábhartha gnólacht le gnólacht, amhail córais dola agus CCTanna), chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na reachtaíochta iompair (amhail cabatáiste nó postú) ar bhealach níos cliste. Ar deireadh, tá sé ríthábhachtach go bhfaighfí muinín na n-oibreoirí as sábháilteacht agus as slándáil an chórais agus go ndéanfaí an mhuinín sin a choinneáil. Dá bhrí sin, tá sé an-tábhachtach go mbunófaí an córas beartaithe maidir le hardáin agus le soláthraithe seirbhíse eFTI atá deimhnithe, lena n-áirítear na caighdeáin , na sonraíochtaí agus na rialacha cearta maidir le rochtain. Ba cheart an córas deimhniúcháin sin a bhunú gan mórán moille agus ba cheart é a bheith bunaithe ar chaighdeáin idirnáisiúnta atá ann cheana agus in éineacht le rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí ábhartha, ionas go mbeidh glacadh ann sa mhargadh go luath ina dhiaidh sin.


 

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Faisnéis leictreonach ar iompar lastais

Tagairtí

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Dáta tíolactha chun PE

17.5.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

29.1.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

29.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

34

2

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Andrey Novakov

Dáta don chur síos

4.2.2019

 

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

 

0

0

 

 

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1]  IO C …(nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil)

[2] IO C ……(nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil)

An nuashonrú is déanaí: 18 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais