Postupak : 2018/0140(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0060/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0060/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0139

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 247kWORD 91k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta

(COM(2018) 0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Claudia Schmidt

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta

(COM(2018) 0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0279),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 91., članak 100. stavak 2. i 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0191/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od …(1)

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog odbora regija od ….(2)

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0060/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Učinkovitost prijevoza tereta i njegove logistike ključna je za konkurentnost gospodarstva Unije, funkcioniranje unutarnjeg tržišta te socijalnu i gospodarsku koheziju svih regija Unije.

(1)  Učinkovitost prijevoza tereta i njegove logistike ključna je za rast i konkurentnost gospodarstva Unije, funkcioniranje unutarnjeg tržišta te socijalnu i gospodarsku koheziju svih regija Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Svrha je ove Uredbe smanjiti troškove obrade informacija o prijevozu između nadležnih tijela i gospodarskih subjekata, poboljšati provedbene kapacitete nadležnih tijela te potaknuti digitalizaciju prijevoza tereta i logistike.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kretanje robe popraćeno je velikom količinom informacija koje se među poduzećima te između poduzeća i javnih tijela i dalje razmjenjuju u papirnatom obliku. Upotreba papirnatih dokumenata veliko je administrativno opterećenje za pružatelje logističkih usluga.

(2)  Kretanje robe popraćeno je velikom količinom informacija koje se među poduzećima te između poduzeća i javnih tijela i dalje razmjenjuju u papirnatom obliku. Upotreba papirnatih dokumenata veliko je administrativno opterećenje i dodatni trošak za pružatelje logističkih usluga i povezane industrije (kao što su trgovina i proizvodnja), posebno za mala i srednja poduzeća, a negativno utječe i na okoliš.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Djelotvorna i učinkovita provedba pravila preduvjet je za pošteno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Daljnja digitalizacija provedbenih alata ključna je za oslobađanje provedbenog kapaciteta, smanjenje nepotrebnog administrativnog opterećenja za međunarodne prijevoznike, a osobito mala i srednja poduzeća, i bolje utvrđivanje prijevoznika s visokim stupnjem rizika i otkrivanje prijevarnih praksi. Ta digitalna, „pametna” provedba iziskuje da sve relevantne informacije budu dematerijalizirane i dostupne nadležnim tijelima u elektroničkom obliku. Stoga bi upotreba elektroničkih prijevoznih isprava u budućnosti trebala postati pravilo. Nadalje, kako bi se policijskim službenicima, među ostalim i onima koji provode provjere na cesti, omogućio jasan i cjelovit pregled prijevoznika koji se provjeravaju, oni bi trebali imati izravan pristup svim relevantnim informacijama u stvarnom vremenu kako bi brže i učinkovitije mogli otkriti kršenja i nepravilnosti.

Obrazloženje

Prometni sektor znatno zaostaje u digitalizaciji informacija o teretu. Time se narušava učinkovitost sektora i lanca opskrbe te se nadležnim tijelima komplicira učinkovita i djelotvorna provedba pravila. Stoga bi upotreba elektroničkih isprava u budućnosti trebala postati pravilo. Time će se osloboditi provedbeni kapacitet, smanjiti nepotrebno administrativno opterećenje za cestovne prijevoznike i bolje utvrditi prijevoznici s visokim stupnjem rizika i otkriti prijevarne radnje.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nepostojanje jedinstvenog pravnog okvira na razini Unije kojim se od javnih tijela zahtijeva da prihvaćaju relevantne informacije o prijevozu tereta, propisane zakonodavstvom, u elektroničkom obliku smatra se glavnim razlogom nedovoljnog napretka prema pojednostavnjenju i većoj učinkovitosti koje omogućuju dostupna elektronička sredstva. To što javna tijela ne prihvaćaju informacije u elektroničkom obliku utječe na komunikaciju između njih i subjekata, a ujedno i, neizravno, ometa razvoj pojednostavnjene elektroničke komunikacije među poduzećima diljem Unije.

(3)  Nepostojanje jedinstvenog pravnog okvira na razini Unije kojim se od javnih tijela zahtijeva da prihvaćaju relevantne informacije o prijevozu tereta, propisane zakonodavstvom, u elektroničkom obliku smatra se glavnim razlogom nedovoljnog napretka prema pojednostavnjenju i većoj učinkovitosti koje omogućuju dostupna elektronička sredstva. To što javna tijela ne prihvaćaju informacije u elektroničkom obliku utječe na komunikaciju između njih i subjekata, a ujedno i, neizravno, ometa razvoj pojednostavnjene elektroničke komunikacije među poduzećima diljem Unije te će dovesti do povećanja administrativnih troškova, posebno za MSP-ove.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U pojedinim područjima prometnog prava Unije od nadležnih tijela zahtijeva se da prihvaćaju digitalizirane informacije, no to se ni izbliza ne odnosi na cjelokupno relevantno zakonodavstvo Unije. Trebalo bi biti moguće upotrebljavati elektronička sredstva kako bi se tijelima stavile na raspolaganje regulatorne informacije o prijevozu tereta na cijelom području Unije i u svim relevantnim fazama aktivnosti prijevoza koje se obavljaju na području Unije. Nadalje, ta bi se mogućnost se trebala primjenjivati na sve regulatorne informacije u okviru svih načina prijevoza.

(4)  U pojedinim područjima prometnog prava Unije od nadležnih tijela zahtijeva se da prihvaćaju digitalizirane informacije, no to se ni izbliza ne odnosi na cjelokupno relevantno zakonodavstvo Unije. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, a kontrole i suzbijanje povreda učinili efikasnijima, trebalo bi uvijek biti moguće upotrebljavati elektronička sredstva kako bi se tijelima stavile na raspolaganje regulatorne informacije o prijevozu tereta na cijelom području Unije i u svim relevantnim fazama aktivnosti prijevoza koje se obavljaju na području Unije. Nadalje, ta bi se mogućnost se trebala primjenjivati na sve regulatorne informacije u okviru svih načina prijevoza. Države članice trebale bi općenito prihvaćati elektroničke prijevozne dokumente i bez odlaganja ratificirati i primijeniti protokol e-CMR. Stoga bi tijela trebala elektroničkim putem komunicirati s predmetnim gospodarskim subjektima u vezi s regulatornim informacijama i svoje podatke staviti na raspolaganje u digitalnom obliku, u skladu s mjerodavnim pravom.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, a ograničeni kapaciteti usmjerili na provedbu, gospodarski subjekti trebali bi biti dužni elektronički dostavljati regulatorne informacije nadležnim tijelima država članica, a nadležna tijela država članica trebala bi elektroničkim putem komunicirati s dotičnim gospodarskim subjektima u pogledu pružanja regulatornih informacija.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  S obzirom na to da se njome samo nastoji olakšati davanje informacija, konkretno, elektroničkim sredstvima, ova Uredba ne bi trebala utjecati na odredbe prava Unije ili nacionalnog prava u kojima se utvrđuje sadržaj regulatornih informacija te se, posebno, njome ne bi trebali nametati bilo kakvi dodatni zahtjevi u pogledu regulatornih informacija. Ovom se Uredbom nastoji omogućiti ispunjavanje zahtjeva u pogledu regulatornih informacija lektroničkim sredstvima umjesto papirnatim dokumentima, ali ona ne bi trebala na drugi način utjecati na relevantne odredbe Unije o zahtjevima u pogledu dokumenata za strukturirani prikaz predmetnih informacija. Isto tako, ova Uredba ne bi trebala utjecati ni na odredbe zakonodavstva Unije o pošiljkama otpada koje sadržavaju postupovne zahtjeve u pogledu pošiljki. Ovom se Uredbom isto tako ne bi trebale dovoditi u pitanje odredbe o obvezama izvješćivanja utvrđene u Uredbi (EU) br. 952/2013 ili provedbenim ili delegiranim aktima donesenima u skladu uvjetima u njoj.

(6)  S obzirom na to da se njome samo nastoji olakšati i potaknuti razmjena informacija između gospodarskih subjekata i administrativnih tijela, konkretno, elektroničkim sredstvima, ova Uredba ne bi trebala utjecati na odredbe prava Unije ili nacionalnog prava u kojima se utvrđuje sadržaj regulatornih informacija te se, posebno, njome ne bi trebali nametati bilo kakvi dodatni zahtjevi u pogledu regulatornih informacija. Budući da se ovom Uredbom nastoji omogućiti ispunjavanje zahtjeva u pogledu regulatornih informacija elektroničkim sredstvima umjesto papirnatim dokumentima, ona bi trebala omogućiti razvoj europskih platforma radi razmjene i jednostavnog dijeljenja informacija, ali ne bi trebala na drugi način utjecati na relevantne odredbe Unije o zahtjevima u pogledu dokumenata za strukturirani prikaz predmetnih informacija. Isto tako, ova Uredba ne bi trebala utjecati ni na odredbe zakonodavstva Unije o pošiljkama otpada koje sadržavaju postupovne zahtjeve u pogledu pošiljki. Ovom se Uredbom isto tako ne bi trebale dovoditi u pitanje odredbe o obvezama izvješćivanja utvrđene u Uredbi (EU) br. 952/2013 ili provedbenim ili delegiranim aktima donesenima u skladu uvjetima u njoj. Međutim, Komisija bi trebala ocijeniti treba li prilagoditi odredbe o zahtjevima u pogledu sadržaja regulatornih informacija u vezi s prijevozom robe na području Unije radi poboljšanja provedbenih kapaciteta nadležnih tijela.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Pri definiranju tih specifikacija u obzir bi trebalo uzeti odgovarajuće specifikacije za razmjenu podataka utvrđene u mjerodavnom pravu Unije te u relevantnim europskim i međunarodnim normama za razmjenu multimodalnih podataka, kao i načela i preporuke utvrđene u Europskom okviru za interoperabilnost27, zajednički dogovorenom pristupu pružanju digitalnih javnih usluga u Europi. Potrebno je voditi računa i o tome da te specifikacije budu tehnološki neutralne i otvorene inovativnim tehnologijama.

(9)  Pri definiranju tih specifikacija u obzir bi trebalo uzeti odgovarajuće specifikacije za razmjenu podataka utvrđene u mjerodavnom pravu Unije te u relevantnim europskim i međunarodnim normama za razmjenu multimodalnih podataka, što podrazumijeva i odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka. Trebalo bi uzeti u obzir i ulaganja gospodarskih subjekata i već postojeće specifične modele podataka kao i načela i preporuke utvrđene u Europskom okviru za interoperabilnost27, zajednički dogovorenom pristupu pružanju digitalnih javnih usluga u Europi. Nadalje, pravilno sudjelovanje svih relevantnih dionika važno je u razvoju i pripremi tih specifikacija. Potrebno je voditi računa i o tome da te specifikacije budu tehnološki neutralne i otvorene inovativnim tehnologijama.

__________________

__________________

27 Europski okvir za interoperabilnost – strategija provedbe, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM(2017) 134).

27 Europski okvir za interoperabilnost – strategija provedbe, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM(2017) 134).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se izgradilo povjerenje tijela država članica i gospodarskih subjekata u pogledu usklađenosti platformi za eFTI i pružatelja eFTI usluga s tim zahtjevima, nadležna tijela država članica trebala bi uspostaviti certifikacijski sustav koji se temelji na akreditaciji u skladu s Uredbom (EZ) 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća28.

(11)  Kako bi se izgradilo povjerenje tijela država članica i gospodarskih subjekata u pogledu usklađenosti platformi za eFTI i pružatelja eFTI usluga s tim zahtjevima, nadležna tijela država članica trebala bi uspostaviti certifikacijski sustav koji se temelji na akreditaciji u skladu s Uredbom (EZ) 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća28. Zbog relativno dugog razdoblja provedbe, Komisija bi trebala ocijeniti može li se tehnologijama kao što je tehnologija lanca blokova zajamčiti sličan rezultat kao i certifikacijskim sustavom te pritom znatno smanjiti troškovi gospodarskih subjekata i država članica.

__________________

__________________

28 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

28 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu obveze prihvaćanja regulatornih informacija u elektroničkom formatu u skladu s ovom Uredbom, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća29.

Briše se.

__________________

 

29 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Obrazloženje

U prijedlog su uključena brojna pitanja koja će se utvrditi provedbenim aktima. Među tim su pitanjima pravila za pristup i obradu za nadležna tijela i funkcionalni zahtjevi za platforme za eFTI i pružatelje eFTI usluga. Budući da je riječ o pitanjima opće primjene čiji je cilj dopuniti određene elemente zakonodavnog akta koji nisu ključni, trebalo bi ih utvrditi delegiranim aktima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Konkretno, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za uspostavu zajedničkog skupa i podskupova podataka povezanih s odgovarajućim zahtjevima u pogledu regulatornih informacija obuhvaćenima ovom Uredbom te za uspostavu zajedničkih postupaka i detaljnih pravila za nadležna tijela u pogledu pristupa tim informacijama i njihove obrade kad ih relevantni gospodarski subjekti stavljaju na raspolaganje elektroničkim putem, uključujući detaljna pravila i tehničke specifikacije.

Briše se.

Obrazloženje

U prijedlog su uključena brojna pitanja koja će se utvrditi provedbenim aktima. Među tim su pitanjima pravila za pristup i obradu za nadležna tijela i funkcionalni zahtjevi za platforme za eFTI i pružatelje eFTI usluga. Budući da je riječ o pitanjima opće primjene čiji je cilj dopuniti određene elemente zakonodavnog akta koji nisu ključni, trebalo bi ih utvrditi delegiranim aktima.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Isto tako, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje detaljnih pravila za provedbu zahtjeva u pogledu platformi za eFTI i pružatelja eFTI usluga.

Briše se.

Obrazloženje

U prijedlog su uključena brojna pitanja koja će se utvrditi provedbenim aktima. Među tim su pitanjima pravila za pristup i obradu za nadležna tijela i funkcionalni zahtjevi za platforme za eFTI i pružatelje eFTI usluga. Budući da je riječ o pitanjima opće primjene čiji je cilj dopuniti određene elemente zakonodavnog akta koji nisu ključni, trebalo bi ih utvrditi delegiranim aktima.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15. – alineja 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  radi uspostave zajedničkih postupaka, tehničkih specifikacija i detaljnih pravila za nadležna tijela za pristup odgovarajućim zahtjevima u pogledu informacija obuhvaćenih ovom Uredbom i njihovu obradu, kao i detaljnih pravila za provedbu zahtjeva za platforme za eFTI i za pružatelje eFTI usluga.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a)  Komisija bi odmah trebala započeti s radom na potrebnim delegiranim aktima kako bi se izbjegle daljnje odgode te zajamčilo da gospodarski subjekti i države članice imaju dovoljno vremena za pripremu.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja pravni okvir za elektronički prijenos regulatornih informacija o prijevozu robe na području Unije. U tu svrhu ovom se Uredbom:

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja pravni okvir za elektronički prijenos regulatornih informacija o prijevozu robe na području Unije, što podrazumijeva i interoperabilnost. U tu svrhu ovom se Uredbom:

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  utvrđuju uvjeti pod kojima su nadležna tijela dužna prihvaćati regulatorne informacije ako ih relevantni gospodarski subjekti stavljaju na raspolaganje elektroničkim putem;

(a)  utvrđuju uvjeti pod kojima su nadležna tijela dužna prihvaćati regulatorne informacije koje relevantni gospodarski subjekti pružaju elektroničkim putem;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  utvrđuju uvjeti pod kojima su relevantni gospodarski subjekti dužni nadležnim tijelima država članica staviti na raspolaganje informacije elektroničkim putem;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  utvrđuju uvjeti pod kojima su nadležna tijela država članica dužna elektroničkim putem komunicirati s relevantnim gospodarskim subjektima u pogledu pružanja regulatornih informacija.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova se Uredba primjenjuje na zahtjeve u pogledu regulatornih informacija utvrđene u aktima Unije u kojima se utvrđuju uvjeti za prijevoz robe na području Unije u skladu s glavom VI. trećeg dijela Ugovora ili uvjeti za pošiljke otpada. Kad je riječ o pošiljkama otpada, ova se Uredba ne primjenjuje na kontrole koje provode carinski uredi, kako je predviđeno primjenjivim odredbama Unije. Akti Unije na koje se ova Uredba primjenjuje i odgovarajući zahtjevi u pogledu regulatornih informacija navedeni su u dijelu A Priloga I.

Ova se Uredba primjenjuje na zahtjeve u pogledu regulatornih informacija utvrđene u aktima Unije u kojima se utvrđuju uvjeti za prijevoz robe na području Unije u skladu s glavom VI. trećeg dijela Ugovora ili uvjeti za pošiljke otpada i na zahtjeve u pogledu regulatornih informacija za prijevoz robe utvrđene u međunarodnim konvencijama koje se primjenjuju u Uniji. Kad je riječ o pošiljkama otpada, ova se Uredba ne primjenjuje na kontrole koje provode carinski uredi, kako je predviđeno primjenjivim odredbama Unije. Akti Unije na koje se ova Uredba primjenjuje i odgovarajući zahtjevi u pogledu regulatornih informacija navedeni su u dijelu A Priloga I.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  dodavanja upućivanja na druge pravne akte Unije kojima se uređuje prijevoz robe, a kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu regulatornih informacija;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  dodavanja upućivanja na međunarodne konvencije primjenjive u Uniji kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu regulatornih informacija koji se izravno ili neizravno odnose na prijevoz robe.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4  Zahtjevi za relevantne gospodarske subjekte

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako relevantni gospodarski subjekti stavljaju regulatorne informacije na raspolaganje elektroničkim putem, to čine na temelju podataka obrađenih na certificiranoj platformi za eFTI te, ako je primjenjivo, koje je obradio certificirani pružatelj eFTI usluga. Regulatorne informacije stavljaju se na raspolaganje u strojno čitljivom formatu i, na zahtjev nadležnog tijela, u formatu čitljivom čovjeku.

Relevantni gospodarski subjekti stavljaju regulatorne informacije na raspolaganje elektroničkim putem. To čine na temelju podataka obrađenih na certificiranoj platformi za eFTI u skladu s člankom 8. te, ako je primjenjivo, koje je obradio certificirani pružatelj eFTI usluga u skladu s člankom 9. Regulatorne informacije stavljaju se na raspolaganje u strojno čitljivom formatu i, na zahtjev nadležnog tijela, u formatu čitljivom čovjeku.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije u strojno čitljivom formatu stavljaju se na raspolaganje putem autenticirane i sigurne veze s izvorom podataka na platformi za eFTI. Relevantni gospodarski subjekti šalju obavijest o internetskoj adresi na kojoj se može pristupiti informacijama, zajedno sa svim ostalim elementima koji su nužni da bi nadležna tijela mogla jednoznačno identificirati regulatorne informacije.

Informacije u strojno čitljivom formatu stavljaju se na raspolaganje putem autenticirane, interoperabilne i sigurne veze s izvorom podataka na platformi za eFTI. Relevantni gospodarski subjekti šalju obavijest o internetskoj adresi na kojoj se može pristupiti informacijama, zajedno sa svim ostalim elementima koji su nužni da bi nadležna tijela mogla jednoznačno identificirati regulatorne informacije.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prihvaćanje među nadležnim tijelima

Prihvaćanje i pružanje regulatornih informacija od strane nadležnih tijela

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nadležna tijela država članica šalju obavijest o regulatornim informacijama relevantnim gospodarskim subjektima elektroničkim putem.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktima utvrđuje sljedeće:

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. kako bi utvrdila sljedeće:

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  zajedničke postupke i detaljna pravila za potvrđivanje identiteta bilo koje fizičke osobe ili pravnog subjekta koji na temelju njih izdaju pravno obvezujuće izjave;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Postojeći standardizirani modeli podataka i skupovi podataka utvrđeni u međunarodnim konvencijama koje su primjenjive u Uniji upotrebljavaju se kao orijentir za definiranje tih zajedničkih eFTI podataka, postupaka i pravila pristupa.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 2.

Briše se.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Platforme za eFTI koje se upotrebljavaju za obradu regulatornih informacija moraju imati funkcionalnosti kojima se osigurava da:

1.  Platforme za eFTI podliježu općim načelima tehnološke neutralnosti i interoperabilnosti. Platforme za eFTI koje se upotrebljavaju za obradu regulatornih informacija moraju imati funkcionalnosti kojima se osigurava da:

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  se osobni podaci mogu obrađivati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679;

(a)  se osobni podaci moraju obrađivati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  se poslovni podataci mogu obrađivati u skladu s člankom 6.;

(b)  se poslovni podaci moraju obrađivati u skladu s člankom 6.;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  su platforme za eFTI i podaci u njima interoperabilni;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  se može uspostaviti jedinstvena elektronička identifikacijska veza između obrađenih podataka i fizičke pošiljke određenog skupa robe na koji se ti podaci odnose, od polazišta do odredišta, u skladu s uvjetima jedinstvenog ugovora o prijevozu, neovisno o količini ili broju spremnika, paketa ili komada;

(c)  se može uspostaviti jedinstvena elektronička identifikacijska veza između obrađenih podataka i fizičke pošiljke određenog skupa robe na koji se ti podaci odnose, od polazišta do odredišta, u skladu s uvjetima jedinstvenog ugovora o prijevozu ili teretnim listom;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  nadležna tijela imaju neposredan pristup svim relevantnim informacijama, kako je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije, u cilju jamčenja javnog reda i usklađenosti s pravnim aktima Unije kojima se uređuje prijevoz robe u skladu s glavom VI. trećeg dijela Ugovora;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  podatkovni elementi koji se obrađuju odgovaraju zajedničkom skupu i podskupovima eFTI podataka te da se mogu obrađivati na bilo kojem od službenih jezika Unije.

(h)  podatkovni elementi koji se obrađuju odgovaraju zajedničkom skupu i podskupovima eFTI podataka te da se mogu obrađivati na bilo kojem od službenih jezika Unije ili nekom drugom službenom jeziku u državi članici.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Postoji standardizirani format za eFTI kojim se obuhvaćaju svi zahtjevi u pogledu regulatornih informacija navedeni u dijelu A Priloga 1. i svi zahtjevi u pogledu regulatornih informacija navedeni u dijelu B Priloga 1. u određenom i zasebnom odjeljku formata za eFTI koji su navele države članice.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija u provedbenim aktima donosi detaljna pravila o zahtjevima utvrđenima u stavku 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 2.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. kako bi uspostavila detaljna pravila o zahtjevima utvrđenima u stavku 1.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  da su podaci interoperabilni;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da se podaci čuvaju i da su dostupni tijekom odgovarajućeg razdoblja u skladu s relevantnim zahtjevima u pogledu regulatornih informacija;

(b)  da se podaci čuvaju i da su dostupni tijekom četiri godine u skladu s relevantnim zahtjevima u pogledu regulatornih informacija;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  da tijela imaju izravan pristup regulatornim informacijama o aktivnostima prijevoza tereta obrađenima na njihovim platformama za eFTI ako relevantni gospodarski subjekt tim tijelima omogući takav pristup;

(c)  da nadležna tijela imaju izravan pristup regulatornim informacijama o aktivnostima prijevoza tereta obrađenima na njihovim platformama za eFTI ako relevantni gospodarski subjekt tim nadležnim tijelima omogući takav pristup;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija u provedbenim aktima donosi detaljna pravila o zahtjevima utvrđenima u stavku 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 2.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. kako bi utvrdila detaljna pravila o zahtjevima utvrđenima u stavku 1.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice vode ažurirani popis akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti te platformi za eFTI i pružatelja eFTI usluga koje su ta tijela certificirala u skladu s člancima 11. i 12. Taj popis objavljuju na službenoj internetskoj stranici državne uprave. Popis se redovito ažurira, najkasnije do 31. ožujka svake godine.

3.  Države članice vode ažurirani popis akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti te platformi za eFTI i pružatelja eFTI usluga koje su ta tijela certificirala u skladu s člancima 11. i 12. Taj popis objavljuju na službenoj internetskoj stranici državne uprave. Popis se bez odgode ažurira prilikom svake promjene informacija koje sadržava, a najkasnije do 31. svibnja svake godine.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Do 31. ožujka svake godine države članice popise iz stavka 3. dostavljaju Komisiji, zajedno s internetskom adresom na kojoj su ti popisi objavljeni. Komisija na svojoj službenoj internetskoj stranici objavljuje poveznicu na te adrese.

4.  Do 31. svibnja svake godine države članice popise iz stavka 3. dostavljaju Komisiji, zajedno s internetskom adresom na kojoj su ti popisi objavljeni. Komisija na svojoj službenoj internetskoj stranici objavljuje poveznicu na te adrese.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Certificiranje se provodi na neovisan način kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja. Osigurava se usklađenost s postojećim, standardiziranim platformama utvrđenima u međunarodnim konvencijama koje su primjenjive u Uniji.

Obrazloženje

Certificiranje rješenja i platformi potrebno je kako bi se osigurala usklađenost s protokolom eCMR-a, sigurnost podataka i interoperabilnost skupa eFTI podataka. Certificiranje treba biti neovisno, a zemlje ne smiju davati prednost vlastitim pružateljima rješenja. Uvjeti za certificiranje trebaju biti unaprijed definirani i zajednički primjenjivi u EU-u. Potrebna je jasna definicija „dopuštenih/odobrenih” varijacija postupaka potpisivanja i sigurnosnih standarda, kao i jasna definicija zaštite „podataka”.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Postojeći IT sustavi koje gospodarski subjekti u sektoru prometa trenutačno koriste za pružanje regulatornih informacija i koji ispunjavaju funkcionalne zahtjeve iz članka 8. stavka 1. certificiraju se kao platforme za eFTI.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2., članka 11. stavka 5. i članka 12. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2., članka 7., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 11. stavka 5. i članka 12. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2., članka 11. stavka 5. i članka 12. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke dan nakon dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je u njoj naveden. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2., članka 7., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 11. stavka 5. i članka 12. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke dan nakon dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je u njoj naveden. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

4.  Delegirani akti doneseni u skladu s člankom 2. primjenjuju se godinu dana nakon stupanja na snagu.

Obrazloženje

Budućim izmjenama Priloga 1. uvest će se novi regulatorni zahtjevi u područje primjene Uredbe. Radi pravne sigurnosti i kako bi se tijelima i subjektima dalo dovoljno vremena da uzmu u obzir nove zahtjeve, preporučuje se prijelazno razdoblje od jedne godine prije primjene izmijenjenih verzija Priloga. Kako bi se stvarno ocijenili troškovi i koristi svake izmjene, pri pripremi delegiranih akata preporučuje se savjetovanje s predstavnicima sektora.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Prije donošenja delegiranog akta Komisija je dužna pobrinuti se za savjetovanje s predmetnim dionicima i njihovim predstavničkim tijelima u okviru odgovarajućih foruma, odnosno preko skupine stručnjaka uspostavljene Odlukom Komisije C(2018)5921 final od 13. rujna 2018. („Forum za digitalni promet i logistiku”).

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Briše se.

Odborski postupak

 

1.  Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

Obrazloženje

U prijedlog su uključena brojna pitanja koja treba utvrditi provedbenim aktima. Među tim su pitanjima pravila za pristup i obradu za nadležna tijela i funkcionalni zahtjevi za platforme za eFTI i pružatelje eFTI usluga. Budući da je riječ o pitanjima opće primjene čiji je cilj dopuniti određene elemente zakonodavnog akta koji nisu ključni, trebalo bi ih utvrditi delegiranim aktima.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija najkasnije do [pet godina od datuma početka primjene ove Uredbe] provodi evaluaciju ove Uredbe te podnosi izvješće o glavnim zaključcima Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

1.  Komisija najkasnije do [tri godine od datuma početka primjene ove Uredbe] provodi evaluaciju ove Uredbe te podnosi izvješće o glavnim zaključcima Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Tom se evaluacijom osobito ispituje mogućnost proširenja područja primjene ove Uredbe na određene informacije između poduzeća koje su nužne za dokazivanje usklađenosti s relevantnim zahtjevima u pravnim aktima Unije kojima se uređuje prijevoz robe u skladu s glavom VI. trećeg dijela Ugovora.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od [PO unijeti datum četiri godine od datuma stupanja na snagu].

Primjenjuje se od [tri godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

(1)

SL C …(nije još objavljeno u SL-u)

(2)

SL C ……(nije još objavljeno u SL-u)


OBRAZLOŽENJE

Prometni sektor i dalje zaostaje u upotrebi digitalnih sredstava u usporedbi s drugim sektorima našeg društva i gospodarstva. Upotreba papirnatih dokumenata i dalje je obvezna za veliku većinu aktivnosti prijevoza tereta u EU-u, što dovodi do situacije u kojoj međunarodni vozač kamiona 2018. i dalje mora u kabini imati ogromnu količinu papirnatih dokumenata u tiskanom obliku. Sporo uvođenje digitalizacije dovodi do neučinkovitosti za sudionike na tržištu u prometnom i logističkom lancu, osobito u multimodalnom i prekograničnom prometu, te do nepotrebnog opterećenja okoliša. Nadalje, time se nacionalnim tijelima komplicira provedba pravila s obzirom na to da se provjere moraju odvijati tamo gdje se nalaze papirnati dokumenti. Budući da se do 2050. godine očekuje rast ukupnog prometa prijevoza tereta za više od 50 %, sporo uvođenje digitalizacije postat će ozbiljan problem u sljedećim godinama.

Komisija je utvrdila dva glavna uzroka za sporo uvođenje elektroničkih dokumenata o prijevozu: nedostatak priznavanja pravne jednakovrijednosti elektroničkih dokumenata kod nadležnih tijela i rascjepkano informatičko okruženje bez utvrđenih i interoperabilnih sustava s općenito primjenjivim i obvezujućim pravilima o elektroničkim dokumentima o prijevozu.

Prijedlogom Komisije se: i. zahtijeva od nadležnih tijela da prihvate regulatorne informacije (za određene pravne akte) u elektroničkom obliku, te ii. uspostavlja okvir certificiranih platformi za eFTI i pružatelje eFTI usluga (za tijela za ocjenjivanje sukladnosti).

Izvjestiteljica pozdravlja ovaj Prijedlog Komisije. Ovaj je Prijedlog već odavno trebalo donijeti s obzirom na to da sektor znatno zaostaje u digitalizaciji u usporedbi s ostatkom gospodarstva. Prema procjeni učinka, gotovo 99 % sveukupnog prekograničnog prijevoza u EU-u barem u jednoj od faza i dalje uključuje dokumente u papirnatom obliku. Europski parlament nekoliko je puta pozivao na jači poticaj prema prijevozu bez upotrebe papira i pozivao na pojednostavljen, neometan, transparentan, siguran i pouzdan prijenos informacija bez papira između poduzeća, potrošača i nadležnih tijela u tom sektoru.

Međutim, izvjestiteljica smatra da je područje primjene Prijedloga vrlo ograničeno i da bi ga se moglo dodatno ojačati. Obvezivanje nadležnih tijela da prihvate neke regulatorne informacije u elektroničkom obliku vjerojatno neće biti dovoljno da ozbiljno potakne prometni sektor na digitalizaciju. Stoga bi područje primjene Prijedloga trebalo proširiti kako bi se njime obuhvatile druge relevantne regulatorne informacije u području prijevoza (npr. dozvola Zajednice, tehnički pregled, kvalifikacije vozača) u cilju smanjenja daljnjeg administrativnog opterećenja. U pravilu bi sve buduće regulatorne informacije u vezi s prijevozom trebalo slati elektroničkim putem. Moglo bi se uspostaviti prijelazno razdoblje kako bi se brojnim malim i srednjim poduzećima u tom sektoru omogućilo vrijeme za prilagodbu. Nadalje, nadležna tijela ubuduće bi se trebala više služiti svim dostupnim digitalnim informacijama (uključujući relevantne informacije između poduzeća kao što su cestarine i ITS) kako bi se na pametniji način pratila usklađenost sa zakonodavstvom o prijevozu (kao što su kabotaža ili upućivanje). Naposljetku, ključno je steći i zadržati povjerenje subjekata u sigurnost i zaštitu sustava. Stoga predloženi sustav certificiranih platformi za eFTI i pružatelje eFTI usluga, uključujući pravilne standarde, specifikacije i pravila za pristup, ima veliku važnost. Uspostavu tog certifikacijskog sustava trebalo bi provesti prilično brzo i na temelju postojećih međunarodnih standarda, uz sudjelovanje svih relevantnih dionika, kako bi se ubrzo nakon toga mogao uvesti na tržište.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Elektroničke informacije o prijevozu tereta

Referentni dokumenti

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.1.2019

 

 

 

Datum usvajanja

29.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrey Novakov

Datum podnošenja

4.2.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 18. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti