Pranešimas - A8-0060/2019Pranešimas
A8-0060/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos

4.2.2019 - (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėja: Claudia Schmidt


Procedūra : 2018/0140(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0060/2019
Pateikti tekstai :
A8-0060/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0279),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0191/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į ... Europos regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0060/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  krovinių vežimo ir logistikos efektyvumas nepaprastai svarbus Sąjungos ekonomikos konkurencingumui, vidaus rinkos veikimui bei visų Sąjungos regionų socialinei ir ekonominei sanglaudai;

(1)  krovinių vežimo ir logistikos efektyvumas nepaprastai svarbus Sąjungos ekonomikos augimui ir konkurencingumui, vidaus rinkos veikimui bei visų Sąjungos regionų socialinei ir ekonominei sanglaudai;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  šio reglamento tikslas – sumažinti valdžios institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų transporto informacijos tvarkymo išlaidas, pagerinti institucijų galimybes užtikrinti vykdymą ir skatinti krovinių transporto ir logistikos skaitmeninimą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  vykstant prekių judėjimui įmonės tarpusavyje ir su valdžios institucijomis keičiasi dideliu kiekiu informacijos – ja vis dar keičiamasi teikiant popierinius dokumentus. Dėl popierinių dokumentų naudojimo logistikos veiklos vykdytojai patiria didelę administracinę naštą;

(2)  vykstant prekių judėjimui įmonės tarpusavyje ir su valdžios institucijomis keičiasi dideliu kiekiu informacijos – ja vis dar keičiamasi teikiant popierinius dokumentus. Dėl popierinių dokumentų naudojimo logistikos veiklos vykdytojai ir susijusios pramonės šakos (pavyzdžiui, prekyba ir gamyba), visų pirma, MVĮ, patiria didelę administracinę naštą ir papildomas išlaidas, pavyzdžiui, neigiamą poveikį aplinkai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  veiksmingas ir efektyvus taisyklių vykdymo užtikrinimas yra būtina sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje sąlyga. Nepaprastai svarbu toliau skaitmeninti vykdymo užtikrinimo priemones, kad būtų sudarytos galimybės naudoti vykdymo užtikrinimo pajėgumus, sumažinta tarptautiniams vežėjams, visų pirma MVĮ, tenkanti nereikalinga administracinė našta, labiau atsižvelgta į didelės rizikos vežėjus ir nustatyta nesąžininga praktika. Siekiant šio skaitmeninio, pažangaus vykdymo užtikrinimo būtina, kad visa susijusi informacija taptų bepopierė ir kompetentingoms institucijoms būtų teikiama elektroniniu būdu. Todėl ateityje elektroninių transporto dokumentų naudojimas turėtų tapti taisykle. Be to, siekiant, kad vykdymą užtikrinantys pareigūnai, įskaitant tuos, kurie atlieka patikrinimus keliuose, turėtų aiškų ir išsamų bendrą supratimą apie tikrinamus vežėjus, jiems reikia suteikti tiesioginę ir tikralaikę prieigą prie visos susijusios informacijos, kad jie galėtų greičiau ir veiksmingiau nustatyti pažeidimus ir anomalijas;

Pagrindimas

Transporto sektorius smarkiai atsilieka krovinių vežimo informacijos skaitmeninimo srityje. Tai mažina sektoriaus ir tiekimo grandinės veiksmingumą ir trukdo kompetentingoms institucijoms veiksmingai ir efektyviai užtikrinti taisyklių vykdymą. Todėl ateityje elektroninių dokumentų naudojimas turėtų tapti taisykle. Tai sudarys galimybes naudoti vykdymo užtikrinimo pajėgumus, sumažins tarptautiniams vežėjams, visų pirma MVĮ, tenkančią nereikalingą administracinę naštą, padės tiksliau nustatyti didelės rizikos vežėjus ir nesąžiningą praktiką.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  nėra nustatyta Sąjungos lygmeniu taikytinos vienodos teisinės sistemos, pagal kurią valdžios institucijų būtų reikalaujama priimti elektroniniu būdu teikiamą atitinkamą krovinių vežimo informaciją, kurią pagal teisės aktus reikalaujama teikti, ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl naudojant esamas elektronines priemones nedaroma pažangos paprastinant esamas procedūras ir didinant efektyvumą. Tai, kad valdžios institucijos nepriima elektroniniu būdu teikiamos informacijos, ne tik turi įtakos jų ryšių su veiklos vykdytojais efektyvumui, bet ir netiesiogiai trukdo Sąjungoje įmonėms sukurti paprastesnes elektronines ryšių palaikymo priemones įmonėms tarpusavyje keistis informacija;

(3)  nėra nustatyta Sąjungos lygmeniu taikytinos vienodos teisinės sistemos, pagal kurią valdžios institucijų būtų reikalaujama priimti elektroniniu būdu teikiamą atitinkamą krovinių vežimo informaciją, kurią pagal teisės aktus reikalaujama teikti, ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl naudojant esamas elektronines priemones nedaroma pažangos paprastinant esamas procedūras ir didinant efektyvumą. Tai, kad valdžios institucijos nepriima elektroniniu būdu teikiamos informacijos, ne tik turi įtakos jų ryšių su veiklos vykdytojais efektyvumui, bet ir netiesiogiai trukdo Sąjungoje įmonėms sukurti paprastesnes elektronines ryšių palaikymo priemones įmonėms tarpusavyje keistis informacija ir padidins administravimo išlaidas, ypač MVĮ;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kai kurių sričių Sąjungos teisės aktais, susijusiais su vežimu, reikalaujama, kad kompetentingos institucijos priimtų suskaitmenintą informaciją, tačiau šie reikalavimai nustatyti ne visuose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Turėtų būti užtikrinta galimybė visoje Sąjungos teritorijoje ir bet kuriuo atitinkamu Sąjungoje vykdomos vežimo veiklos etapu naudotis elektroninėmis priemonėmis teikiant institucijoms reglamentavimo informaciją apie krovinių vežimą. Be to, ši galimybė turėtų būti taikoma teikiant visą su visų rūšių vežimu susijusią reglamentavimo informaciją;

(4)  kai kurių sričių Sąjungos teisės aktais, susijusiais su vežimu, reikalaujama, kad kompetentingos institucijos priimtų suskaitmenintą informaciją, tačiau šie reikalavimai nustatyti ne visuose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir užtikrinti veiksmingesnę kontrolę ir reagavimą į pažeidimus, visada turėtų būti užtikrinta galimybė visoje Sąjungos teritorijoje ir bet kuriuo atitinkamu Sąjungoje vykdomos vežimo veiklos etapu naudotis elektroninėmis priemonėmis teikiant institucijoms reglamentavimo informaciją apie krovinių vežimą. Be to, ši galimybė turėtų būti taikoma teikiant visą su visų rūšių vežimu susijusią reglamentavimo informaciją. Valstybės narės paprastai turėtų pripažinti elektroninius transporto dokumentus ir nedelsdamos ratifikuoti bei taikyti e-CMR protokolą. Todėl valdžios institucijos turėtų elektroniniu būdu bendrauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais, kiek tai susiję su reglamentavimo informacija, ir užtikrinti, kad jų duomenys būtų prieinami skaitmeniniu būdu, laikantis taikytinos teisės;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekiant sumažinti administracinę naštą ir sudaryti galimybes naudoti nepakankamus vykdymo užtikrinimo pajėgumus, turėtų būti reikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai elektroniniu būdu teiktų reglamentavimo informaciją valstybių narių kompetentingoms institucijoms, o valstybių narių kompetentingos institucijos elektroniniu būdu bendrautų su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais apie reglamentavimo informacijos teikimą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  kadangi šis reglamentas skirtas tik informacijos teikimui (konkrečiai – elektroninėmis priemonėmis) palengvinti, juo neturėtų būti daroma poveikio Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatoms, kuriomis nustatomas reglamentavimo informacijos turinys, ir visų pirma neturėtų būti įvedama jokių papildomų reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją. Nors šiuo reglamentu siekiama elektroninėmis priemonėmis, o ne naudojant popierinius dokumentus, užtikrinti reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją laikymąsi, jis neturėtų niekaip kitaip paveikti susijusių Sąjungos nuostatų dėl reikalavimų, susijusių su dokumentais, kurie turėtų būti naudojami atitinkamai informacijai struktūriškai teikti. Lygiai taip pat šis reglamentas neturėtų paveikti Sąjungos teisės aktų dėl atliekų vežimo nuostatų, kuriomis nustatomi vežimo procedūriniai reikalavimai. Šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nedarant poveikio nuostatoms dėl ataskaitų teikimo, nustatytoms Reglamente (ES) Nr. 952/2013 arba laikantis jo sąlygų priimtuose įgyvendinimo arba deleguotuosiuose aktuose;

(6)  kadangi šis reglamentas skirtas tik informacijos teikimui (konkrečiai – elektroninėmis priemonėmis) tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir administravimo įstaigų palengvinti ir skatinti, juo neturėtų būti daroma poveikio Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatoms, kuriomis nustatomas reglamentavimo informacijos turinys, ir visų pirma neturėtų būti įvedama jokių papildomų reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją. Kadangi šiuo reglamentu siekiama elektroninėmis priemonėmis, o ne naudojant popierinius dokumentus, užtikrinti reikalavimų pateikti reglamentavimo informaciją laikymąsi, juo turėtų būti sudaryta galimybė plėtoti Europos platformas siekiant keistis ir lengvai dalyti informacija. Jis neturėtų niekaip kitaip paveikti susijusių Sąjungos nuostatų dėl reikalavimų, susijusių su dokumentais, kurie turėtų būti naudojami atitinkamai informacijai struktūriškai teikti. Lygiai taip pat šis reglamentas neturėtų paveikti Sąjungos teisės aktų dėl atliekų vežimo nuostatų, kuriomis nustatomi vežimo procedūriniai reikalavimai. Šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nedarant poveikio nuostatoms dėl ataskaitų teikimo, nustatytoms Reglamente (ES) Nr. 952/2013 arba laikantis jo sąlygų priimtuose įgyvendinimo arba deleguotuosiuose aktuose; Vis dėlto, Komisija turėtų įvertinti, ar nuostatos dėl reglamentavimo informacijos reikalavimų, susijusių su prekių vežimu Sąjungos teritorijoje, turinio turi būti pritaikytos, siekiant pagerinti kompetentingų institucijų vykdymo užtikrinimo gebėjimus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  nustatant šias specifikacijas turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į atitinkamas keitimosi duomenimis specifikacijas, nustatytas Sąjungos teisės aktuose bei susijusiuose Europos ir tarptautiniuose su įvairiarūšiu vežimu susijusių duomenų mainų standartuose, taip pat į principus ir rekomendacijas, pateiktus komunikate „Europos sąveikumo sistema“27, kuriame nustatytas požiūris į Europos skaitmeninių viešųjų paslaugų, dėl kurių valstybės narės bendrai susitarė, teikimą. Reikėtų tinkamai pasirūpinti, kad šios specifikacijos būtų neutralios technologijų požiūriu ir atviros naujoviškoms technologijoms;

(9)  nustatant šias specifikacijas turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į atitinkamas keitimosi duomenimis specifikacijas, nustatytas susijusiuose Sąjungos teisės aktuose bei susijusiuose Europos ir tarptautiniuose su įvairiarūšiu vežimu susijusių duomenų mainų standartuose, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Taip pat reikėtų atsižvelgti į ekonominės veiklos vykdytojų padarytas investicijas, taigi į jau esamus konkrečius duomenų modelius, ir į principus ir rekomendacijas, pateiktus komunikate „Europos sąveikumo sistema“27, kuriame nustatytas požiūris į Europos skaitmeninių viešųjų paslaugų, dėl kurių valstybės narės bendrai susitarė, teikimą. Be to, kuriant ir rengiant tas specifikacijas svarbu, kad visos susijusios suinteresuotosios šalys tinkamai dalyvautų. Reikėtų tinkamai pasirūpinti, kad šios specifikacijos būtų neutralios technologijų požiūriu ir atviros naujoviškoms technologijoms;

__________________

__________________

27 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikumo sistema. Įgyvendinimo strategija“ (COM(2017) 134).

27 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikumo sistema. Įgyvendinimo strategija“ (COM(2017) 134).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekdamos didinti valstybių narių institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų pasitikėjimą tuo, kad eFTI platformos ir eFTI paslaugų teikėjai atitinka tuos reikalavimus, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų įdiegti sertifikavimo sistemą, grindžiamą akreditavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/200828;

(11)  siekdamos didinti valstybių narių institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų pasitikėjimą tuo, kad eFTI platformos ir eFTI paslaugų teikėjai atitinka tuos reikalavimus, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų įdiegti sertifikavimo sistemą, grindžiamą akreditavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/200828. Dėl palyginti ilgo įgyvendinimo laikotarpio Komisija turėtų įvertinti, ar tokios technologijos, kaip blokų grandinės technologija, galėtų užtikrinti panašų į sertifikavimo sistemos rezultatą, kartu iš esmės sumažindamos ekonominės veiklos vykdytojų ir valstybių narių išlaidas;

__________________

__________________

28 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

28 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kad būtų užtikrintos vienodos įpareigojimo priimti pagal šį reglamentą elektroniniu formatu teikiamą reglamentavimo informaciją įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201129;

Išbraukta.

__________________

 

29 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pagrindimas

Pasiūlyme numatyta daug klausimų, kurie turi būti nustatyti įgyvendinimo aktais. Šie klausimai apima prieigos ir duomenų tvarkymo taisykles, skirtas kompetentingoms institucijoms, ir funkcinius reikalavimus, taikomus eFTI platformoms bei paslaugų teikėjams. Kadangi tai bendro taikymo klausimai ir jais siekiama papildyti tam tikras neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, jie visi turėtų būti nustatyti deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  visų pirma įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti siekiant nustatyti reikalavimams pateikti reglamentavimo informaciją, įeinantiems į šio reglamento taikymo sritį, vykdyti skirtą bendrą duomenų rinkinį ir jo sudedamąsias dalis, taip pat bendras procedūras ir išsamias taisykles dėl kompetentingų institucijų teisės gauti ir tvarkyti šią informaciją (jei atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai ją teikia elektroninėmis priemonėmis), įskaitant išsamias taisykles ir technines specifikacijas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pasiūlyme numatyta daug klausimų, kurie turi būti nustatyti įgyvendinimo aktais. Šie klausimai apima prieigos ir duomenų tvarkymo taisykles, skirtas kompetentingoms institucijoms, ir funkcinius reikalavimus, taikomus eFTI platformoms bei paslaugų teikėjams. Kadangi tai bendro taikymo klausimai ir jais siekiama papildyti tam tikras neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, jie visi turėtų būti nustatyti deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  be to, įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti siekiant nustatyti išsamias eFTI platformoms ir eFTI paslaugų teikėjams taikytinų reikalavimų įgyvendinimo taisykles;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pasiūlyme numatyta daug klausimų, kurie turi būti nustatyti įgyvendinimo aktais. Šie klausimai apima prieigos ir duomenų tvarkymo taisykles, skirtas kompetentingoms institucijoms, ir funkcinius reikalavimus, taikomus eFTI platformoms bei paslaugų teikėjams. Kadangi tai bendro taikymo klausimai ir jais siekiama papildyti tam tikras neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, jie visi turėtų būti nustatyti deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamosios dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-  siekiant nustatyti bendras procedūras, technines specifikacijas ir išsamias taisykles, skirtas kompetentingoms institucijoms, kai jos turi prieigą prie atitinkamų informacijos reikalavimų, kuriems taikomas šis reglamentas, ir juos tvarko, taip pat išsamias eFTI platformoms ir eFTI paslaugų teikėjams taikomų reikalavimų įgyvendinimo taisykles;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  Komisija turėtų nedelsdama pradėti rengti reikalingus deleguotuosius aktus, kad išvengtų tolesnio vėlavimo ir užtikrintų, jog ekonominės veiklos vykdytojai ir valstybės narės turėtų pakankamai laiko pasirengti;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu nustatoma reglamentavimo informacijos, susijusios su prekių vežimu Sąjungos teritorijoje, teikimo elektroninėmis ryšių palaikymo priemonėmis teisinė sistema. Šiuo tikslu šiame reglamente:

1.  Šiuo reglamentu nustatoma reglamentavimo informacijos, susijusios su prekių vežimu Sąjungos teritorijoje, įskaitant sąveikumą, teikimo elektroninėmis ryšių palaikymo priemonėmis teisinė sistema. Šiuo tikslu šiame reglamente:

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatomos sąlygos, pagal kurias valstybių narių kompetentingos institucijos privalo priimti atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų elektroninėmis priemonėmis teikiamą reglamentavimo informaciją;

a)  nustatomos sąlygos, pagal kurias valstybių narių kompetentingos institucijos privalo priimti atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų elektroninėmis priemonėmis pateiktą reglamentavimo informaciją;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  nustatomos sąlygos, pagal kurias reikalaujama, kad atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai elektroniniu būdu teiktų valstybių narių kompetentingoms institucijoms reglamentavimo informaciją;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  nustatomos sąlygos, pagal kurias reikalaujama, kad valstybių narių kompetentingos institucijos elektroniniu būdu bendrautų su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais apie reglamentavimo informacijos teikimą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas reikalavimams pateikti reglamentavimo informaciją, pagal Sutarties trečiosios dalies VI antraštinę dalį nustatytiems Sąjungos teisės aktuose, kuriais nustatomos prekių vežimo Sąjungos teritorijoje sąlygos arba atliekų vežimo sąlygos. Kalbant apie atliekų vežimą, šis reglamentas netaikomas muitinės įstaigų atliekamiems patikrinimams, numatytiems galiojančiose Sąjungos nuostatose. Sąjungos teisės aktai, kuriems taikomas šis reglamentas, ir atitinkami reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją išvardyti I priedo A dalyje.

Šis reglamentas taikomas reikalavimams pateikti reglamentavimo informaciją, pagal Sutarties trečiosios dalies VI antraštinę dalį nustatytiems Sąjungos teisės aktuose, kuriais nustatomos prekių vežimo Sąjungos teritorijoje sąlygos arba atliekų vežimo sąlygos, ir Sąjungoje taikomose tarptautinėse konvencijose nurodytiems reikalavimams pateikti reglamentavimo informaciją dėl prekių vežimo. Kalbant apie atliekų vežimą, šis reglamentas netaikomas muitinės įstaigų atliekamiems patikrinimams, numatytiems galiojančiose Sąjungos nuostatose. Sąjungos teisės aktai, kuriems taikomas šis reglamentas, ir atitinkami reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją išvardyti I priedo A dalyje.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įtraukti nuorodas į kitus Sąjungos teisės aktus, kuriais reglamentuojamas prekių vežimas ir kuriais nustatomi reglamentavimo informacijos reikalavimai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  įtraukti nuorodas į Sąjungoje taikomas tarptautines konvencijas, kuriose nustatomi reikalavimai pateikti reglamentavimo informaciją, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su prekių vežimu.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4  Reikalavimai atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai reglamentavimo informaciją teikia elektroninėmis priemonėmis, jie tai daro naudodami duomenis, sutvarkytus sertifikuotoje eFTI platformoje, ir, jei taikoma, sertifikuoto eFTI paslaugų teikėjo. Reglamentavimo informacija teikiama kompiuterio skaitomu formatu ir, kompetentingai institucijai paprašius, žmogaus skaitomu formatu.

Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai reglamentavimo informaciją teikia elektroninėmis priemonėmis. Jie tai daro naudodami duomenis, sutvarkytus sertifikuotoje eFTI platformoje, pagal 8 straipsnį ir, jei taikoma, sertifikuoto eFTI paslaugų teikėjo, pagal 9 straipsnį. Reglamentavimo informacija teikiama kompiuterio skaitomu formatu ir, kompetentingai institucijai paprašius, žmogaus skaitomu formatu.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija kompiuterio skaitomu formatu teikiama naudojantis patvirtinto autentiškumo, saugiu eFTI platformos ryšiu su duomenų šaltiniu. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai perduoda interneto svetainės, per kurią galima naudotis informacija, adresą, kartu su visais kitais elementais, kurie reikalingi, kad kompetentinga institucija galėtų vienareikšmiškai identifikuoti reglamentavimo informaciją.

Informacija kompiuterio skaitomu formatu teikiama naudojantis patvirtinto autentiškumo, sąveikiu ir saugiu eFTI platformos ryšiu su duomenų šaltiniu. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai perduoda interneto svetainės, per kurią galima naudotis informacija, adresą, kartu su visais kitais elementais, kurie reikalingi, kad kompetentinga institucija galėtų vienareikšmiškai identifikuoti reglamentavimo informaciją.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacijos priėmimas kompetentingose institucijose

Reglamentavimo informacijos priėmimas ir teikimas kompetentingose institucijose

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybių narių kompetentingos institucijos elektroniniu būdu bendrauja su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais atitinkamos reglamentavimo informacijos klausimais.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nustato:

Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti:

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  bendras procedūras ir išsamias taisykles, skirtas bet kurio fizinio arba juridinio asmens, kuris daro teisiškai privalomus toliau nurodytus pareiškimus, tapatybei nustatyti.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal Sąjungoje taikomas tarptautines konvencijas nustatytais esamais, standartizuotais duomenų modeliais ir duomenų rinkiniais remiamasi apibrėžiant šiuos bendrus eFTI duomenis, procedūras ir prieigos taisykles.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Reglamentavimo informacijai tvarkyti naudojamos eFTI platformos turi funkcijas, kuriomis užtikrinama, kad:

1.  eFTI platformoms taikomi bendrieji technologinio neutralumo ir sąveikumo principai. Reglamentavimo informacijai tvarkyti naudojamos eFTI platformos turi funkcijas, kuriomis užtikrinama, kad:

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  asmens duomenis būtų galima tvarkyti pagal Reglamentą (ES) 2016/679;

a)  asmens duomenis reikia tvarkyti pagal Reglamentą (ES) 2016/679;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  komercinius duomenis būtų galima tvarkyti pagal 6 straipsnį;

b)  komercinius duomenis reikia tvarkyti pagal 6 straipsnį;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  eFTI platformos ir juose esantys duomenys būtų sąveikūs;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  būtų galima sukurti unikalų elektroninį nustatytos tapatybės ryšį tarp tvarkomų duomenų ir apibrėžto krovinio, su kuriuo susiję tie duomenys, fizinio vežimo nuo kilmės vietos iki paskirties vietos laikantis bendroje vežimo sutartyje nustatytų sąlygų, neatsižvelgiant į konteinerių, pakuočių ar vienetų kiekį ar skaičių;

c)  būtų galima sukurti unikalų elektroninį nustatytos tapatybės ryšį tarp tvarkomų duomenų ir apibrėžto krovinio, su kuriuo susiję tie duomenys, fizinio vežimo nuo kilmės vietos iki paskirties vietos laikantis bendroje vežimo sutartyje arba važtaraštyje nustatytų sąlygų;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  kompetentingos institucijos turėtų tiesioginę prieigą prie visos susijusios informacijos, kaip numatyta nacionalinės arba Sąjungos teisės aktuose, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas prekių vežimas, atitiktį Sutarties trečiosios dalies VI antraštinei daliai;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  tvarkomi duomenų elementai atitiktų bendrą eFTI duomenų rinkinį ir jo sudedamąsias dalis ir kad būtų galima juos tvarkyti bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba.

h)  tvarkomi duomenų elementai atitiktų bendrą eFTI duomenų rinkinį ir jo sudedamąsias dalis ir kad būtų galima juos tvarkyti bet kuria oficialiąja Sąjungos arba viena iš oficialių valstybės narės kalbų.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Turi būti taikomas standartizuotas eFTI formatas, kuris apima visus 1 priedo A dalyje išvardytus reglamentavimo informacijos reikalavimus ir visus 1 priedo B dalyje išvardytus reglamentavimo informacijos reikalavimus pagal valstybių narių nurodytą atskirą, specialiai tam skirtą, eFTI formato skirsnį;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles dėl 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti išsamias taisykles dėl 1 dalyje nustatytų reikalavimų.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  duomenys būtų sąveikūs;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  duomenis būtų galima laikyti ir kad jie būtų prieinami tam tikrą laikotarpį atsižvelgiant į atitinkamus reikalavimus pateikti reglamentavimo informaciją;

b)  duomenis būtų galima laikyti ir kad jie būtų prieinami ketverius metus, atsižvelgiant į atitinkamus reikalavimus pateikti reglamentavimo informaciją;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  institucijos turėtų tiesioginę prieigą prie reglamentavimo informacijos, susijusios su krovinio vežimu ir tvarkomos naudojantis jų eFTI platformomis, jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas suteikia institucijoms šią prieigą;

c)  kompetentingos institucijos turėtų tiesioginę prieigą prie reglamentavimo informacijos, susijusios su krovinio vežimu ir tvarkomos naudojantis jų eFTI platformomis, jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas suteikia kompetentingoms institucijoms šią prieigą;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles dėl 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti išsamias taisykles dėl 1 dalyje nustatytų reikalavimų.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės turi parengusios atnaujintą akredituotų atitikties vertinimo įstaigų, taip pat tų įstaigų pagal 11 ir 12 straipsnius sertifikuotų eFTI platformų ir eFTI paslaugų teikėjų sąrašus. Jos šį sąrašą viešai skelbia oficialioje vyriausybės interneto svetainėje. Sąrašas nuolat atnaujinamas – kasmet ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

3.  Valstybės narės turi parengusios atnaujintą akredituotų atitikties vertinimo įstaigų, taip pat tų įstaigų pagal 11 ir 12 straipsnius sertifikuotų eFTI platformų ir eFTI paslaugų teikėjų sąrašus. Jos šį sąrašą viešai skelbia oficialioje vyriausybės interneto svetainėje. Sąrašas nedelsiant atnaujinamas kiekvieną kartą, kai pasikeičia jame nurodyta informacija, – kasmet ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės kasmet iki kovo 31 d. pateikia Komisijai 3 dalyje nurodytus sąrašus ir interneto svetainės, kurioje šie sąrašai paskelbti, adresą. Komisija savo oficialioje interneto svetainėje paskelbia nuorodą į šias interneto svetaines.

4.  Valstybės narės kasmet iki gegužės 31 d. pateikia Komisijai 3 dalyje nurodytus sąrašus ir interneto svetainės, kurioje šie sąrašai paskelbti, adresą. Komisija savo oficialioje interneto svetainėje paskelbia nuorodą į šias interneto svetaines.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Sertifikavimas atliekamas nepriklausomai, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų. Užtikrinama, kad būtų laikomasi Sąjungoje taikomose tarptautinėse konvencijose, nustatytų standartizuotų platformų reikalavimų.

Pagrindimas

Norint užtikrinti atitiktį eCMR protokolui, duomenų saugumui ir eFTI duomenų rinkinio sąveikumui, reikalaujama, kad sprendimai ir platformos būtų sertifikuoti. Sertifikavimas turėtų būti nepriklausomas, o šalys neturėtų teikti pirmenybės savo sprendimų teikėjams. Sertifikavimo sąlygos turi būti iš anksto nustatytos ir įprastai taikomos visoje ES. Reikia aiškiai apibrėžti „leidžiamų ir (arba) patvirtintų“ pasirašymo procedūrų ir saugumo standartų skirtumus, taip pat aiškiai apibrėžti „duomenų“ apsaugą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Esamos IT sistemos, kurias transporto sektoriuje šiuo metu naudoja ekonominės veiklos vykdytojai, teikdami reglamentavimo informaciją, ir kurios atitinka 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus funkcinius reikalavimus, patvirtinamos kaip elektroninių ryšių platformos.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  2 straipsnyje, 11 straipsnio 5 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai deleguojami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo diena].

2.  2 straipsnyje, 7 straipsnyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai deleguojami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo diena].

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnyje, 11 straipsnio 5 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnyje, 7 straipsnyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

4.  Deleguotieji aktai, priimti pagal 2 straipsnį, taikomi praėjus vieniems metams nuo jų įsigaliojimo.

Pagrindimas

Būsimais 1 priedo pakeitimais į reglamento taikymo sritį bus įtraukti nauji reguliavimo reikalavimai. Siekiant teisinio tikrumo ir kad abi institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko atsižvelgti į naujus reikalavimus, rekomenduojama, prieš taikant iš dalies pakeistas priedo versijas, numatyti vienerių metų pereinamąjį laikotarpį.Siekiant veiksmingai įvertinti kiekvieno pakeitimo išlaidas ir naudą, rengiant deleguotuosius aktus rekomenduojama konsultuotis su sektoriaus atstovais.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija užtikrina, kad vykdys konsultacijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir jų atstovaujamosiomis įstaigomis atitinkamuose forumuose, t. y. per ekspertų grupę, įsteigtą 2018 m. rugsėjo 13 d. Komisijos sprendimu C(2018) 5921 galutinis („Skaitmeninio transporto ir logistikos forumas“).

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

Pagrindimas

Pasiūlyme numatyta daug klausimų, kurie turi būti nustatyti įgyvendinimo aktais. Šie klausimai apima prieigos prie duomenų ir jų tvarkymo taisykles, skirtas kompetentingoms institucijoms, ir funkcinius reikalavimus, taikomus eFTI platformoms bei paslaugų teikėjams. Kadangi tai bendro taikymo klausimai ir jais siekiama papildyti tam tikras neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, jie visi turėtų būti nustatyti deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne anksčiau kaip [praėjus 5 metams nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių nustatytų faktų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

1.  Ne vėliau kaip ... [praėjus trejiems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių nustatytų faktų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Šiame vertinime visų pirma nagrinėjama galimybė išplėsti šio reglamento taikymo sritį, į ją įtraukiant tam tikrą įmonių tarpusavio informaciją, kuri būtina siekiant įrodyti, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių prekių vežimą, reikalavimų pagal Sutarties trečiosios dalies VI antraštinę dalį.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo [Leidinių biurui: įrašyti datą, kuri yra ketveri metai nuo įsigaliojimo].

Jis taikomas nuo [Leidinių biurui: įrašyti datą, kuri yra treji metai nuo įsigaliojimo].

  • [1]  OL C (dar nepaskelbta OL).
  • [2]  OL C (dar nepaskelbta OL).

AIŠKINAMOJI DALIS

Transporto sektorius vis dar atsilieka skaitmeninių priemonių naudojimo srityje, palyginti su kitais mūsų visuomenės ir ekonomikos sektoriais. Didžiajai daliai ES krovinių vežimo operacijų vis dar reikia naudoti popierinius dokumentus, todėl tarptautinio maršruto sunkvežimio vairuotojas 2018 m. saloną vis dar turi vežiotis milžinišką kiekį dokumentų popierinių kopijų. Lėtas skaitmeninimo įsisavinimas lemia rinkos dalyvių transporto ir logistikos grandinėse neefektyvumą, visų pirma daugiarūšio ir tarpvalstybinio transporto srityse, o taip pat nereikalingą naštą aplinkai. Be to, nacionalinėms valdžios institucijoms sudėtingiau užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių, nes patikros turi būti atliekamos ten, kur yra popierinės kopijos. Atsižvelgiant į tai, kad remiantis prognozėmis iki 2050 m. bendras krovininio transporto skaičius išaugs daugiau nei 50 proc., lėtas skaitmeninimo įsisavinimas ateinančiais metais taps rimta problema.

Komisija nustatė dvi pagrindines lėto elektroninių transporto dokumentų įsisavinimo priežastis: kompetentingos institucijos nepakankamai pripažįsta elektroninių dokumentų teisinį lygiavertiškumą ir IT aplinka fragmentuota, nėra nusistovėjusios ir sąveikios sistemos su visuotinai taikomomis ir privalomomis taisyklėmis dėl elektroninių transporto dokumentų.

Komisijos pasiūlyme i) reikalaujama, kad kompetentingos institucijos elektroniniu būdu teikiamą priimtų reglamentavimo informaciją (tam tikrų teisės aktų) ir ii) sukuriama sertifikuotų eFTI platformų ir paslaugų teikėjų (pagal atitikties vertinimo įstaigas) sistema.

Pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui. Šis pasiūlymas yra gerokai uždelstas, atsižvelgiant į tai, kad, palyginti su kitomis ekonomikos sritimis, šis sektorius gerokai atsilieka skaitmeninimo srityje. Kalbant apie ES teritorijoje vykdomas tarpvalstybinio vežimo operacijas, beveik 99 proc. atvejų kuriuo nors etapu yra naudojami popieriniai dokumentai. Praeityje Europos Parlamentas kelis kartus ragino labiau skatinti bepopierį transportą ir primygtinai siūlė šiame sektoriuje įmonėms, klientams ir valdžios institucijoms užtikrinti paprastesnį, bepopierį, sklandų, skaidrų, saugų ir patikimą informacijos srautą.

Tačiau pranešėja mano, kad pasiūlymas yra gana ribotas ir galėtų būti toliau plečiamas. Reikalavimo, kad kompetentingos institucijos priimtų kai kurią elektroniniu būdu teikiamą reglamentavimo informaciją, turbūt nepakaks tam, kad transporto sektorius taptų bepopieriu. Todėl siekiant sumažinti papildomą administracinę naštą, reikėtų išplėsti pasiūlymo taikymo sritį ir į ją įtraukti kitą svarbią su transporto sritimi susijusią reglamentavimo informaciją (pvz., Bendrijos licenciją, techninę apžiūrą, vairuotojo kvalifikaciją). Ateityje visa su transportu susijusi reglamentavimo informacija turėtų būti siunčiama elektroniniu būdu. Galėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis leidžiant prisitaikyti dideliam ypač mažų MVĮ skaičiui šiame sektoriuje. Be to, kompetentingos institucijos ateityje turėtų aktyviau naudoti visą turimą skaitmeninę informaciją (įskaitant atitinkamą įmonių tarpusavio informaciją, pvz., kelių rinkliavų ir intelektinių transporto sistemų (ITS)), kad būtų išmintingiau kontroliuojama, kaip laikomasi transporto srities teisės aktų (pvz., kabotažo ar komandiravimo). Galiausiai labai svarbu įgyti ir išlaikyti operatorių pasitikėjimą sistemos saugumu ir saugumu. Todėl yra labai svarbi siūloma sertifikuotų eFTI platformų ir paslaugų teikėjų sistema, įskaitant teisingus standartus, specifikacijas ir prieigos taisykles. Ši sertifikavimo sistema turėtų būti sukurta greičiau, remiantis esamais tarptautiniais standartais ir dalyvaujant visiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, kad būtų galima greitai patenkinti rinkos poreikius.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elektroninė krovininio transporto informacija

Nuorodos

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

29.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

29.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrey Novakov

Pateikimo data

4.2.2019

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 20 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika