Procedūra : 2018/0140(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0060/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0060/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0139

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 259kWORD 90k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Claudia Schmidt

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0279),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0191/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0060/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Kravu pārvadājumu un loģistikas efektivitāte ir būtiska Savienības ekonomikas konkurētspējai, iekšējā tirgus darbībai un visu Savienības reģionu sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai.

(1)  Kravu pārvadājumu un loģistikas efektivitāte ir būtiska Savienības ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai, iekšējā tirgus darbībai un visu Savienības reģionu sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Šīs regulas mērķis ir samazināt pārvadājumu informācijas apstrādes starp iestādēm izmaksas un uzņēmējiem, uzlabot iestāžu īstenošanas spējas un atbalstīt kravas pārvadājumu un loģistikas digitalizāciju.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Preču aprite ir saistīta ar lielu daudzumu informācijas, kuras apmaiņa uzņēmumu starpā un starp uzņēmumiem un valsts iestādēm joprojām notiek papīra dokumentu formātā. Papīra dokumentu izmantošana rada būtisku administratīvo slogu loģistikas uzņēmumiem.

(2)  Preču aprite ir saistīta ar lielu daudzumu informācijas, kuras apmaiņa uzņēmumu starpā un starp uzņēmumiem un valsts iestādēm joprojām notiek papīra dokumentu formātā. Papīra dokumentu izmantošana rada būtisku administratīvo slogu un papildu izmaksas loģistikas uzņēmumiem un ar tiem saistītajiem uzņēmumiem (piemēram, tirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem), jo īpaši MVU, un negatīvi ietekmē vidi.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Efektīva un rezultatīva noteikumu izpilde ir priekšnoteikums godīgai konkurencei iekšējā tirgū. Ļoti svarīga ir izpildes procesa turpmāka digitalizācija, lai atbrīvotu izpildes spējas, samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu starptautiskajiem pārvadātājiem un jo īpaši MVU, labāk uzraudzītu augsta riska pārvadātājus un atklātu krāpniecisku praksi. Šāda digitāla jeb "vieda" izpilde nosaka nepieciešamību panākt, lai visa attiecīgā informācija tiktu sagatavota elektroniskā formātā un šādā formātā būtu arī pieejama kompetentajām iestādēm. Tādēļ elektronisko pārvadājumu dokumentu izmantošanai nākotnē būtu jākļūst par normu. Turklāt, lai tiesībaizsardzības amatpersonām, tostarp tām, kuras veic pārbaudes uz ceļa, nodrošinātu skaidru un pilnīgu priekšstatu par pārbaudāmajiem pārvadātājiem, minētajām amatpersonām jābūt tiešai reāllaika piekļuvei visai attiecīgajai informācijai, lai ātrāk un efektīvāk varētu konstatēt pārkāpumus un neatbilstības.

Pamatojums

Transporta nozarē pārvadājumu informācijas digitalizācija būtiski kavējas. Tas negatīvi ietekmē nozares efektivitāti un piegādes ķēdi, kā arī apgrūtina kompetento iestāžu darbu, lai panāktu noteikumu efektīvu un rezultatīvu izpildi. Tādēļ elektronisko dokumentu izmantošanai nākotnē būtu jākļūst par normu. Tādējādi tiks atbrīvotas izpildes spējas, samazināts nevajadzīgs administratīvais slogs pārvadātājiem un būs iespējams labāk uzraudzīt augsta riska pārvadātājus un atklāt krāpniecisku praksi.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Tāda vienota Savienības līmeņa tiesiskā regulējuma trūkums, kas noteiktu pienākumu valsts iestādēm elektroniski pieņemt attiecīgu kravu pārvadājumu informāciju, kura pieprasīta tiesību aktos, ir uzskatāms par galveno cēloni tam, ka nav bijis iespējams vienkāršot procesu un panākt lielāku efektivitāti, ko nodrošinātu pieejamie elektroniskie līdzekļi. Apstāklis, ka valsts iestādes nepieņem informāciju elektroniskā formātā, ne tikai apgrūtina saziņu starp šīm iestādēm un uzņēmumiem, bet netieši kavē arī vienkāršotas elektroniskas saziņas izveidi starp uzņēmumiem visā Savienībā.

(3)  Tāda vienota Savienības līmeņa tiesiskā regulējuma trūkums, kas noteiktu pienākumu valsts iestādēm elektroniski pieņemt attiecīgu kravu pārvadājumu informāciju, kura pieprasīta tiesību aktos, ir uzskatāms par galveno cēloni tam, ka nav bijis iespējams vienkāršot procesu un panākt lielāku efektivitāti, ko nodrošinātu pieejamie elektroniskie līdzekļi. Apstāklis, ka valsts iestādes nepieņem informāciju elektroniskā formātā, ne tikai apgrūtina saziņu starp šīm iestādēm un uzņēmumiem, bet netieši kavē arī vienkāršotas elektroniskas saziņas izveidi starp uzņēmumiem visā Savienībā un izraisīs administratīvo izmaksu palielināšanos, īpaši MVU.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Dažas Savienības transporta tiesību normas izvirza pienākumu kompetentajām iestādēm pieņemt digitalizētu informāciju, taču tas neattiecas uz visu attiecīgo Savienības tiesību sistēmu. Jārada iespēja izmantot elektroniskus līdzekļus, lai visā Savienības teritorijā iesniegtu iestādēm tiesību aktos noteikto informāciju par kravu pārvadājumiem un attiecībā uz visiem attiecīgajiem transporta operāciju posmiem, kas norit Savienības teritorijā. Turklāt šāda iespēja jāpiemēro attiecībā uz visu tiesību aktos noteikto informāciju visos transporta veidos.

(4)  Dažas Savienības transporta tiesību normas izvirza pienākumu kompetentajām iestādēm pieņemt digitalizētu informāciju, taču tas neattiecas uz visu attiecīgo Savienības tiesību sistēmu. Lai samazinātu administratīvo slogu un padarītu kontroles un pārkāpumu novēršanu efektīvākas, vienmēr jārada iespēja izmantot elektroniskus līdzekļus, lai visā Savienības teritorijā iesniegtu iestādēm tiesību aktos noteikto informāciju par kravu pārvadājumiem un attiecībā uz visiem attiecīgajiem transporta operāciju posmiem, kas norit Savienības teritorijā. Turklāt šāda iespēja jāpiemēro attiecībā uz visu tiesību aktos noteikto informāciju visos transporta veidos. Dalībvalstīm principā būtu jāakceptē elektroniski transporta dokumenti un bez kavēšanās jāratificē un jāpiemēro e-CMR protokols. Tādēļ iestādēm būtu elektroniski jāsazinās ar attiecīgajiem uzņēmējiem attiecībā uz normatīvo informāciju un jānodrošina, lai viņu pašu dati būtu pieejami digitāli saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Lai samazinātu administratīvo slogu un atbrīvotu izpildes spējas, kas pašlaik ir nepietiekamas, no uzņēmējiem būtu jāpieprasa elektroniski sniegt normatīvo informāciju dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu elektroniski jāsazinās ar attiecīgajiem uzņēmējiem par normatīvās informācijas sniegšanu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tā kā šīs regulas nolūks ir tikai atvieglot informācijas iesniegšanu, jo īpaši elektroniskā veidā, tā nedrīkst ietekmēt Savienības vai valstu tiesību normas, kas paredz tiesību aktos noteiktās informācijas saturu, jo īpaši tā nedrīkst izvirzīt nekādas prasības papildus tiesību aktos noteiktajām informācijas prasībām. Lai gan šīs regulas nolūks ir nodrošināt atbilstību normatīvajām informācijas prasībām, izmantojot elektroniskos līdzekļus, nevis papīra dokumentus, tā nedrīkst citādi ietekmēt attiecīgos Savienības noteikumus par prasībām attiecībā uz dokumentiem, kas jāizmanto attiecīgās informācijas strukturēšanai. Šī regula neietekmē arī tos Savienības tiesību aktu noteikumus par atkritumu sūtījumiem, kuros ir procedūras prasības attiecībā uz sūtījumiem. Šī regula nedrīkst arī skart prasības par ziņošanas pienākumiem, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 952/2013 vai saskaņā ar to pieņemtajos īstenošanas vai deleģētajos aktos.

(6)  Tā kā šīs regulas nolūks ir tikai atvieglot un mudināt informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem un pārvaldes struktūrām, jo īpaši elektroniskā veidā, tā nedrīkst ietekmēt Savienības vai valstu tiesību normas, kas paredz tiesību aktos noteiktās informācijas saturu, jo īpaši tā nedrīkst izvirzīt nekādas prasības papildus tiesību aktos noteiktajām informācijas prasībām. Tā kā šīs regulas nolūks ir nodrošināt atbilstību normatīvajām informācijas prasībām, izmantojot elektroniskos līdzekļus, nevis papīra dokumentus, to pieņemot, būtu jāpadara iespējama Eiropas platformu izstrāde, lai apmainītos ar informāciju un šo informāciju vieglāk varētu sniegt. Tā nedrīkst citādi ietekmēt attiecīgos Savienības noteikumus par prasībām attiecībā uz dokumentiem, kas jāizmanto attiecīgās informācijas strukturēšanai. Šī regula neietekmē arī tos Savienības tiesību aktu noteikumus par atkritumu sūtījumiem, kuros ir procedūras prasības attiecībā uz sūtījumiem. Šī regula nedrīkst arī skart prasības par ziņošanas pienākumiem, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 952/2013 vai saskaņā ar to pieņemtajos īstenošanas vai deleģētajos aktos. Tomēr Komisijai būtu jāizvērtē, vai noteikumi par normatīvās informācijas prasību saturu attiecībā uz preču pārvadājumiem Savienības teritorijā ir jāpielāgo, lai uzlabotu kompetento iestāžu īstenošanas spējas.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Izstrādājot minētās specifikācijas, pienācīgi jāņem vērā attiecīgās datu apmaiņas specifikācijas, kas paredzētas attiecīgos Savienības tiesību aktos, kā arī attiecīgos ES un starptautiskajos standartos par multimodālu datu apmaiņu, un principi un ieteikumi, kuri sniegti Eiropas sadarbspējas satvarā27, kas paredz veidu, kā sniedzami digitālie Eiropas sabiedriskie pakalpojumi, par kuriem kopīgi vienojušās dalībvalstis. Pienācīgi jānodrošina arī tas, lai šīs specifikācijas paliktu tehnoloģiski neitrālas un atvērtas novatoriskām tehnoloģijām.

(9)  Izstrādājot minētās specifikācijas, pienācīgi jāņem vērā attiecīgās datu apmaiņas specifikācijas, kas paredzētas attiecīgos Savienības tiesību aktos, kā arī attiecīgos ES un starptautiskajos standartos par multimodālu datu apmaiņu, kā arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumi. Būtu jāņem vērā uzņēmēju veiktie ieguldījumi un tādēļ jau pastāvošie nozarei raksturīgie datu modeļi, kā arī principi un ieteikumi, kuri sniegti Eiropas sadarbspējas satvarā27, kas paredz veidu, kā sniedzami digitālie Eiropas sabiedriskie pakalpojumi, par kuriem kopīgi vienojušās dalībvalstis. Turklāt ir svarīgi, lai minēto specifikāciju izstrādē un sagatavošanā pienācīgi tiktu iesaistītas visas ieinteresētās personas. Pienācīgi jānodrošina arī tas, lai šīs specifikācijas paliktu tehnoloģiski neitrālas un atvērtas novatoriskām tehnoloģijām.

__________________

__________________

27 Eiropas sadarbspējas satvars — Īstenošanas stratēģija, Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai (COM(2017) 134).

27 Eiropas sadarbspējas satvars — Īstenošanas stratēģija, Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai (COM(2017) 134).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nostiprinātu dalībvalstu iestāžu un uzņēmēju uzticību eFTI platformu un eFTI pakalpojumu sniedzēju atbilstībai šīm prasībām, dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāizveido sertificēšanas sistēma, kuras pamatā būtu akreditācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/200828.

(11)  Lai nostiprinātu dalībvalstu iestāžu un uzņēmēju uzticību eFTI platformu un eFTI pakalpojumu sniedzēju atbilstībai šīm prasībām, dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāizveido sertificēšanas sistēma, kuras pamatā būtu akreditācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/200828. Salīdzinoši ilgā īstenošanas perioda dēļ Komisijai būtu jāizvērtē, vai tehnoloģijas, piemēram, blokķēžu tehnoloģija, varētu nodrošināt rezultātu, kas ir līdzīgs sertificēšanas sistēmas sniegtajiem rezultātiem, un vienlaikus būtiski samazināt izmaksas uzņēmējiem un dalībvalstīm.

__________________

__________________

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus, kas jāievēro, īstenojot pienākumu pieņemt tiesību aktos noteikto informāciju, kura iesniegta elektroniskā formātā saskaņā ar šo regulu, Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201129.

svītrots

__________________

 

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

 

Pamatojums

Priekšlikums ietver lielu skaitu jautājumu, kas jāreglamentē, pieņemot īstenošanas aktus. Cita starpā tie ir noteikumi par kompetento iestāžu piekļuvi informācijai un tās apstrādi un eFTI platformu un pakalpojumu sniedzēju funkcionālajām prasībām. Tā kā minētie jautājumi attiecas uz vispārīgu piemērošanu un to mērķis ir papildināt vairākus nebūtiskus tiesību akta elementus, tie būtu jāreglamentē, pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Proti, Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai izveidotu kopīgu datu kopumu un tā apakškopas saistībā ar attiecīgajām tiesību aktos noteiktajām informācijas prasībām, uz kurām attiecas šī regula, kā arī sīki izstrādātu kopīgas procedūras un noteikumus par kompetento iestāžu piekļuvi minētai informācijai un tās apstrādi, ja attiecīgie uzņēmēji iesniedz to elektroniski, tostarp sīki izstrādātus noteikumus un tehniskās specifikācijas.

svītrots

Pamatojums

Priekšlikums ietver lielu skaitu jautājumu, kas jāreglamentē, pieņemot īstenošanas aktus. Cita starpā tie ir noteikumi par kompetento iestāžu piekļuvi informācijai un tās apstrādi un eFTI platformu un pakalpojumu sniedzēju funkcionālajām prasībām. Tā kā minētie jautājumi attiecas uz vispārīgu piemērošanu un to mērķis ir papildināt vairākus nebūtiskus tiesību akta elementus, tie būtu jāreglamentē, pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras arī tādēļ, lai tā sīki izstrādātu noteikumus prasību īstenošanai attiecībā uz eFTI platformām un eFTI pakalpojumu sniedzējiem.

svītrots

Pamatojums

Priekšlikums ietver lielu skaitu jautājumu, kas jāreglamentē, pieņemot īstenošanas aktus. Cita starpā tie ir noteikumi par kompetento iestāžu piekļuvi informācijai un tās apstrādi un eFTI platformu un pakalpojumu sniedzēju funkcionālajām prasībām. Tā kā minētie jautājumi attiecas uz vispārīgu piemērošanu un to mērķis ir papildināt vairākus nebūtiskus tiesību akta elementus, tie būtu jāreglamentē, pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

15. apsvērums – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-  noteikt kopīgas procedūras, tehniskās specifikācijas un sīki izstrādātus noteikumus kompetentajām iestādēm saistībā ar piekļuvi attiecīgajai informācijai, uz ko attiecas šī regula, un tās apstrādi, kā arī sīki izstrādātus noteikumus par eFTI platformām un eFTI pakalpojumu sniedzējiem piemērojamo prasību izpildi;

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  Komisijai nekavējoties būtu jāsāk izstrādāt vajadzīgie deleģētie akti, lai izvairītos no turpmākas kavēšanas un lai nodrošinātu, ka uzņēmējiem un dalībvalstīm ir atvēlēts pietiekami ilgs sagatavošanās laiks.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šī regula izveido tiesisko regulējumu tiesību aktos noteiktās informācijas elektroniskai iesniegšanai saistībā ar preču pārvadāšanu Savienības teritorijā. Šajā saistībā regulā

1.  Šī regula izveido tiesisko regulējumu tiesību aktos noteiktās informācijas elektroniskai iesniegšanai saistībā ar preču pārvadāšanu Savienības teritorijā, tostarp tā savstarpējai izmantojamībai. Šajā saistībā regulā:

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir jāpieņem tiesību aktos noteiktā informācija, ja attiecīgie uzņēmēji to iesniedz elektroniski;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem attiecīgajiem uzņēmējiem elektroniski ir jāsniedz normatīva informācija dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir elektroniski jāsazinās ar attiecīgajiem uzņēmējiem attiecībā uz normatīvās informācijas sniegšanu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo regulu piemēro attiecībā uz tiesību aktos noteiktajām informācijas prasībām, kas izvirzītas Savienības tiesību aktos, ar kuriem paredz nosacījumus preču pārvadāšanai Savienības teritorijā saskaņā ar Līguma Trešās daļas VI sadaļu vai nosakot atkritumu pārvadāšanas nosacījumus. Attiecībā uz atkritumu sūtījumiem šo regulu nepiemēro muitas iestāžu kontrolēm, kā paredzēts piemērojamajos Savienības noteikumos. Savienības tiesību akti, uz kuriem attiecas šī regula un atbilstošās tiesību aktos noteiktās informācijas prasības ir uzskaitītas I pielikuma A daļā.

Šo regulu piemēro attiecībā uz tiesību aktos noteiktajām informācijas prasībām, kas izvirzītas Savienības tiesību aktos, ar kuriem paredz nosacījumus preču pārvadāšanai Savienības teritorijā saskaņā ar Līguma Trešās daļas VI sadaļu vai nosakot atkritumu pārvadāšanas nosacījumus un preču transporta normatīvās informācijas prasības, kuras ir noteiktas starptautiskajās konvencijās, kuras piemēro Savienībā. Attiecībā uz atkritumu sūtījumiem šo regulu nepiemēro muitas iestāžu kontrolēm, kā paredzēts piemērojamajos Savienības noteikumos. Savienības tiesību akti, uz kuriem attiecas šī regula un atbilstošās tiesību aktos noteiktās informācijas prasības ir uzskaitītas I pielikuma A daļā.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  iekļauj atsauces uz citiem Savienības tiesību aktiem, kas reglamentē preču pārvadāšanu un kuros ir paredzētas normatīvas informācijas prasības;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  iekļauj atsauces uz starptautiskām konvencijām, kuras ir piemērojamas Savienībā un kuras nosaka prasības attiecībā uz normatīvo informāciju tiešā vai netiešā saistībā ar preču pārvadājumiem.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4  Prasības attiecīgajiem uzņēmējiem

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja attiecīgie uzņēmēji iesniedz tiesību aktos noteikto informāciju elektroniski, tas jādara, pamatojoties uz datiem, kas apstrādāti sertificētā eFTI platformā un, ja attiecināms, to ir apstrādājis sertificēts eFTI pakalpojumu sniedzējs. Tiesību aktos noteikto informāciju iesniedz mašīnlasāmā formātā un pēc kompetentās iestādes pieprasījuma arī cilvēklasāmā formātā.

Attiecīgie uzņēmēji iesniedz tiesību aktos noteikto informāciju elektroniski. Tas jādara, pamatojoties uz datiem, kas apstrādāti sertificētā eFTI platformā saskaņā ar 8. pantu un, ja attiecināms, to ir apstrādājis sertificēts eFTI pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar 9. pantu. Tiesību aktos noteikto informāciju iesniedz mašīnlasāmā formātā un pēc kompetentās iestādes pieprasījuma arī cilvēklasāmā formātā.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informāciju mašīnlasāmā formātā iesniedz, izmantojot apliecinātu un drošu savienojumu ar eFTI platformas datu avotu. Attiecīgie uzņēmēji paziņo interneta adresi, izmantojot kuru šai informācijai var piekļūt, kā arī iesniedz jebkuru citu informāciju, kas vajadzīga, lai kompetentā iestāde varētu unikāli identificēt šo tiesību aktos noteikto informāciju.

Informāciju mašīnlasāmā formātā iesniedz, izmantojot apliecinātu, savstarpēji izmantojamu un drošu savienojumu ar eFTI platformas datu avotu. Attiecīgie uzņēmēji paziņo interneta adresi, izmantojot kuru šai informācijai var piekļūt, kā arī iesniedz jebkuru citu informāciju, kas vajadzīga, lai kompetentā iestāde varētu unikāli identificēt šo tiesību aktos noteikto informāciju.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pieņemšana kompetentajās iestādēs

Pieņemšana un normatīvās informācijas sniegšana kompetentajās iestādēs

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstu kompetentās iestādes elektroniski sazinās ar attiecīgajiem uzņēmējiem par tiesību aktos noteikto normatīvo informāciju.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka turpmāk minēto:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai noteiktu turpmāk minēto:

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  kopīgas procedūras un sīki izstrādātus noteikumus jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas izsniedz turpmāk minētos saistošos dokumentus, identitātes apstiprināšanai;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Spēkā esošos standartizētos datu modeļus un datu kopumus, kas ir identificēti Savienībā piemērojamajās starptautiskajās konvencijās, izmanto kā atsauces materiālu kopējo eFTI datu, procedūru un piekļuves noteikumu definēšanai.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiesību aktos noteiktās informācijas apstrādei izmantotajām eFTI platformām ir tādas funkcijas, kas nodrošina, ka

1.  Šo eFTI platformu darbību regulē vispārējie tehnoloģiskās neitralitātes, kā arī savstarpējās izmantojamības principi. Tiesību aktos noteiktās informācijas apstrādei izmantotajām eFTI platformām ir tādas funkcijas, kas nodrošina, ka

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  personas datus var apstrādāt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2016/679;

(a)  personas dati ir jāapstrādā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2016/679;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  komerciālos datus var apstrādāt saskaņā ar 6. pantu;

(b)  komerciālie dati ir jāapstrādā saskaņā ar 6. pantu;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  eFTI platformas un tajās ietvertie dati ir savstarpēji izmantojami;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ir iespējams izveidot unikālu elektronisku identifikācijas saiti starp apstrādātajiem datiem un tāda noteikta preču kopuma fizisko sūtījumu, ar ko šie dati ir saistīti, no izcelsmes vietas līdz galamērķim saskaņā ar vienota pārvadājumu līguma noteikumiem neatkarīgi no konteineru, iepakojumu vai gabalu daudzuma vai skaita;

(c)  ir iespējams izveidot unikālu elektronisku identifikācijas saiti starp apstrādātajiem datiem un tāda noteikta preču kopuma fizisko sūtījumu, ar ko šie dati ir saistīti, no izcelsmes vietas līdz galamērķim saskaņā ar vienota pārvadājumu līguma vai sūtījuma pavadzīmes noteikumiem;

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  kompetentajām iestādēm ir tūlītēja piekļuve visai attiecīgajai informācijai, ko paredz valsts vai Savienības tiesību akti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un atbilstību Savienības tiesību aktiem, kas reglamentē preču pārvadājumus saskaņā ar Līguma trešās daļas VI sadaļu;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  apstrādātie datu elementi atbilst kopīgajam eFTI datu kopumam un tā apakškopām un tos var apstrādāt jebkurā Savienības oficiālajā valodā.

(h)  apstrādātie datu elementi atbilst kopīgajam eFTI datu kopumam un tā apakškopām un tos var apstrādāt jebkurā Savienības oficiālajā valodā vai valodā, kas arī ir oficiāla attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    39

Proposal for a regulation

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Tiek noteikts standarta eFTI formāts, kura īpašā un atsevišķā iedaļā ietvertas visas dalībvalstu paredzētās un tiesību aktos noteiktās informācijas prasības, kas uzskaitītas 1. pielikuma A daļā, un visas tiesību aktos noteiktās informācijas prasības, kas uzskaitītas 1. pielikuma B daļā.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus par prasībām, kas minētas 1. punktā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus par prasībām, kas minētas 1. punktā.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  data is interoperable

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  dati tiek glabāti un ir pieejami noteiktu laikposmu, ievērojot attiecīgās tiesību aktos noteiktās informācijas prasības;

(b)  dati tiek glabāti un ir pieejami četrus gadus, ievērojot attiecīgās tiesību aktos noteiktās informācijas prasības;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  iestādēm ir tūlītēja piekļuve tādai tiesību aktos noteiktajai informācijai par kravu pārvadājumu darbību, kas tiek apstrādāta, izmantojot šo iestāžu eFTI platformas, ja attiecīgais uzņēmējs ir nodrošinājis iestādēm šādu piekļuvi;

(c)  iestādēm ir tūlītēja piekļuve tādai tiesību aktos noteiktajai informācijai par kravu pārvadājumu darbību, kas tiek apstrādāta, izmantojot šo iestāžu eFTI platformas, ja attiecīgais uzņēmējs ir nodrošinājis kompetentajām iestādēm šādu piekļuvi;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus par prasībām, kas minētas 1. punktā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus par prasībām, kas minētas 1. punktā.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis regulāri atjaunina akreditēto atbilstības novērtējuma struktūru sarakstu, kā arī sarakstu ar šo struktūru sertificētajām eFTI platformām un eFTI pakalpojumus sniedzējiem atbilstoši 11. un 12. pantam. Tās dara šo sarakstu publiski pieejamu oficiālajā valdības interneta vietnē. Šo sarakstu regulāri atjaunina ne vēlāk kā līdz katra gada 31. martam.

3.  Dalībvalstis regulāri atjaunina akreditēto atbilstības novērtējuma struktūru sarakstu, kā arī sarakstu ar šo struktūru sertificētajām eFTI platformām un eFTI pakalpojumus sniedzējiem atbilstoši 11. un 12. pantam. Tās dara šo sarakstu publiski pieejamu oficiālajā valdības interneta vietnē. Šo sarakstu nekavējoties atjaunina ikreiz, kad notiek izmaiņas tajā iekļautajā informācijā, un ne vēlāk kā līdz katra gada 31. maijam.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis līdz katra gada 31. martam iesniedz Komisijai 3. punktā minētos sarakstus, kā arī tīmekļa vietnes adresi, kur šie saraksti ir publicēti. Komisija savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē saiti uz šīm tīmekļa vietņu adresēm.

4.  Dalībvalstis līdz katra gada 31. maijam iesniedz Komisijai 3. punktā minētos sarakstus, kā arī tīmekļa vietnes adresi, kur šie saraksti ir publicēti. Komisija savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē saiti uz šīm tīmekļa vietņu adresēm.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Sertificēšanu veic neatkarīgi, lai izvairītos no konkurences izkropļojumiem. Ir jānodrošina atbilstība esošajām, standartizētajām platformām, kas ir noteiktas Savienībā piemērojamajās starptautiskajās konvencijās.

Pamatojums

Risinājumu un platformu sertificēšana ir vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību e-CMR protokolam, datu drošībai un eFTI datu kopuma savstarpējai izmantojamībai. Sertificēšanai būtu jābūt neatkarīgai un valstīm nevajadzētu dot priekšroku saviem risinājumu sniedzējiem. Ir iepriekš jādefinē sertificēšanas nosacījumi, lai tie būtu plaši piemērojami ES. Ir vajadzīga skaidra parakstīšanas procedūru un drošības standartu "atļauts/apstiprināts" variantu definīcija, kā arī skaidra "datu" aizsardzības definīcija.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

11. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Spēkā esošās IT sistēmas, ko transporta nozarē pašlaik izmanto uzņēmēji, lai sniegtu normatīvo informāciju, un kuras atbilst 8. panta 1. punktā noteiktajām funkcionālajām prasībām, tiek sertificētas kā elektroniskās platformas.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt 2. pantā, 11. panta 5. punktā un 12. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt 2. pantā, 7. pantā, 8. panta 2. punktā, 9. panta 2. punktā, 11. panta 5. punktā un 12. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena];

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. pantā, 11. panta 5. punktā un 12. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts minētajā lēmumā norādītais pilnvaru deleģējums. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai lēmumā norādītā vēlākā datumā. Tas neietekmē jau spēkā esošu deleģēto aktu spēkā esību.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. pantā, 7. pantā, 8. panta 2. punktā, 9. panta 2. punktā, 11. panta 5. punktā un 12. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts minētajā lēmumā norādītais pilnvaru deleģējums. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai lēmumā norādītā vēlākā datumā. Tas neietekmē jau spēkā esošu deleģēto aktu spēkā esību.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

4.  Saskaņā ar 2. pantu pieņemtos deleģētos aktus piemēro vienu gadu pēc to stāšanās spēkā.

Pamatojums

Turpmākas izmaiņas I pielikumā ieviesīs jaunas reglamentējošas prasības regulas piemērošanas jomā. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un dotu gan iestādēm, gan operatoriem pietiekami daudz laika, lai ņemtu vērā jauno prasību, ir ieteicams paredzēt vienu pārejas gadu pirms pielikuma grozīto versiju piemērošanas. Lai efektīvi novērtētu katra grozījuma izmaksas un ieguvumus, deleģēto aktu sagatavošanas procesā ir ieteicams konsultēties ar nozares pārstāvjiem.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Pirms pieņemt deleģētu aktu Komisija nodrošina apspriešanos ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un tās pārstāvošajām struktūrvienībām atbilstīgos forumos, t. i., ar tādas ekspertu grupas starpniecību, kas izveidota saskaņā ar Komisijas 2018. gada 13. septembra Lēmumu C(2018)5921 final („Digitālais transporta un loģistikas forums”).

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14. pants

svītrots

Komiteju procedūra

 

1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē.

 

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

 

Pamatojums

Priekšlikums ietver lielu skaitu jautājumu, kas jāreglamentē, pieņemot īstenošanas aktus. Cita starpā tie ir noteikumi par kompetento iestāžu piekļuvi informācijai un tās apstrādi un eFTI platformu un pakalpojumu sniedzēju funkcionālajām prasībām. Tā kā minētie jautājumi attiecas uz vispārīgu piemērošanu un to mērķis ir papildināt vairākus nebūtiskus tiesību akta elementus, tie būtu jāreglamentē, pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā līdz [piecus gadus pēc šīs regulas piemērošanas datuma] Komisija veic šīs regulas izvērtējumu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem.

1.  Ne vēlāk kā līdz ... [trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas datuma] Komisija veic šīs regulas izvērtējumu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem. Šajā izvērtējumā īpaši izskata iespēju paplašināt šīs regulas piemērošanas jomu, attiecinot to uz konkrētu informāciju, ko uzņēmēji sniedz citiem uzņēmējiem un kas vajadzīga, lai pierādītu atbilstību attiecīgajām prasībām, ko paredz Savienības tiesību akti, kuri reglamentē preču pārvadājumus saskaņā ar Līguma trešās daļas VI sadaļu.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no [PB ieraksta četrus gadus pēc stāšanās spēkā].

To piemēro no ... [trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

(1)

  OV C (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)

  OV C (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).


PASKAIDROJUMS

Transporta nozarē digitālo risinājumu izmantošana joprojām kavējas salīdzinājumā ar citiem mūsu sabiedrības sektoriem un ekonomikas nozarēm. Lai veiktu lielāko daļu kravu pārvadājumu operāciju ES, joprojām jāizmanto papīra dokumenti, un tas nozīmē, ka transportlīdzekļa vadītājam, kurš veic starptautiskus pārvadājumus, 2018. gadā transportlīdzekļa kabīnē joprojām jāvadā līdzi liels skaits dažādu dokumentu kopiju. Lēnā digitalizācija negatīvi ietekmē tirgus dalībnieku efektivitāti pārvadājumu un loģistikas ķēdēs, it īpaši multimodālos un pārrobežu pārvadājumos, un rada nevajadzīgu slogu uz vidi. Turklāt šāda situācija apgrūtina noteikumu izpildi dalībvalstu iestādēs, jo ir jāpārbauda dokumentu papīra kopijas. Ņemot vērā to, ka laikposmā līdz 2050. gadam sagaidāms kravu pārvadājumu kopējā apjoma pieaugums par vairāk nekā 50 %, turpmākajos gados lēnā digitalizācija sagādās arvien lielākas problēmas.

Komisija noteica elektronisko pārvadājumu dokumentu lēnās ieviešanas divus galvenos iemeslus, un tie ir kompetento iestāžu nevēlēšanās atzīt elektronisko dokumentu juridisko līdzvērtību un sadrumstalotā IT vide, kurā trūkst pareizi izveidotu un sadarbspējīgu sistēmu ar vispārēji piemērojamiem un saistošiem noteikumiem par elektroniskajiem pārvadājumu dokumentiem.

Komisijas priekšlikumā i) ir izteikta prasība kompetentajām iestādēm pieņemt konkrētos tiesību aktos noteikto informāciju elektroniskā formātā un ii) izveidots satvars sertificētām eFTI platformām un pakalpojumu sniedzējiem (atbilstības novērtējuma struktūras).

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu. Šis priekšlikums bija vajadzīgs jau sen, ņemot vērā to, ka nozarē būtiski kavējas digitalizācija salīdzinājumā ar citām ekonomikas nozarēm. Saskaņā ar ietekmes novērtējumu aptuveni 99 % pārrobežu pārvadājumu ES teritorijā kādā no darbības posmiem joprojām izmanto papīra dokumentus. Eiropas Parlaments iepriekš ir vairākkārt aicinājis sniegt spēcīgāku stimulu, lai transporta nozare atteiktos no papīra dokumentiem, un mudinājis nodrošināt vienkāršotu, netraucētu, pārredzamu, drošu un uzticamu informācijas plūsmu bez papīra dokumentiem starp uzņēmējiem, klientiem un iestādēm šajā nozarē.

Taču referente uzskata, ka priekšlikuma darbības joma ir diezgan ierobežota un ka tā būtu jāpaplašina. Prasība kompetentajām iestādēm pieņemt konkrētu tiesību aktos noteiktu informāciju elektroniskā formātā, visticamāk, nebūs pietiekams risinājums, lai dotu būtisku stimulu transporta nozarei atteikties no papīra dokumentiem. Tādēļ priekšlikuma darbības joma būtu jāpaplašina, iekļaujot tajā arī citu būtisku tiesību aktos noteiktu informāciju transporta jomā (piemēram, par Kopienas licenci, tehnisko apskati, transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju), lai vēl vairāk samazinātu administratīvo slogu. Nākotnē visai ar pārvadājumiem saistītās un tiesību aktos noteiktās informācijas plūsmai būtu jānotiek elektroniski. Iespējams, būtu jānosaka pārejas periods, lai lielai daļai ļoti mazo MVU nozarē dotu laiku pielāgoties. Turklāt būtu jāparedz iespēja kompetentajām iestādēm nākotnē aktīvāk izmantot visu pieejamo digitālo informāciju (tostarp attiecīgo informāciju, ar ko apmainās uzņēmēji, piemēram, par nodevām un ITS), lai varētu racionālāk uzraudzīt atbilstību tiesību aktiem transporta nozarē (piemēram, par kabotāžu vai darba ņēmēju norīkošanu). Visbeidzot, ļoti svarīgi ir iegūt un saglabāt uzņēmēju uzticību attiecībā uz sistēmas drošību un drošumu. Tādēļ ļoti svarīga nozīme ir ierosinātajai sertificētu eFTI platformu un pakalpojumu sniedzēju sistēmai, tostarp atbilstīgiem standartiem, specifikācijām un piekļuves noteikumiem. Šāda sertifikācijas sistēma jāizveido pēc iespējas drīzāk, pamatojoties uz spēkā esošajiem starptautiskajiem standartiem un iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas, lai to drīzumā varētu izmantot tirgū.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kravu pārvadājumu elektroniska informācija

Atsauces

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.1.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

29.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov

Iesniegšanas datums

4.2.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika