SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego

4.2.2019 - (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) - ***I

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt


Procedura : 2018/0140(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0060/2019
Teksty złożone :
A8-0060/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0279),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 91, art. 100 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0191/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …[1],

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia ...[2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0060/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Wydajność transportu towarowego i logistyki ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności gospodarki Unii, funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz spójności społecznej i gospodarczej wszystkich regionów Unii.

(1)  Wydajność transportu towarowego i logistyki ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu i konkurencyjności gospodarki Unii, funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz spójności społecznej i gospodarczej wszystkich regionów Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Celem niniejszego rozporządzenia jest zmniejszenie kosztów przetwarzania informacji dotyczących transportu przekazywanych między organami i podmiotami gospodarczymi, poprawa zdolności organów w zakresie egzekwowania prawa oraz zachęcanie do cyfryzacji transportu towarów i logistyki.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Przepływom towarów towarzyszy duża ilość informacji wymienianych w formie papierowej między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a organami publicznymi. Korzystanie z dokumentów w formie papierowej stanowi znaczne obciążenie administracyjne dla operatorów logistycznych.

(2)  Przepływom towarów towarzyszy duża ilość informacji wymienianych w formie papierowej między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a organami publicznymi. Korzystanie z dokumentów w formie papierowej stanowi znaczne obciążenie administracyjne i dodatkowy koszt dla operatorów logistycznych i powiązanych sektorów (takich jak handel i produkcja), w szczególności dla MŚP, i ma negatywny wpływ na środowisko.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Efektywne i skuteczne egzekwowanie przepisów to warunek wstępny uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym. Dalsza cyfryzacja narzędzi egzekwowania ma kluczowe znaczenie dla uwolnienia zdolności egzekwowania, ograniczenia zbędnych obciążeń administracyjnych dla przewoźników międzynarodowych i w szczególności dla MŚP, skupienia się w większym stopniu na przewoźnikach o wysokim stopniu ryzyka oraz wykrywania nadużyć. To cyfrowe, „inteligentne” egzekwowanie przepisów wymaga, by wszystkie istotne informacje były przekazywane na nośnikach innych niż papier i by były dostępne dla właściwych organów w formie elektronicznej. Dlatego stosowanie elektronicznych dokumentów przewozowych powinno stać się w przyszłości regułą. Ponadto, aby funkcjonariusze egzekwujący przepisy, np. przeprowadzający kontrole drogowe, mieli jasny i kompletny przegląd kontrolowanych przewoźników, powinni dysponować bezpośrednim dostępem w czasie rzeczywistym do wszystkich istotnych informacji, by móc szybciej i skuteczniej wykrywać naruszenia i nieprawidłowości.

Uzasadnienie

Sektor transportu ma poważne zaległości w kwestii cyfryzacji informacji dotyczących transportu towarowego. Ogranicza to efektywność sektora i łańcucha dostaw oraz utrudnia skuteczne i efektywne egzekwowanie przepisów przez właściwe organy. Stosowanie dokumentów elektronicznych powinno zatem stać się w przyszłości regułą. Uwolni to zdolności w zakresie egzekwowania przepisów, ograniczy niepotrzebne obciążenia administracyjne przewoźników, a także pozwoli w większym stopniu skupić się na przewoźnikach o wysokim stopniu ryzyka i wykrywać nadużycia.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Brak jednolitych ram prawnych na szczeblu Unii zobowiązujących organy publiczne do uznawania odpowiednich wymaganych przez przepisy informacji dotyczących transportu towarowego w postaci elektronicznej jest uważany za główny powód braku postępów w kierunku uproszczenia i większej wydajności możliwej dzięki dostępnym środkom elektronicznym. Brak uznawania przez organy publiczne informacji w postaci elektronicznej wpływa nie tylko na łatwość komunikacji między nimi a operatorami, ale pośrednio utrudnia również rozwój uproszczonej komunikacji elektronicznej między przedsiębiorstwami w całej Unii.

(3)  Brak jednolitych ram prawnych na szczeblu Unii zobowiązujących organy publiczne do uznawania odpowiednich wymaganych przez przepisy informacji dotyczących transportu towarowego w postaci elektronicznej jest uważany za główny powód braku postępów w kierunku uproszczenia i większej wydajności możliwej dzięki dostępnym środkom elektronicznym. Brak uznawania przez organy publiczne informacji w postaci elektronicznej wpływa nie tylko na łatwość komunikacji między nimi a operatorami, ale pośrednio utrudnia również rozwój uproszczonej komunikacji elektronicznej między przedsiębiorstwami w całej Unii i doprowadzi do zwiększenia kosztów administracyjnych, zwłaszcza dla MŚP.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Niektóre obszary unijnego prawa transportowego wymagają od właściwych organów uznawania informacji w postaci cyfrowej, ale zdecydowanie nie dotyczy to wszystkich odpowiednich przepisów Unii. Powinna istnieć możliwość wykorzystywania środków elektronicznych w celu udostępnienia organom informacji regulacyjnych dotyczących transportu towarowego na całym terytorium Unii oraz w odniesieniu do wszystkich odpowiednich faz operacji transportu przeprowadzanych w Unii. Ponadto możliwość ta powinna mieć zastosowanie do wszystkich informacji regulacyjnych we wszystkich rodzajach transportu.

(4)  Niektóre obszary unijnego prawa transportowego wymagają od właściwych organów uznawania informacji w postaci cyfrowej, ale zdecydowanie nie dotyczy to wszystkich odpowiednich przepisów Unii. Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne oraz zwiększyć skuteczność kontroli i zapobiegania naruszeniom, zawsze powinna istnieć możliwość wykorzystywania środków elektronicznych w celu udostępnienia organom informacji regulacyjnych dotyczących transportu towarowego na całym terytorium Unii oraz w odniesieniu do wszystkich odpowiednich faz operacji transportu przeprowadzanych w Unii. Ponadto możliwość ta powinna mieć zastosowanie do wszystkich informacji regulacyjnych we wszystkich rodzajach transportu. Państwa członkowskie powinny ogólnie akceptować elektroniczne dokumenty transportowe oraz bezzwłocznie ratyfikować i stosować protokół e-CMR. W związku z tym organy powinny komunikować się z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi drogą elektroniczną w odniesieniu do informacji regulacyjnych i udostępniać własne dane w formacie cyfrowym, zgodnie z obowiązującym prawem.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne i uwolnić ograniczoną zdolność egzekwowania przepisów, podmioty gospodarcze powinny być zobowiązane do przekazywania informacji regulacyjnych drogą elektroniczną właściwym organom państw członkowskich, a właściwe organy państw członkowskich powinny komunikować się drogą elektroniczną z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi w odniesieniu do przekazywania informacji regulacyjnych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma jedynie na celu ułatwienie dostarczania informacji, w szczególności drogą elektroniczną, nie powinno ono wpływać na przepisy prawa unijnego ani krajowego określające treść informacji regulacyjnych, w szczególności nie powinno nakładać żadnych dodatkowych wymogów dotyczących informacji regulacyjnych. Chociaż niniejsze rozporządzenie ma na celu umożliwienie zgodności z wymogami dotyczącymi informacji regulacyjnych raczej za pomocą środków elektronicznych niż za pomocą dokumentów w formie papierowej, nie powinno ono w inny sposób wpływać na odpowiednie przepisy unijne w zakresie wymogów dotyczących dokumentów, które należy stosować do zorganizowanego przedstawiania przedmiotowych informacji. Niniejsze rozporządzenie nie powinno również mieć wpływu na przepisy Unii w zakresie przemieszczania odpadów zawierające wymogi proceduralne dotyczące przemieszczeń. Niniejsze rozporządzenie nie powinno również naruszać przepisów dotyczących obowiązku sprawozdawczości określonych w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013 lub w aktach wykonawczych lub delegowanych przyjętych na jego podstawie.

(6)  W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma jedynie na celu ułatwienie i wspieranie dostarczania informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a organami administracji, w szczególności drogą elektroniczną, nie powinno ono wpływać na przepisy prawa unijnego ani krajowego określające treść informacji regulacyjnych, w szczególności nie powinno nakładać żadnych dodatkowych wymogów dotyczących informacji regulacyjnych. Ponieważ niniejsze rozporządzenie ma na celu umożliwienie zgodności z wymogami dotyczącymi informacji regulacyjnych raczej za pomocą środków elektronicznych niż dokumentów w formie papierowej, powinno ono umożliwiać tworzenie platform europejskich w celu wymiany i łatwego udostępniania takich informacji. Nie powinno ono w inny sposób wpływać na odpowiednie przepisy unijne w zakresie wymogów dotyczących dokumentów, które należy stosować do zorganizowanego przedstawiania przedmiotowych informacji. Niniejsze rozporządzenie nie powinno również mieć wpływu na przepisy Unii w zakresie przemieszczania odpadów zawierające wymogi proceduralne dotyczące przemieszczeń. Niniejsze rozporządzenie nie powinno również naruszać przepisów dotyczących obowiązku sprawozdawczości określonych w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013 lub w aktach wykonawczych lub delegowanych przyjętych na jego podstawie. Komisja powinna jednak ocenić, czy należy dostosować przepisy dotyczące treści wymogów dotyczących informacji regulacyjnych w odniesieniu do transportu towarów na terytorium Unii w celu poprawy zdolności właściwych organów w zakresie egzekwowania prawa.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Podczas określania tych specyfikacji należy w należyty sposób uwzględnić odpowiednie specyfikacje wymiany danych określone w odpowiednich przepisach prawa Unii oraz w odpowiednich normach europejskich i międzynarodowych dotyczących multimodalnej wymiany danych, także zasady i zalecenia określone w europejskich ramach interoperacyjności27, które zawierają podejście do świadczenia europejskich cyfrowych usług publicznych wspólnie uzgodnionych przez państwa członkowskie. Należy również przykładać szczególną uwagę do tego, aby specyfikacje te pozostawały technologicznie neutralne i otwarte na innowacyjne technologie.

(9)  Podczas określania tych specyfikacji należy w należyty sposób uwzględnić odpowiednie specyfikacje wymiany danych określone w odpowiednich przepisach prawa Unii oraz w odpowiednich normach europejskich i międzynarodowych dotyczących multimodalnej wymiany danych, w tym przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pod uwagę należy wziąć także inwestycje poczynione przez podmioty gospodarcze i tym samym istniejące już modele danych dotyczące poszczególnych rodzajów transportu, jak również zasady i zalecenia określone w europejskich ramach interoperacyjności27, które zawierają podejście do świadczenia europejskich cyfrowych usług publicznych wspólnie uzgodnionych przez państwa członkowskie. Ponadto ważne jest, aby w opracowywanie i przygotowywanie tych specyfikacji odpowiednio angażować wszystkie zainteresowane strony. Należy również przykładać szczególną uwagę do tego, aby specyfikacje te pozostawały technologicznie neutralne i otwarte na innowacyjne technologie.

__________________

__________________

27 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania (COM(2017) 134).

27 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania (COM(2017) 134).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zbudować zaufanie zarówno organów państw członkowskich, jak i podmiotów gospodarczych do spełniania tych wymogów przez platformy eFTI i dostawców usług eFTI, właściwe organy państw członkowskich powinny wprowadzić system certyfikacji oparty na akredytacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200828.

(11)  Aby zbudować zaufanie zarówno organów państw członkowskich, jak i podmiotów gospodarczych do spełniania tych wymogów przez platformy eFTI i dostawców usług eFTI, właściwe organy państw członkowskich powinny wprowadzić system certyfikacji oparty na akredytacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200828. Ze względu na stosunkowo długi okres wdrażania Komisja powinna ocenić, czy technologie takie jak technologia łańcucha bloków mogłyby zagwarantować podobny rezultat jak system certyfikacji, a jednocześnie znacznie obniżyć koszty ponoszone przez podmioty gospodarcze i państwa członkowskie.

__________________

__________________

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania obowiązku uznawania informacji regulacyjnych udostępnionych w postaci elektronicznej na mocy niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201129.

skreśla się

__________________

 

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje wiele kwestii, które należy określić w drodze aktów wykonawczych. Obejmują one zasady dostępu i przetwarzania obowiązujące właściwe organy oraz wymogi funkcjonalne dotyczące platform i dostawców usług eFTI. Ponieważ są to kwestie o ogólnym zastosowaniu i mają na celu uzupełnienie niektórych, innych niż istotne, elementów aktu ustawodawczego, powinny zostać określone w drodze aktów delegowanych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W szczególności należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do ustanowienia wspólnego zbioru i podzbiorów danych w odniesieniu do odpowiednich wymogów dotyczących informacji regulacyjnych objętych niniejszym rozporządzeniem, a także wspólnych procedur i szczegółowych zasad dla właściwych organów w zakresie dostępu do tych informacji i ich przetwarzania, w przypadku gdy zainteresowane podmioty gospodarcze udostępniają te informacje w postaci elektronicznej, w tym szczegółowe zasady i specyfikacje techniczne.

skreśla się

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje wiele kwestii, które należy określić w drodze aktów wykonawczych. Obejmują one zasady dostępu i przetwarzania obowiązujące właściwe organy oraz wymogi funkcjonalne dotyczące platform i dostawców usług eFTI. Ponieważ są to kwestie o ogólnym zastosowaniu i mają na celu uzupełnienie niektórych, innych niż istotne, elementów aktu ustawodawczego, powinny zostać określone w drodze aktów delegowanych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Należy również powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu ustanowienia szczegółowych zasad wdrażania wymogów dotyczących platform eFTI i dostawców usług eFTI.

skreśla się

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje wiele kwestii, które należy określić w drodze aktów wykonawczych. Obejmują one zasady dostępu i przetwarzania obowiązujące właściwe organy oraz wymogi funkcjonalne dotyczące platform i dostawców usług eFTI. Ponieważ są to kwestie o ogólnym zastosowaniu i mają na celu uzupełnienie niektórych, innych niż istotne, elementów aktu ustawodawczego, powinny zostać określone w drodze aktów delegowanych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  w celu ustanowienia wspólnych procedur, specyfikacji technicznych i szczegółowych przepisów dotyczących dostępu właściwych organów do odpowiednich wymogów informacyjnych objętych niniejszym rozporządzeniem oraz szczegółowych zasad ich przetwarzania, a także szczegółowych zasad wdrażania wymogów dotyczących platform eFTI i dostawców usług eFTI.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Komisja powinna niezwłocznie rozpocząć prace nad niezbędnymi aktami delegowanymi, aby uniknąć dalszych opóźnień i dopilnować, by podmioty gospodarcze i państwa członkowskie miały dość czasu na przygotowanie się.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się ramy prawne w odniesieniu do przekazywania drogą elektroniczną informacji regulacyjnych związanych z transportem towarowym na terytorium Unii. W tym celu w niniejszym rozporządzeniu:

1.  Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się ramy prawne w odniesieniu do przekazywania drogą elektroniczną informacji regulacyjnych związanych z transportem towarowym na terytorium Unii, w tym z jego interoperacyjnością. W tym celu w niniejszym rozporządzeniu:

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  określa się warunki, na jakich właściwe organy państw członkowskich są zobowiązane do przyjęcia informacji regulacyjnych po ich udostępnieniu drogą elektroniczną przez zainteresowane podmioty gospodarcze;

a)  określa się warunki, na jakich właściwe organy państw członkowskich są zobowiązane do przyjęcia informacji regulacyjnych przekazanych drogą elektroniczną przez zainteresowane podmioty gospodarcze;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  określa się warunki, na jakich zainteresowane podmioty gospodarcze są zobowiązane do udostępnienia informacji regulacyjnych drogą elektroniczną właściwym organom państw członkowskich;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  określa się warunki, na jakich właściwe organy państw członkowskich mają obowiązek komunikować się drogą elektroniczną z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi w zakresie przekazywania informacji regulacyjnych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wymogów dotyczących informacji regulacyjnych ustanowionych w aktach unijnych określających warunki transportu towarowego na terytorium Unii zgodnie z tytułem VI części trzeciej Traktatu lub określających warunki przemieszczania odpadów. W odniesieniu do przemieszczania odpadów niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do kontroli przeprowadzanych przez urzędy celne, zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi. Akty unijne, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, oraz odpowiednie wymogi dotyczące informacji regulacyjnych są wymienione w załączniku I część A.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wymogów dotyczących informacji regulacyjnych ustanowionych w aktach unijnych określających warunki transportu towarowego na terytorium Unii zgodnie z tytułem VI części trzeciej Traktatu lub określających warunki przemieszczania odpadów, jak również do wymogów dotyczących informacji regulacyjnych w odniesieniu do transportu towarowego, ustanowionych w konwencjach międzynarodowych mających zastosowanie w Unii. W odniesieniu do przemieszczania odpadów niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do kontroli przeprowadzanych przez urzędy celne, zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi. Akty unijne, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, oraz odpowiednie wymogi dotyczące informacji regulacyjnych są wymienione w załączniku I część A.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  włączenia odniesień do innych unijnych aktów prawnych regulujących transport towarowy, w których ustanawia się wymogi dotyczące informacji regulacyjnych;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  włączenia odniesień do konwencji międzynarodowych mających zastosowanie w Unii ustanawiających wymogi dotyczące informacji regulacyjnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z transportem towarów.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4  Wymagania dotyczące zainteresowanych podmiotów gospodarczych

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy zainteresowane podmioty gospodarcze udostępniają informacje regulacyjne drogą elektroniczną, dokonują tego na podstawie danych przetwarzanych na certyfikowanej platformie eFTI oraz, w stosownych przypadkach, przez certyfikowanego dostawcę usług eFTI. Informacje regulacyjne udostępnia się w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, na żądanie właściwego organu, w formacie nadającym się do odczytu przez człowieka.

Zainteresowane podmioty gospodarcze udostępniają informacje regulacyjne drogą elektroniczną. Dokonują tego na podstawie danych przetwarzanych na certyfikowanej platformie eFTI zgodnie z art. 8 oraz, w stosownych przypadkach, przez certyfikowanego dostawcę usług eFTI zgodnie z art. 9. Informacje regulacyjne udostępnia się w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, na żądanie właściwego organu, w formacie nadającym się do odczytu przez człowieka.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje w formacie nadającym się do odczytu maszynowego udostępnia się za pośrednictwem uwierzytelnionego i bezpiecznego połączenia ze źródłem danych na platformie eFTI. Zainteresowane podmioty gospodarcze przekazują adres strony internetowej, za pośrednictwem której można uzyskać dostęp do informacji, wraz z wszelkimi innymi elementami, które są niezbędne, aby umożliwić właściwemu organowi jednoznaczną identyfikację informacji regulacyjnych.

Informacje w formacie nadającym się do odczytu maszynowego udostępnia się za pośrednictwem uwierzytelnionego, interoperacyjnego i bezpiecznego połączenia ze źródłem danych na platformie eFTI. Zainteresowane podmioty gospodarcze przekazują adres strony internetowej, za pośrednictwem której można uzyskać dostęp do informacji, wraz z wszelkimi innymi elementami, które są niezbędne, aby umożliwić właściwemu organowi jednoznaczną identyfikację informacji regulacyjnych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uznawanie przez właściwe organy

Uznawanie i dostarczanie informacji regulacyjnych przez właściwe organy

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W sprawie informacji regulacyjnych właściwe organy państw członkowskich komunikują się z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi drogą elektroniczną.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja ustanawia w drodze aktów wykonawczych:

Zgodnie z art. 13 Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, aby ustanowić:

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspólne procedury i szczegółowe zasady weryfikacji tożsamości każdej osoby fizycznej lub prawnej wydającej prawnie wiążące oświadczenia, o których mowa poniżej;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do określenia wspólnego zbioru danych eFTI, procedur i zasad dostępu stosuje się jako ramy odniesienia istniejące znormalizowane modele danych i zbiory danych określone w konwencjach międzynarodowych, które mają zastosowanie w Unii.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

skreśla się

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Platformy eFTI wykorzystywane do przetwarzania informacji regulacyjnych mają funkcje zapewniające:

1.  Platformy eFTI podlegają ogólnym zasadom neutralności technologicznej i interoperacyjności. Platformy eFTI wykorzystywane do przetwarzania informacji regulacyjnych mają funkcje zapewniające:

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  możliwość przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679;

a)  konieczność przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  możliwość przetwarzania danych handlowych zgodnie z art. 6;

b)  konieczność przetwarzania danych handlowych zgodnie z art. 6;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  interoperacyjność platform eFTI i zawartych na nich danych;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  możliwość ustanowienia unikalnego elektronicznego połączenia identyfikacyjnego między przetwarzanymi danymi a fizycznym przemieszczaniem określonego zbioru towarów, z którymi dane te są powiązane, od miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, zgodnie z warunkami pojedynczej umowy przesyłowej, niezależnie od liczby kontenerów, opakowań lub sztuk;

c)  możliwość ustanowienia unikalnego elektronicznego połączenia identyfikacyjnego między przetwarzanymi danymi a fizycznym przemieszczaniem określonego zbioru towarów, z którymi dane te są powiązane, od miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, zgodnie z warunkami pojedynczej umowy przesyłowej lub listu przewozowego;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  właściwe organy mają natychmiastowy dostęp do wszystkich istotnych informacji, zgodnie z przepisami krajowymi lub unijnymi, w celu zapewnienia porządku publicznego i zgodności z unijnymi aktami prawnymi regulującymi transport towarów zgodnie z tytułem VI części trzeciej Traktatu;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  aby przetwarzane elementy danych odpowiadały wspólnemu zbiorowi i podzbiorom danych eFTI i aby mogły być przetwarzane w dowolnym z języków urzędowych Unii.

h)  aby przetwarzane elementy danych odpowiadały wspólnemu zbiorowi i podzbiorom danych eFTI i aby mogły być przetwarzane w dowolnym z języków urzędowych Unii lub jednym z języków urzędowych w danym państwie członkowskim.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Należy opracować znormalizowany format eFTI, który obejmuje wszystkie wymogi dotyczące informacji regulacyjnych wymienione w części A załącznika 1 oraz wszystkie wymogi dotyczące informacji regulacyjnych wymienione w części B załącznika 1 w ramach wyznaczonej i odrębnej sekcji formatu eFTI wymienionego przez państwa członkowskie.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych szczegółowe przepisy dotyczące wymogów określonych w ust. 1. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

2.  Zgodnie z art. 13 Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu ustanowienia szczegółowych przepisów dotyczących wymogów określonych w ust. 1.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  interoperacyjność danych

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przechowywanie danych i dostęp do nich przez odpowiedni okres zgodnie z odpowiednimi wymogami dotyczącymi informacji regulacyjnych;

b)  przechowywanie danych i dostęp do nich przez okres czterech lat zgodnie z odpowiednimi wymogami dotyczącymi informacji regulacyjnych;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  natychmiastowy dostęp organów do informacji regulacyjnych dotyczących operacji transportu towarowego przetwarzanych za pośrednictwem ich platform eFTI, gdy taki dostęp zostaje przyznany organom przez dany podmiot gospodarczy;

c)  natychmiastowy dostęp właściwych organów do informacji regulacyjnych dotyczących operacji transportu towarowego przetwarzanych za pośrednictwem ich platform eFTI, gdy taki dostęp zostaje przyznany właściwym organom przez dany podmiot gospodarczy;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych szczegółowe przepisy dotyczące wymogów określonych w ust. 1. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

2.  Zgodnie z art. 13 Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu ustanowienia szczegółowych przepisów dotyczących wymogów określonych w ust. 1.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie prowadzą aktualny wykaz akredytowanych jednostek oceniających zgodność oraz platform eFTI i dostawców usług eFTI certyfikowanych przez te jednostki zgodnie z art. 11 i 12. Udostępniają one ten wykaz publicznie na oficjalnej rządowej stronie internetowej. Wykaz jest regularnie aktualizowany, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.

3.  Państwa członkowskie prowadzą aktualny wykaz akredytowanych jednostek oceniających zgodność oraz platform eFTI i dostawców usług eFTI certyfikowanych przez te jednostki zgodnie z art. 11 i 12. Udostępniają one ten wykaz publicznie na oficjalnej rządowej stronie internetowej. Wykaz jest bezzwłocznie aktualizowany za każdym razem, kiedy zachodzi zmiana w zawartych w nim informacjach, i najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do dnia 31 marca każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji wykazy, o których mowa w ust. 3, wraz z adresem strony internetowej, na której te wykazy opublikowano. Komisja publikuje link do tych adresów internetowych na swojej oficjalnej stronie internetowej.

4.  Do dnia 31 maja każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji wykazy, o których mowa w ust. 3, wraz z adresem strony internetowej, na której te wykazy opublikowano. Komisja publikuje link do tych adresów internetowych na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Certyfikację przeprowadza się w sposób niezależny, aby uniknąć zakłóceń konkurencji. Zapewnia się zgodność z istniejącymi znormalizowanymi platformami określonymi w konwencjach międzynarodowych, które mają zastosowanie w Unii.

Uzasadnienie

Konieczna jest certyfikacja rozwiązań i platform w celu zapewnienia zgodności z protokołem w sprawie e-CMR, bezpieczeństwa danych i interoperacyjności zbioru danych eFTI. Certyfikacja powinna być niezależna, a państwa nie powinny faworyzować własnych dostawców rozwiązań. Warunki certyfikacji powinny być wcześniej określone i powszechnie stosowane w UE. Niezbędna jest jasna definicja wariantów „allowed/approved” w procedurach podpisu i standardów bezpieczeństwa, jak również jasna definicja ochrony „danych”.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Istniejące systemy informatyczne, które są obecnie wykorzystywane przez podmioty gospodarcze w sektorze transportu do przekazywania informacji regulacyjnych i spełniają wymogi funkcjonalne określone w art. 8 ust. 1, są certyfikowane jako platformy eFTI.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2, art. 11 ust. 5 i art. 12 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [date of entry into force of this Regulation] r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2, art. 7, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art.11 ust. 5 i art.12 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 3, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2, art. 7, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 3, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje sięekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

4.  Akty delegowane przyjęte zgodnie z art. 2 mają zastosowanie po upływie roku od ich wejścia w życie.

Uzasadnienie

Przyszłe zmiany w załączniku 1 będą wprowadzać nowe wymogi regulacyjne co do zakresu stosowania rozporządzenia. W trosce o pewność prawa i pozostawienie zarówno organom, jak i podmiotom gospodarczym wystarczającej ilości czasu na uwzględnienie nowego wymogu zaleca się, by wprowadzić roczny okres przejściowy przed rozpoczęciem stosowania zmienionych wersji załącznika.Aby skutecznie ocenić koszty i korzyści każdej zmiany, zaleca się konsultacje z przedstawicielami sektora w trakcie przygotowywania aktów delegowanych.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja zapewnia konsultacje z zainteresowanymi stronami i ich organami przedstawicielskimi na odpowiednich forach, zwłaszcza za pośrednictwem grupy ekspertów ustanowionej decyzją Komisji C(2018) 5921 final z 13.9.2018 („Forum Cyfrowego Transportu i Logistyki”).

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

skreśla się

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje wiele kwestii, które należy określić w drodze aktów wykonawczych. Obejmują one zasady dostępu i przetwarzania obowiązujące właściwe organy oraz wymogi funkcjonalne dotyczące platform i dostawców usług eFTI. Ponieważ są to kwestie o ogólnym zastosowaniu i mają na celu uzupełnienie niektórych, innych niż istotne, elementów aktu ustawodawczego, powinny zostać określone w drodze aktów delegowanych.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Najpóźniej do dnia [five years from the date of application of this Regulation] r. Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie na temat swoich głównych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

1.  Najpóźniej do dnia [trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r. Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie na temat swoich głównych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. W ocenie tej bada się w szczególności możliwość rozszerzenia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na określone informacje wymieniane między przedsiębiorstwami, które są niezbędne do wykazania zgodności z odpowiednimi wymogami aktów prawnych Unii regulujących transport towarów zgodnie z tytułem VI części trzeciej Traktatu.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [OP insert four years from the entry into force] r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [trzy lata od daty wejścia w życie] r.

  • [1]  Dz.U. C ... (dotychczas nieopublikowana w Dz.U.)
  • [2]  Dz.U. C ... (dotychczas nieopublikowana w Dz.U.)

UZASADNIENIE

Pod względem korzystania ze środków cyfrowych sektor transportu nadal pozostaje w tyle w porównaniu z innymi sektorami naszego społeczeństwa i gospodarki. Zdecydowana większość operacji transportu towarowego w UE ciągle wymaga stosowania dokumentów papierowych, co prowadzi do sytuacji, w której w roku 2018 kierowca samochodu ciężarowego wykonujący przewóz międzynarodowy nadal musi posiadać przy sobie w kabinie ogromne ilości papierowych kopii dokumentów. Powolne wdrażanie rozwiązań cyfrowych prowadzi do braku wydajności podmiotów rynkowych w łańcuchu transportu i logistyki, zwłaszcza w transporcie multimodalnym i transgranicznym, oraz do niepotrzebnego obciążenia dla środowiska. Ponadto utrudnia to egzekwowanie przepisów przez organy krajowe, ponieważ kontrole muszą być przeprowadzane w miejscu, w którym znajdują się papierowe kopie dokumentów. Jako że do 2050 r. spodziewany jest wzrost całkowitej liczby przewozów towarowych o ponad 50%, powolne wdrażanie rozwiązań cyfrowych stanie się w najbliższych latach jeszcze poważniejszą kwestią.

Komisja ustaliła dwie główne przyczyny powolnego wdrażania elektronicznej dokumentacji transportowej: nieuznawanie prawnej równoważności dokumentów elektronicznych przez właściwe organy oraz niejednolite środowisko informatyczne bez ugruntowanych i interoperacyjnych systemów mających ogólne zastosowanie i bez wiążących przepisów dotyczących elektronicznych dokumentów transportowych.

Wniosek Komisji (i) zobowiązuje właściwe organy do przyjmowania informacji regulacyjnych (dotyczących niektórych aktów prawnych) w formie elektronicznej oraz (ii) ustanawia ramy dla certyfikowanych platform i dostawców usług eFTI (przez organy oceniające zgodność).

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji. Wniosek jest potrzebny już od dawna, ponieważ sektor ten ma poważne zaległości pod względem cyfryzacji w porównaniu z resztą gospodarki. Według oceny skutków w niemal 99% wszystkich operacji transportu transgranicznego na terytorium UE nadal wykorzystuje się na którymś z etapów dokumenty papierowe. Parlament Europejski niejednokrotnie wzywał w przeszłości do bardziej zdecydowanych działań na rzecz wyeliminowania papierowych dokumentów w transporcie oraz apelował o bardziej uproszczony, elektroniczny, sprawny, przejrzysty, zabezpieczony i wiarygodny przepływ informacji między przedsiębiorstwami, klientami i organami w tym sektorze bez dokumentów papierowych.

Sprawozdawczyni uważa jednak, że zakres wniosku jest dość ograniczony i można by go rozszerzyć. Zobowiązanie właściwych organów do przyjmowania niektórych informacji regulacyjnych w formie elektronicznej prawdopodobnie nie wystarczy, aby znacznie przybliżyć sektor transportu do wyeliminowania dokumentów papierowych. Dlatego należy rozszerzyć zakres wniosku na inne istotne informacje regulacyjne w dziedzinie transportu (np. licencję wspólnotową, przydatność do ruchu drogowego, kwalifikacje kierowców) w celu zmniejszenia dalszego obciążenia administracyjnego. Co do zasady w przyszłości wszystkie informacje regulacyjne dotyczące transportu powinny być przesyłane drogą elektroniczną. Ewentualnie można by wprowadzić okres przejściowy, aby umożliwić licznym bardzo małym i średnim przedsiębiorstwom w tym sektorze dostosowanie się do nowych wymogów. Ponadto właściwe organy powinny w większym stopniu wykorzystywać w przyszłości wszystkie dostępne informacje cyfrowe (w tym odpowiednie informacje wymieniane między przedsiębiorstwami, dotyczące m.in. opłat za przejazd i ITS) w celu bardziej inteligentnego monitorowania zgodności z przepisami w dziedzinie transportu (np. kabotażu czy delegowania kierowców). Ponadto zasadnicze znaczenie ma zdobycie i utrzymanie zaufania podmiotów gospodarczych do bezpieczeństwa systemu. Proponowany system certyfikowanych platform i dostawców usług eFTI, obejmujący prawidłowe normy, specyfikacje i zasady dostępu, jest zatem bardzo ważny. System ten należy ustanowić dość szybko, w oparciu o obowiązujące normy międzynarodowe i przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron, tak aby rynek mógł wkrótce wdrożyć te rozwiązania.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego

Odsyłacze

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

17.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

  Data decyzji

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

29.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov

Data złożenia

4.2.2019

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności