Procedură : 2018/0140(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0060/2019

Texte depuse :

A8-0060/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0139

<Date>{04/02/2019}4.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0060/2019</NoDocSe>
PDF 254kWORD 105k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri </Titre>

<DocRef>(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Comisia pentru transport și turism</Commission>

Raportoare: <Depute>Claudia Schmidt</Depute>

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0279),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91, articolul 100 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0191/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din …[2],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0060/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Eficiența transportului de mărfuri și a logisticii este vitală pentru competitivitatea economiei Uniunii, funcționarea pieței interne și coeziunea socială și economică a tuturor regiunilor Uniunii.

(1) Eficiența transportului de mărfuri și a logisticii este vitală pentru creșterea și competitivitatea economiei Uniunii, funcționarea pieței interne și coeziunea socială și economică a tuturor regiunilor Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Scopul prezentului regulament este de a reduce costurile aferente prelucrării informațiilor legate de transport între autorități și operatorii economici, de a îmbunătăți capacitățile de asigurare a respectării legii ale autorităților și de a încuraja digitalizarea transportului de mărfuri și a logisticii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Circulația mărfurilor este însoțită de o cantitate mare de informații care sunt încă partajate pe suport de hârtie, între întreprinderi și între întreprinderi și autoritățile publice. Utilizarea documentelor pe suport de hârtie reprezintă o sarcină administrativă semnificativă pentru operatorii de logistică.

(2) Circulația mărfurilor este însoțită de o cantitate mare de informații care sunt încă partajate pe suport de hârtie, între întreprinderi și între întreprinderi și autoritățile publice. Utilizarea documentelor pe suport de hârtie reprezintă o sarcină administrativă semnificativă și un cost suplimentar pentru operatorii de logistică și industriile conexe (cum ar fi comerțul și producția), în special pentru IMM-uri, și are un impact negativ asupra mediului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Aplicarea eficace și eficientă a legilor reprezintă o condiție prealabilă pentru o concurență loială în cadrul pieței interne. Digitalizarea în continuare a instrumentelor de asigurare a respectării normelor este esențială pentru a elibera capacități de asigurare a respectării legii, a reduce sarcinile administrative inutile ale operatorilor de transport internațional, în special ale IMM-urilor, a viza mai bine operatorii de transport cu grad ridicat de risc și a depista practicile frauduloase. Această aplicare a legii în format digital, „inteligentă”, presupune ca toate informațiile relevante să nu mai fie furnizate pe hârtie, ci să se afle la dispoziția autorităților competente în format electronic. Din acest motiv, utilizarea documentelor de transport electronice ar trebui să devină, în viitor, norma. În plus, pentru a le oferi funcționarilor însărcinați cu asigurarea aplicării legii, inclusiv celor care efectuează controale în trafic, o imagine de ansamblu clară și completă asupra operatorilor de transport supuși controalelor, aceștia ar trebui să aibă acces direct și în timp real la toate informațiile relevante, astfel încât să poată depista încălcările și anomaliile mai repede și mai eficient.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Sectorul transporturilor este mult rămas în urmă cu digitalizarea informațiilor privind transporturile de mărfuri. Acest lucru împiedică eficiența sectorului și a lanțului de aprovizionare și complică aplicarea eficientă și eficace a legii de către autoritățile competente. Prin urmare, utilizarea documentelor electronice ar trebui să devină, în viitor, norma. Prin aceasta se vor elibera capacități de aplicare a legii, se vor reduce sarcinile administrative inutile ale operatorilor de transport, se vor viza mai bine operatorii de transport cu grad ridicat de risc și se vor depista practicile frauduloase.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Absența unui cadru juridic uniform la nivelul Uniunii care să impună autorităților publice să accepte informațiile relevante privind transportul de mărfuri, cerute de legislație, în formă electronică, este considerată a fi principalul motiv al lipsei progresului în ceea ce privește simplificarea și îmbunătățirea eficienței, care sunt posibile prin intermediul mijloacelor electronice disponibile. Lipsa acceptării de către autoritățile publice a informațiilor în formă electronică nu numai că afectează ușurința comunicării dintre acestea și operatori, ci și, indirect, împiedică de asemenea dezvoltarea comunicării electronice simplificate între întreprinderi în întreaga Uniune.

(3) Absența unui cadru juridic uniform la nivelul Uniunii care să impună autorităților publice să accepte informațiile relevante privind transportul de mărfuri, cerute de legislație, în formă electronică, este considerată a fi principalul motiv al lipsei progresului în ceea ce privește simplificarea și îmbunătățirea eficienței, care sunt posibile prin intermediul mijloacelor electronice disponibile. Lipsa acceptării de către autoritățile publice a informațiilor în formă electronică nu numai că afectează ușurința comunicării dintre acestea și operatori, ci și, indirect, împiedică de asemenea dezvoltarea comunicării electronice simplificate între întreprinderi în întreaga Uniune și va duce și la o creștere a costurilor administrative, în special pentru IMM-uri.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Unele domenii ale legislației Uniunii în domeniul transporturilor impun autorităților competente să accepte informații digitalizate, dar acest lucru nu se referă nici pe departe la toată legislația relevantă a Uniunii. Ar trebui să fie posibil să se utilizeze mijloace electronice pentru a pune la dispoziția autorităților, pe întreg teritoriul Uniunii, informații privind reglementarea transportului de mărfuri și cu privire la toate etapele relevante ale operațiunilor de transport desfășurate în cadrul Uniunii. Mai mult, această posibilitate ar trebui să se aplice tuturor informațiilor de reglementare, în cadrul tuturor modurilor de transport.

(4) Unele domenii ale legislației Uniunii în domeniul transporturilor impun autorităților competente să accepte informații digitalizate, dar acest lucru nu se referă nici pe departe la toată legislația relevantă a Uniunii. Pentru a reduce sarcinile administrative și pentru ca controalele și contracararea încălcărilor să devină mai eficiente, ar trebui să fie întotdeauna posibil să se utilizeze mijloace electronice pentru a pune la dispoziția autorităților, pe întreg teritoriul Uniunii, informații privind reglementarea transportului de mărfuri și cu privire la toate etapele relevante ale operațiunilor de transport desfășurate în cadrul Uniunii. Mai mult, această posibilitate ar trebui să se aplice tuturor informațiilor de reglementare, în cadrul tuturor modurilor de transport. Statele membre ar trebui să accepte documentele de transport electronice, în general, precum și să ratifice și să aplice protocolul e-CMR fără întârziere. Prin urmare, autoritățile ar trebui să comunice în format electronic cu operatorii economici în cauză în legătură cu informațiile de reglementare și să își pună la dispoziție propriile date în format digital, în conformitate cu legislația aplicabilă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Pentru a reduce sarcina administrativă și a elibera capacități și așa limitate de aplicare a legii, ar trebui să li se impună operatorilor economici să furnizeze informațiile de reglementare în format electronic autorităților competente ale statelor membre, iar autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să comunice în format electronic cu operatorii economici în cauză în legătură cu furnizarea informațiilor de reglementare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Întrucât prezentul regulament are scopul doar de a facilita furnizarea de informații, în special prin mijloace electronice, acesta nu trebuie să aducă atingere dispozițiilor legislației Uniunii sau legislației naționale care stabilește conținutul informațiilor de reglementare și, în special, nu trebuie să impună nicio cerință suplimentară privind informațiile de reglementare. Cu toate că prezentul regulament urmărește să permită respectarea cerințelor privind informațiile de reglementare transmise prin mijloace electronice, mai degrabă decât prin intermediul documentelor pe suport de hârtie, acesta nu trebuie să afecteze în alt mod dispozițiile relevante ale Uniunii cu privire la cerințele privind documentele care trebuie utilizate pentru prezentarea structurată a informațiilor în cauză. Dispozițiile legislației Uniunii privind expedierile de deșeuri care conțin cerințe procedurale privind expedierile trebuie, în egală măsură, să nu fie afectate de prezentul Regulament. Prezentul regulament nu trebuie, de asemenea, să aducă atingere dispozițiilor privind obligațiile de raportare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 sau în actele de punere în aplicare sau delegate adoptate în temeiul acestuia.

(6) Întrucât prezentul regulament are scopul doar de a facilita și încuraja furnizarea de informații între operatorii economici și organele administrative, în special prin mijloace electronice, acesta nu trebuie să aducă atingere dispozițiilor legislației Uniunii sau legislației naționale care stabilește conținutul informațiilor de reglementare și, în special, nu trebuie să impună nicio cerință suplimentară privind informațiile de reglementare. Deoarece prezentul regulament urmărește să permită respectarea cerințelor privind informațiile de reglementare transmise prin mijloace electronice, mai degrabă decât prin intermediul documentelor pe suport de hârtie, acesta ar trebui să permită dezvoltarea unei platforme europene pentru schimbul și partajarea cu ușurință a informațiilor. Acesta nu trebuie să afecteze în alt mod dispozițiile relevante ale Uniunii cu privire la cerințele privind documentele care trebuie utilizate pentru prezentarea structurată a informațiilor în cauză. Dispozițiile legislației Uniunii privind expedierile de deșeuri care conțin cerințe procedurale privind expedierile trebuie, în egală măsură, să nu fie afectate de prezentul Regulament. Prezentul regulament nu trebuie, de asemenea, să aducă atingere dispozițiilor privind obligațiile de raportare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 sau în actele de punere în aplicare sau delegate adoptate în temeiul acestuia. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să evalueze dacă dispozițiile referitoare la conținutul cerințelor privind informațiile de reglementare aplicabile transportului de mărfuri pe teritoriul Uniunii trebuie să fie adaptate pentru a îmbunătăți capacitățile autorităților competente de asigurare a respectării legii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) La definirea acestor specificații, trebuie să se țină seama în mod corespunzător de specificațiile relevante privind schimbul de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii și de standardele europene și internaționale relevante privind schimbul de date multimodale, precum și de principiile și recomandările stabilite în Cadrul european de interoperabilitate27, care oferă o abordare a furnizării serviciilor publice digitale europene convenite de comun acord de către statele membre. Trebuie acordată atenția cuvenită faptului că aceste specificații rămân neutre din punct de vedere tehnologic și sunt deschise tehnologiilor inovatoare.

(9) La definirea acestor specificații, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de specificațiile relevante privind schimbul de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii și de standardele europene și internaționale relevante privind schimbul de date multimodale, inclusiv de dispozițiile RGPD. Ar trebui să se țină seama, totodată, de investițiile realizate de operatorii economici și, prin urmare, de modelele de date existente, specifice fiecărui mod, precum și de principiile și recomandările stabilite în Cadrul european de interoperabilitate27, care oferă o abordare a furnizării serviciilor publice digitale europene convenite de comun acord de către statele membre. În plus, implicarea adecvată a tuturor părților interesate relevante este importantă pentru dezvoltarea și pregătirea respectivelor specificații. Trebuie acordată atenția cuvenită faptului că aceste specificații rămân neutre din punct de vedere tehnologic și sunt deschise tehnologiilor inovatoare.

__________________

__________________

27 Cadrul european de interoperabilitate Strategie de implementare, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM(2017) 134).

27 Cadrul european de interoperabilitate Strategie de implementare, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM(2017)0134).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a consolida încrederea atât a autorităților statelor membre, cât și a operatorilor economici cu privire la conformitatea platformelor eFTI și a furnizorilor de servicii eFTI cu cerințele respective, autoritățile competente ale statelor membre trebuie să instituie un sistem de certificare bazat pe acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului28.

(11) Pentru a consolida încrederea atât a autorităților statelor membre, cât și a operatorilor economici cu privire la conformitatea platformelor eFTI și a furnizorilor de servicii eFTI cu cerințele respective, autoritățile competente ale statelor membre trebuie să instituie un sistem de certificare bazat pe acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului28. Dată fiind perioada de punere în aplicare relativ îndelungată, Comisia ar trebui să evalueze dacă tehnologii precum tehnologia blockchain ar putea garanta un rezultat similar cu sistemul de certificare, reducând totodată semnificativ costurile pentru operatorii economici și statele membre.

__________________

__________________

28 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

28 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a obligației de acceptare a informațiilor de reglementare puse la dispoziție în format electronic în temeiul prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului29.

eliminat

__________________

 

29 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Propunerea include numeroase aspecte care ar urma să fie stabilite prin acte de punere în aplicare. Printre acestea se numără regulile privind accesul și prelucrarea vizând autoritățile competente și cerințele funcționale pentru furnizorii de servicii și platformele eFTI. Cum aceste aspecte au o aplicare generală și urmăresc să completeze anumite elemente neesențiale ale actului legislativ, ele ar trebui să fie stabilite toate prin acte delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) În special, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a stabili un set și subseturi de date comune în ceea ce privește cerințele de informații reglementare respective care intră sub incidența prezentului regulament, precum și proceduri comune și norme detaliate pentru autoritățile competente cu privire la accesul la informațiile respective și prelucrarea acestora în cazul în care operatorii economici în cauză pun aceste informații la dispoziție pe cale electronică, inclusiv norme detaliate și specificații tehnice.

eliminat

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Propunerea include numeroase aspecte care ar urma să fie stabilite prin acte de punere în aplicare. Printre acestea se numără regulile privind accesul și prelucrarea vizând autoritățile competente și cerințele funcționale pentru furnizorii de servicii și platformele eFTI. Cum aceste aspecte au o aplicare generală și urmăresc să completeze anumite elemente neesențiale ale actului legislativ, ele ar trebui să fie stabilite toate prin acte delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Comisiei ar trebui să i se confere, de asemenea, competențe de executare pentru a stabili normele detaliate pentru punerea în aplicare a cerințelor pentru platformele eFTI și pentru furnizorii de servicii eFTI.

eliminat

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Propunerea include numeroase aspecte care ar urma să fie stabilite prin acte de punere în aplicare. Printre acestea se numără regulile privind accesul și prelucrarea vizând autoritățile competente și cerințele funcționale pentru furnizorii de servicii și platformele eFTI. Cum aceste aspecte au o aplicare generală și urmăresc să completeze anumite elemente neesențiale ale actului legislativ, ele ar trebui să fie stabilite toate prin acte delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15 – liniuța 4 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- pentru a stabili proceduri comune, specificații tehnice și norme detaliate privind accesarea și prelucrarea de către autoritățile competente a respectivelor cerințe de informații care intră sub incidența prezentului regulament, precum și norme detaliate privind punerea în aplicare a cerințelor pentru platformele eFTI și furnizorii de servicii eFTI.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Comisia ar trebui să înceapă de îndată lucrările la actele delegate necesare, pentru a evita alte întârzieri și pentru a asigura faptul că operatorii economici și statele membre dispun de suficient timp pentru a se pregăti.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește un cadru juridic pentru comunicarea electronică a informațiilor de reglementare referitoare la transportul de mărfuri pe teritoriul Uniunii. În acest scop, prezentul regulament:

1. Prezentul regulament stabilește un cadru juridic pentru comunicarea electronică a informațiilor de reglementare referitoare la transportul de mărfuri pe teritoriul Uniunii, inclusiv interoperabilitatea acestuia. În acest scop, prezentul regulament:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) stabilește condițiile în care autoritățile competente ale statelor membre trebuie să accepte informațiile de reglementare atunci când sunt puse la dispoziție în mod electronic de către operatorii economici în cauză;

(a) stabilește condițiile în care autoritățile competente ale statelor membre trebuie să accepte informațiile de reglementare furnizate în mod electronic de către operatorii economici în cauză;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) stabilește condițiile în care operatorii economici în cauză trebuie să pună la dispoziția autorităților competente ale statelor membre informațiile de reglementare în format electronic;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – litera ab (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) stabilește condițiile în care autoritățile competente ale statelor membre trebuie să comunice în format electronic cu operatorii economici în cauză în ceea ce privește furnizarea de informații de reglementare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică cerințelor privind informațiile de reglementare prevăzute în actele Uniunii care stabilesc condițiile pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Uniunii în conformitate cu partea a treia titlul VI din Tratat sau care stabilesc condițiile pentru expedierile de deșeuri. În ceea ce privește expedierea de deșeuri, prezentul regulament nu se aplică controalelor efectuate de birourile vamale, astfel cum se prevede în dispozițiile aplicabile ale Uniunii. Actele Uniunii cărora li se aplică prezentul regulament și cerințele privind informațiile de reglementare corespunzătoare sunt enumerate în partea A din anexa I.

Prezentul regulament se aplică cerințelor privind informațiile de reglementare prevăzute în actele Uniunii care stabilesc condițiile pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Uniunii în conformitate cu partea a treia titlul VI din Tratat sau care stabilesc condițiile pentru expedierile de deșeuri și cerințele privind informațiile de reglementare pentru transportul mărfurilor prevăzute în convențiile internaționale aplicabile în Uniune. În ceea ce privește expedierea de deșeuri, prezentul regulament nu se aplică controalelor efectuate de birourile vamale, astfel cum se prevede în dispozițiile aplicabile ale Uniunii. Actele Uniunii cărora li se aplică prezentul regulament și cerințele privind informațiile de reglementare corespunzătoare sunt enumerate în partea A din anexa I.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) include referințe la alte acte legislative ale Uniunii care reglementează transportul de mărfuri, unde sunt stabilite cerințe privind informațiile de reglementare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) include trimiteri la convențiile internaționale aplicabile în Uniune, care stabilesc cerințe privind informațiile de reglementare legate direct sau indirect de transportul de mărfuri.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4 Cerințe pentru operatorii economici în cauză

(Nu privește versiunea în limba română.)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care operatorii economici în cauză furnizează informațiile de reglementare pe cale electronică, aceștia vor face acest lucru pe baza datelor prelucrate pe o platformă certificată eFTI și, dacă este cazul, de către un furnizor autorizat pentru servicii eFTI. Informațiile de reglementare trebuie să fie puse la dispoziție într-un format care poate fi citit automat și, la cererea autorității competente, într-un format lizibil pentru om.

Operatorii economici în cauză furnizează informațiile de reglementare pe cale electronică. Aceștia vor face acest lucru pe baza datelor prelucrate pe o platformă certificată eFTI, în conformitate cu articolul 8, și, dacă este cazul, de către un furnizor autorizat pentru servicii eFTI, în conformitate cu articolul 9. Informațiile de reglementare trebuie să fie puse la dispoziție într-un format care poate fi citit automat și, la cererea autorității competente, într-un format lizibil pentru om.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile în formatul care poate fi citit automat trebuie să fie puse la dispoziție printr-o conexiune autentificată și securizată la sursa de date a unei platforme eFTI. Operatorii economici în cauză vor comunica adresa de internet prin intermediul căreia pot fi accesate informațiile, împreună cu orice alte elemente care sunt necesare pentru a permite autorității competente să identifice în mod unic informațiile de reglementare.

Informațiile în formatul care poate fi citit automat trebuie să fie puse la dispoziție printr-o conexiune autentificată, interoperabilă și securizată la sursa de date a unei platforme eFTI. Operatorii economici în cauză vor comunica adresa de internet prin intermediul căreia pot fi accesate informațiile, împreună cu orice alte elemente care sunt necesare pentru a permite autorității competente să identifice în mod unic informațiile de reglementare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acceptarea de către autoritățile competente

Acceptarea și furnizarea de către autoritățile competente a informațiilor de reglementare

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritățile competente ale statelor membre comunică cu operatorii economici în cauză cu privire la informațiile de reglementare pe cale electronică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia stabilește următoarele prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a stabili următoarele:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – paragraful 1 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) proceduri comune și norme detaliate pentru validarea identității oricărei persoane fizice sau juridice care emite declarațiile obligatorii din punct de vedere juridic de mai jos;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Modelele de date și seturile de date standardizate existente identificate în convențiile internaționale aplicabile în Uniune se utilizează ca referință pentru definirea acestor date eFTI, proceduri și norme de acces comune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Platformele eFTI utilizate pentru prelucrarea informațiilor de reglementare trebuie să furnizeze funcționalități care să asigure că:

1. Platformele eFTI sunt reglementate de principiile generale ale neutralității tehnologice și interoperabilității. Platformele eFTI utilizate pentru prelucrarea informațiilor de reglementare trebuie să furnizeze funcționalități care să asigure că:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) datele cu caracter personal pot fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679;

(a) datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) datele comerciale pot fi prelucrate în conformitate cu articolul 6;

(b) datele comerciale trebuie prelucrate în conformitate cu articolul 6;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) platformele eFTI și datele pe care le conțin sunt interoperabile;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) se poate stabili o legătură electronică unică de identificare între datele prelucrate și transportul fizic al unui set determinat de mărfuri la care se referă aceste date, de la origine la destinație, în condițiile unui singur contract de transport, indiferent de cantitatea sau numărul de containere, ambalaje sau bucăți;

(c) se poate stabili o legătură electronică unică de identificare între datele prelucrate și transportul fizic al unui set determinat de mărfuri la care se referă aceste date, de la origine la destinație, în condițiile unui singur contract de transport sau unei singure scrisori de trăsură;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1 – litera ea (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) autoritățile competente au acces imediat la toate informațiile relevante, astfel cum se prevede în legislația națională sau a Uniunii, pentru a asigura ordinea publică și respectarea actelor legislative ale Uniunii care reglementează transportul de mărfuri în conformitate cu partea a treia titlul VI din tratat;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) elementele de date prelucrate corespund setului și subseturilor de date comune eFTI și pot fi prelucrate în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii.

(h) elementele de date prelucrate corespund setului și subseturilor de date comune eFTI și pot fi prelucrate în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii sau co-oficiale într-un stat membru.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Trebuie să existe un format eFTI standardizat care să includă toate cerințele privind informațiile de reglementare enumerate în anexa 1 partea A și toate cerințele privind informațiile de reglementare enumerate în anexa 1 partea B în cadrul unei secțiuni dedicate și distincte a formatului eFTI indicat de statele membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, norme detaliate privind cerințele prevăzute la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a stabili norme detaliate privind cerințele prevăzute la alineatul (1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 1 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) datele sunt interoperabile;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) datele sunt stocate și accesibile pentru o perioadă adecvată de timp, în conformitate cu cerințele relevante privind informațiile de reglementare;

(b) datele sunt stocate și accesibile pentru o perioadă de patru ani, în conformitate cu cerințele relevante privind informațiile de reglementare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) autoritățile au acces imediat la informațiile de reglementare privind o operațiune de transport de mărfuri prelucrată prin intermediul platformelor lor eFTI, în cazul în care acest acces este acordat autorităților de către un operator economic în cauză;

(c) autoritățile competente au acces imediat la informațiile de reglementare privind o operațiune de transport de mărfuri prelucrată prin intermediul platformelor lor eFTI, în cazul în care acest acces este acordat autorităților competente de către un operator economic în cauză;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, norme detaliate privind cerințele prevăzute la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a stabili norme detaliate privind cerințele prevăzute la alineatul (1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre mențin o listă actualizată a organismelor acreditate de evaluare a conformității, precum și a platformelor eFTI și a furnizorilor de servicii eFTI certificați de aceste organisme, în conformitate cu articolele 11 și 12. Acestea pun această listă la dispoziția publicului pe un site de internet oficial guvernamental. Lista este actualizată periodic și cel târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.

3. Statele membre mențin o listă actualizată a organismelor acreditate de evaluare a conformității, precum și a platformelor eFTI și a furnizorilor de servicii eFTI certificați de aceste organisme, în conformitate cu articolele 11 și 12. Acestea pun această listă la dispoziția publicului pe un site de internet oficial guvernamental. Lista este actualizată fără întârziere, de fiecare dată când survine o modificare a informațiilor pe care le conține, și cel târziu până la data de 31 mai a fiecărui an.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Până la data de 31 martie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei listele menționate la alineatul (3), împreună cu adresa site-ului de internet pe care au fost publicate aceste liste. Comisia va publica pe pagina sa oficială un link către adresele site-urilor respective.

4. Până la data de 31 mai a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei listele menționate la alineatul (3), împreună cu adresa site-ului de internet pe care au fost publicate aceste liste. Comisia va publica pe pagina sa oficială un link către adresele site-urilor respective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Certificarea se efectuează în mod independent, pentru a se evita denaturarea concurenței. Se asigură conformitatea cu platformele standardizate existente identificate în convențiile internaționale aplicabile în Uniune.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Certificarea soluțiilor și platformelor este necesară pentru a se asigura conformitatea cu protocolul eCMR, cu securitatea datelor și cu interoperabilitatea setului de date eFTI. Certificarea ar trebui să fie independentă, iar țările nu ar trebui să favorizeze proprii lor furnizori de soluții. Condițiile pentru certificare trebuie să fie predefinite și general aplicabile în UE. Este necesară o definiție clară a variațiilor „permise/aprobate” ale procedurilor de semnătură și ale standardelor de securitate, precum și o definiție clară a protecției datelor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 1 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Sistemele informatice existente, folosite în prezent de operatorii economici din sectorul transporturilor pentru a furniza informații de reglementare și care îndeplinesc cerințele funcționale prevăzute la articolul 8 alineatul (1) sunt certificate ca platforme eFTI.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2, la articolul 11 alineatul (5) și la articolul 12 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2, la articolul 7, la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (2), la articolul 11 alineatul (5) și la articolul 12 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 2, la articolul 11 alineatul (5) și la articolul 12 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 2, la articolul 7, la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (2), la articolul 11 alineatul (5) și la articolul 12 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

4. Actele delegate adoptate în conformitate cu articolul 2 se aplică după un an de la intrarea lor în vigoare.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Modificările ulterioare ale anexei 1 vor introduce noi cerințe de reglementare în domeniul de aplicare al regulamentului. Din motive de securitate juridică și pentru a le acorda atât autorităților, cât și operatorilor suficient timp pentru a ține seama de noua cerință, se recomandă să se permită un an de tranziție înainte de aplicarea versiunilor modificate ale anexei. Pentru a evalua în mod eficient costurile și beneficiile fiecărei modificări, se recomandă consultarea reprezentanților sectorului în cursul pregătirii actelor delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Înainte de a adopta un act delegat, Comisia asigură consultarea părților interesate vizate și a organismelor lor reprezentative în forurile corespunzătoare, și anume prin intermediul grupului de experți instituit prin Decizia C(2018)5921 a Comisiei din 13.9.2018 („Forumul pentru transport și logistică digitale”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

eliminat

Procedura comitetului

 

1. Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv reprezintă un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Propunerea include numeroase aspecte care ar urma să fie stabilite prin acte de punere în aplicare. Printre acestea se numără regulile privind accesul și prelucrarea vizând autoritățile competente și cerințele funcționale pentru furnizorii de servicii și platformele eFTI. Cum aceste aspecte au o aplicare generală și urmăresc să completeze anumite elemente neesențiale ale actului legislativ, ele ar trebui să fie stabilite toate prin acte delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Până la [cinci ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia va efectua o evaluare a prezentului regulament și va prezenta un raport privind principalele constatări către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European.

1. Cel târziu până la ... [trei ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia va efectua o evaluare a prezentului regulament și va prezenta un raport privind principalele constatări către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European. Această evaluare analizează, în special, posibilitatea de extindere a domeniului de aplicare al prezentului regulament la anumite informații dintre întreprinderi care sunt necesare pentru a dovedi respectarea cerințelor relevante din actele legislative ale Uniunii care reglementează transportul de mărfuri în conformitate cu partea a treia titlul VI din tratat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Este aplicabil începând cu [OP inserează patru ani de la intrarea în vigoare].

Acesta se aplică de la … [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

</Amend>

 

</RepeatBlock-Amend>

EXPUNERE DE MOTIVE

Sectorul transporturilor este încă rămas în urmă în ceea ce privește utilizarea mijloacelor digitale, comparativ cu alte sectoare ale societății și economiei noastre. Marea majoritate a operațiunilor de transport de marfă din UE încă mai necesită utilizarea documentelor pe suport de hârtie, astfel că, în anul 2018, conducătorul unui camion încă mai trebuie să aibă în cabină o cantitate enormă de documente pe hârtie. Implementarea lentă a digitalizării duce la ineficiențe pentru actorii de pe piață din lanțurile logistice și de transport, în special în transportul multimodal și transfrontalier, precum și la un impact ecologic inutil. În plus, îngreunează asigurarea respectării normelor de către autoritățile naționale, deoarece controalele trebuie efectuate în locul în care se află documentele pe hârtie. Întrucât se preconizează că deplasările totale efectuate în cadrul transporturilor de marfă vor crește cu peste 50 % până în 2050, implementarea lentă a digitalizării va deveni o problemă serioasă în anii următori.

 

Comisia a identificat două principale cauze ale adoptării lente a documentelor de transport electronice: lipsa recunoașterii echivalenței juridice a documentelor electronice de către autoritățile competente și un mediu informatic fragmentat, fără sisteme consacrate și interoperabile, care să funcționeze după reguli general valabile și obligatorii în ceea ce privește documentele de transport electronice.

 

Propunerea Comisiei (i) le solicită autorităților competente să accepte informațiile de reglementare (pentru anumite acte juridice) în format electronic și (ii) stabilește un cadru de furnizori de servicii și platforme eFTI certificate (de către organisme de evaluare a conformității).

 

Raportoarea salută propunerea Comisiei. Această propunere era de mult necesară, având în vedere faptul că sectorul este mult rămas în urmă cu digitalizarea în comparație cu restul economiei. Potrivit evaluării impactului, aproape 99 % din totalul operațiunilor de transport transfrontalier de pe teritoriul UE utilizează încă documente pe suport de hârtie într-o etapă sau alta a operațiunii. Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri în trecut să se exercite mai multă presiune pentru introducerea transporturilor fără hârtie și a cerut ca între întreprinderile, clienții și autoritățile din acest sector fluxul de informații să fie mai simplu, fără hârtie, fără întreruperi, transparent, securizat și fiabil.

 

Cu toate acestea, raportoarea este de opinie că propunerea are un domeniu de aplicare relativ limitat și ar putea fi consolidată în mai mare măsură. Probabil că nu va fi suficient să li se ceară autorităților competente să accepte o parte a informațiilor de reglementare în format electronic pentru a stimula cu adevărat sectorul transporturilor să renunțe la hârtie. Prin urmare, domeniul de aplicare al propunerii ar trebui extins pentru a include și alte informații de reglementare relevante în domeniul transporturilor (de exemplu licența comunitară, inspecția tehnică, calificarea conducătorilor auto), cu scopul de a reduce mai mult sarcina administrativă. În principiu, în viitor, toate informațiile de reglementare privind transporturile ar trebui să fie transmise electronic. S-ar putea, probabil, introduce o perioadă de tranziție pentru a le permite numeroaselor IMM-uri foarte mici din sector să se adapteze. În plus, autoritățile competente ar trebui, în viitor, să recurgă mai frecvent la toate informațiile disponibile digital (inclusiv informațiile relevante dintre întreprinderi privind taxele și STI) pentru a monitoriza respectarea legislației în materie de transport (ca de exemplu cabotaj sau detașare) într-un mod mai inteligent. În cele din urmă, câștigarea și menținerea încrederii operatorilor în siguranța și securitatea sistemului este esențială. Astfel, sistemul propus de furnizori de servicii și platforme eFTI certificate, care să includă standarde, specificații și reguli de acces adecvate, este foarte important. Instituirea acestui sistem de certificare ar trebui să se facă relativ rapid și pe baza standardelor internaționale existente, precum și cu implicarea tuturor părților interesate relevante, astfel încât adoptarea sa de către piață să aibă loc în scurt timp.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Informații electronice privind transportul de marfă

Referințe

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Data prezentării la PE

17.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Raportoare

 Data numirii

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Examinare în comisie

29.1.2019

 

 

 

Data adoptării

29.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrey Novakov

Data depunerii

4.2.2019

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1] JO C …(nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

[2] JO C ……(nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

Ultima actualizare: 18 februarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate