Postopek : 2018/0140(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0060/2019

Predložena besedila :

A8-0060/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0139

POROČILO     ***I
PDF 242kWORD 90k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Claudia Schmidt

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0279),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 91, 100(2) in 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0191/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... (1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... (2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0060/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Učinkovitost prevoza blaga in logistike je ključnega pomena za konkurenčnost gospodarstva Unije, delovanje notranjega trga ter socialno in ekonomsko kohezijo vseh regij Unije.

(1)  Učinkovitost prevoza blaga in logistike je ključnega pomena za rast in konkurenčnost gospodarstva Unije, delovanje notranjega trga ter socialno in ekonomsko kohezijo vseh regij Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Namen te uredbe je zmanjšati stroške obdelave informacij o prevozu med organi in gospodarskimi subjekti, izboljšati zmogljivosti organov za izvrševanje in spodbuditi digitalizacijo tovornega prometa in logistike.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Pretok blaga spremlja velika količina informacij, ki se še vedno izmenjujejo v papirni obliki, tako med podjetji kot med podjetji in javnimi organi. Uporaba papirnih dokumentov pomeni veliko upravno breme za izvajalce logističnih storitev.

(2)  Pretok blaga spremlja velika količina informacij, ki se še vedno izmenjujejo v papirni obliki, tako med podjetji kot med podjetji in javnimi organi. Uporaba papirnih dokumentov pomeni veliko upravno breme in dodatne stroške za izvajalce logističnih storitev in s tem povezanih sektorjev, kot sta trgovina in proizvodnja, zlasti za mala in srednja podjetja, ter negativno vpliva na okolje.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Uspešno in učinkovito izvrševanje pravil je prvi pogoj za pošteno konkurenco na notranjem trgu. Nadaljnja digitalizacija orodij za izvrševanje je bistvena za sprostitev zmogljivosti izvrševanja, zmanjšanje nepotrebnih upravnih bremen za mednarodne prevoznike, zlasti za mala in srednja podjetja, zagotovitev bolj ciljne usmerjenosti na zelo tvegane prevoznike in zaznavanje goljufivega ravnanja. To digitalno, „pametno“ izvrševanje zahteva, da se vse ustrezne informacije dematerializirajo in so pristojnim organom na voljo v elektronski obliki. Zato bi morala uporaba elektronskih prevoznih dokumentov v prihodnosti postati pravilo. Poleg tega bi morali uslužbencem organov pregona, tudi tistim, ki opravljajo cestne preglede, zagotoviti jasen in popoln pregled prevoznikov, ki se preverjajo, prav tako pa bi morali imeti neposreden dostop v realnem času do vseh ustreznih informacij za hitrejše in učinkovitejše odkrivanje kršitev in nepravilnosti.

Obrazložitev

Prometni sektor močno zaostaja pri digitalizaciji informacij o tovoru. To ovira učinkovitost sektorja in dobavne verige ter pristojnim organom otežuje učinkovito in uspešno izvajanje pravil. Zato bi morala postati uporaba elektronskih dokumentov pravilo. To bo omogočilo sprostitev zmogljivosti izvrševanja, zmanjšanje nepotrebnega upravnega bremena za prevoznike, bolj ciljno usmerjenost na zelo tvegane prevoznike in zaznavanje goljufivega ravnanja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Odsotnost enotnega pravnega okvira na ravni Unije, s katerim bi se od javnih organov zahtevalo, da sprejemajo ustrezne informacije o prevozu blaga, ki jih zahteva zakonodaja, v elektronski obliki, se šteje kot glavni razlog nezadostnega napredka pri poenostavljanju in povečevanju učinkovitosti, ki ju omogočajo razpoložljiva elektronska sredstva. Ker javni organi informacije v elektronski obliki slabo sprejemajo, to ne vpliva le na enostavnost komuniciranja med njimi in subjekti, ampak posredno tudi ovira razvoj poenostavljenega elektronskega komuniciranja med podjetji v Uniji.

(3)  Odsotnost enotnega pravnega okvira na ravni Unije, s katerim bi se od javnih organov zahtevalo, da sprejemajo ustrezne informacije o prevozu blaga, ki jih zahteva zakonodaja, v elektronski obliki, se šteje kot glavni razlog nezadostnega napredka pri poenostavljanju in povečevanju učinkovitosti, ki ju omogočajo razpoložljiva elektronska sredstva. Ker javni organi informacije v elektronski obliki slabo sprejemajo, to ne vpliva le na enostavnost komuniciranja med njimi in subjekti, ampak posredno tudi ovira razvoj poenostavljenega elektronskega komuniciranja med podjetji v Uniji in vodi k večjim upravnim stroškom, zlasti za mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Nekatera področja prometnega prava Unije od pristojnih organov zahtevajo, da sprejmejo digitalizirane informacije, vendar se to še zdaleč ne nanaša na vso ustrezno zakonodajo Unije. Omogočena bi morala biti uporaba elektronskih sredstev, da se zakonsko predpisane informacije o prevozu blaga dajejo na voljo organom na celotnem ozemlju Unije in da se upoštevajo vse ustrezne faze prevoza, ki se izvajajo v Uniji. Poleg tega bi morala navedena možnost veljati za vse zakonsko predpisane informacije pri vseh načinih prevoza.

(4)  Nekatera področja prometnega prava Unije od pristojnih organov zahtevajo, da sprejmejo digitalizirane informacije, vendar se to še zdaleč ne nanaša na vso ustrezno zakonodajo Unije. Da bi zmanjšali upravna bremena ter izboljšali učinkovitost nadzora in boja proti kršitvam, bi morala biti vedno možna uporaba elektronskih sredstev za posredovanje zakonsko predpisanih informacij o prevozu blaga organom na celotnem ozemlju Unije in za vse ustrezne faze prevoza, ki se izvajajo v Uniji. Poleg tega bi se morala ta možnost uporabljati za vse zakonsko predpisane informacije pri vseh načinih prevoza. Države članice bi morale na splošno sprejemati elektronske prevozne dokumente ter nemudoma ratificirati protokol o e-CMR in začeti z njegovo uporabo. Organi bi morali zato zadevnim gospodarskim subjektom elektronsko sporočati regulativne informacije in v skladu s pravom, ki se uporablja, omogočiti digitalno razpoložljivost svojih podatkov.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Da bi zmanjšali upravno breme in razbremenili omejene zmogljivosti za izvrševanje, bi bilo treba od gospodarskih subjektov zahtevati, naj pristojnim organom držav članic elektronsko posredujejo regulativne informacije, te pa naj zadevne gospodarske subjekte elektronsko obveščajo o zagotavljanju regulativnih informacij.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ker je Uredba namenjena le olajšanju zagotavljanja informacij, zlasti z elektronskimi sredstvi, ne bi smela vplivati na določbe zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, ki določajo vsebino zakonsko predpisanih informacij, in zlasti ne nalagati dodatnih zahtev glede zakonsko predpisanih informacij. Ker je Uredba namenjena omogočanju skladnosti z zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij z elektronskimi sredstvi in ne s papirnimi dokumenti, ne bi smela kako drugače vplivati na ustrezne določbe Unije o zahtevah v zvezi z dokumenti, ki jih je treba uporabljati za strukturirano predložitev zadevnih informacij. Ta uredba prav tako ne bi smela vplivati na določbe zakonodaje Unije o pošiljkah odpadkov, ki vsebujejo postopkovne zahteve za pošiljke. Poleg tega ne bi smela posegati v določbe o obveznostih poročanja iz Uredbe (EU) št. 952/2013 oziroma iz izvedbenih ali delegiranih aktov, sprejetih v skladu z njenimi določbami.

(6)  Ker je Uredba namenjena le olajšanju in spodbujanju posredovanja informacij med gospodarskimi subjekti in upravnimi organi, zlasti z elektronskimi sredstvi, ne bi smela vplivati na določbe zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, ki določajo vsebino zakonsko predpisanih informacij, in zlasti ne nalagati dodatnih zahtev glede zakonsko predpisanih informacij. Ker je Uredba namenjena omogočanju skladnosti z zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij z elektronskimi sredstvi in ne s papirnimi dokumenti, bi morala omogočiti razvoj evropskih platform za enostavno izmenjavo in deljenje informacij. Ne bi smela kako drugače vplivati na ustrezne določbe Unije o zahtevah v zvezi z dokumenti, ki jih je treba uporabljati za strukturirano predložitev zadevnih informacij. Ta uredba prav tako ne bi smela vplivati na določbe zakonodaje Unije o pošiljkah odpadkov, ki vsebujejo postopkovne zahteve za pošiljke. Poleg tega ne bi smela posegati v določbe o obveznostih poročanja iz Uredbe (EU) št. 952/2013 oziroma iz izvedbenih ali delegiranih aktov, sprejetih v skladu z njenimi določbami. Vendar bi morala Komisija oceniti, ali je treba določbe v zvezi z vsebino regulativnih informacij v zvezi s prevozom blaga na ozemlju Unije prilagoditi, da bi izboljšali zmogljivosti pristojnih organov za izvrševanje.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Pri določanju takih specifikacij bi bilo treba ustrezno upoštevati ustrezne specifikacije za izmenjavo podatkov, določene v ustrezni zakonodaji Unije ter v ustreznih evropskih in mednarodnih standardih za izmenjavo večmodalnih podatkov, pa tudi načela in priporočila iz evropskega okvira interoperabilnosti27, ki določa pristop k izvajanju evropskih digitalnih javnih storitev, o katerem so se države članice skupno dogovorile. Ustrezno bi bilo treba poskrbeti, da te specifikacije ostanejo tehnološke nevtralne in odprte za inovativne tehnologije.

(9)  Pri določanju takih specifikacij bi bilo treba ustrezno upoštevati ustrezne specifikacije za izmenjavo podatkov, določene v ustrezni zakonodaji Unije ter v ustreznih evropskih in mednarodnih standardih za izmenjavo večmodalnih podatkov, vključno z določbami splošne uredbe o varstvu podatkov. Upoštevati bi bilo treba tudi naložbe gospodarskih subjektov in s tem že obstoječe modele podatkov za posamezne vrste prevoza, pa tudi načela in priporočila iz evropskega okvira interoperabilnosti27, ki določa pristop k izvajanju evropskih digitalnih javnih storitev,o katerem so se države članice skupno dogovorile. Poleg tega je pri razvoju in pripravi teh specifikacij pomembno primerno sodelovanje vseh ustreznih deležnikov. Ustrezno bi bilo treba poskrbeti, da te specifikacije ostanejo tehnološke nevtralne in odprte za inovativne tehnologije.

__________________

__________________

27 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski okvir interoperabilnosti – strategija za izvajanje (COM(2017)0134).

27 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski okvir interoperabilnosti – strategija za izvajanje (COM(2017)0134).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za vzpostavitev zaupanja organov držav članic in gospodarskih subjektov, kar zadeva izpolnjevanje navedenih zahtev s strani platform eFTI in ponudnikov storitev eFTI, bi morali pristojni organi držav članic vzpostaviti sistem certificiranja, ki bi temeljil na akreditaciji v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta28 .

(11)  Za vzpostavitev zaupanja organov držav članic in gospodarskih subjektov, kar zadeva izpolnjevanje navedenih zahtev s strani platform eFTI in ponudnikov storitev eFTI, bi morali pristojni organi držav članic vzpostaviti sistem certificiranja, ki bi temeljil na akreditaciji v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta28 . Komisija bi morala zaradi sorazmerno dolgega obdobja izvajanja oceniti, ali bi lahko tehnologije, kot je tehnologija veriženja podatkovnih blokov, zagotovile podoben rezultat kot sistem certificiranja, hkrati pa znatno znižale stroške za gospodarske subjekte in države članice.

__________________

__________________

28 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

28 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje obveznosti sprejemanja zakonsko predpisanih informacij, danih na voljo v elektronski obliki v skladu s to uredbo, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta29 .

črtano

__________________

 

29 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

 

Obrazložitev

Predlog zajema več vprašanj, ki jih je treba določiti z izvedbenimi akti. Ta vprašanja vključujejo pravila o dostopu in obdelavi za pristojne organe ter funkcionalne zahteve za platforme in ponudnike storitev eFTI. Ker gre za vprašanja splošne uporabe in je njihov namen dopolniti nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta, bi jih bilo treba določiti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Zlasti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev skupnega sklopa in podsklopov podatkov v zvezi z ustreznimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij, zajetih v tej uredbi, pa tudi skupne postopke in podrobna pravila za pristojne organe pri dostopanju do takih informacij in njihovi obdelavi, kadar dajo zadevni gospodarski subjekti te informacije na voljo v elektronski obliki, vključno s podrobnimi pravili in tehničnimi specifikacijami.

črtano

Obrazložitev

Predlog zajema več vprašanj, ki jih je treba določiti z izvedbenimi akti. Ta vprašanja vključujejo pravila o dostopu in obdelavi za pristojne organe ter funkcionalne zahteve za platforme in ponudnike storitev eFTI. Ker gre za vprašanja splošne uporabe in je njihov namen dopolniti nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta, bi jih bilo treba določiti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Izvedbena pooblastila bi bilo treba na Komisijo prenesti tudi za določitev podrobnih pravil za izvajanje zahtev za platforme eFTI in ponudnike storitev eFTI.

črtano

Obrazložitev

Predlog zajema več vprašanj, ki jih je treba določiti z izvedbenimi akti. Ta vprašanja vključujejo pravila o dostopu in obdelavi za pristojne organe ter funkcionalne zahteve za platforme in ponudnike storitev eFTI. Ker gre za vprašanja splošne uporabe in je njihov namen dopolniti nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta, bi jih bilo treba določiti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Odstavek 15 – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  za vzpostavitev skupnih postopkov, tehničnih specifikacij in podrobnih pravil za pristojne organe za dostop do zadevnih informacij, ki jih zajema ta uredba, in njihovo obdelavo, pa tudi podrobnih pravil za izvajanje zahtev za platforme eFTI in ponudnike storitev eFTI.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Komisija bi morala nemudoma začeti pripravljati potrebne delegirane akte, da bi preprečila nadaljnje zamude ter gospodarskim subjektom in državam članicam zagotovila dovolj časa za pripravo.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba vzpostavlja pravni okvir za elektronsko sporočanje zakonsko predpisanih informacij, ki se nanašajo na prevoz blaga na ozemlju Unije. V ta namen ta uredba:

1.  Ta uredba vzpostavlja pravni okvir za elektronsko sporočanje zakonsko predpisanih informacij, ki se nanašajo na prevoz blaga na ozemlju Unije, vključno z njegovo interoperabilnostjo. V ta namen ta uredba:

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  določa pogoje, v skladu s katerimi morajo pristojni organi držav članic sprejeti zakonsko predpisane informacije, kadar jih dajo zadevni gospodarski subjekti na voljo v elektronski obliki;

(a)  določa pogoje, v skladu s katerimi morajo pristojni organi držav članic sprejeti zakonsko predpisane informacije, kadar jih zadevni gospodarski subjekti predložijo v elektronski obliki;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  določa pogoje, v skladu s katerimi morajo zadevni gospodarski subjekti dati regulativne informacije v elektronski obliki na voljo pristojnim organom držav članic;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  določa pogoje, pod katerimi morajo pristojni organi držav članic elektronsko komunicirati z zadevnimi gospodarskimi subjekti, kar zadeva zagotavljanje predpisanih informacij.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz aktov Unije, ki določajo pogoje za prevoz blaga na ozemlju Unije v skladu z naslovom VI tretjega dela Pogodbe ali pogoje za pošiljke odpadkov. Kar zadeva pošiljke odpadkov, se ta uredba ne uporablja za nadzor, ki ga izvajajo carinski uradi, kot je določen v veljavnih določbah Unije. Akti Unije, za katere se ta uredba uporablja, in ustrezne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij so navedeni v delu A Priloge I.

Ta uredba se uporablja za zahteve glede zakonsko predpisanih informacij iz aktov Unije, ki določajo pogoje za prevoz blaga na ozemlju Unije v skladu z naslovom VI tretjega dela Pogodbe ali pogoje za pošiljke odpadkov, in zahteve v zvezi z regulativnimi informacijami za prevoz blaga iz mednarodnih konvencij, ki se uporabljajo v Uniji. Kar zadeva pošiljke odpadkov, se ta uredba ne uporablja za nadzor, ki ga izvajajo carinski uradi, kot je določen v veljavnih določbah Unije. Akti Unije, za katere se ta uredba uporablja, in ustrezne zahteve glede zakonsko predpisanih informacij so navedeni v delu A Priloge I.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vključuje sklicevanja na druge pravne akte Unije, ki urejajo prevoz blaga, ki določajo zahteve glede zakonsko predpisanih informacij;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  vključujejo sklicevanja na mednarodne konvencije, ki se uporabljajo v Uniji in ki vzpostavljajo zahteve za zakonsko predpisane informacije, neposredno ali posredno povezane s prevozom blaga.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4  Zahteve za zadevne gospodarske subjekte

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če zadevni gospodarski subjekti dajo zakonsko predpisane informacije na voljo v elektronski obliki, to storijo na podlagi podatkov, obdelanih na certificirani platformi eFTI, in, če je primerno, s strani ponudnika storitev eFTI. Zakonsko predpisane informacije se dajo na voljo v strojno berljivi obliki, na zahtevo pristojnega organa pa v človeku berljivi obliki.

Zadevni gospodarski subjekti morajo dati zakonsko predpisane informacije na voljo v elektronski obliki. To storijo na podlagi podatkov, v skladu s členom 8 obdelanih na certificirani platformi eFTI, in, če je primerno, v skladu s členom 9 s strani certificiranega ponudnika storitev eFTI. Zakonsko predpisane informacije se dajo na voljo v strojno berljivi obliki, na zahtevo pristojnega organa pa v človeku berljivi obliki.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije v strojno berljivi obliki se dajo na voljo prek overjene in varne povezave do vira podatkov platforme eFTI. Zadevni gospodarski subjekt sporoči internetni naslov, prek katerega je mogoče dostopati do informacij, skupaj s katerimi koli drugimi elementi, ki so potrebni, da se pristojnemu organu omogoči, da enoznačno opredeli zakonsko predpisane informacije.

Informacije v strojno berljivi obliki se dajo na voljo prek overjene, interoperabilne in varne povezave do vira podatkov platforme eFTI. Zadevni gospodarski subjekt sporoči internetni naslov, prek katerega je mogoče dostopati do informacij, skupaj s katerimi koli drugimi elementi, ki so potrebni, da se pristojnemu organu omogoči, da enoznačno opredeli zakonsko predpisane informacije.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sprejemanje s strani pristojnih organov

Sprejemanje in posredovanje zakonsko predpisanih informacij s strani pristojnih organov

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pristojni organi držav članic se z zadevnimi gospodarskimi subjekti glede zakonsko predpisanih informacij sporazumevajo v elektronski obliki.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti določi naslednje:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 v zvezi z določitvijo naslednjega:

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  skupne postopke in podrobna pravila za potrjevanje identitete katere koli fizične ali pravne osebe, ki v skladu s tem izdaja pravno zavezujoče izjave;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Obstoječi standardizirani modeli podatkov in podatkovni nizi, opredeljeni v mednarodnih konvencijah, ki se uporabljajo v Uniji, se uporabijo kot referenca za določitev teh skupnih podatkov, postopkov in pravil za dostop v okviru eFTI.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

črtano

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Platforme eFTI, ki se uporabljajo za obdelavo zakonsko predpisanih informacij, zagotavljajo funkcije, s katerimi zagotavljajo, da:

1.  Za platforme eFTI veljajo splošna načela tehnološke nevtralnosti in interoperabilnosti. Platforme eFTI, ki se uporabljajo za obdelavo zakonsko predpisanih informacij, zagotavljajo funkcije, s katerimi zagotavljajo, da:

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se lahko osebni podatki obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679;

(a)  osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  se lahko poslovni podatki obdelujejo v skladu s členom 6;

(b)  poslovni podatki se obdelujejo v skladu s členom 6;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  so platforme eFTI in podatki, ki jih vsebujejo, interoperabilni;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  je mogoče vzpostaviti enoznačno elektronsko identifikacijsko povezavo med obdelanimi podatki in fizično pošiljko določenega nabora blaga, na katerega se nanašajo ti podatki, od izvornega do namembnega kraja, v skladu s pogoji enotne prevozne pogodbe, ne glede na količino ali število kontejnerjev, paketov ali kosov;

(c)  je mogoče vzpostaviti enoznačno elektronsko identifikacijsko povezavo med obdelanimi podatki in fizično pošiljko določenega nabora blaga, na katerega se nanašajo ti podatki, od izvornega do namembnega kraja, v skladu s pogoji enotne prevozne pogodbe ali dobavnice;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  imajo pristojni organi takojšen dostop do vseh ustreznih informacij, kot je določeno v nacionalni zakonodaji ali zakonodaji Unije, da se zagotovita javni red in skladnost s pravnimi akti Unije, ki urejajo prevoz blaga v skladu z naslovom VI tretjega dela Pogodbe;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  obdelani podatkovni elementi ustrezajo skupnemu sklopu in podsklopom podatkov eFTI ter se lahko obdelajo v katerem koli uradnem jeziku Unije.

(h)  obdelani podatkovni elementi ustrezajo skupnemu sklopu in podsklopom podatkov eFTI ter se lahko obdelajo v katerem koli uradnem jeziku Unije ali enem od uradnih jezikov v državah članicah.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Določi se standardizirani format eFTI, ki vključuje vse zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, navedene v delu A Priloge 1, in vse zahteve glede zakonsko predpisanih informacij, navedene v delu B Priloge 1, v temu namenjenem in ločenem oddelku formata eFTI, ki ga navedejo države članice.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila v zvezi z zahtevami iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil v zvezi z zahtevami iz odstavka 1.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  so podatki interoperabilni;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  se podatki hranijo in so dostopni v ustreznem obdobju v skladu z ustreznimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij;

(b)  se podatki hranijo in so dostopni štiri leta v skladu z ustreznimi zahtevami glede zakonsko predpisanih informacij;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  imajo organi prek svojih platform eFTI neposreden dostop do zakonsko predpisanih informacij v zvezi s prevozom blaga, če ta dostop organom zagotavlja zadevni gospodarski subjekt;

(c)  imajo pristojni organi prek svojih platform eFTI neposreden dostop do zakonsko predpisanih informacij v zvezi s prevozom blaga, če ta dostop pristojnim organom zagotavlja zadevni gospodarski subjekt;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila v zvezi z zahtevami iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil v zvezi z zahtevami iz odstavka 1.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice vodijo in posodabljajo seznam akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti ter platform eFTI in ponudnikov storitev eFTI, ki jih navedeni organi certificirajo v skladu s členoma 11 in 12. Ta seznam objavijo na uradnem internetnem spletnem mestu vlade. Seznam se redno posodablja, in sicer najpozneje do 31. marca vsako leto.

3.  Države članice vodijo in posodabljajo seznam akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti ter platform eFTI in ponudnikov storitev eFTI, ki jih navedeni organi certificirajo v skladu s členoma 11 in 12. Ta seznam objavijo na uradnem internetnem spletnem mestu vlade. Seznam se nemudoma posodobi ob vsaki spremembi informacij, ki jih vsebuje, in najpozneje do 31. maja vsako leto.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice Komisiji vsako leto do 31. marca pošljejo sezname iz odstavka 3, skupaj z naslovom spletnega mesta, na katerem so taki seznami objavljeni. Komisija objavi povezavo do navedenih naslovov spletnih mest na svoji uradni spletni strani.

4.  Države članice Komisiji vsako leto do 31. maja pošljejo sezname iz odstavka 3, skupaj z naslovom spletnega mesta, na katerem so taki seznami objavljeni. Komisija objavi povezavo do navedenih naslovov spletnih mest na svoji uradni spletni strani.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Certificiranje se izvaja neodvisno, da se prepreči izkrivljanje konkurence. Skladnost se zagotavlja z obstoječimi standardiziranimi platformami, opredeljenimi v mednarodnih konvencijah, ki se uporabljajo v Uniji.

Obrazložitev

Certificiranje rešitev in platform je potrebno za zagotovitev skladnosti s protokolom eCMR, varnostjo podatkov in interoperabilnostjo nabora podatkov eFTI. Certificiranje bi moralo biti neodvisno, države pa ne bi smele dajati prednosti svojim ponudnikom rešitev. Pogoji za certificiranje morajo biti vnaprej določeni in se morajo splošno uporabljati v EU. Potrebna je jasna opredelitev „dovoljenih/odobrenih“ različic postopkov podpisa in varnostnih standardov ter jasna opredelitev „varstva podatkov“, če je to potrebno.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Obstoječi informacijski sistemi, ki jih gospodarski subjekti v prometnem sektorju trenutno uporabljajo za posredovanje regulativnih informacij in ki izpolnjujejo funkcionalne zahteve iz člena 8(1), se certificirajo kot platforme eFTI.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2, člena 11(5) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2, člena 7, člena 8(2), člena 9(2), člena 11(5) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz člena 2, člena 11(5) in člena 12(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz člena 2, člena 7, člena 8(2), člena 9(2), člena 11(5) in člena 12(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

4.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 2, se začnejo uporabljati eno leto po začetku njihove veljavnosti.

Obrazložitev

Prihodnje spremembe Priloge 1 bodo uvedle nove zakonsko določene zahteve na področju uporabe te uredbe. Zaradi pravne varnosti in da se organom in izvajalcem zagotovi dovolj časa za upoštevanje nove zahteve, se priporoča, da se dovoli enoletno prehodno obdobje pred uporabo spremenjenih različic Priloge.Za učinkovito oceno stroškov in koristi posameznih sprememb se priporoča posvetovanje s panožnimi predstavniki med pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija pred sprejetjem delegiranega akta zagotovi posvetovanje z zadevnimi deležniki in njihovimi predstavniškimi organi v ustreznih forumih, in sicer prek skupine strokovnjakov, ustanovljene s Sklepom Komisije C(2018)5921 z dne 13.9.2018 („Forum za digitalni promet in logistiko“).

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

črtano

Postopek v odboru

 

1.  Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Obrazložitev

Predlog zajema več vprašanj, ki jih je treba določiti z izvedbenimi akti. Ta vprašanja vključujejo pravila o dostopu in obdelavi za pristojne organe ter funkcionalne zahteve za platforme in ponudnike storitev eFTI. Ker gre za vprašanja splošne uporabe in je njihov namen dopolniti nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta, bi jih bilo treba določiti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje do [pet let po začetku uporabe te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

1.  Komisija najpozneje do [tri leta po začetku uporabe te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah. Ta ocena zlasti preuči možnost razširitve področja uporabe te uredbe na nekatere informacije, ki si jih izmenjujejo podjetja, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti z ustreznimi zahtevami pravnih aktov Unije, ki urejajo prevoz blaga v skladu z naslovom VI tretjega dela Pogodbe.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od [Urad za publikacije – vstaviti datum štiri leta po začetku veljavnosti].

Uporablja se od [tri leta od datuma začetka veljavnosti te uredbe].

(1)

UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Prometni sektor še vedno zaostaja pri uporabi digitalnih sredstev v primerjavi z drugimi sektorji naše družbe in gospodarstva. Za veliko večino prevozov blaga v EU je še vedno treba uporabljati papirnate dokumente, zaradi česar mora mednarodni voznik tovornjaka leta 2018 s seboj v kabini imeti velik kup papirnatih dokumentov. Počasno uvajanje digitalizacije povzroča neučinkovitost za udeležence na trgu, ki so del prevoznih in logističnih verig, zlasti v večmodalnem in čezmejnem prometu, ter nepotrebno obremenitev okolja. Poleg tega nacionalnim organom otežuje izvrševanje pravil, saj morajo preglede opravljati tam, kjer so papirnati izvodi. Glede na to, da naj bi se skupno gibanje tovornega prometa do leta 2050 povečalo za več kot 50 %, bo počasno uvajanje digitalizacije v prihodnjih letih postalo še bolj resno vprašanje.

Komisija je opredelila dva glavna razloga za počasno uvajanje elektronske prevozne dokumentacije: slabo priznavanje pravne enakovrednosti elektronskih dokumentov s strani pristojnih organov in razdrobljeno okolje informacijske tehnologije brez uveljavljenih in interoperabilnih sistemov s splošno veljavnimi in zavezujočimi pravili o elektronskih prevoznih dokumentih.

Predlog Komisije (i) od pristojnih organov zahteva, da sprejmejo zakonsko predpisane informacije (za nekatere pravne akte) v elektronski obliki in (ii) vzpostavlja okvir certificiranih platform in ponudnikov storitev eFTI (organi za ugotavljanje skladnosti).

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije. Glede na to, da sektor močno zaostaja pri digitalizaciji v primerjavi s preostalim gospodarstvom, je za ta predlog že skrajni čas. Glede na oceno učinka skoraj 99 % čezmejnih prevozov v EU v eni od faz prevoza še vedno vključuje papirnate dokumente. Evropski parlament je v preteklosti večkrat pozval k odločnejšemu prizadevanju za brezpapirni prevoz ter k preprostejšemu, brezpapirnemu, nemotenemu, preglednemu, varovanemu in zaupanja vrednemu pretoku informacij med podjetji, strankami in organi v tem sektorju.

Kljub temu pa poročevalka meni, da je področje uporabe predloga precej omejeno in bi ga bilo mogoče še dodatno razširiti. Od pristojnih organov zahtevati, da sprejmejo nekatere zakonsko predpisane informacije v elektronski obliki, verjetno ne bo dovolj, da bi prometni sektor resno usmerili k delovanju brez papirja. Zato bi bilo treba področje uporabe predloga razširiti tako, da bi vključevalo druge ustrezne zakonsko predpisane informacije na področju prometa (npr. licenca Skupnosti, tehnični pregled, kvalifikacije voznika), da bi se zmanjšalo dodatno upravno breme. Načeloma bi bilo treba v prihodnje vse zakonsko predpisane informacije v zvezi s prevozom poslati v elektronski obliki. Morebiti bi lahko uvedli prehodno obdobje, ki bi številnim zelo majhnim malim in srednjim podjetjem v tem sektorju omogočilo, da se prilagodijo. Poleg tega bi morali pristojni organi v prihodnje več uporabljati vse razpoložljive digitalne informacije (vključno z ustreznimi informacijami, ki si jih izmenjujejo podjetja, na primer o cestninah in inteligentnih prometnih sistemih), da se zagotovi pametnejše spremljanje skladnosti s prometno zakonodajo (npr. kabotaža ali napotitev). Končno je bistvenega pomena pridobivanje in ohranjanje zaupanja operaterjev v varnost sistema. Zato je predlagani sistem certificiranih platform in ponudnikov storitev eFTI, vključno s pravilnimi standardi, specifikacijami in pravili dostopa, zelo pomemben. Vzpostavitev tega sistema certificiranja bi bilo treba izvesti precej hitro in na podlagi obstoječih mednarodnih standardov ter ob sodelovanju vseh ustreznih deležnikov, da bi lahko kmalu sledilo uvajanje na trg.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Elektronske informacije o prevozu blaga

Referenčni dokumenti

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Datum predložitve EP

17.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

29.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

29.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Datum predložitve

4.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 18. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov