Förfarande : 2018/0140(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2019

Ingivna texter :

A8-0060/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0139

BETÄNKANDE     ***I
PDF 232kWORD 91k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Claudia Schmidt

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0279),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 91, 100.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0191/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0060/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1)  Effektiviteten i godstransport och logistik är av avgörande betydelse för unionsekonomins konkurrenskraft, den inre marknadens funktion och den sociala och ekonomiska sammanhållningen i alla regioner i unionen.

1)  Effektiviteten i godstransport och logistik är av avgörande betydelse för unionsekonomins tillväxt och konkurrenskraft, den inre marknadens funktion och den sociala och ekonomiska sammanhållningen i alla regioner i unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a)  Syftet med denna förordning är att minska kostnaderna för behandling av transportinformation mellan myndigheter och ekonomiska aktörer, att förbättra myndigheternas kapacitet att säkerställa verkställighet och uppmuntra digitalisering av godstransport och logistik.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2)  Transporten av varor åtföljs av en stor mängd information som fortfarande utbyts i pappersformat, mellan företag och mellan företag och de offentliga myndigheterna. Användningen av pappersdokument utgör en betydande administrativ börda för logistikoperatörer.

2)  Transporten av varor åtföljs av en stor mängd information som fortfarande utbyts i pappersformat, mellan företag och mellan företag och de offentliga myndigheterna. Användningen av pappersdokument utgör en betydande administrativ börda och en extra kostnad för logistikoperatörer och närstående industrier (såsom handel och tillverkning), särskilt för små och medelstora företag, och har en negativ inverkan på miljön.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a)  Verkningsfullt och effektivt genomdrivande av reglerna är en förutsättning för en sund konkurrens på den inre marknaden. Verktygen för verkställighet måste bli mer digitaliserade för att man ska kunna frigöra kapacitet att säkerställa verkställighet, minska onödig byråkrati för företag som utför internationella transporter och särskilt små och medelstora företag, säkerställa bättre inriktning på transportoperatörer med hög riskvärdering och upptäcka otillbörliga metoder. Detta digitala ”smarta” genomdrivande kräver att all relevant information blir papperslös och görs tillgänglig för de behöriga myndigheterna i elektronisk form. Därför bör användningen av elektroniska transportdokument i framtiden bli regel. För att tjänstemän som ansvarar för tillsyn, däribland de som utför vägkontroller, ska få en tydlig och fullständig överblick över de transportföretag som kontrolleras bör de dessutom ha direkt tillgång i realtid till all relevant information för att kunna upptäcka överträdelser och avvikelser snabbare och mer effektivt.

Motivering

Transportsektorn släpar kraftigt efter när det gäller digitalisering av godstransportinformation. Detta hämmar effektiviteten i sektorn och leveranskedjan och försvårar ett verkningsfullt och effektivt genomdrivande av reglerna av de behöriga myndigheterna. Användningen av elektroniska transportdokument bör därför bli regel i framtiden. Detta kommer att frigöra verkställighetskapacitet, minska onödig byråkrati för transportföretag, säkerställa bättre inriktning på operatörer med hög riskvärdering och upptäcka otillbörliga metoder.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3)  Avsaknad av en enhetlig rättslig ram på unionsnivå som kräver att offentliga myndigheter ska godta relevant godstransportinformation, som krävs enligt lag, i elektronisk form, anses vara den viktigaste orsaken till bristen på framsteg i arbetet för att uppnå förenkling och ökad effektivitet som möjliggjorts genom tillgängliga elektroniska medel. Det faktum att offentliga myndigheter inte godtar information i elektronisk form påverkar inte bara kommunikationen mellan dem och operatörer utan hindrar också, indirekt, utvecklingen av förenklad elektronisk kommunikation mellan företag i hela unionen.

3)  Avsaknad av en enhetlig rättslig ram på unionsnivå som kräver att offentliga myndigheter ska godta relevant godstransportinformation, som krävs enligt lag, i elektronisk form, anses vara den viktigaste orsaken till bristen på framsteg i arbetet för att uppnå förenkling och ökad effektivitet som möjliggjorts genom tillgängliga elektroniska medel. Det faktum att offentliga myndigheter inte godtar information i elektronisk form påverkar inte bara kommunikationen mellan dem och operatörer utan hindrar också, indirekt, utvecklingen av förenklad elektronisk kommunikation mellan företag i hela unionen och kommer att medföra en ökning av de administrativa kostnaderna, särskilt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4)  Vissa områden i unionens transportlagstiftning kräver att behöriga myndigheter godtar digitaliserad information, men detta gäller inte på långt när all relevant unionslagstiftning. Det bör vara möjligt att använda elektroniska medel för att göra föreskriven information avseende godstransport tillgänglig för myndigheterna inom hela unionen och för alla relevanta faser av transporter som utförs inom unionen. Vidare bör denna möjlighet finnas för all föreskriven information, inom alla transportsätt.

4)  Vissa områden i unionens transportlagstiftning kräver att behöriga myndigheter godtar digitaliserad information, men detta gäller inte på långt när all relevant unionslagstiftning. I syfte att minska den administrativa bördan och möjliggöra effektivare kontroller samt åtgärder mot överträdelser bör det alltid vara möjligt att använda elektroniska medel för att göra föreskriven information avseende godstransport tillgänglig för myndigheterna inom hela unionen och för alla relevanta faser av transporter som utförs inom unionen. Vidare bör denna möjlighet finnas för all föreskriven information, inom alla transportsätt. Medlemsstaterna bör acceptera elektroniska transporthandlingar överlag, och de bör ratificera och tillämpa e-CMR-protokollet utan dröjsmål. Därför bör myndigheterna kommunicera elektroniskt med de berörda ekonomiska aktörerna om föreskriven information och göra sina egna data tillgängliga digitalt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a)  För att minska den administrativa bördan och frigöra knappa verkställighetsresurser bör de ekonomiska aktörerna vara skyldiga att elektroniskt tillhandahålla föreskriven information till medlemsstaternas behöriga myndigheter, och medlemsstaternas behöriga myndigheter bör kommunicera elektroniskt med de berörda ekonomiska aktörerna när det gäller att tillhandahålla föreskriven information.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6)  Eftersom denna förordning enbart är avsedd att underlätta tillhandahållandet av information, specifikt, på elektronisk väg, bör den inte påverka de bestämmelser i unionslagstiftning eller i nationell lagstiftning som fastställer innehållet i föreskriven information och den bör, i synnerhet, inte införa några ytterligare krav på föreskriven information. Samtidigt som denna förordning är avsedd att göra det möjligt att uppfylla krav på föreskriven information på elektronisk väg snarare än med hjälp av pappersdokument, bör den inte på annat sätt påverka de relevanta unionsbestämmelserna om krav avseende de dokument som ska användas för den strukturerade presentationen av informationen i fråga. De bestämmelser i unionslagstiftning om transport av avfall som innehåller formföreskrifter för transporterna bör inte heller påverkas av denna förordning. Denna förordning bör inte heller påverka de bestämmelser om rapporteringsskyldigheter som fastställs i förordning (EU) nr 952/2013 eller i genomförandeakter eller delegerade akter som antagits i enlighet med den förordningen.

6)  Eftersom denna förordning enbart är avsedd att underlätta och uppmuntra tillhandahållandet av information mellan ekonomiska aktörer och myndigheter, specifikt, på elektronisk väg, bör den inte påverka de bestämmelser i unionslagstiftning eller i nationell lagstiftning som fastställer innehållet i föreskriven information och den bör, i synnerhet, inte införa några ytterligare krav på föreskriven information. Eftersom denna förordning är avsedd att göra det möjligt att uppfylla krav på föreskriven information på elektronisk väg snarare än med hjälp av pappersdokument, bör den möjliggöra att europeiska plattformar för att utbyta och enkelt dela med sig av informationen utvecklas. Den bör inte på annat sätt påverka de relevanta unionsbestämmelserna om krav avseende de dokument som ska användas för den strukturerade presentationen av informationen i fråga. De bestämmelser i unionslagstiftning om transport av avfall som innehåller formföreskrifter för transporterna bör inte heller påverkas av denna förordning. Denna förordning bör inte heller påverka de bestämmelser om rapporteringsskyldigheter som fastställs i förordning (EU) nr 952/2013 eller i genomförandeakter eller delegerade akter som antagits i enlighet med den förordningen. Kommissionen bör dock bedöma om bestämmelserna om innehållet i kraven på den föreskrivna informationen om transport av varor på unionens territorium behöver anpassas för att förbättra de behöriga myndigheternas kapacitet att säkerställa verkställighet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9)  Vid utarbetandet av dessa specifikationer bör vederbörlig hänsyn tas till relevanta specifikationer för datautbyte som fastställs i relevant unionslagstiftning, och i relevanta europeiska och internationella standarder för multimodalt datautbyte, samt till de principer och rekommendationer som fastställs i Europeiska interoperabilitetsramen27, vilken tillhandahåller en av medlemsstaterna gemensamt överenskommen strategi för leverans av europeiska digitala offentliga tjänster. Vederbörlig omsorg bör också ägnas åt att se till att dessa specifikationer förblir teknikneutrala och öppna för innovativ teknik.

9)  Vid utarbetandet av dessa specifikationer bör vederbörlig hänsyn tas till relevanta specifikationer för datautbyte som fastställs i relevant unionslagstiftning, och i relevanta europeiska och internationella standarder för multimodalt datautbyte, bl.a. bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen. Det bör också tas hänsyn till investeringar av ekonomiska aktörer och till transportsättspecifika datamodeller som därmed redan finns, samt till de principer och rekommendationer som fastställs i Europeiska interoperabilitetsramen27, vilken tillhandahåller en av medlemsstaterna gemensamt överenskommen strategi för leverans av europeiska digitala offentliga tjänster. Dessutom är det viktigt att alla relevanta berörda parter engageras i utarbetandet och förberedelserna av dessa specifikationer. Vederbörlig omsorg bör också ägnas åt att se till att dessa specifikationer förblir teknikneutrala och öppna för innovativ teknik.

__________________

__________________

27 Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén (COM(2017) 134).

27 Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén (COM(2017) 134).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11)  För att bygga upp förtroendet hos både medlemsstaternas myndigheter och de ekonomiska aktörerna avseende uppfyllandet av dessa krav bland eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster, bör medlemsstaternas behöriga myndigheter införa ett certifieringssystem som underbyggs av ackreditering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200828.

11)  För att bygga upp förtroendet hos både medlemsstaternas myndigheter och de ekonomiska aktörerna avseende uppfyllandet av dessa krav bland eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster, bör medlemsstaternas behöriga myndigheter införa ett certifieringssystem som underbyggs av ackreditering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200828. På grund av den relativt långa genomförandeperioden bör kommissionen bedöma om teknik såsom blockkedjeteknik kan garantera samma resultat som certifieringssystemet, och samtidigt betydligt minska kostnaderna för ekonomiska aktörer och medlemsstater.

__________________

__________________

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av skyldigheten att godta den föreskrivna information som görs tillgänglig i elektroniskt format i enlighet med denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201129.

utgår

__________________

 

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Motivering

Förslaget omfattar ett stort antal ärenden som ska avgöras genom genomförandeakter. Dessa ärenden inbegriper regler för åtkomst och behandling för behöriga myndigheter och funktionella krav för eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster. Eftersom dessa är ärenden som gäller den allmänna tillämpningen och som syftar till att komplettera vissa icke-väsentliga element i lagstiftningsakten bör bestämmelserna fastställas genom delegerade akter.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13)  I synnerhet bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa ett gemensamt dataset samt underdataset för respektive krav på föreskriven information som omfattas av denna förordning, samt gemensamma förfaranden och detaljerade regler för behöriga myndigheters tillgång till och behandling av den informationen om de berörda ekonomiska aktörerna gör denna information tillgänglig elektroniskt, inbegripet detaljerade regler och tekniska specifikationer.

utgår

Motivering

Förslaget omfattar ett stort antal ärenden som ska avgöras genom genomförandeakter. Dessa ärenden inbegriper regler för åtkomst och behandling för behöriga myndigheter och funktionella krav för eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster. Eftersom dessa är ärenden som gäller den allmänna tillämpningen och som syftar till att komplettera vissa icke-väsentliga element i lagstiftningsakten bör alla bestämmelser inrättas genom delegerade akter.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14)  Kommissionen bör också tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa detaljerade regler för genomförandet av kraven för eFTI-plattformar och för leverantörer av eFTI-tjänster.

utgår

Motivering

Förslaget omfattar ett stort antal ärenden som ska avgöras genom genomförandeakter. Dessa ärenden inbegriper regler för åtkomst och behandling för behöriga myndigheter och funktionella krav för eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster. Eftersom dessa är ärenden som gäller den allmänna tillämpningen och som syftar till att komplettera vissa icke-väsentliga element i lagstiftningsakten bör alla bestämmelser inrättas genom delegerade akter.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 15 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-  för att fastställa gemensamma förfaranden, tekniska specifikationer och detaljerade regler för behöriga myndigheters tillgång till och behandling av de respektive informationskrav som omfattas av denna förordning, samt detaljerade regler för genomförandet av kraven för eFTI-plattformar och för leverantörer av eFTI-tjänster.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

20a)  Kommissionen bör omedelbart inleda arbetet med de nödvändiga delegerade akterna för att undvika ytterligare förseningar och för att säkerställa att de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna har tillräckligt med tid att förbereda sig.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning inrättas en rättslig ram för elektronisk överföring av föreskriven information som rör transport av varor på unionens territorium. För detta ändamål fastställs i denna förordning

1.  Genom denna förordning inrättas en rättslig ram för elektronisk överföring av föreskriven information som rör transport av varor på unionens territorium, och även dess driftskompatibilitet. För detta ändamål fastställs i denna förordning

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  de villkor enligt vilka medlemsstaternas behöriga myndigheter är skyldiga att godta föreskriven information när den görs tillgänglig elektroniskt av berörda ekonomiska aktörer,

(a)  de villkor enligt vilka medlemsstaternas behöriga myndigheter är skyldiga att godta föreskriven information när den lämnas elektroniskt av berörda ekonomiska aktörer,

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  de villkor enligt vilka de berörda ekonomiska aktörerna är skyldiga att göra föreskriven information elektroniskt tillgänglig för medlemsstaternas behöriga myndigheter,

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  de villkor enligt vilka medlemsstaternas behöriga myndigheter måste kommunicera elektroniskt med de berörda ekonomiska aktörerna när det gäller att tillhandahålla föreskriven information.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning gäller för krav på föreskriven information som anges i unionsakter som fastställer villkoren för transport av varor på unionens territorium i enlighet med avdelning VI tredje delen i fördraget, eller som fastställer villkoren för transport av avfall. Beträffande transport av avfall gäller denna förordning inte för kontroller som utförs av tullkontor enligt tillämpliga unionsbestämmelser. De unionsakter för vilka denna förordning är tillämplig, och motsvarande krav på föreskriven information, förtecknas i del A i bilaga I.

Denna förordning gäller för krav på föreskriven information som anges i unionsakter som fastställer villkoren för transport av varor på unionens territorium i enlighet med avdelning VI tredje delen i fördraget, eller som fastställer villkoren för transport av avfall och krav på föreskriven information om transport av varor som anges i internationella konventioner som är tillämpliga i unionen. Beträffande transport av avfall gäller denna förordning inte för kontroller som utförs av tullkontor enligt tillämpliga unionsbestämmelser. De unionsakter för vilka denna förordning är tillämplig, och motsvarande krav på föreskriven information, förtecknas i del A i bilaga I.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  lägga till hänvisningar till andra unionsrättsakter som reglerar transport av varor, och som fastställer krav på föreskriven information,

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  lägga till hänvisningar till internationella konventioner som är tillämpliga i unionen, och som fastställer krav på föreskriven information, som direkt eller indirekt rör transporten av varor.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4  Krav för berörda ekonomiska aktörer

Krav för de berörda ekonomiska aktörerna

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om berörda ekonomiska aktörer gör föreskriven information tillgänglig elektroniskt ska de göra detta på grundval av data som behandlas på en certifierad eFTI-plattform och, i tillämpliga fall, av en certifierad leverantör av eFTI-tjänster. Den föreskrivna informationen ska göras tillgänglig i maskinläsbart format och, på den behöriga myndighetens begäran, i människoläsbart format.

Berörda ekonomiska aktörer ska göra föreskriven information tillgänglig elektroniskt. De ska göra detta på grundval av data som behandlas på en certifierad eFTI-plattform, i enlighet med artikel 8 och, i tillämpliga fall, av en certifierad leverantör av eFTI-tjänster, i enlighet med artikel 9. Den föreskrivna informationen ska göras tillgänglig i maskinläsbart format och, på den behöriga myndighetens begäran, i människoläsbart format.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information i maskinläsbart format ska göras tillgänglig via en autentiserad och säker förbindelse med datakällan till en eFTI-plattform. Berörda ekonomiska aktörer ska uppge den internetadress via vilken åtkomst till informationen kan ges, tillsammans med eventuella andra uppgifter som är nödvändiga för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att entydigt identifiera den föreskrivna informationen.

Information i maskinläsbart format ska göras tillgänglig via en autentiserad, driftskompatibel och säker förbindelse med datakällan till en eFTI-plattform. Berörda ekonomiska aktörer ska uppge den internetadress via vilken åtkomst till informationen kan ges, tillsammans med eventuella andra uppgifter som är nödvändiga för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att entydigt identifiera den föreskrivna informationen.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behöriga myndigheters godtagande

Behöriga myndigheters godtagande och tillhandahållande av föreskriven information

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska kommunicera elektroniskt med de berörda ekonomiska aktörerna om föreskriven information.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa följande genom genomförandeakter:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att fastställa följande:

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Gemensamma förfaranden och detaljerade regler för att bekräfta identiteten på fysiska eller juridiska personer som utfärdar rättsligt bindande intyg som anges nedan.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Befintliga, standardiserade datamodeller och dataset som anges i internationella konventioner, som är tillämpliga i unionen, ska användas som referens för att fastställa dessa gemensamma eFTI-data, förfaranden och regler för tillgång.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

utgår

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De eFTI-plattformar som används för behandling av föreskriven information ska tillhandahålla funktionalitet som säkerställer att

1.  eFTI-plattformarna ska styras av de allmänna principerna om teknikneutralitet och driftskompatibilitet. De eFTI-plattformar som används för behandling av föreskriven information ska tillhandahålla funktionalitet som säkerställer att

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  personuppgifter kan behandlas i enlighet med förordning (EU) 2016/679,

(a)  personuppgifter ska behandlas i enlighet med förordning (EU) 2016/679,

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  kommersiella data kan behandlas i enlighet med artikel 6,

(b)  kommersiella data ska behandlas i enlighet med artikel 6,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  eFTI-plattformar och de data som ingår i dem är driftskompatibla,

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en unik elektronisk identifierande länk kan upprättas mellan de data som behandlas och den fysiska transporten av en bestämd uppsättning varor som dessa data avser, från ursprungsorten till bestämmelseorten, inom ramen för ett enda transportavtal, oberoende av kvantiteten eller antalet containrar, kollin eller delar,

(c)  en unik elektronisk identifierande länk kan upprättas mellan de data som behandlas och den fysiska transporten av en bestämd uppsättning varor som dessa data avser, från ursprungsorten till bestämmelseorten, inom ramen för ett enda transportavtal eller en fraktsedel,

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  behöriga myndigheter har omedelbar tillgång till all relevant information enligt nationell lagstiftning eller unionslagstiftning, för att säkerställa allmän ordning och efterlevnad av unionsrättsakter som reglerar transport av varor i enlighet med avdelning VI tredje delen i fördraget,

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  de dataelement som behandlas motsvarar det gemensamma eFTI-datasetet samt underdataset, och kan behandlas på vilket som helst av unionens officiella språk.

(h)  de dataelement som behandlas motsvarar det gemensamma eFTI-datasetet samt underdataset, och kan behandlas på vilket som helst av unionens officiella språk eller ett språk som har officiell status i en medlemsstat.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Det ska finnas ett standardiserat eFTI-format som omfattar alla krav på föreskriven information som förtecknas i del A i bilaga 1 och alla krav på föreskriven information som förtecknas i del B i bilaga 1 i en särskild och avgränsad del av det eFTI-format som finns i medlemsstaternas förteckning.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta detaljerade regler med avseende på de krav som fastställs i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13, för att fastställa detaljerade regler med avseende på de krav som fastställs i punkt 1.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  data är driftskompatibla,

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  data lagras och är åtkomliga under en lämplig tidsperiod, i enlighet med relevanta krav på föreskriven information,

(b)  data lagras och är åtkomliga under fyra år, i enlighet med relevanta krav på föreskriven information,

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  myndigheter har omedelbar tillgång till föreskriven information som rör en godstransport och som behandlas med hjälp av deras eFTI-plattformar, när en berörd ekonomisk aktör ger myndigheterna denna tillgång,

(c)  behöriga myndigheter har omedelbar tillgång till föreskriven information som rör en godstransport och som behandlas med hjälp av deras eFTI-plattformar, när en berörd ekonomisk aktör ger de behöriga myndigheterna denna tillgång,

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta detaljerade regler med avseende på de krav som fastställs i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13, för att fastställa detaljerade regler med avseende på de krav som fastställs i punkt 1.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska upprätthålla en uppdaterad förteckning över de ackrediterade organen för bedömning av överensstämmelse, och över de eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster som certifierats av dessa organ i enlighet med artiklarna 11 och 12. De ska göra denna förteckning allmänt tillgänglig på en officiell statlig webbplats. Förteckningen ska uppdateras regelbundet och senast den 31 mars varje år.

3.  Medlemsstaterna ska upprätthålla en uppdaterad förteckning över de ackrediterade organen för bedömning av överensstämmelse, och över de eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster som certifierats av dessa organ i enlighet med artiklarna 11 och 12. De ska göra denna förteckning allmänt tillgänglig på en officiell statlig webbplats. Förteckningen ska uppdateras utan dröjsmål varje gång det görs en ändring i den information som den innehåller, och senast den 31 maj varje år.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Senast den 31 mars varje år ska medlemsstaterna översända de förteckningar som avses i punkt 3 till kommissionen, tillsammans med adressen till den webbplats där dessa förteckningar har offentliggjorts. Kommissionen ska offentliggöra en länk till dessa webbplatsadresser på sin officiella webbplats.

4.  Senast den 31 maj varje år ska medlemsstaterna översända de förteckningar som avses i punkt 3 till kommissionen, tillsammans med adressen till den webbplats där dessa förteckningar har offentliggjorts. Kommissionen ska offentliggöra en länk till dessa webbplatsadresser på sin officiella webbplats.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Certifieringen ska utföras på ett oberoende sätt för att undvika snedvridning av konkurrensen. Överenstämmelsen med befintliga, standardiserade plattformar, som fastställs i internationella konventioner som är tillämpliga i unionen, ska säkerställas.

Motivering

Det behövs certifiering av lösningar och plattformar för att säkerställa samstämmighet med e-CMR-protokoll, datasäkerhet och driftskompabilitet med eFTI-dataset. Certifieringen bör vara oberoende och länderna bör inte gynna sina egna leverantörer av lösningar. Villkoren för certifiering måste vara bestämda på förhand och tillämpas allmänt inom EU. Det behövs en tydlig definition av ”tillåtna/godkända” variationer i förfaranden för undertecknande och säkerhetsnormer, liksom en tydlig definition av ”uppgiftsskydd”.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Befintliga it-system, som för närvarande används av ekonomiska aktörer i transportsektorn för att tillhandahålla föreskriven information och som uppfyller de funktionella krav som fastställs i artikel 8.1, ska certifieras som e-FTI-plattformar.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 11.5 och 12.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna förordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 7, 8.2, 9.2, 11.5 och 12.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2, 11.5 och 12.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2, 7, 8.2, 9.2, 11.5 och 12.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

4.  Delegerade akter som antas i enlighet med artikel 2 ska börja tillämpas ett år efter det att de har trätt i kraft.

Motivering

I framtida ändringar av bilaga 1 kommer det att införas nya lagstadgade krav inom ramen för förordningens tillämpningsområde. Av rättssäkerhetsskäl och för att ge både myndigheter och aktörer tillräckligt med tid att beakta det nya kravet, rekommenderas att man tillåter en övergångsperiod på ett år innan de ändrade versionerna av bilagan börjar tillämpas. För att man ska kunna bedöma de verkliga kostnaderna och fördelarna med varje ändring, bör sektorsföreträdarna konsulteras vid utarbetandet av delegerade akter.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den se till att de berörda intressenterna och deras representativa organ rådfrågas i lämpliga forum, dvs. den expertgrupp som inrättades genom kommissionens beslut C(2018) 5921 final av den 13 september 2018 ("forumet för digitala transporter och digital logistik").

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

Motivering

Förslaget omfattar ett stort antal bestämmelser som ska fastställas genom genomförandeakter. Dessa frågor inbegriper regler för åtkomst och behandling för behöriga myndigheter och funktionella krav för eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster. Eftersom dessa är frågor som gäller den allmänna tillämpningen och som syftar till att komplettera vissa icke-väsentliga element i lagstiftningsakten bör de alla inrättas genom delegerade akter.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [fem år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

1.  Senast den ... [tre år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Denna utvärdering ska särskilt undersöka möjligheten att utvidga tillämpningsområdet för denna förordning till viss information mellan företag, som är nödvändig för att styrka överensstämmelse med de relevanta kraven i unionens rättsakter om varutransporter i enlighet med avdelning VI i tredje delen av fördraget.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 17 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [fyra år efter dess ikraftträdande].

Den ska tillämpas från och med den [tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft].

(1)

EUT C … (Ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)

EUT C … (Ännu ej offentliggjort i EUT).


MOTIVERING

Transportsektorn släpar fortfarande efter när det gäller användning av digitala medel jämfört med andra sektorer i vårt samhälle och vår ekonomi. Det stora mertalet av godstransporterna i EU kräver fortfarande användning av pappersdokument, vilket leder till att internationella lastbilsförare fortfarande år 2018 är tvungna att ha ett stort antal papperskopior av dokument med sig i förarhytten. Den långsamma digitaliseringen leder till ineffektivitet för marknadsaktörerna i transport- och logistikkedjorna, särskilt i multimodala och gränsöverskridande transporter, och till en onödig miljöbelastning. Dessutom försvårar den de nationella myndigheternas kontroll av efterlevnaden av reglerna, eftersom kontrollerna måste utföras på det ställe där papperskopiorna finns. Med tanke på att de totala godstransporterna förväntas öka med mer än 50 % fram till 2050 kommer den långsamma övergången till digitalisering att bli ett allvarligt problem under de kommande åren.

Kommissionen har fastställt två huvudorsaker till det långsamma ibruktagandet av elektroniska transportdokument: de behöriga myndigheternas bristande erkännande av e-handlingars rättsliga likvärdighet och en fragmenterad it-miljö utan väletablerade och driftskompatibla system med allmänt tillämpliga och bindande regler för elektroniska transportdokument.

Enligt kommissionens förslag i) ska de behöriga myndigheterna godta föreskriven information (för vissa rättsakter) i elektronisk form, och ii) ska det fastställas en ram av certifierade eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster (av organ för bedömning av överensstämmelse).

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Detta förslag borde ha gjorts för länge sedan, med tanke på att sektorn kraftigt släpar efter i fråga om digitalisering jämfört med resten av ekonomin. Enligt konsekvensbedömningen inbegriper omkring 99 % av alla gränsöverskridande transporter på EU:s territorium fortfarande pappersbaserade dokument i något skede av transporten. Europaparlamentet har flera gånger under de senaste åren efterlyst en starkare satsning på papperslösa transporter och efterlyst ett mer förenklat, papperslöst, sammanhängande, transparent, säkert och tillförlitligt informationsflöde mellan företag, kunder och myndigheter inom denna sektor.

Föredraganden anser dock att förslaget är relativt begränsat och att det skulle kunna stärkas ytterligare. Att kräva att de behöriga myndigheterna godtar viss föreskriven information i elektronisk form kommer sannolikt inte att räcka för att få transportsektorn att bli papperslös. Därför bör förslagets tillämpningsområde utvidgas till att omfatta annan relevant föreskriven information på transportområdet (t.ex. gemenskapstillstånd, fordons trafiksäkerhet, förarkvalifikationer) för att minska ytterligare administrativt arbete. I framtiden bör som princip all transportrelaterad föreskriven information skickas elektroniskt. En övergångsperiod skulle eventuellt kunna införas för att göra det möjligt för det stora antalet mycket små företag inom sektorn att anpassa sig. De behöriga myndigheterna bör dessutom i framtiden i större utsträckning använda all tillgänglig digital information (inbegripet relevant information mellan företag, t.ex. vägavgifter och ITS) för att övervaka efterlevnaden av transportlagstiftningen (såsom cabotage eller utstationering) på ett smartare sätt. Slutligen är det av största vikt att få och bevara operatörernas förtroende för systemets säkerhet. Därför är det föreslagna systemet med certifierade eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster, inklusive korrekta standarder, specifikationer och åtkomstregler, mycket viktigt. Detta certifieringssystem bör inrättas snarast och bygga på befintliga internationella standarder och med deltagande av alla berörda parter, så att det snabbt kan introduceras på marknaden.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Elektronisk godstransportinformation

Referensnummer

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Framläggande för parlamentet

17.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

29.1.2019

 

 

 

Antagande

29.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrey Novakov

Ingivande

4.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 18 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy