Процедура : 2018/0434(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0061/2019

Внесени текстове :

A8-0061/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

ДОКЛАД     ***I
PDF 192kWORD 77k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Косма Злотовски

(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0894),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0514/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от ...(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от …(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0061/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В допълнение към сертификатите, посочени в параграф 2, настоящият регламент се прилага към модулите за теоретично обучение, посочени в член 5.

3.  В допълнение към сертификатите, посочени в параграф 2, настоящият регламент се прилага към модулите за обучение, посочени в член 5.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сертификатите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), засягащи използването на продукти, части и устройства, остават валидни, за да се позволи продължаващото им използване във или като въздухоплавателни средства.

Сертификатите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), засягащи използването на продукти, части и устройства, остават валидни.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пренасяне на модули за теоретично обучение

Пренасяне на модули за обучение

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията1 и Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията2, компетентните органи на държавите членки или Агенцията, в зависимост от случая, вземат предвид изпитите, преминати успешно в организации за обучение, които подлежат на надзор от страна на компетентния орган на Обединеното кралство, преди датата на прилагане, посочена в член 10, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, по същия начин както ако са били преминати успешно в организация за обучение, която подлежи на надзор от компетентен орган на държава членка.

Чрез дерогация от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията1 и Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията2, компетентните органи на държавите членки или Агенцията, в зависимост от случая, вземат предвид изпитите, преминати успешно в организации за обучение, които подлежат на надзор от страна на компетентния орган на Обединеното кралство, но които още не са довели до издаването на лицензията, преди датата на прилагане, посочена в член 10, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, по същия начин както ако са били преминати успешно в организация за обучение, която подлежи на надзор от компетентен орган на държава членка.

__________________

__________________

1 Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета. ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1.

1 Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета. ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1.

2 Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи. ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1.

2 Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи. ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По искане на Агенцията притежателите на сертификатите, посочени в членове 3 и 4, представят копия от всички одитни доклади, констатации и планове за коригиращи действия, имащи отношение към сертификата и които са били издадени през трите години, предхождащи искането. В случаите, когато тези документи не са представени в сроковете, посочени в искането на Агенцията, Агенцията може да отмени преимуществото, предоставено по силата на членове 3 или 4, в зависимост от случая.

2.  По искане на Агенцията притежателите на сертификатите, посочени в член 3, и издаващите сертификатите, посочени в член 4, представят копия от всички одитни доклади, констатации и планове за коригиращи действия, имащи отношение към сертификата и които са били издадени през трите години, предхождащи искането. В случаите, когато тези документи не са представени в сроковете, посочени в искането на Агенцията, Агенцията може да отмени преимуществото, предоставено по силата на членове 3 или 4, в зависимост от случая.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Притежателите на сертификати, посочени в членове 3 или 4 от настоящия регламент, без забавяне информират Агенцията за всички действия от страна на органите на Обединеното кралство, които биха могли да бъдат в конфликт с техните задължения съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕС) 2018/1139.

3.  Притежателите на сертификати, посочени в член 3, или издаващите сертификатите, посочени в член 4 от настоящия регламент, без забавяне информират Агенцията за всички действия от страна на органите на Обединеното кралство, които биха могли да бъдат в конфликт с техните задължения съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕС) 2018/1139.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент и за надзора на притежателите на сертификати, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, Агенцията е в ролята на компетентния орган, предвиден за субекти от трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139 и актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно него, или съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008.

За целите на настоящия регламент и за надзора на притежателите на сертификати или на издаващите тези сертификати, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, Агенцията е в ролята на компетентния орган, предвиден за субекти от трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139 и актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно него, или съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент (ЕС) № 319/20141 на Комисията относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, се прилага към юридически и физически лица, притежаващи сертификатите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, при същите условия като към притежателите на съответните удостоверения, издадени на физически или юридически лица от трета държава.

Регламент (ЕС) № 319/20141 на Комисията относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, се прилага към юридически и физически лица, притежаващи или издаващи сертификатите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, при същите условия като към притежателите на съответните удостоверения, издадени на физически или юридически лица от трета държава..

__________________

__________________

1 Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007. OВ L 95, 28.3.2014 г., стр. 58.

1 Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007. OВ L 95, 28.3.2014 г., стр. 58.

Изменение    9

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 2.6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2.6 а.  Регламент (ЕС) № 1321/2014, част - М, подчаст З, точки М.А.801, буква б), M.A.802, M.A.803 и буква в) (Сертификати за допускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване).

(1)

[ОВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0 /Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

[ОВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0 /Все още непубликувано в Официален вестник.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Авиационна безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

Позовавания

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

10.1.2019

Разглеждане в комисия

22.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Дата на внасяне

4.2.2019

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност