Postup : 2018/0434(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0061/2019

Předložené texty :

A8-0061/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

NÁVRH ZPRÁVY     ***I
PDF 190kWORD 75k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Kosma Złotowski

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0894),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0514/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0061/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě osvědčení uvedených v odstavci 2 se toto nařízení použije na moduly teoretického výcviku uvedené v článku 5.

3.  Kromě osvědčení uvedených v odstavci 2 se toto nařízení použije na moduly výcviku uvedené v článku 5.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) týkající se používání výrobků, letadlových částí a zařízení zůstávají v platnosti, aby se tyto mohly dále používat v letadlech nebo jako letadla.

Osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) týkající se používání výrobků, letadlových částí a zařízení zůstávají v platnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přenos modulů teoretického výcviku

Přenos modulů výcviku

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a nařízení Komise (EU) č. 1321/20142 příslušné orgány členských států nebo případně agentura zohlední zkoušky, které byly složeny před dnem použitelnosti tohoto nařízení uvedeným v čl. 10 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení ve výcvikových organizacích, jež podléhají dozoru ze strany příslušného orgánu Spojeného království, a to jako kdyby byly složeny ve výcvikové organizaci, která podléhá dozoru ze strany příslušného orgánu členského státu.

Odchylně od nařízení Komise (EU) č. 1178/20111 a nařízení Komise (EU) č. 1321/20142 příslušné orgány členských států nebo případně agentura zohlední zkoušky, které byly složeny před dnem použitelnosti tohoto nařízení uvedeným v čl. 10 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení ve výcvikových organizacích, jež podléhají dozoru ze strany příslušného orgánu Spojeného království, ale po nichž ještě nebyla vydána licence, a to jako kdyby byly složeny ve výcvikové organizaci, která podléhá dozoru ze strany příslušného orgánu členského státu.

__________________

__________________

1 Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1. Úř. věst. 311, 25.11.2011,s. 1

1 Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1. Úř. věst. 311, 25.11.2011,s. 1

2 Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1. Úř. věst. 362, 17.12.2014, s. 1

2 Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1. Úř. věst. 362, 17.12.2014, s. 1

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na žádost agentury držitelé osvědčení uvedených v článcích 3 a 4 poskytnou kopie všech zpráv o auditu, zjištění a plánů nápravných opatření týkajících se osvědčení, které byly vydány v průběhu tří let před touto žádostí. Pokud dotčené dokumenty nebudou poskytnuty ve lhůtě stanovené agenturou v její žádosti, agentura může případně odejmout výsadu plynoucí z článku 3 nebo 4.

2.  Na žádost agentury držitelé osvědčení uvedených v článku 3 a vydavatelé osvědčení uvedených v článku 4 poskytnou kopie všech zpráv o auditu, zjištění a plánů nápravných opatření týkajících se osvědčení, které byly vydány v průběhu tří let před touto žádostí. Pokud dotčené dokumenty nebudou poskytnuty ve lhůtě stanovené agenturou v její žádosti, agentura může případně odejmout výsadu plynoucí z článku 3 nebo 4.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Držitelé osvědčení uvedených v článku 3 nebo 4 tohoto nařízení neprodleně uvědomí agenturu o jakémkoli opatření ze strany orgánů Spojeného království, které by mohlo být v rozporu s jejich povinnostmi podle tohoto nařízení nebo nařízení (EU) 2018/1139.

3.  Držitelé osvědčení uvedených v článku 3 nebo vydavatelé osvědčení uvedených v článku 4 tohoto nařízení neprodleně uvědomí agenturu o jakémkoli opatření ze strany orgánů Spojeného království, které by mohlo být v rozporu s jejich povinnostmi podle tohoto nařízení nebo nařízení (EU) 2018/1139.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení a pro účely dozoru nad držiteli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení je agentura příslušným orgánem pro subjekty ze třetích zemí podle nařízení (EU) 2018/1139 a prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedeného nařízení nebo podle nařízení (ES) č. 216/2008.

Pro účely tohoto nařízení a pro účely dozoru nad držiteli nebo vydavateli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení je agentura příslušným orgánem pro subjekty ze třetích zemí podle nařízení (EU) 2018/1139 a prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedeného nařízení nebo podle nařízení (ES) č. 216/2008.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, za stejných podmínek jako na držitele odpovídajících osvědčení vydaných právnickým a fyzickým osobám třetích zemí.

Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které jsou držiteli nebo vydavateli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, za stejných podmínek jako na držitele odpovídajících osvědčení vydaných právnickým a fyzickým osobám třetích zemí.

__________________

__________________

1 Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007,. Úř. věst. L 95, 28.3.2014, s. 58.

1 Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007,. Úř. věst. L 95, 28.3.2014, s. 58.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – bod 2.6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2.6 a  nařízení (EU) č. 1321/2014, část M, hlava G, bod M.A.801 písm. b) odst. 2, 3 a písm. c) (osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby).

(1)

[Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0 / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku]

(2)

[Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0 / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku]


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

Referenční údaje

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Datum předložení Parlamentu

20.12.2018

 

 

 

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

10.1.2019

Projednání ve výboru

22.1.2019

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Datum předložení

4.2.2019

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí