Procedure : 2018/0434(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0061/2019

Indgivne tekster :

A8-0061/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

BETÆNKNING     ***I
PDF 177kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Kosma Złotowski

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 2)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0894),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0514/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af ... fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0061/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Foruden de certifikater, der er nævnt i stk. 2, finder denne forordning anvendelse på de teoretiske uddannelsesmoduler, der er omhandlet i artikel 5.

3.  Foruden de certifikater, der er nævnt i stk. 2, finder denne forordning anvendelse på de uddannelsesmoduler, der er omhandlet i artikel 5.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De certifikater, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), vedrørende anvendelsen af materiel, dele og apparatur, forbliver gyldige med henblik på, at de fortsat kan anvendes i eller som luftfartøjer.

De certifikater, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), vedrørende anvendelsen af materiel, dele og apparatur, forbliver gyldige.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overførsel af teoretiske uddannelsesmoduler

Overførsel af uddannelsesmoduler

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/20119 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/201410 tager de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller agenturet, alt efter tilfældet, hensyn til de eksaminer, der er taget i uddannelsesorganisationer underlagt Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheders tilsyn inden den anvendelsesdato, der er nævnt i artikel 10, stk. 2, andet afsnit, i nærværende forordning, som om de var taget i en uddannelsesorganisation, der er underlagt en medlemsstats kompetente myndigheders tilsyn.

Uanset Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/20119 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/201410 tager de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller agenturet, alt efter tilfældet, hensyn til de eksaminer, der er taget i uddannelsesorganisationer underlagt Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheders tilsyn, men som endnu ikke har ført til udstedelsen af et certifikat, inden den anvendelsesdato, der er nævnt i artikel 10, stk. 2, andet afsnit, i nærværende forordning, som om de var taget i en uddannelsesorganisation, der er underlagt en medlemsstats kompetente myndigheders tilsyn.

__________________

__________________

9Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).

9 Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).

10Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).

10 Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indehavere af de i artikel 3 og 4 omhandlede certifikater forelægger på agentures anmodning kopier af alle auditrapporter, anmærkninger og korrigerende handlingsplaner, der er relevante for certifikatet, og som er forelagt i de tre år, der går forud for anmodningen. Hvis disse dokumenter ikke forelægges inden for de frister, som agenturet har fastsat i sin anmodning, kan agenturet inddrage de fordele, der er opnået i henhold til artikel 3 eller 4, alt efter hvad der er relevant.

2.  Indehavere af de i artikel 3 omhandlede certifikater og udstedere af de i artikel 4 omhandlede certifikater forelægger på agentures anmodning kopier af alle auditrapporter, anmærkninger og korrigerende handlingsplaner, der er relevante for certifikatet, og som er forelagt i de tre år, der går forud for anmodningen. Hvis disse dokumenter ikke forelægges inden for de frister, som agenturet har fastsat i sin anmodning, kan agenturet inddrage de fordele, der er opnået i henhold til artikel 3 eller 4, alt efter hvad der er relevant.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Indehavere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3 og 4, underretter straks agenturet herom, hvis myndighederne i Det Forenede Kongerige træffer foranstaltninger, som er i strid med deres forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2018/1139.

3.  Indehavere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3, og udstedere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 4, underretter straks agenturet herom, hvis myndighederne i Det Forenede Kongerige træffer foranstaltninger, som er i strid med deres forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2018/1139.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på denne forordning og på tilsynet med indehavere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, fungerer agenturet som kompetent myndighed for tredjelandes enheder, jf. forordning (EU) 2018/1139 og de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold dertil eller i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008.

Med henblik på denne forordning og på tilsynet med indehavere eller udstedere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, fungerer agenturet som kompetent myndighed for tredjelandes enheder, jf. forordning (EU) 2018/1139 og de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold dertil eller i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionens forordning (EU) nr. 319/201411 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter finder anvendelse på fysiske og juridiske personer, der er indehavere af et certifikat som omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, på samme betingelser som dem, der gælder for indehavere af tilsvarende certifikater, der er udstedt til fysiske eller juridiske personer i et tredjeland.

Kommissionens forordning (EU) nr. 319/201411 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter finder anvendelse på fysiske og juridiske personer, der er indehavere eller udstedere af et certifikat som omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, på samme betingelser som dem, der gælder for indehavere af tilsvarende certifikater, der er udstedt til fysiske eller juridiske personer i et tredjeland.

__________________

__________________

11Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014 af 27. marts 2014 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 593/2007 (EUT L 95 af 28.3.2014, s. 58).

11 Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014 af 27. marts 2014 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 593/2007 (EUT L 95 af 28.3.2014, s. 58).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 2 – nr. 2.6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2.6a.  Forordning (EU) nr. 1321/2014 - del-M, subpart H, punkt M.A.801, litra b), nr. 2, 3, og litra c) (certifikater om frigivelse til tjeneste efter afsluttet vedligeholdelse).

(1)

[EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0. / Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

(2)

[EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0. / Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

Referencer

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Dato for høring af EP

20.12.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

10.1.2019

Behandling i udvalg

22.1.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

4.2.2019

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik