Διαδικασία : 2018/0434(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0061/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0061/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 184kWORD 76k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Kosma Złotowski

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0894),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0514/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της …(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0061/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εκτός από τα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις θεωρητικές εκπαιδευτικές ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 5.

3.  Εκτός από τα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις εκπαιδευτικές ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 5.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), σχετικά με τη χρήση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού παραμένουν σε ισχύ, ώστε να είναι δυνατή η εξακολούθηση της χρήσης τους εντός ή επί αεροσκαφών.

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), σχετικά με τη χρήση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού παραμένουν σε ισχύ.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μεταφορά θεωρητικών εκπαιδευτικών ενοτήτων

Μεταφορά εκπαιδευτικών ενοτήτων

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής1 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή ο Οργανισμός, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνουν υπόψη τις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από φορείς εκπαίδευσης που υπόκεινται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, ως εάν είχαν διοργανωθεί από φορέα εκπαίδευσης που υπόκειται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής1 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή ο Οργανισμός, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνουν υπόψη τις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από φορείς εκπαίδευσης, που υπόκεινται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά δεν έχουν εκδώσει ακόμη την άδεια, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, ως εάν είχαν διοργανωθεί από φορέα εκπαίδευσης που υπόκειται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους.

__________________

__________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1.

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1.

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα. ΕΕ L 362 της 17.12.2014, σ. 1.

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα. ΕΕ L 362 της 17.12.2014, σ. 1.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού, οι κάτοχοι των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, διαβιβάζουν αντίγραφα όλων των σχετικών με το πιστοποιητικό εκθέσεων ελέγχου, πορισμάτων και σχεδίων διορθωτικών μέτρων, που έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την αίτηση. Εάν τα εν λόγω έγγραφα δεν έχουν διαβιβαστεί εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον Οργανισμό στην αίτησή του, ο Οργανισμός μπορεί να ανακαλέσει το ευεργέτημα που έχει αποκτηθεί δυνάμει των άρθρων 3 ή 4, ανάλογα με την περίπτωση.

2.  Κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού, οι κάτοχοι των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και οι φορείς έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4, διαβιβάζουν αντίγραφα όλων των σχετικών με το πιστοποιητικό εκθέσεων ελέγχου, πορισμάτων και σχεδίων διορθωτικών μέτρων, που έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την αίτηση. Εάν τα εν λόγω έγγραφα δεν έχουν διαβιβαστεί εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον Οργανισμό στην αίτησή του, ο Οργανισμός μπορεί να ανακαλέσει το ευεργέτημα που έχει αποκτηθεί δυνάμει των άρθρων 3 ή 4, ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 3 ή 4 του παρόντος κανονισμού ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τον Οργανισμό για τυχόν ενέργειες των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.

3.  Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 3 ή οι φορείς έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τον Οργανισμό για τυχόν ενέργειες των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και για την εποπτεία των κατόχων των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός ενεργεί ως η αρμόδια αρχή που προβλέπεται για οντότητες τρίτων χωρών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και των εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού ή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και για την εποπτεία των κατόχων ή των φορέων έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός ενεργεί ως η αρμόδια αρχή που προβλέπεται για οντότητες τρίτων χωρών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και των εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού ή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής1 σχετικά με τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας εφαρμόζεται στα νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατόχους αντίστοιχων πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα τρίτης χώρας.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής1 σχετικά με τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας εφαρμόζεται στα νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν ή εκδίδουν πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατόχους αντίστοιχων πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα τρίτης χώρας.

__________________

__________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2007. EE L 95 της 28.3.2014, σ. 58.

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2007. EE L 95 της 28.3.2014, σ. 58.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2.6α  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, μέρος-Μ, τμήμα Η σημείο M.A.801 στοιχεία β) 2,3 και γ) (πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία, αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση)

(1)

[ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0 / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα]

(2)

[ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0 / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα]


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Aσφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.12.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

10.1.2019

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

4.2.2019

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου