Menetlus : 2018/0434(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0061/2019

Esitatud tekstid :

A8-0061/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

RAPORT     ***I
PDF 167kWORD 75k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Kosma Złotowski

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 2)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0894),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0514/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0061/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lisaks lõikes 2 loetletud sertifikaatidele kohaldatakse käesolevat määrust artiklis 5 osutatud teoreetilise koolituse moodulite suhtes.

3.  Lisaks lõikes 2 loetletud sertifikaatidele kohaldatakse käesolevat määrust artiklis 5 osutatud koolituse moodulite suhtes.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud sertifikaadid toodete, osade ja seadmete kasutamise kohta jäävad kehtima, et neid saaks jätkuvalt kasutada õhusõidukis või õhusõidukina.

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud sertifikaadid toodete, osade ja seadmete kasutamise kohta jäävad kehtima.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teoreetilise koolituse moodulite ülekandmine

Koolituse moodulite ülekandmine

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erandina komisjoni määrusest (EL) nr 1178/20119 ja komisjoni määrusest (EL) nr 1321/201410 võtavad olenevalt asjaoludest kas liikmesriikide pädevad asutused või amet arvesse eksameid, mis on tehtud koolitusorganisatsioonides, mille üle teostab järelevalvet Ühendkuningriigi pädev asutus, enne käesoleva määruse artikli 10 lõike 2 teises lõigus osutatud kohaldamiskuupäeva, nii nagu oleks need eksamid tehtud liikmesriigi pädeva asutuse järelevalve all olevas koolitusorganisatsioonis.

Erandina komisjoni määrusest (EL) nr 1178/20119 ja komisjoni määrusest (EL) nr 1321/201410 võtavad olenevalt asjaoludest kas liikmesriikide pädevad asutused või amet arvesse eksameid, mis on tehtud koolitusorganisatsioonides, mille üle teostab järelevalvet Ühendkuningriigi pädev asutus, kuid mille järel ei ole veel väljastatud litsentsi enne käesoleva määruse artikli 10 lõike 2 teises lõigus osutatud kohaldamiskuupäeva, nii nagu oleks need eksamid tehtud liikmesriigi pädeva asutuse järelevalve all olevas koolitusorganisatsioonis.

__________________

__________________

9 Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008. ELT L 311, 25.11.2011, lk 1

9 Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008. ELT L 311, 25.11.2011, lk 1

10 Komisjoni 26 novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta. ELT L 362, 17.12.2014, lk 1

10 Komisjoni 26 novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta. ELT L 362, 17.12.2014, lk 1

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ameti taotlusel esitavad artiklites 3 ja 4 osutatud sertifikaatide omanikud koopiad kõikidest auditiaruannetest, puudustest ja parandusmeetmete kavadest, mis on seotud sertifikaadiga, mis on välja antud taotlusele eelnenud kolme aasta jooksul. Kui selliseid dokumente ei ole esitatud tähtajaks, mille amet oma taotluses ette näeb, võib amet vastavalt olukorrale tühistada artikli 3 või 4 kohaselt saadud soodustuse.

2.  Ameti taotlusel esitavad artiklis 3 osutatud sertifikaatide omanikud ja artiklis 4 osutatud sertifikaatide väljastajad koopiad kõikidest auditiaruannetest, puudustest ja parandusmeetmete kavadest, mis on seotud sertifikaadiga, mis on välja antud taotlusele eelnenud kolme aasta jooksul. Kui selliseid dokumente ei ole esitatud tähtajaks, mille amet oma taotluses ette näeb, võib amet vastavalt olukorrale tühistada artikli 3 või 4 kohaselt saadud soodustuse.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva määruse artiklites 3 ja 4 osutatud sertifikaatide omanikud teavitavad ametit viivitamata kõigist Ühendkuningriigi ametiasutuste tegevustest, mis võivad olla vastuolus nende käesoleva määruse või määruse (EL) 2018/1139 kohaste kohustustega.

3.  Käesoleva määruse artiklis 3 osutatud sertifikaatide omanikud ja artiklis 4 osutatud sertifikaatide väljastajad teavitavad ametit viivitamata kõigist Ühendkuningriigi ametiasutuste tegevustest, mis võivad olla vastuolus nende käesoleva määruse või määruse (EL) 2018/1139 kohaste kohustustega.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamisel ja järelevalve teostamiseks käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud sertifikaatide omanike üle tegutseb amet määruse (EL) 2018/1139 ning selle või määruse (EÜ) nr 216/2008 alusel vastu võetud rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide alusel kolmanda riigi üksuste jaoks pädeva asutusena.

Käesoleva määruse kohaldamisel ja järelevalve teostamiseks käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud sertifikaatide omanike või väljastajate üle tegutseb amet määruse (EL) 2018/1139 ning selle või määruse (EÜ) nr 216/2008 alusel vastu võetud rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide alusel kolmanda riigi üksuste jaoks pädeva asutusena.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni määrust (EL) nr 319/201411, milles käsitletakse Euroopa Lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid, kohaldatakse käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes samadel tingimustel nagu kolmandate riikide juriidilistele või füüsilistele isikutele välja antud vastavate sertifikaatide omanike suhtes.

Komisjoni määrust (EL) nr 319/201411, milles käsitletakse Euroopa Lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid, kohaldatakse käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes, kes on sertifikaatide omanikud või väljastajad, samadel tingimustel nagu kolmandate riikide juriidilistele või füüsilistele isikutele välja antud vastavate sertifikaatide omanike suhtes.

__________________

__________________

11 Komisjoni 27. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 319/2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007. ELT L 95, 28.3.2014, lk 58

11 Komisjoni 27. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 319/2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007. ELT L 95, 28.3.2014, lk 58

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – 2. jagu – punkt 2.6. a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2.6. a  Määrus (EL) nr 1321/2014, osa M, H alajagu, punkt M.A.801, alapunkti b punktid 2 ja 3 ning alapunkt c (hooldustõendid hooldustööde lõpetamise kohta)

(1)

[ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata]

(2)

[ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata]


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Lennundusohutus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

Viited

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

EP-le esitamise kuupäev

20.12.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

10.1.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

4.2.2019

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika