Menettely : 2018/0434(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0061/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0061/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

MIETINTÖ     ***I
PDF 169kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Kosma Złotowski

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0894),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0514/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0061/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa lueteltujen todistusten lisäksi tätä asetusta sovelletaan 5 artiklassa tarkoitettuihin teoriaopetuksen koulutusmoduuleihin.

3.  Edellä 2 kohdassa lueteltujen todistusten lisäksi tätä asetusta sovelletaan 5 artiklassa tarkoitettuihin koulutusmoduuleihin.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tuotteiden, osien ja laitteiden käyttöä koskevat todistukset pysyvät voimassa, jotta kyseisten tuotteiden, osien ja laitteiden käyttöä ilma-aluksissa tai ilma-aluksina voidaan jatkaa.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tuotteiden, osien ja laitteiden käyttöä koskevat todistukset pysyvät voimassa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Teoriaopetuksen koulutusmoduulien hyväksilukeminen

Koulutusmoduulien hyväksilukeminen

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komission asetuksista (EU) N:o 1178/20111 ja (EU) N:o 1321/20142 poiketen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksesta riippuen lentoturvallisuusviraston on otettava huomioon kokeet, jotka on suoritettu Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa ennen tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua soveltamispäivää, ikään kuin ne olisi suoritettu jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa.

Komission asetuksista (EU) N:o 1178/20111 ja (EU) N:o 1321/20142 poiketen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksesta riippuen lentoturvallisuusviraston on otettava huomioon kokeet, jotka on suoritettu Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa mutta jotka eivät vielä ole johtaneet luvan myöntämiseen ennen tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua soveltamispäivää, ikään kuin ne olisi suoritettu jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa.

__________________

__________________

1 Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

1 Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

2 Komission asetus (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä (EUVL L 362, 17.12.2014, s. 1).

2 Komission asetus (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä (EUVL L 362, 17.12.2014, s. 1).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lentoturvallisuusviraston pyynnöstä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden on toimitettava jäljennökset kaikista kyseisten todistusten kannalta merkityksellisistä tarkastuskertomuksista, havainnoista ja korjaavia toimia koskevista suunnitelmista, jos todistukset on myönnetty pyyntöä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos tällaisia asiakirjoja ei toimiteta lentoturvallisuusviraston pyynnössä ilmoitetussa määräajassa, lentoturvallisuusvirasto voi peruuttaa 3 tai 4 artiklan nojalla myönnetyn edun.

2.  Lentoturvallisuusviraston pyynnöstä 3 artiklassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden ja 4 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntäjien on toimitettava jäljennökset kaikista kyseisten todistusten kannalta merkityksellisistä tarkastuskertomuksista, havainnoista ja korjaavia toimia koskevista suunnitelmista, jos todistukset on myönnetty pyyntöä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos tällaisia asiakirjoja ei toimiteta lentoturvallisuusviraston pyynnössä ilmoitetussa määräajassa, lentoturvallisuusvirasto voi peruuttaa 3 tai 4 artiklan nojalla myönnetyn edun.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän asetuksen 3 tai 4 artiklassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden on ilmoitettava viipymättä lentoturvallisuusvirastolle kaikista Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten toimista, jotka voivat olla ristiriidassa niiden tästä asetuksesta tai asetuksesta (EU) 2018/1139 johtuvien velvoitteiden kanssa.

3.  Tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden tai 4 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntäjien on ilmoitettava viipymättä lentoturvallisuusvirastolle kaikista Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten toimista, jotka voivat olla ristiriidassa niiden tästä asetuksesta tai asetuksesta (EU) 2018/1139 johtuvien velvoitteiden kanssa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lentoturvallisuusvirasto toimii tämän asetuksen soveltamiseksi ja tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden valvonnan osalta asetuksen (EU) 2018/1139 sekä mainitun asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla hyväksyttyjen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten mukaisena toimivaltaisena viranomaisena kolmansiin maihin nähden.

Lentoturvallisuusvirasto toimii tämän asetuksen soveltamiseksi ja tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden tai myöntäjien valvonnan osalta asetuksen (EU) 2018/1139 sekä mainitun asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla hyväksyttyjen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten mukaisena toimivaltaisena viranomaisena kolmansiin maihin nähden.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista annettua komission asetusta (EU) N:o 319/20141 sovelletaan luonnollisiin ja oikeushenkilöihin, jotka ovat tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten haltijoita, samoin edellytyksin kuin kolmansien maiden luonnollisille tai oikeushenkilöille myönnettyjen vastaavien todistusten haltijoihin.

Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista annettua komission asetusta (EU) N:o 319/20141 sovelletaan luonnollisiin ja oikeushenkilöihin, jotka ovat tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten haltijoita tai myöntäjiä, samoin edellytyksin kuin kolmansien maiden luonnollisille tai oikeushenkilöille myönnettyjen vastaavien todistusten haltijoihin.

__________________

__________________

1 Komission asetus (EU) N:o 319/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EY) N:o 593/2007 kumoamisesta (EUVL L 95, 28.3.2014, s. 58).

1 Komission asetus (EU) N:o 319/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EY) N:o 593/2007 kumoamisesta (EUVL L 95, 28.3.2014, s. 58).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 osa– 2.6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2.6 a.  Asetus (EU) N:o 1321/2014, M osa, H alaluku, M.A.801 (b) (2), (3) ja (c) kohdat (huoltotodisteiden antaminen, kun huolto on saatu suoritetuksi)

(1)

[EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0 / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.]

(2)

[EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0 / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.]


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat

Viiteasiakirjat

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

10.1.2019

Valiokuntakäsittely

22.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.2.2019

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö