Tuarascáil - A8-0061/2019Tuarascáil
A8-0061/2019

  TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le gnéithe áirithe de shábháilteacht eitlíochta maidir le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ón Aontas

  4.2.2019 - (COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD)) - ***I

  An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
  Rapóirtéir: Kosma Złotowski
  (Nós imeachta simplithe – Riail 50(2) de na Rialacha Nós Imeachta)

  Nós Imeachta : 2018/0434(COD)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A8-0061/2019
  Téacsanna arna gcur síos :
  A8-0061/2019
  Díospóireachtaí :
  Téacsanna arna nglacadh :

  DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le gnéithe áirithe de shábháilteacht eitlíochta maidir le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ón Aontas

  (COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

  (Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

  Tá Parlaimint na hEorpa,

   ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0894),

   ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 100(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0514/2018),

   ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

   ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an ...[1],

   ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an ...[2],

   ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

   ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0061/2019),

  1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

  2. Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

  3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

  Leasú  1

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3. Le cois na ndeimhnithe a liostaítear i mír 2, beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na modúil oiliúna theoiriciúla dá dtagraítear in Airteagal 5.

  3. Le cois na ndeimhnithe a liostaítear i mír 2, beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na modúil oiliúna dá dtagraítear in Airteagal 5.

  Leasú  2

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Na deimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 1(2)(b) maidir le húsáid táirgí, comhpháirteanna agus fearas, beidh siad bailí fós chun gur féidir leanúint dá n-úsáid mar aerárthaí nó in aerárthaí.

  Na deimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 1(2)(b) maidir le húsáid táirgí, comhpháirteanna agus fearas, beidh siad bailí fós.

  Leasú  3

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – teideal

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Modúil oiliúna theoiriciúla a aistriú

  Modúil oiliúna a aistriú

  Leasú  4

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  De mhaolú ar Rialachán (AE) Uimh. 1178/20111 ón gCoimisiún agus Rialachán (AE) Uimh. 1321/20142 ón gCoimisiún, cuirfidh údaráis inniúla na mBallstát nó an Ghníomhaireacht, de réir an cháis, san áireamh na scrúduithe a rinneadh in eagraíochtaí oiliúna faoi mhaoirseacht údarás inniúil na Ríochta Aontaithe roimh an dáta cur i bhfeidhm dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 10(2) an Rialacháin seo, mar a dhéanfaí iad le heagraíocht oiliúna faoi mhaoirseacht údarás inniúil Ballstáit.

  De mhaolú ar Rialachán (AE) Uimh. 1178/20111 ón gCoimisiún agus Rialachán (AE) Uimh. 1321/20142 ón gCoimisiún, cuirfidh údaráis inniúla na mBallstát nó an Ghníomhaireacht, de réir an cháis, san áireamh na scrúduithe a rinneadh in eagraíochtaí oiliúna faoi mhaoirseacht údarás inniúil na Ríochta Aontaithe ach nach raibh eisiúint an cheadúnais mar thoradh air fós roimh an dáta cur i bhfeidhm dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 10(2) an Rialacháin seo, mar a dhéanfaí iad le heagraíocht oiliúna faoi mhaoirseacht údarás inniúil Ballstáit.

  __________________

  __________________

  1 Rialachán (AE) Uimh. 1178/2011 ón gCoimisiún an 3 Samhain 2011 lena leagtar síos ceanglais theicniúla agus nósanna imeachta riaracháin a bhaineann le foirne eitlíochta sibhialta de bhun Rialachán 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. IO L 311, 25.11.2011, lch. 1.

  1 Rialachán (AE) Uimh. 1178/2011 ón gCoimisiún an 3 Samhain 2011 lena leagtar síos ceanglais theicniúla agus nósanna imeachta riaracháin a bhaineann le foirne eitlíochta sibhialta de bhun Rialachán 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. IO L 311, 25.11.2011, lch. 1.

  2 Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 ón gCoimisiún an 26 Samhain 2014 maidir le haeracmhainneacht leanúnach aerárthaí agus táirgí, comhpháirteanna agus fearais aerloingseoireachta, agus maidir le formheas na n‑eagraíochtaí agus an phearsanra a bhfuil baint acu leis na cúraimí sin. IO L 362, 17.12.2014, lch. 1.

  2 Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 ón gCoimisiún an 26 Samhain 2014 maidir le haeracmhainneacht leanúnach aerárthaí agus táirgí, comhpháirteanna agus fearais aerloingseoireachta, agus maidir le formheas na n‑eagraíochtaí agus an phearsanra a bhfuil baint acu leis na cúraimí sin. IO L 362, 17.12.2014, lch. 1.

  Leasú  5

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2. Ar iarraidh ón nGníomhaireacht, tabharfaidh sealbhóirí na ndeimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 3 agus Airteagal 4, tabharfaidh siad di cóipeanna de na tuarascálacha iniúchóireachta uile, de na torthaí iniúchóireachta uile agus de na pleananna beart ceartaitheach uile a bhaineann leis an deimhniú agus a eisíodh le trí bliana roimh an iarraidh. I gcás nár seachadadh na doiciméid sin roimh na sprioc-amanna a leag an Ghníomhaireacht síos ina hiarraidh, féadfaidh an Ghníomhaireacht an sochar a fuarthas de bhun Airteagal 3 nó Airteagal 4 a aistarraingt, de réir an cháis.

  2. Ar iarraidh ón nGníomhaireacht, tabharfaidh sealbhóirí na ndeimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 3 agus eisitheoirí na ndeimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 4, tabharfaidh siad di cóipeanna de na tuarascálacha iniúchóireachta uile, de na torthaí iniúchóireachta uile agus de na pleananna beart ceartaitheach uile a bhaineann leis an deimhniú agus a eisíodh le trí bliana roimh an iarraidh. I gcás nár seachadadh na doiciméid sin roimh na sprioc-amanna a leag an Ghníomhaireacht síos ina hiarraidh, féadfaidh an Ghníomhaireacht an sochar a fuarthas de bhun Airteagal 3 nó Airteagal 4 a aistarraingt, de réir an cháis.

  Leasú  6

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3. Cuirfidh sealbhóirí na ndeimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 3 nó Airteagal 4 den Rialachán seo an Ghníomhaireacht ar an eolas gan mhoill faoi aon bheart a rinne údaráis na Ríochta Aontaithe ar féidir go mbeidh siad ag teacht salach ar a n-oibleagáidí faoin Rialachán seo nó faoi Rialachán (AE) 2018/1139.

  3. Cuirfidh sealbhóirí na ndeimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 3 nó eisitheoirí na ndeimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 4 den Rialachán seo an Ghníomhaireacht ar an eolas gan mhoill faoi aon bheart a rinne údaráis na Ríochta Aontaithe ar féidir go mbeidh siad ag teacht salach ar a n-oibleagáidí faoin Rialachán seo nó faoi Rialachán (AE) 2018/1139.

  Leasú  7

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 7 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Chun críocha an Rialacháin seo agus chun maoirseacht a dhéanamh ar na sealbhóirí deimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo, gníomhóidh an Ghníomhaireacht i gcáil an údaráis inniúil dá bhforáiltear le haghaidh eintitis tríú tír faoi Rialachán (AE) 2018/1139 agus faoi na gníomhartha cur chun feidhme agus na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh dá bhua nó de bhua Rialachán (AE) Uimh. 216/2008.

  Chun críocha an Rialacháin seo agus chun maoirseacht a dhéanamh ar na sealbhóirí nó eisitheoirí deimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo, gníomhóidh an Ghníomhaireacht i gcáil an údaráis inniúil dá bhforáiltear le haghaidh eintitis tríú tír faoi Rialachán (AE) 2018/1139 agus faoi na gníomhartha cur chun feidhme agus na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh dá bhua nó de bhua Rialachán (AE) Uimh. 216/2008.

  Leasú  8

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Rialachán (AE) Uimh. 319/20141 maidir le táillí agus muirir a thoibhíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta, beidh feidhm aige maidir le daoine nádúrtha nó dlítheanacha a mbeidh deimhnithe ina seilbh acu dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo faoi na coinníollacha céanna a bhaineann le sealbhóirí deimhnithe comhfhreagracha arna n-eisiúint do dhaoine dlítheanacha agus daoine nádúrtha as tríú tír.

  Rialachán (AE) Uimh. 319/20141 maidir le táillí agus muirir a thoibhíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta, beidh feidhm aige maidir le daoine nádúrtha nó dlítheanacha a mbeidh deimhnithe ina seilbh nó á eisiúint acu dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo faoi na coinníollacha céanna a bhaineann le sealbhóirí deimhnithe comhfhreagracha arna n-eisiúint do dhaoine dlítheanacha agus daoine nádúrtha as tríú tír.

  __________________

  __________________

  1 Rialachán (AE) Uimh. 319/2014 an 27 Márta 2014 maidir le táillí agus muirir a thoibhíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 593/2007. IO L95, 28.3.2014, lch. 58

  1 Rialachán (AE) Uimh. 319/2014 an 27 Márta 2014 maidir le táillí agus muirir a thoibhíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 593/2007. IO L95, 28.3.2014, lch. 58

  Leasú  9

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn – Roinn 2 – pointe 2.6 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2.6 a Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014, Cuid-M, Fochuid H, Pointí M.A.801(b) 2, 3 agus (c) (Deimhnithe um scaoileadh chun seirbhíse maidir le críochnú cothabhála).


  NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

  Teideal

  Sábháilteacht eitlíochta ó thaobh tharraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas

  Tagairtí

  COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

  Dáta tíolactha chun PE

  20.12.2018

   

   

   

  An Coiste freagrach

   Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  TRAN

  14.1.2019

   

   

   

  Rapóirtéirí

   Dáta an cheapacháin

  Kosma Złotowski

  10.1.2019

   

   

   

  Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

  10.1.2019

  Pléite sa choiste

  22.1.2019

   

   

   

  Dáta an ghlactha

  22.1.2019

   

   

   

  Dáta don chur síos

  4.2.2019

   

   

  An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais