Postupak : 2018/0434(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0061/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0061/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 180kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Kosma Złotowski

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0894),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0514/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... (1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... (2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0061/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uz certifikate navedene u stavku 2., ova se Uredba primjenjuje na module teorijskog osposobljavanja iz članka 5.

3.  Uz certifikate navedene u stavku 2., ova se Uredba primjenjuje na module osposobljavanja iz članka 5.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Certifikati iz članka 1. stavka 2. točke (b) koji se odnose na uporabu proizvoda, dijelova i uređaja ostaju valjani kako bi se omogućila njihova kontinuirana uporaba u zrakoplovu ili kao zrakoplova.

Certifikati iz članka 1. stavka 2. točke (b) koji se odnose na uporabu proizvoda, dijelova i uređaja ostaju valjani.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijenos modula teorijskog osposobljavanja

Prijenos modula osposobljavanja

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od Uredbe Komisije (EU) br. 1178/20111 i Uredbe Komisije (EU) br. 1321/20142, nadležna tijela država članica ili Agencija, ovisno o slučaju, uzimaju u obzir ispite koji su polagani u organizacijama za osposobljavanje koje podliježu nadzoru nadležnog tijela Ujedinjene Kraljevine prije datuma podnošenja zahtjeva iz članka 10. stavka 2. drugog podstavka ove Uredbe, kao da su polagani u organizaciji za osposobljavanje koja podliježe nadzoru nadležnog tijela države članice.

Odstupajući od Uredbe Komisije (EU) br. 1178/20111 i Uredbe Komisije (EU) br. 1321/20142, nadležna tijela država članica ili Agencija, ovisno o slučaju, uzimaju u obzir ispite koji su polagani u organizacijama za osposobljavanje koje podliježu nadzoru nadležnog tijela Ujedinjene Kraljevine, ali koji još nisu doveli do izdavanja licencije prije datuma podnošenja zahtjeva iz članka 10. stavka 2. drugog podstavka ove Uredbe, kao da su polagani u organizaciji za osposobljavanje koja podliježe nadzoru nadležnog tijela države članice.

__________________

__________________

1 Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. SL L 311, 25.11.2011., str. 1.

1 Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. SL L 311, 25.11.2011., str. 1.

2 Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. studenoga 2014. godine o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove. SL L 362, 17.12.2014., str. 1.

2 Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. studenoga 2014. godine o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove. SL L 362, 17.12.2014., str. 1.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na zahtjev Agencije, imatelji certifikata iz članaka 3. i 4. dostavljaju preslike svih revizijskih izvješća i nalaza te planova korektivnih mjera koji se odnose na certifikate, koji su izdani tijekom tri godine prije podnošenja zahtjeva. Ako se takvi dokumenti ne dostave u rokovima koje je Agencija navela u svojem zahtjevu, Agencija može ukinuti povlasticu stečenu na temelju članka 3. ili 4. ovisno o slučaju.

2.  Na zahtjev Agencije, imatelji certifikata iz članka 3. i izdavatelji certifikata iz članka 4. dostavljaju preslike svih revizijskih izvješća i nalaza te planova korektivnih mjera koji se odnose na certifikate, koji su izdani tijekom tri godine prije podnošenja zahtjeva. Ako se takvi dokumenti ne dostave u rokovima koje je Agencija navela u svojem zahtjevu, Agencija može ukinuti povlasticu stečenu na temelju članka 3. ili 4. ovisno o slučaju.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Imatelji certifikata iz članka 3. ili 4. ove Uredbe odmah obavješćuju Agenciju o svim postupcima tijela Ujedinjene Kraljevine koji bi mogli biti u suprotnosti s njihovim obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe ili Uredbe (EU) 2018/1139.

3.  Imatelji certifikata iz članka 3. ili izdavatelji certifikata iz članka 4. ove Uredbe odmah obavješćuju Agenciju o svim postupcima tijela Ujedinjene Kraljevine koji bi mogli biti u suprotnosti s njihovim obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe ili Uredbe (EU) 2018/1139.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe i za nadzor imatelja certifikata iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, Agencija djeluje kao nadležno tijelo za subjekte iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i provedbenim i delegiranim aktima donesenima na temelju nje ili u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008.

Za potrebe ove Uredbe i za nadzor imatelja ili izdavatelja certifikata iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, Agencija djeluje kao nadležno tijelo za subjekte iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i provedbenim i delegiranim aktima donesenima na temelju nje ili u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uredba Komisije (EU) br. 319/20141 o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa primjenjuje se na pravne i fizičke osobe koje imaju certifikate iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe pod istim uvjetima kao i na imatelje odgovarajućih certifikata izdanih pravnim ili fizičkim osobama iz trećih zemalja.

Uredba Komisije (EU) br. 319/20141 o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa primjenjuje se na pravne i fizičke osobe koje imaju ili izdaju certifikate iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe pod istim uvjetima kao i na imatelje odgovarajućih certifikata izdanih pravnim ili fizičkim osobama iz trećih zemalja.

__________________

__________________

1 Uredba Komisije (EU) br. 319/2014 оd 27. ožujka 2014. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 593/2007. SL L 95, 28.3.2014., str. 58.

1 Uredba Komisije (EU) br. 319/2014 оd 27. ožujka 2014. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 593/2007. SL L 95, 28.3.2014., str. 58.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Prilog – odjeljak 2. – točka 2.6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.6.a  Uredba (EU) br. 1321/2014, dio-M, poddio-H, točke M.A.801.(b) 2., 3. i (c) (potvrde o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja).

(1)

SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

Referentni dokumenti

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.12.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

10.1.2019

Razmatranje u odboru

22.1.2019

 

 

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Datum podnošenja

4.2.2019

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti