Eljárás : 2018/0434(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0061/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0061/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

JELENTÉS     ***I
PDF 183kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Kosma Złotowski

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0894),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0514/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0061/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ez a rendelet a (2) bekezdésben felsorolt bizonyítványokon és tanúsítványokon kívül az 5. cikkben említett elméleti képzési modulokra is alkalmazandó.

(3)  Ez a rendelet a (2) bekezdésben felsorolt bizonyítványokon és tanúsítványokon kívül az 5. cikkben említett képzési modulokra is alkalmazandó.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, termékek, alkatrészek és berendezések használatára vonatkozó bizonyítványok és tanúsítványok érvényesek maradnak annak érdekében, hogy az említett áruk légi járműveken, illetve légi járművekként továbbra is használhatók legyenek.

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, termékek, alkatrészek és berendezések használatára vonatkozó bizonyítványok és tanúsítványok érvényesek maradnak.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Elméleti képzési modulok átvitele

Képzési modulok átvitele

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1178/2011/EU1 és az 1321/2014/EU2 bizottsági rendelettől2 eltérve az illetékes tagállami hatóságok vagy adott esetben az Ügynökség úgy veszik figyelembe az Egyesült Királyság illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó képzési szervezetek előtt az e rendelet 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett hatálybalépési időpontot megelőzően tett vizsgákat, mintha azokat egy valamely tagállam illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó képzési szervezet előtt tették volna.

Az 1178/2011/EU1 és az 1321/2014/EU2 bizottsági rendelettől2 eltérve az illetékes tagállami hatóságok vagy adott esetben az Ügynökség úgy veszik figyelembe az Egyesült Királyság illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó képzési szervezetek előtt az e rendelet 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett hatálybalépési időpontot megelőzően tett, ám engedély kiadását még eredményező vizsgákat, mintha azokat egy valamely tagállam illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó képzési szervezet előtt tették volna.

__________________

__________________

1 A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).

1 A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).

2 A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

2 A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség kérésére a 3. és 4. cikkben említett bizonyítványok és tanúsítványok birtokosai másolatot készítenek a bizonyítványok és tanúsítványok szempontjából releváns összes, a kérést megelőző három év során kiadott ellenőrzési jelentésről, megállapításról és korrekciós intézkedési tervről. Amennyiben e dokumentumokat az Ügynökség kérésében meghatározott határidőn belül nem nyújtják be, az Ügynökség adott esetben visszavonhatja a 3. vagy a 4. cikk alapján biztosított előnyt.

(2)  Az Ügynökség kérésére a 3. cikkben említett bizonyítványok és tanúsítványok birtokosai és a bizonyítványok és tanúsítványok 4. cikkben említett kibocsátói másolatot készítenek a bizonyítványok és tanúsítványok szempontjából releváns összes, a kérést megelőző három év során kiadott ellenőrzési jelentésről, megállapításról és korrekciós intézkedési tervről. Amennyiben e dokumentumokat az Ügynökség kérésében meghatározott határidőn belül nem nyújtják be, az Ügynökség adott esetben visszavonhatja a 3. vagy a 4. cikk alapján biztosított előnyt.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e rendelet 3. vagy 4. cikkében említett bizonyítványok, illetve tanúsítványok birtokosai haladéktalanul tájékoztatják az Ügynökséget az Egyesült Királyság hatóságai által végrehajtott bármely olyan intézkedésről, amely ellentétes lehet az e rendelet vagy az (EU) 2018/1139 rendelet szerinti kötelezettségeikkel.

(3)  Az e rendelet 3. cikkében említett bizonyítványok és tanúsítványok birtokosai és a bizonyítványok és tanúsítványok 4. cikkben említett kibocsátói haladéktalanul tájékoztatják az Ügynökséget az Egyesült Királyság hatóságai által végrehajtott bármely olyan intézkedésről, amely ellentétes lehet az e rendelet vagy az (EU) 2018/1139 rendelet szerinti kötelezettségeikkel.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában, valamint az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványok és tanúsítványok birtokosainak felügyelete céljából az Ügynökség az (EU) 2018/1139 rendelet és az az alapján elfogadott végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint a 216/2008/EK rendelet értelmében vett illetékes hatóságként jár el a harmadik országbeli jogalanyok tekintetében.

E rendelet alkalmazásában, valamint az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványok és tanúsítványok birtokosainak és kibocsátóinak felügyelete céljából az Ügynökség az (EU) 2018/1139 rendelet és az az alapján elfogadott végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint a 216/2008/EK rendelet értelmében vett illetékes hatóságként jár el a harmadik országbeli jogalanyok tekintetében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló 319/2014/EU bizottsági rendelet1 ugyanazon feltételek mellett alkalmazandó az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványokkal, illetve tanúsítványokkal rendelkező jogi és természetes személyekre, mint a harmadik országbeli jogi vagy természetes személyek részére kiállított megfelelő bizonyítványok, illetve tanúsítványok birtokosaira.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló 319/2014/EU bizottsági rendelet1 ugyanazon feltételek mellett alkalmazandó az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványokkal, illetve tanúsítványokkal rendelkező, valamint a bizonyítványokat és tanúsítványokat kibocsátó jogi és természetes személyekre, mint a harmadik országbeli jogi vagy természetes személyek részére kiállított megfelelő bizonyítványok, illetve tanúsítványok birtokosaira.

__________________

__________________

1 A Bizottság 319/2014/EU rendelete (2014. március 27.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 95., 2014.3.28., 58. o.).

1 A Bizottság 319/2014/EU rendelete (2014. március 27.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 95., 2014.3.28., 58. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 2.6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2.6a.  Az 1321/2014/EU rendelet M. része H. alrészének M.A.801. b) 2., 3. és c) pontja (a karbantartás befejezése után kibocsátott üzembehelyezési bizonyítványok).

(1)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A légi közlekedés biztonsága, tekinttettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésére

Hivatkozások

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

10.1.2019

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

4.2.2019

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat