Procedūra : 2018/0434(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0061/2019

Pateikti tekstai :

A8-0061/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 184kWORD 76k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Kosma Złotowski

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0894),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0514/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0061/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Be 2 dalyje išvardytų pažymėjimų, šis reglamentas taikomas 5 straipsnyje nurodyto teorinio mokymo moduliams.

3.  Be 2 dalyje išvardytų pažymėjimų, šis reglamentas taikomas 5 straipsnyje nurodyto mokymo moduliams.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti su gaminių, dalių ir prietaisų naudojimu susiję pažymėjimai lieka galioti, kad tuos gaminius būtų galima toliau naudoti orlaiviuose arba kaip orlaivius.

1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti su gaminių, dalių ir prietaisų naudojimu susiję pažymėjimai lieka galioti.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teorinio mokymo modulių perkėlimas

Mokymo modulių perkėlimas

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo Komisijos reglamentų (ES) Nr. 1178/20111 ir (ES) Nr. 1321/20142, valstybių narių kompetentingos institucijos arba Agentūra, priklausomai nuo konkretaus atvejo, egzaminus, iki šio reglamento 10 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytos taikymo pradžios datos išlaikytus mokymo organizacijose, kurių priežiūrą vykdo Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija, laiko lygiaverčiais egzaminams, išlaikytiems mokymo organizacijoje, kurios priežiūrą vykdo valstybės narės kompetentinga institucija.

Nukrypstant nuo Komisijos reglamentų (ES) Nr. 1178/20111 ir (ES) Nr. 1321/20142, valstybių narių kompetentingos institucijos arba Agentūra, priklausomai nuo konkretaus atvejo, egzaminus, iki šio reglamento 10 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytos taikymo pradžios datos išlaikytus mokymo organizacijose, kurių priežiūrą vykdo Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija, tačiau po kurių dar neišduotos licencijos, laiko lygiaverčiais egzaminams, išlaikytiems mokymo organizacijoje, kurios priežiūrą vykdo valstybės narės kompetentinga institucija.

__________________

__________________

1 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, OL L 311, 2011 11 25, p. 1.

1 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, OL L 311, 2011 11 25, p. 1.

2 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos gaminių, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, OL L 362, 2014 12 17, p. 1.

2 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos gaminių, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, OL L 362, 2014 12 17, p. 1.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūros prašymu 3 ir 4 straipsniuose nurodytų pažymėjimų turėtojai pateikia visų su pažymėjimu susijusių audito ataskaitų, išvadų ir taisomųjų veiksmų planų, parengtų per trejus metus iki prašymo pateikimo, kopijas. Jei iki Agentūros prašyme nurodyto termino šie dokumentai nepateikiami, ji priklausomai nuo aplinkybių gali atšaukti 3 arba 4 straipsnyje nurodytų privilegijų taikymą.

2.  Agentūros prašymu 3 straipsnyje nurodytų pažymėjimų turėtojai ir 4 straipsnyje nurodytų pažymėjimų išdavėjai pateikia visų su pažymėjimu susijusių audito ataskaitų, išvadų ir taisomųjų veiksmų planų, parengtų per trejus metus iki prašymo pateikimo, kopijas. Jei iki Agentūros prašyme nurodyto termino šie dokumentai nepateikiami, ji priklausomai nuo aplinkybių gali atšaukti 3 arba 4 straipsnyje nurodytų privilegijų taikymą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šio reglamento 3 arba 4 straipsnyje nurodytų pažymėjimų turėtojai nedelsdami informuoja Agentūrą apie bet kokius Jungtinės Karalystės institucijų veiksmus, kurie gali prieštarauti pagal šį reglamentą arba Reglamentą (ES) 2018/1139 nustatytiems jų įpareigojimams.

3.  Šio reglamento 3 straipsnyje nurodytų pažymėjimų turėtojai arba 4 straipsnyje nurodytų pažymėjimų išdavėjai nedelsdami informuoja Agentūrą apie bet kokius Jungtinės Karalystės institucijų veiksmus, kurie gali prieštarauti pagal šį reglamentą arba Reglamentą (ES) 2018/1139 nustatytiems jų įpareigojimams.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio reglamento taikymo ir jo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažymėjimų turėtojų veiklos priežiūros tikslais Agentūra atlieka kompetentingos institucijos, kuri pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 ir įgyvendinimo bei deleguotuosius aktus, priimtus pagal tą reglamentą arba Reglamentą (EB) Nr. 216/2008, yra paskirta trečiųjų šalių subjektams, funkcijas.

Šio reglamento taikymo ir jo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažymėjimų turėtojų arba išdavėjų veiklos priežiūros tikslais Agentūra atlieka kompetentingos institucijos, kuri pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 ir įgyvendinimo bei deleguotuosius aktus, priimtus pagal tą reglamentą arba Reglamentą (EB) Nr. 216/2008, yra paskirta trečiųjų šalių subjektams, funkcijas.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/20141 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus pažymėjimus turintiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra taikomas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir trečiųjų šalių juridiniams ar fiziniams asmenims išduotų atitinkamų pažymėjimų turėtojams.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/20141 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus pažymėjimus turintiems ar išduodantiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra taikomas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir trečiųjų šalių juridiniams ar fiziniams asmenims išduotų atitinkamų pažymėjimų turėtojams.

__________________

__________________

1 2014 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/2014 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 593/2007. OL L95, 2014 3 28, p. 58.

1 2014 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/2014 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 593/2007. OL L95, 2014 3 28, p. 58.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 skirsnio 2.6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2.6a  Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 M dalies H poskyrio M.A.801 dalies b punkto 2 ir papunkčiuose ir c punkte (atlikus techninę priežiūrą išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimai).

(1)

[OL C 0, 0000 0 0, p. 0 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].

(2)

[OL C 0, 0000 0 0, p. 0 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

Nuorodos

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

10.1.2019

Svarstymas komitete

22.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Pateikimo data

4.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika