Procedūra : 2018/0434(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0061/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0061/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 186kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Kosma Złotowski

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 2. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0894),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0514/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0061/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Papildus 2. punktā minētajiem sertifikātiem šo regulu piemēro 5. pantā minētajiem teorētiskajiem apmācību moduļiem.

3.  Papildus 2. punktā minētajiem sertifikātiem šo regulu piemēro 5. pantā minētajiem apmācību moduļiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā un attiecas uz ražojumu, daļu un ierīču izmantošanu, paliek spēkā, lai tos varētu turpināt izmantot gaisa kuģos vai kā gaisa kuģus.

Sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā un attiecas uz ražojumu, daļu un ierīču izmantošanu, paliek spēkā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Teorētisko apmācību moduļu pārnešana

Apmācību moduļu pārnešana

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/20111 un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1321/20142, dalībvalstu vai attiecīgi Aģentūras kompetentās iestādes ņem vērā pārbaudes, ko mācību organizācijas, uz kurām attiecas Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde, veikušas pirms šīs regulas 10. panta 2. punkta otrajā daļā minētās piemērošanas dienas, tā, it kā tās būtu veikusi mācību organizācija, kas ir dalībvalsts kompetentās iestādes uzraudzībā.

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/20111 un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1321/20142, dalībvalstu vai attiecīgi Aģentūras kompetentās iestādes ņem vērā pārbaudes, ko Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes uzraudzībā esošas mācību organizācijas gan ir veikušas, taču to rezultātā vēl nav izsniegta licence, pirms šīs regulas 10. panta 2. punkta otrajā daļā minētās piemērošanas dienas, tā, it kā tās būtu veikusi mācību organizācija, kas ir dalībvalsts kompetentās iestādes uzraudzībā.

__________________

__________________

1 Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Komisijas Regulai (ES) Nr. 216/2008. (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).

1 Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Komisijas Regulai (ES) Nr. 216/2008. (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).

2 Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp.).

2 Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pēc Aģentūras pieprasījuma 3. un 4. pantā minēto sertifikātu turētāji iesniedz kopijas no visiem revīzijas ziņojumiem, konstatējumiem un korektīvo darbību plāniem, kas attiecas uz sertifikātu un kas izsniegti trīs gadu laikā pirms pieprasījuma. Ja šādi dokumenti nav iesniegti Aģentūras pieprasījumā noteiktajos termiņos, Aģentūra var atsaukt saskaņā ar 3. vai 4. pantu iegūto labumu.

2.  Pēc Aģentūras pieprasījuma 3. pantā minēto sertifikātu turētāji un 4. pantā minēto sertifikātu izsniedzēji iesniedz kopijas no visiem revīzijas ziņojumiem, konstatējumiem un korektīvo darbību plāniem, kas attiecas uz sertifikātu un kas izsniegti trīs gadu laikā pirms pieprasījuma. Ja šādi dokumenti nav iesniegti Aģentūras pieprasījumā noteiktajos termiņos, Aģentūra var atsaukt saskaņā ar 3. vai 4. pantu iegūto labumu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šīs regulas 3. vai 4. pantā minēto sertifikātu turētāji nekavējoties informē Aģentūru par jebkuru Apvienotās Karalistes iestāžu rīcību, kas var būt pretrunā to pienākumiem saskaņā ar šo regulu vai Regulu (ES) 2018/1139.

3.  Šīs regulas 3. pantā minēto sertifikātu turētāji un 4. pantā minēto sertifikātu izsniedzēji nekavējoties informē Aģentūru par jebkuru Apvienotās Karalistes iestāžu rīcību, kas var būt pretrunā to pienākumiem saskaņā ar šo regulu vai Regulu (ES) 2018/1139.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām un šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto sertifikātu turētāju uzraudzībai Aģentūra rīkojas kā kompetentā iestāde, kas norādīta trešo valstu vienībām saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139 un īstenošanas un deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008.

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām un šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto sertifikātu turētāju vai izsniedzēju uzraudzībai Aģentūra rīkojas kā kompetentā iestāde, kas norādīta trešo valstu vienībām saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139 un īstenošanas un deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas Regula (ES) Nr. 319/20141 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kurām ir šīs regulas 1. panta 2. punktā minētie sertifikāti, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgo sertifikātu turētājiem, kas izsniegti trešo valstu juridiskajām vai fiziskajām personām.

Komisijas Regula (ES) Nr. 319/20141 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kurām ir šīs regulas 1. panta 2. punktā minētie sertifikāti vai kuras tos izsniedz, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgo sertifikātu turētājiem, kas izsniegti trešo valstu juridiskajām vai fiziskajām personām.

__________________

__________________

1 Komisijas 2014. gada 27. marta Regula (ES) Nr. 319/2014 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 593/2007 (OV L 95, 28.3.2014., 58. lpp.).

1 Komisijas 2014. gada 27. marta Regula (ES) Nr. 319/2014 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 593/2007 (OV L 95, 28.3.2014., 58. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

Pielikums – 2. iedaļa – 2.6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.6.a  Regulas (ES) Nr. 1321/2014, M daļa, H apakšdaļa, M.A.801. iedaļas b) punkta 2. un 3. apakšpunkts un c) punkts (pēc tehniskās apkopes pabeigšanas izsniegti izmantošanas sertifikāti).

(1)

[OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].

(2)

[OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Aviācijas drošība saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

Atsauces

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.12.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

10.1.2019

Izskatīšana komitejā

22.1.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

4.2.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika