Procedura : 2018/0434(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0061/2019

Teksty złożone :

A8-0061/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 189kWORD 75k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Kosma Złotowski

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0894),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0514/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ...(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0061/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oprócz certyfikatów wymienionych w ust. 2 niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do modułów szkolenia teoretycznego, o których mowa w art. 5.

3.  Oprócz certyfikatów wymienionych w ust. 2 niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do modułów szkolenia, o których mowa w art. 5.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), dotyczące użytkowania wyrobów, części i wyposażenia zachowują ważność w celu umożliwienia ich dalszego użytkowania w lub na statku powietrznym.

Certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), dotyczące użytkowania wyrobów, części i wyposażenia zachowują ważność.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przenoszenie modułów szkolenia teoretycznego

Przenoszenie modułów szkolenia

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/20111 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/20142 właściwe organy państw członkowskich lub agencja, w zależności od przypadku, uwzględniają egzaminy przeprowadzone przez organizacje szkoleniowe podlegające nadzorowi właściwego organu Zjednoczonego Królestwa przed datą rozpoczęcia stosowania, o której mowa w art. 10 ust. 2 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, w taki sposób, jakby zostały przeprowadzone przez organizację szkoleniową pod nadzorem właściwego organu państwa członkowskiego.

Na zasadzie odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/20111 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/20142 właściwe organy państw członkowskich lub agencja, w zależności od przypadku, uwzględniają egzaminy przeprowadzone przez organizacje szkoleniowe podlegające nadzorowi właściwego organu Zjednoczonego Królestwa, w wyniku których nie wystawiono jeszcze licencji, przed datą rozpoczęcia stosowania, o której mowa w art. 10 ust. 2 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, w taki sposób, jakby zostały przeprowadzone przez organizację szkoleniową pod nadzorem właściwego organu państwa członkowskiego.

__________________

__________________

1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1.

1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1.

2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania. Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1.

2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania. Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na wniosek agencji posiadacze certyfikatów, o których mowa w art. 34, dostarczają kopie wszystkich sprawozdań z audytu, ustaleń i planów działań naprawczych dotyczących danego certyfikatu, wydanych w ciągu trzech lat poprzedzających wniosek. W przypadku gdy takie dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie określonym przez agencję w jej wniosku, agencja może cofnąć korzyść uzyskaną na podstawie art. 3 lub 4, w zależności od przypadku.

2.  Na wniosek agencji posiadacze certyfikatów, o których mowa w art. 3, oraz organy wydające certyfikaty, o których mowa w art. 4, dostarczają kopie wszystkich sprawozdań z audytu, ustaleń i planów działań naprawczych dotyczących danego certyfikatu, wydanych w ciągu trzech lat poprzedzających wniosek. W przypadku gdy takie dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie określonym przez agencję w jej wniosku, agencja może cofnąć korzyść uzyskaną na podstawie art. 3 lub 4, w zależności od przypadku.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Posiadacze certyfikatów, o których mowa w art. 3 lub 4 niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie informują agencję o wszelkich działaniach podejmowanych przez organy Zjednoczonego Królestwa, które mogą kolidować z ich obowiązkami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia lub z rozporządzenia (UE) 2018/1139.

3.  Posiadacze certyfikatów, o których mowa w art. 3, oraz organy wydające certyfikaty, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie informują agencję o wszelkich działaniach podejmowanych przez organy Zjednoczonego Królestwa, które mogą kolidować z ich obowiązkami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia lub z rozporządzenia (UE) 2018/1139.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia i w celu sprawowania nadzoru nad posiadaczami certyfikatów, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, agencja pełni rolę właściwego organu przewidzianego dla podmiotów z państw trzecich na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz aktów wykonawczych i delegowanych przyjętych na jego podstawie lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

Do celów niniejszego rozporządzenia i w celu sprawowania nadzoru nad posiadaczami certyfikatów, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, i organami wydającymi te certyfikaty agencja pełni rolę właściwego organu przewidzianego dla podmiotów z państw trzecich na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz aktów wykonawczych i delegowanych przyjętych na jego podstawie lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/20141 w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego stosuje się do osób prawnych i fizycznych posiadających certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, na tych samych warunkach co do posiadaczy odpowiednich certyfikatów wydanych osobom prawnym lub fizycznym z państw trzecich.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/20141 w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego stosuje się do osób prawnych i fizycznych posiadających lub wydających certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, na tych samych warunkach co do posiadaczy odpowiednich certyfikatów wydanych osobom prawnym lub fizycznym z państw trzecich.

__________________

__________________

1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 Dz.U. L 95 z 28.3.2014, s. 58.

1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 Dz.U. L 95 z 28.3.2014, s. 58.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Sekcja 2 – punkt 2.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2.6 a  Rozporządzenie (UE) nr 1321/2014, część M, podczęść H, punkt M.A.801 lit. b) ppkt 2, 3 i lit. c) (poświadczenia obsługi w związku z wykonaniem czynności związanych z obsługą techniczną)

(1)

[Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

(2)

[Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii

Odsyłacze

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Data przedstawienia w PE

20.12.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

10.1.2019

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Data złożenia

4.2.2019

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności