Procedură : 2018/0434(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0061/2019

Texte depuse :

A8-0061/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

RAPORT     ***I
PDF 183kWORD 70k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Kosma Złotowski

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0894),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0514/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ...(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0061/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În plus față de certificatele enumerate la alineatul (2), prezentul regulament se aplică modulelor de pregătire teoretică menționate la articolul 5.

3.  În plus față de certificatele enumerate la alineatul (2), prezentul regulament se aplică modulelor de pregătire menționate la articolul 5.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) referitoare la utilizarea produselor, a pieselor și a echipamentelor rămân valabile, pentru a se permite utilizarea neîntreruptă a acestora în aeronave sau ca aeronave.

Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) referitoare la utilizarea produselor, a pieselor și a echipamentelor rămân valabile.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Reportarea modulelor de pregătire teoretică

Reportarea modulelor de pregătire

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei1 și de la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei2, autoritățile competente din statele membre sau agenția, după caz, iau în considerare examinările efectuate în cadrul organizațiilor de pregătire care fac obiectul supravegherii de către autoritatea competentă din Regatul Unit înainte de data aplicării menționată la articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei organizații de pregătire care face obiectul supravegherii de către autoritatea competentă a unui stat membru.

Prin derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei1 și de la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei2, autoritățile competente din statele membre sau agenția, după caz, iau în considerare examinările efectuate în cadrul organizațiilor de pregătire care fac obiectul supravegherii de către autoritatea competentă din Regatul Unit dar care nu au condus încă la eliberarea licenței înainte de data aplicării menționată la articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei organizații de pregătire care face obiectul supravegherii de către autoritatea competentă a unui stat membru.

__________________

__________________

1 Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului. JO L 311, 25.11.2011, p. 1.

1 Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului. JO L 311, 25.11.2011, p. 1.

2 Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu. JO L 362, 17.12.2014, p. 1.

2 Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu. JO L 362, 17.12.2014, p. 1.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cererea agenției, titularii certificatelor menționate la articolele 3 și 4 transmit copii ale tuturor rapoartelor de audit, ale constatărilor și ale planurilor de acțiuni corective care sunt relevante pentru certificat și care au fost eliberate în cursul celor trei ani care preced cererea. Dacă documentele respective nu sunt transmise până la termenele-limită indicate de agenție în solicitarea sa, agenția poate retrage beneficiul obținut în temeiul articolului 3 sau 4, după caz.

2.  La cererea agenției, titularii certificatelor menționate la articolul 3 și și emitenții de certificate menționate la articolul 4 transmit copii ale tuturor rapoartelor de audit, ale constatărilor și ale planurilor de acțiuni corective care sunt relevante pentru certificat și care au fost eliberate în cursul celor trei ani care preced cererea. Dacă documentele respective nu sunt transmise până la termenele-limită indicate de agenție în solicitarea sa, agenția poate retrage beneficiul obținut în temeiul articolului 3 sau 4, după caz.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Titularii certificatelor menționate la articolul 3 sau 4 din prezentul regulament informează fără întârziere agenția cu privire la eventualele acțiuni întreprinse de autoritățile din Regatul Unit care ar putea intra în conflict cu obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament sau în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139.

3.  Titularii certificatelor menționate la articolul 3 sau emitenții de certificate menționate la articolul 4 din prezentul regulament informează fără întârziere agenția cu privire la eventualele acțiuni întreprinse de autoritățile din Regatul Unit care ar putea intra în conflict cu obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament sau în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul prezentului regulament și în ceea ce privește supravegherea titularilor certificatelor menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, agenția acționează drept autoritatea competentă prevăzută pentru entitățile din țări terțe în Regulamentul (UE) 2018/1139 și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008.

În scopul prezentului regulament și în ceea ce privește supravegherea titularilor certificatelor sau emitenților de certificate menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, agenția acționează drept autoritatea competentă prevăzută pentru entitățile din țări terțe în Regulamentul (UE) 2018/1139 și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei1 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației se aplică persoanelor fizice și juridice care dețin certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament în aceleași condiții ca titularii certificatelor de același tip eliberate persoanelor fizice sau juridice din țări terțe.

Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei1 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației se aplică persoanelor fizice și juridice care dețin sau emit certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament în aceleași condiții ca titularii certificatelor de același tip eliberate persoanelor fizice sau juridice din țări terțe.

__________________

__________________

1 Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007. JO L 95, 28.3.2014, p. 58

1 Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007. JO L 95, 28.3.2014, p. 58

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 2 – punctul 2.6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2.6 a  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, partea H, subpartea H, punctele M.A.801 (b) 2, 3 și (c) (certificate de punere în serviciu în ceea ce privește finalizarea întreținerii).

(1)

JO C 0, 0.0.0000, p. 0 /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C 0, 0.0.0000, p. 0 /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

Referințe

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Data prezentării la PE

20.12.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

10.1.2019

Examinare în comisie

22.1.2019

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Data depunerii

4.2.2019

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate