Postup : 2018/0434(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0061/2019

Predkladané texty :

A8-0061/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

SPRÁVA     ***I
PDF 189kWORD 75k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Kosma Złotowski

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0894),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0514/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z..(1).,

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z....(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0061/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Okrem osvedčení uvedených v odseku 2 sa toto nariadenie vzťahuje na moduly teoretickej odbornej prípravy uvedené v článku 5.

3.  Okrem osvedčení uvedených v odseku 2 sa toto nariadenie vzťahuje na moduly odbornej prípravy uvedené v článku 5.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) týkajúce sa používania výrobkov, súčastí a zariadení zostávajú platné, aby sa umožnilo ich ďalšie používanie v lietadlách alebo ako lietadlá.

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) týkajúce sa používania výrobkov, súčastí a zariadení zostávajú platné.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prenos modulov teoretickej odbornej prípravy

Prenos modulov odbornej prípravy

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/20111 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/20142 príslušné orgány členských štátov, prípadne agentúra, zohľadnia preskúšania vykonávané výcvikovými organizáciami, ktoré podliehajú dohľadu príslušného orgánu Spojeného kráľovstva pred dátumom uplatňovania uvedeným v článku 10 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia, ako keby boli vykonané výcvikovou organizáciou, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu.

Odchylne od nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/20111 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/20142 príslušné orgány členských štátov, prípadne agentúra, zohľadnia preskúšania vykonávané výcvikovými organizáciami, ktoré podliehajú dohľadu príslušného orgánu Spojeného kráľovstva, ale ktoré doposiaľ neviedli k vydaniu licencie, pred dátumom uplatňovania uvedeným v článku 10 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia, ako keby boli vykonané výcvikovou organizáciou, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu.

__________________

__________________

1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1.

1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1.

2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností. Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1.

2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností. Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Držitelia osvedčení uvedených v článkoch 3 a 4 poskytnú na žiadosť agentúry kópie všetkých audítorských správ, zistení a nápravných akčných plánov týkajúcich sa osvedčení, ktoré boli vydané počas obdobia troch rokov pred podaním žiadosti. Ak tieto dokumenty neboli doručené v lehote stanovenej agentúrou v žiadosti, agentúra môže v prípade potreby zrušiť výhodu získanú podľa článkov 3 alebo 4.

2.  Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 a vydavatelia osvedčení uvedených v článku 4 poskytnú na žiadosť agentúry kópie všetkých audítorských správ, zistení a nápravných akčných plánov týkajúcich sa osvedčení, ktoré boli vydané počas obdobia troch rokov pred podaním žiadosti. Ak tieto dokumenty neboli doručené v lehote stanovenej agentúrou v žiadosti, agentúra môže v prípade potreby zrušiť výhodu získanú podľa článkov 3 alebo 4.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Držitelia osvedčení uvedených v článkoch 3 alebo 4 tohto nariadenia bezodkladne informujú agentúru o akýchkoľvek opatreniach orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré by mohli byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139.

3.  Držitelia osvedčení uvedených v článkoch 3 článku 3 alebo vydavatelia osvedčení uvedených v článku 4 tohto nariadenia bezodkladne informujú agentúru o akýchkoľvek opatreniach orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré by mohli byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia a na účely dohľadu nad držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia koná agentúra ako príslušný orgán pre subjekty tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a vykonávacích a delegovaných aktov prijatých na jeho základe alebo na základe nariadenia (ES) č. 216/2008.

Na účely tohto nariadenia a na účely dohľadu nad držiteľmi alebo vydavateľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia koná agentúra ako príslušný orgán pre subjekty tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a vykonávacích a delegovaných aktov prijatých na jeho základe alebo na základe nariadenia (ES) č. 216/2008.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/20141 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, a to za rovnakých podmienok, aké platia pre držiteľov príslušných osvedčení vydaných právnickým alebo fyzickým osobám tretích krajín.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/20141 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi alebo vydavateľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, a to za rovnakých podmienok, aké platia pre držiteľov príslušných osvedčení vydaných právnickým alebo fyzickým osobám tretích krajín.

__________________

__________________

1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007. Ú. v. EÚ L 95, 28.3.2014, s. 58.

1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007. Ú. v. EÚ L 95, 28.3.2014, s. 58.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – bod 2.6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.6 a  Nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, časť M, podčasť H, body M.A.801 písm. b) 2, 3 a c) (Osvedčenia o uvedení do prevádzky v súvislosti s dokončením údržby).

(1)

  [Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku].

(2)

  [Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku].


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Určité aspekty bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Dátum predloženia v EP

20.12.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

10.1.2019

Prerokovanie vo výbore

22.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Dátum predloženia

4.2.2019

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia