Postopek : 2018/0434(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0061/2019

Predložena besedila :

A8-0061/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

POROČILO     ***I
PDF 178kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Kosma Złotowski

(Poenostavljeni postopek – člen 50(2) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

(COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0894),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0514/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0061/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poleg certifikatov iz odstavka 2 se ta uredba uporablja tudi za module teoretičnega usposabljanja iz člena 5.

3.  Poleg certifikatov iz odstavka 2 se ta uredba uporablja tudi za module usposabljanja iz člena 5.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Certifikati iz člena 1(2)(b) v zvezi z uporabo izdelkov, delov in naprav ostanejo veljavni, da se omogoči njihova nadaljnja uporaba v zrakoplovu ali kot zrakoplov.

Certifikati iz člena 1(2)(b) v zvezi z uporabo izdelkov, delov in naprav ostanejo veljavni.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prenos modulov teoretičnega usposabljanja

Prenos modulov usposabljanja

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 in Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 pristojni organi držav članic ali Agencija, kakor je ustrezno, upoštevajo izpite, ki so bili opravljeni v okviru organizacij za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa Združenega kraljestva pred datumom začetka uporabe iz drugega pododstavka člena 10(2) te uredbe, kot da bi bili opravljeni v okviru organizacije za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa države članice.

Z odstopanjem od Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 in Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 pristojni organi držav članic ali Agencija, kakor je ustrezno, upoštevajo izpite, ki so bili opravljeni v okviru organizacij za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa Združenega kraljestva pred datumom začetka uporabe iz drugega pododstavka člena 10(2) te uredbe, vendar na njihovi podlagi še ni bila izdana licenca, kot da bi bili opravljeni v okviru organizacije za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa države članice.

__________________

__________________

1 Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

1 Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

2 Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).

2 Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Imetniki certifikatov iz členov 3 in 4 na zahtevo Agencije predložijo izvode vseh revizijskih poročil, ugotovitev in načrtov popravnih ukrepov v zvezi s certifikatom, ki so bili izdani v treh letih pred vložitvijo zahtevka. Če takšni dokumenti niso bili predloženi v rokih, ki jih je določila Agencija v svoji zahtevi, lahko Agencija odvzame ugodnosti, pridobljene v skladu s členom 3 ali 4, kakor je ustrezno.

2.  Imetniki certifikatov iz člena 3 in izdajatelji certifikatov iz člena 4 na zahtevo Agencije predložijo izvode vseh revizijskih poročil, ugotovitev in načrtov popravnih ukrepov v zvezi s certifikatom, ki so bili izdani v treh letih pred vložitvijo zahtevka. Če takšni dokumenti niso bili predloženi v rokih, ki jih je določila Agencija v svoji zahtevi, lahko Agencija odvzame ugodnosti, pridobljene v skladu s členom 3 ali 4, kakor je ustrezno.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Imetniki certifikatov iz člena 3 ali 4 te uredbe nemudoma obvestijo Agencijo o vseh ukrepih organov Združenega kraljestva, ki bi lahko bili v nasprotju z njihovimi obveznostmi v skladu s to uredbo ali Uredbo (EU) 2018/1139.

3.  Imetniki certifikatov iz člena 3 ali izdajatelji certifikatov iz člena 4 te uredbe nemudoma obvestijo Agencijo o vseh ukrepih organov Združenega kraljestva, ki bi lahko bili v nasprotju z njihovimi obveznostmi v skladu s to uredbo ali Uredbo (EU) 2018/1139.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene te uredbe in za nadzor imetnikov certifikatov iz člena 1(2) te uredbe Agencija deluje kot pristojni organ za subjekte iz tretjih držav na podlagi Uredbe (EU) 2018/1139 ter izvedbenih in delegiranih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe ali Uredbe (ES) št. 216/2008.

Za namene te uredbe in za nadzor imetnikov ali izdajateljev certifikatov iz člena 1(2) te uredbe Agencija deluje kot pristojni organ za subjekte iz tretjih držav na podlagi Uredbe (EU) 2018/1139 ter izvedbenih in delegiranih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe ali Uredbe (ES) št. 216/2008.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, se uporablja za pravne in fizične osebe s certifikati iz člena 1(2) te uredbe pod enakimi pogoji kot za imetnike ustreznih certifikatov, ki so bili izdani pravnim ali fizičnim osebam iz tretjih držav.

Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, se uporablja za pravne in fizične osebe s certifikati ali ki izdajajo certifikate iz člena 1(2) te uredbe pod enakimi pogoji kot za imetnike ustreznih certifikatov, ki so bili izdani pravnim ali fizičnim osebam iz tretjih držav.

__________________

__________________

1 Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 z dne 27. marca 2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007 (UL L 95, 28.3.2014, str. 58).

1 Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 z dne 27. marca 2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007 (UL L 95, 28.3.2014, str. 58).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 2.6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2.6 a  Uredba (EU) št. 1321/2014, del M, poddel H, točke M.A.801 (b) 2, 3 in (c) (Potrdila o sprostitvi v uporabo ob zaključku vzdrževanja).

(1)

[UL C 0, 0.0.0000, str. 0 / Še ni objavljeno v Uradnem listu]

(2)

[UL C 0, 0.0.0000, str. 0 / Še ni objavljeno v Uradnem listu]


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Datum predložitve EP

20.12.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

10.1.2019

Obravnava v odboru

22.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Datum predložitve

4.2.2019

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov