Förfarande : 2018/0434(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0061/2019

Ingivna texter :

A8-0061/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

BETÄNKANDE     ***I
PDF 172kWORD 75k
4.2.2019
PE 634.467v01-00 A8-0061/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Kosma Złotowski

(Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0894),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0514/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0061/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Förutom i fråga om de certifikat som förtecknas i punkt 2, ska denna förordning tillämpas på de teoretiska utbildningsmoduler som avses i artikel 5.

3.  Förutom i fråga om de certifikat som förtecknas i punkt 2, ska denna förordning tillämpas på de utbildningsmoduler som avses i artikel 5.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De certifikat som avses i artikel 1.2 b som rör användningen av produkter, delar och anordningar ska fortsätta vara giltiga så att de kan användas i eller som luftfartyg.

De certifikat som avses i artikel 1.2 b som rör användningen av produkter, delar och anordningar ska fortsätta vara giltiga.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överföring av teoretiska utbildningsmoduler

Överföring av utbildningsmoduler

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom undantag från kommissionens förordning (EU) nr 1178/20111 och kommissionens förordning (EU) nr 1321/20142, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter eller byrån, allt efter omständigheterna, beakta de examinationer som genomförts i utbildningsorganisationer som den brittiska behöriga myndigheten utövar tillsyn över före det tillämpningsdatum som avses i artikel 10.2 andra stycket i denna förordning, som om de genomförts i en utbildningsorganisation som en behörig myndighet i en medlemsstat utövar tillsyn över.

Genom undantag från kommissionens förordning (EU) nr 1178/20111 och kommissionens förordning (EU) nr 1321/20142, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter eller byrån, allt efter omständigheterna, beakta de examinationer som genomförts i utbildningsorganisationer som den brittiska behöriga myndigheten utövar tillsyn över men som ännu inte har lett till att en licens har utfärdats, före det tillämpningsdatum som avses i artikel 10.2 andra stycket i denna förordning, som om de genomförts i en utbildningsorganisation som en behörig myndighet i en medlemsstat utövar tillsyn över.

__________________

__________________

1 Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, EUT L 311, 25.11.2011, s. 1.

1 Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, EUT L 311, 25.11.2011, s. 1.

2 Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter, EUT L 362, 17.12.2014, s. 1.

2 Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter, EUT L 362, 17.12.2014, s. 1.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På byråns begäran ska innehavarna av de certifikat som avses i artiklarna 3 och 4 lämna in kopior av alla revisionsrapporter, resultat och planer för korrigerande åtgärder som är relevanta för certifikatet, och som utfärdats under tre år före begäran. Om dessa dokument inte lämnats in inom de tidsramar byrån angett i sin begäran, kan den dra tillbaka de förmåner som erhållits i enlighet med artikel 3 eller 4, beroende på vad som är tillämpligt.

2.  På byråns begäran ska innehavarna av de certifikat som avses i artikel 3 och de utfärdare av certifikat som avses i artikel 4 lämna in kopior av alla revisionsrapporter, resultat och planer för korrigerande åtgärder som är relevanta för certifikatet, och som utfärdats under tre år före begäran. Om dessa dokument inte lämnats in inom de tidsramar byrån angett i sin begäran, kan den dra tillbaka de förmåner som erhållits i enlighet med artikel 3 eller 4, beroende på vad som är tillämpligt.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Innehavare av certifikat som avses i artikel 3 eller 4 i denna förordning ska utan dröjsmål informera byrån om alla åtgärder från Förenade kungarikets sida som kan stå i konflikt med landets skyldigheter enligt denna förordning eller förordning (EU) 2018/1139.

3.  Innehavare av de certifikat som avses i artikel 3 och de utfärdare av certifikat som avses i artikel 4 i denna förordning ska utan dröjsmål informera byrån om alla åtgärder från Förenade kungarikets sida som kan stå i konflikt med landets skyldigheter enligt denna förordning eller förordning (EU) 2018/1139.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna förordning och för tillsynen av de innehavare av de certifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning, ska byrån agera som den behöriga myndighet som avses för organ i tredjeland enligt förordning (EU) 2018/1139 och de genomförandeakter och delegerade akter som antagits genom den förordningen eller förordning (EG) nr 216/2008.

Vid tillämpningen av denna förordning och för tillsynen av innehavare eller utfärdare av de certifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning, ska byrån agera som den behöriga myndighet som avses för organ i tredjeland enligt förordning (EU) 2018/1139 och de genomförandeakter och delegerade akter som antagits genom den förordningen eller förordning (EG) nr 216/2008.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionens förordning (EU) nr 319/20141 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska tillämpas på juridiska och fysiska personer som innehar sådana certifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning på samma villkor som gäller för innehavare av motsvarande certifikat utfärdade till juridiska eller fysiska personer i tredjeland.

Kommissionens förordning (EU) nr 319/20141 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska tillämpas på juridiska och fysiska personer som innehar eller utfärdar sådana certifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning på samma villkor som gäller för innehavare av motsvarande certifikat utfärdade till juridiska eller fysiska personer i tredjeland.

__________________

__________________

1 Kommissionens förordning (EU) nr 319/2014 av den 27 mars 2014 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EG) nr 593/2007, EUT L 95, 28.3.2014, s. 58.

1 Kommissionens förordning (EU) nr 319/2014 av den 27 mars 2014 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EG) nr 593/2007, EUT L 95, 28.3.2014, s. 58.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Bilaga – avsnitt 2 – punkt 2.6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2.6a  Förordning (EU) nr 1321/2014, del-M, Kapitel H, punkterna M.A.801 b 2, 3 och c (Underhållsintyg efter slutfört underhåll).

(1)

[EUT C 0, 0.0.0000, s. 0. / Ännu ej offentliggjort i EUT].

(2)

[EUT C 0, 0.0.0000, s. 0. / Ännu ej offentliggjort i EUT].


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)

Framläggande för parlamentet

20.12.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Kosma Złotowski

10.1.2019

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

10.1.2019

Behandling i utskott

22.1.2019

 

 

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Ingivande

4.2.2019

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy