Postup : 2018/0433(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0062/2019

Předložené texty :

A8-0062/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

ZPRÁVA     ***I
PDF 202kWORD 78k
4.2.2019
PE 634.475v01-00 A8-0062/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Pavel Telička

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0893),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0510/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... (1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ... (2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0062/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aby se zohlednila dočasná povaha tohoto nařízení, mělo by být jeho používání omezeno na krátké časové období, aniž by bylo dotčeno možné sjednání a vstup v platnost budoucí dohody mezi Unií a Spojeným královstvím o poskytování leteckých služeb.

(5)   Aby se zohlednila dočasná povaha tohoto nařízení, mělo by být jeho používání omezeno na krátké časové období. Do... [vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost] by Komise měla obdržet mandát k zahájení jednání se Spojeným královstvím o komplexní dohodě o letecké dopravě.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)   Aby mohly být zachovány vzájemně přínosné míry propojení, měla by být pro letecké dopravce Spojeného království i letecké dopravce EU 27 uzavřena ujednání o marketingové spolupráci, např. pokud jde o sdílení kódů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k zaručení spravedlivé míry vzájemnosti mezi právy, která Unie a Spojené království jednostranně udělí leteckým dopravcům druhé strany, a k zajištění toho, že dopravci z Unie mohou při poskytování leteckých služeb konkurovat dopravcům ze Spojeného království za spravedlivých podmínek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

(6)  Aby byla zaručena spravedlivá míra vzájemnosti mezi právy, která Unie a Spojené království jednostranně udělí leteckým dopravcům druhé strany, a zajištěno, aby dopravci z Unie mohli při poskytování leteckých služeb konkurovat dopravcům ze Spojeného království za spravedlivých podmínek, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o Evropské unii, pokud jde o obnovení rovnocennosti nebo nápravu situací nekalé hospodářské soutěže odpovídajícími opatřeními. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

 

_________________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Dočasné osvobození od požadavku na vlastnictví

 

1.  Komise může leteckého dopravce na jeho žádost osvobodit od požadavku na vlastnictví stanoveného v čl. 4 písm. f nařízení 1008/2008, za předpokladu, že dotyčný letecký dopravce splňuje všechny tyto podmínky:

 

a)  drží ke dni předcházejícímu prvnímu dni použitelnosti tohoto nařízení uvedenému v čl. 12 odst. 2 platnou provozní licenci podle nařízení (ES) č. 1008/2008;

 

b)  Spojené království nebo státní příslušníci Spojeného království nebo jejich kombinace vlastní méně než 50 % dotyčného podniku;

 

c)  členské státy Unie nebo státní příslušníci členských států Unie nebo jejich kombinace fakticky dotyčný podnik kontrolují, a to přímo či nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících podniků, a

 

d)  předloží co možná nejdříve důvěryhodné plány na změnu své vlastnické struktury, aby vyhověl požadavku na vlastnictví stanovenému v čl. 4 písm. f nařízení 1008/2008.

 

2.  Výjimku uvedenou v prvním odstavci lze udělit nejdéle do 30. března 2020 a nelze ji obnovit.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  provozovat pravidelné a nepravidelné služby mezinárodní letecké dopravy určené k přepravě cestujících, cestujících spolu s nákladem nebo pouze k přepravě nákladu mezi jakýmikoli dvěma místy, z nichž jedno se nachází na území Spojeného království a druhé na území Unie.

c)  provozovat pravidelné a nepravidelné služby mezinárodní letecké dopravy, včetně sdílení kódů, určené k přepravě cestujících, cestujících spolu s nákladem nebo pouze k přepravě nákladu mezi jakýmikoli dvěma místy, z nichž jedno se nachází na území Spojeného království a druhé na území Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  S výhradou článků 4 a 5 platí, že při poskytování pravidelných služeb letecké dopravy podle tohoto nařízení nesmí celková sezónní kapacita nabízená leteckými dopravci Spojeného království na trasách mezi Spojeným královstvím a jednotlivými členskými státy překročit celkový počet spojů provozovaných těmito dopravci na daných trasách v zimní a letní letové sezóně IATA roku 2018.

vypouští se

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím leteckým dopravcům Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným leteckým dopravcům Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni letečtí dopravci Unie, může za účelem obnovení rovnocennosti prostřednictvím prováděcích aktů přijatých postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1008/2008:

2.  Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím leteckým dopravcům Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným leteckým dopravcům Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni letečtí dopravci Unie, je jí za účelem obnovení rovnocennosti svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a s cílem:

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  regulovat kapacitu dostupnou pro letecké dopravce Spojeného království v mezích stanovených v čl. 3 odst. 2 a požadovat, aby členské státy příslušně upravily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;

a)  navrhnout omezení kapacity pro trasy mezi Spojeným královstvím a každým členským státem a požadovat, aby členské státy příslušně upravily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 tohoto článku jsou tyto podmínky výrazně méně příznivé, než jaké mají letečtí dopravci Spojeného království, může k nápravě dané situace prostřednictvím prováděcích aktů přijatých postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1008/2008:

2.  Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 tohoto článku jsou tyto podmínky výrazně méně příznivé, než jaké mají letečtí dopravci Spojeného království, je jí k nápravě dané situace svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a s cílem:

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  regulovat kapacitu dostupnou pro letecké dopravce Spojeného království v mezích stanovených v čl. 3 odst. 2 a požadovat, aby členské státy příslušně upravily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;

a)  navrhnout omezení kapacity pro trasy mezi Spojeným královstvím a každým členským státem a požadovat, aby členské státy příslušně upravily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Prováděcí akty podle odstavce 2 mohou být přijímány k nápravě těchto situací:

3.  Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 2 jsou zejména zaměřeny na nápravu těchto situací:

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  uplatňování norem Spojeným královstvím v oblasti ochrany pracovníků, bezpečnosti, ochrany nebo životního prostředí, které jsou méně přísné než normy stanovené v právu Unie, nebo pokud příslušná ustanovení v právu Unie neexistují, méně přísné než normy uplatňované všemi členskými státy, nebo v každém případě méně přísné než příslušné mezinárodní normy;

d)  uplatňování norem Spojeným královstvím v oblasti ochrany práv cestujících, pracovníků, bezpečnosti, ochrany nebo životního prostředí, které jsou méně přísné než normy stanovené v právu Unie, nebo pokud příslušná ustanovení v právu Unie neexistují, méně přísné než normy uplatňované všemi členskými státy, nebo v každém případě méně přísné než příslušné mezinárodní normy;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o rozhodnutích odepřít nebo zrušit provozní oprávnění leteckého dopravce Spojeného království podle odstavců 1 nebo 2.

4.  Členské státy informují bez zbytečného odkladu Komisi a ostatní členské státy o rozhodnutích odepřít nebo zrušit provozní oprávnění leteckého dopravce Spojeného království podle odstavců 1 nebo 2.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány členských států vedou konzultace a spolupracují s příslušnými orgány Spojeného království tak, aby bylo zajištěno provádění tohoto nařízení.

1.  Unie a příslušné orgány členských států vedou konzultace a spolupracují s příslušnými orgány Spojeného království tak, aby bylo zajištěno provádění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

vypouští se

Výbor

 

Komisi je nápomocen výbor zřízený podle článku 25 nařízení (ES) č. 1008/2008.

 

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 4 a 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená v článcích 4 a 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4 a 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dnem vstupu dohody mezi Unií a Spojeným královstvím o poskytování letecké dopravy mezi nimi v platnost, nebo případně dnem, od kdy bude prozatímně prováděna, nebo

a)  dnem vstupu komplexní dohody mezi Unií a Spojeným královstvím o poskytování letecké dopravy mezi nimi v platnost, nebo případně dnem, od kdy bude prozatímně prováděna, nebo

(1)

(2)


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

Referenční údaje

COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)

Datum předložení EP

20.12.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Pavel Telička

10.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

10.1.2019

Projednání ve výboru

22.1.2019

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Datum předložení

4.2.2019

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí