Διαδικασία : 2018/0433(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 201kWORD 86k
4.2.2019
PE 634.475v01-00 A8-0062/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Pavel Telička

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0893),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0510/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της … (1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της …(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0062/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για να αποτυπωθεί ο προσωρινός χαρακτήρας του παρόντος κανονισμού, η εφαρμογή του θα πρέπει να περιορισθεί σε μια σύντομη χρονική περίοδο, χωρίς να θιγεί η δυνατότητα διαπραγμάτευσης και η έναρξη ισχύος μιας μελλοντικής συμφωνίας που θα διέπει μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

(5)   Για να αποτυπωθεί ο προσωρινός χαρακτήρας του παρόντος κανονισμού, η εφαρμογή του θα πρέπει να περιορισθεί σε μια σύντομη χρονική περίοδο. Έως τις ... [να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], θα πρέπει να χορηγηθεί στην Επιτροπή εντολή για να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με μια συνολική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)   Προκειμένου να διατηρηθούν αμοιβαία επωφελή επίπεδα συνδεσιμότητας, θα πρέπει να προβλεφθούν συνεργατικές ρυθμίσεις εμπορικής προώθησης, όπως η κοινή εκμετάλλευση πτήσεων, τόσο για τους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και για τους αερομεταφορείς της ΕΕ των 27, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τη λήψη μέτρων που θα εγγυώνται επαρκή βαθμό αμοιβαιότητας μεταξύ των δικαιωμάτων που θα χορηγούνται μονομερώς από την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο στους οικείους αερομεταφορείς, και για να εξασφαλισθεί ότι οι αερομεταφορείς της Ένωσης θα μπορούν να ανταγωνίζονται με θεμιτούς όρους τους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου στην παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(6)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής βαθμός αμοιβαιότητας μεταξύ των δικαιωμάτων που θα χορηγούνται μονομερώς από την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο στους οικείους αερομεταφορείς, και για να εξασφαλισθεί ότι οι αερομεταφορείς της Ένωσης θα μπορούν να ανταγωνίζονται με θεμιτούς όρους τους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου στην παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αποκατάσταση της ισοδυναμίας ή την αντιμετώπιση καταστάσεων αθέμιτου ανταγωνισμού με κατάλληλα μέτρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

_________________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Προσωρινή εξαίρεση από την απαίτηση περί κυριότητας

 

1.  Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει προσωρινή εξαίρεση από την απαίτηση περί κυριότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) του κανονισμού αριθ. 1008/2008 κατόπιν αιτήματος αερομεταφορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αερομεταφορέας πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)  είναι κάτοχος έγκυρης άδειας εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 την ημέρα πριν από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2·

 

β)  ποσοστό μικρότερο του 50 % της επιχείρησης τελεί υπό την κατοχή του Ηνωμένου Βασιλείου ή υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου, ή συνδυασμού αμφοτέρων·

 

γ)  η επιχείρηση ελέγχεται ουσιαστικά από κράτη μέλη της Ένωσης ή υπηκόους των κρατών μελών της Ένωσης, ή από συνδυασμό αμφοτέρων, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων επιχειρήσεων· και

 

δ)  υποβάλλει αξιόπιστα σχέδια για την αλλαγή της ιδιοκτησιακής δομής του το συντομότερο δυνατόν, ώστε να συμμορφωθεί με την απαίτηση περί κυριότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) του κανονισμού αριθ. 1008/2008.

 

2.  Η εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει την 30ή Μαρτίου 2020 και δεν είναι ανανεώσιμη.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να εκτελούν τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες διεθνών αεροπορικών μεταφορών επιβατών, συνδυασμό υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και φορτίου και υπηρεσίες μεταφοράς μόνον φορτίου μεταξύ δύο οιωνδήποτε σημείων, το ένα από τα οποία βρίσκεται στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου και το άλλο στην επικράτεια της Ένωσης.

γ)  να εκτελούν τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες διεθνών αεροπορικών μεταφορών επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων, συνδυασμό υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και φορτίου και υπηρεσίες μεταφοράς μόνον φορτίου μεταξύ δύο οιωνδήποτε σημείων, το ένα από τα οποία βρίσκεται στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου και το άλλο στην επικράτεια της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5, κατά την παροχή υπηρεσιών τακτικών αεροπορικών μεταφορών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η συνολική χωρητικότητα περιόδου προγραμματισμού που πρέπει να παρέχουν οι αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου για διαδρομές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και κάθε κράτους μέλους δεν υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό συχνοτήτων εξυπηρέτησης των διαδρομών αυτών από τους εν λόγω αερομεταφορείς κατά τη διάρκεια αντίστοιχα της χειμερινής και της θερινής περιόδου προγραμματισμού της IATA του έτους 2018.

διαγράφεται

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε αερομεταφορείς της Ένωσης δεν είναι, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, ισοδύναμα εκείνων που παρέχονται στους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι εξίσου διαθέσιμα σε όλους τους αερομεταφορείς της Ένωσης, μπορεί, για να αποκατασταθεί η ισοδυναμία, με εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008:

2.  Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε αερομεταφορείς της Ένωσης δεν είναι, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, ισοδύναμα εκείνων που παρέχονται στους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι εξίσου διαθέσιμα σε όλους τους αερομεταφορείς της Ένωσης, ανατίθεται σε αυτήν η εξουσία, για να αποκατασταθεί η ισοδυναμία, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α για:

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να αναπροσαρμόσει τη χωρητικότητα που διατίθεται στους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να αναπροσαρμόσουν τις άδειες εκμετάλλευσης των αερομεταφορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο τις ήδη υπάρχουσες όσο και τις νέες, αναλόγως·

α)  να προτείνει τον καθορισμό ανώτατου ορίου χωρητικότητας για διαδρομές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και κάθε κράτους μέλους, και να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να αναπροσαρμόσουν τις άδειες εκμετάλλευσης των αερομεταφορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο τις ήδη υπάρχουσες όσο και τις νέες, αναλόγως·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφόσον κρίνει ότι, συνεπεία κατάστασης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι εν λόγω όροι είναι αισθητά λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που ισχύουν για τους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή μπορεί, για να διορθωθεί η συγκεκριμένη κατάσταση, με εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008:

2.  Εφόσον κρίνει ότι, συνεπεία κατάστασης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι εν λόγω όροι είναι αισθητά λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που ισχύουν για τους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία, για να διορθωθεί η συγκεκριμένη κατάσταση, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α για:

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να αναπροσαρμόσει τη χωρητικότητα που διατίθεται στους αερομεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να αναπροσαρμόσουν τις άδειες εκμετάλλευσης των αερομεταφορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο τις ήδη υπάρχουσες όσο και τις νέες, αναλόγως·

α)  να προτείνει τον καθορισμό ανώτατου ορίου χωρητικότητας για διαδρομές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και κάθε κράτους μέλους, και να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να αναπροσαρμόσουν τις άδειες εκμετάλλευσης των αερομεταφορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο τις ήδη υπάρχουσες όσο και τις νέες, αναλόγως·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εκτελεστικές πράξεις βάσει της παραγράφου 2 είναι δυνατόν να εκδοθούν για τη διόρθωση των κάτωθι καταστάσεων:

3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατά την παράγραφο 2 έχουν κυρίως στόχο τη διόρθωση των κάτωθι καταστάσεων:

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο προτύπων σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, την ασφάλεια πτήσεων, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες ή το περιβάλλον κατώτερων εκείνων που ορίζει το δίκαιο της Ένωσης ή, ελλείψει σχετικών διατάξεων στο δίκαιο της Ένωσης, κατώτερων εκείνων που εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη ή, εν πάση περιπτώσει, κατώτερων των σχετικών διεθνών προτύπων·

δ)  εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο προτύπων σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, των εργαζομένων, την ασφάλεια πτήσεων, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες ή το περιβάλλον κατώτερων εκείνων που ορίζει το δίκαιο της Ένωσης ή, ελλείψει σχετικών διατάξεων στο δίκαιο της Ένωσης, κατώτερων εκείνων που εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη ή, εν πάση περιπτώσει, κατώτερων των σχετικών διεθνών προτύπων·

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για αποφάσεις απόρριψης ή ανάκλησης της άδειας εκμετάλλευσης αερομεταφορέα του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για αποφάσεις απόρριψης ή ανάκλησης της άδειας εκμετάλλευσης αερομεταφορέα του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πραγματοποιούν διαβουλεύσεις και συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όποτε απαιτείται για να διασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και της Ένωσης πραγματοποιούν διαβουλεύσεις και συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όποτε απαιτείται για να διασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

διαγράφεται

Επιτροπή

 

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.

 

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.   Η προβλεπόμενη στα άρθρα 4 και 5 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 4 και 5 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει ή, κατά περίπτωση, εφαρμόζεται προσωρινά συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου που διέπει την μεταξύ τους παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών· ή

α) την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει ή, κατά περίπτωση, εφαρμόζεται προσωρινά συνολική συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου που διέπει την μεταξύ τους παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών· ή

(1)

(2)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.12.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Pavel Telička

10.1.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

10.1.2019

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

4.2.2019

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου