RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust

  4.2.2019 - (COM(2018)0893 – C8‑0510/2018 – 2018/0433(COD)) - ***I

  Transpordi- ja turismikomisjon
  Raportöör: Pavel Telička
  (Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 2)


  Menetlus : 2018/0433(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0062/2019
  Esitatud tekstid :
  A8-0062/2019
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust

  (COM(2018)0893 – C8‑0510/2018 – 2018/0433(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM (2018)0893),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0510/2018),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust[1],

  –  võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust[2],

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

  –  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0062/2019),

  1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek    1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5)  Ajutise iseloomu kajastamiseks peaks käesolevat määrust kohaldama lühiajaliselt, ilma et see piiraks võimalikke läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelisi lennuteenuseid käsitleva tulevase lepingu üle ja sellise lepingu jõustumist.

  (5)   Ajutise iseloomu kajastamiseks peaks käesolevat määrust kohaldama lühiajaliselt. Komisjonile tuleks ... [palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev] anda volitus Ühendkuningriigiga läbirääkimiste alustamiseks laiaulatusliku lennutranspordilepingu üle.

  Muudatusettepanek    2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a)   Selleks et säilitada vastastikku kasulikud ühendustasemed, peaks nii Ühendkuningriigi lennuettevõtjatele kui ka ELi 27 lennuettevõtjatele olema ette nähtud vastastikkuse põhimõtte kohased turustuskoostöölepped, nagu koodijagamine.

  Muudatusettepanek    3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 6

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (6)  Selleks et tagada ühetaolised tingimused käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused meetmete vastuvõtmiseks, et tagada õiglane vastastikkuse määr liidu ja Ühendkuningriigi poolt teineteise lennuettevõtjatele ühepoolselt antud õiguste vahel ning tagada, et lennuteenuste osutamisel saaksid liidu lennuettevõtjad konkureerida Ühendkuningriigi lennuettevõtjatega õiglastel tingimustel. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011.

  (6)  Selleks et tagada õiglane vastastikkuse määr liidu ja Ühendkuningriigi poolt teineteise lennuettevõtjatele ühepoolselt antud õiguste vahel ning tagada, et lennuteenuste osutamisel saaksid liidu lennuettevõtjad konkureerida Ühendkuningriigi lennuettevõtjatega õiglastel tingimustel, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et asjakohaste meetmetega taastada samaväärsus või parandada ebaausa konkurentsi olukordi. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega1a. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

   

  _________________

   

  1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

  Muudatusettepanek    4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 2 a

   

  Ajutine vabastus omandiõiguse nõudest

   

  1.  Komisjon võib lennuettevõtja taotlusel teha ajutise erandi määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 4 punktis f sätestatud omandiõiguse nõudest, tingimusel et lennuettevõtja vastab kõigile järgmistele tingimustele:

   

  (a)  ettevõtjal on määruse (EÜ) nr 1008/2008 kohane kehtiv lennutegevusluba üks päev enne käesoleva määruse esimest kohaldamispäeva, millele on osutatud artikli 12 lõikes 2;

   

  (b)  Ühendkuningriigile või Ühendkuningriigi kodanikele või nende kombinatsioonile kuulub vähem kui 50 % ettevõtjast;

   

  (c)  ettevõtja on otse või kaudselt kas ühe või mitme vaheettevõtja kaudu liidu liikmesriikide või liidu liikmesriikide kodanike, või mõlema kombinatsiooni tegeliku kontrolli all; ning

   

  (d)  ettevõtja esitab usaldusväärsed kavad oma omandistruktuuri muutmiseks võimalikult lühikese aja jooksul, et täita määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 4 punktis f sätestatud omandiõiguse nõuet.

   

  2.  Lõikes 1 osutatud erandi võib anda ajavahemikuks, mis ei kesta kauem kui 30. märtsini 2020, ja seda ei pikendata.

  Muudatusettepanek    5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (c)  osutada rahvusvahelisi regulaarseid ja mitteregulaarseid lennutransporditeenused, mis hõlmavad nii reisijatevedu, reisijateveo ja kaubalennu kombinatsioone ning kõiki kaubalende, mis tahes kahe punkti vahel, millest üks asub Ühendkuningriigi territooriumil ja teine asub liidu territooriumil.

  (c)  osutada rahvusvahelisi regulaarseid ja mitteregulaarseid lennutransporditeenused, kaasa arvatud koodijagamine, mis hõlmavad nii reisijatevedu, reisijateveo ja kaubalennu kombinatsioone ning kõiki kaubalende, mis tahes kahe punkti vahel, millest üks asub Ühendkuningriigi territooriumil ja teine asub liidu territooriumil.

  Muudatusettepanek    6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2.  Võttes arvesse artikleid 4 ja 5, ei tohi Ühendkuningriigi lennuettevõtjate poolt Ühendkuningriigi ja iga liikmesriigi vahelisel marsruudil osutatavate regulaarsete lennutransporditeenuste hooajaline kogumaht käesoleva määruse kohaselt ületada kõnealuste lennuettevõtjate poolt kõnealustel liinidel 2018. aastal vastaval IATA talve- ja suvehooajal käitatud lendude koguarvu.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek    7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2.  Kui komisjon teeb kindlaks, et Ühendkuningriigi poolt liidu lennuettevõtjatele antud õigused ei ole de jure või de facto samaväärsed käesoleva määruse kohaselt Ühendkuningriigi lennuettevõtjatele antud õigustega või et need õigused ei ole kõikidele liidu lennuettevõtjatele võrdselt kättesaadavad, võib ta määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 25 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt vastu võetud rakendusaktidega teha samaväärsuse taastamiseks järgmist:

  2.  Kui komisjon teeb kindlaks, et Ühendkuningriigi poolt liidu lennuettevõtjatele antud õigused ei ole de jure või de facto samaväärsed käesoleva määruse kohaselt Ühendkuningriigi lennuettevõtjatele antud õigustega või et need õigused ei ole kõikidele liidu lennuettevõtjatele võrdselt kättesaadavad, on tal õigus samaväärsuse taastamiseks võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud õigusakte, et

  Muudatusettepanek    8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a)  kohandada Ühendkuningriigi lennuettevõtjatele kättesaadavat mahtu artikli 3 lõikes 2 sätestatud piires ning nõuda, et liikmesriigid kohandaksid vastavalt Ühendkuningriigi lennuettevõtjate olemasolevaid või neile antavaid lennutegevuslube;

  (a)  teha ettepanekuid mahu piirmäärade kehtestamiseks Ühendkuningriigi ja iga liikmesriigi vahelistel marsruutidel ning nõuda, et liikmesriigid kohandaksid vastavalt Ühendkuningriigi lennuettevõtjate olemasolevaid või neile antavaid lennutegevuslube;

  Muudatusettepanek    9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2.  Kui komisjon otsustab, et nimetatud tingimused on käesoleva artikli lõikes 3 osutatud mis tahes olukorra tõttu oluliselt ebasoodsamad kui Ühendkuningriigi lennuettevõtjatele seatud tingimused, võib komisjon olukorra parandamiseks võtta määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 25 lõikes 2 osutatud korras vastu rakendusakti, et

  2.  Kui komisjon otsustab, et nimetatud tingimused on käesoleva artikli lõikes 3 osutatud mis tahes olukorra tõttu oluliselt ebasoodsamad kui Ühendkuningriigi lennuettevõtjatele seatud tingimused, on komisjonil õigus olukorra parandamiseks võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud õigusakte, et

  Muudatusettepanek    10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a)  kohandada Ühendkuningriigi lennuettevõtjatele kättesaadavat mahtu artikli 3 lõikes 2 sätestatud piires ning nõuda, et liikmesriigid kohandaksid vastavalt Ühendkuningriigi lennuettevõtjate olemasolevaid või neile antavaid lennutegevuslube;

  (a)  teha ettepanekuid mahu piirmäärade kehtestamiseks Ühendkuningriigi ja iga liikmesriigi vahelistel marsruutidel ning nõuda, et liikmesriigid kohandaksid vastavalt Ühendkuningriigi lennuettevõtjate olemasolevaid või neile antavaid lennutegevuslube;

  Muudatusettepanek    11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3.  Lõike 2 kohaseid rakendusakte võib võtta vastu järgmiste olukordade puhul:

  3.  Lõike 2 kohaseid delegeeritud õigusakte võetakse eelkõige vastu järgmiste olukordade parandamiseks:

  Muudatusettepanek    12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (d)  Ühendkuningriik kohaldab töötajate kaitse, ohutuse, turvalisuse ja keskkonna suhtes standardeid, mis on madalamaid kui liidu õiguses sätestatud standardid, või liidu õiguse asjakohaste sätete puudumise korral madalamad kui kõigi liikmesriikide poolt kehtestatud standardid või igal juhul madalamad kui asjaomased rahvusvahelised standardid;

  (d)  Ühendkuningriik kohaldab reisijate õiguste ja töötajate kaitse, ohutuse, turvalisuse ja keskkonna suhtes standardeid, mis on madalamaid kui liidu õiguses sätestatud standardid, või liidu õiguse asjakohaste sätete puudumise korral madalamad kui kõigi liikmesriikide poolt kehtestatud standardid või igal juhul madalamad kui asjaomased rahvusvahelised standardid;

  Muudatusettepanek    13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 8 – lõige 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4.  Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele kõikidest otsustest Ühendkuningriigi lennuettevõtjale lõigete 1 ja 2 kohaselt lennutegevusloa andmisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise kohta.

  4.  Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele põhjendamatu viivituseta kõikidest otsustest Ühendkuningriigi lennuettevõtjale lõigete 1 ja 2 kohaselt lennutegevusloa andmisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise kohta.

  Muudatusettepanek    14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1.  Käesoleva määruse rakendamise tagamiseks konsulteerivad liikmesriikide pädevad asutused Ühendkuningriigi pädevate asutustega ja teevad nendega koostööd.

  1.  Käesoleva määruse rakendamise tagamiseks konsulteerivad liit ja liikmesriikide pädevad asutused Ühendkuningriigi pädevate asutustega ja teevad nendega koostööd.

  Muudatusettepanek    15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 11

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Artikkel 11

  välja jäetud

  Komitee

   

  Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 25 alusel loodud komitee.

   

  Muudatusettepanek    16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 11 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 11a

   

  Delegeeritud volituste rakendamine

   

  1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

   

  2.   Artiklites 4 ja 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäevast].

   

  3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 4 ja 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

   

  4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

   

  5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

   

  6.  Artiklite 4 ja 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

  Muudatusettepanek    17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 12 – lõige 4 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a)  kuupäev, mil jõustub liidu ja Ühendkuningriigi vaheline leping, milles käsitletakse nende vahel lennutransporditeenuste osutamist, või asjakohasel juhul alustatakse selle lepingu ajutist kohaldamist või

  (a) kuupäev, mil jõustub liidu ja Ühendkuningriigi vaheline laiaulatuslik leping, milles käsitletakse nende vahel lennutransporditeenuste osutamist, või asjakohasel juhul alustatakse selle lepingu ajutist kohaldamist või

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust

  Viited

  COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  20.12.2018

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  TRAN

  14.1.2019

   

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Pavel Telička

  10.1.2019

   

   

   

  Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

  10.1.2019

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  22.1.2019

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  22.1.2019

   

   

   

  Esitamise kuupäev

  4.2.2019

  Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika