Menettely : 2018/0433(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0062/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0062/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

MIETINTÖ     ***I
PDF 181kWORD 83k
4.2.2019
PE 634.475v01-00 A8-0062/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä

(COM(2018)0893 – C8‑0510/2018 – 2018/0433(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Pavel Telička

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä

(COM(2018)0893 – C8‑0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0893),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0510/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0062/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Asetuksen väliaikainen luonne olisi otettava huomioon rajoittamalla sen soveltaminen lyhyeen ajanjaksoon rajoittamatta kuitenkaan mahdollisia neuvotteluja tulevasta sopimuksesta, jonka soveltamisalaan kuuluu unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen lentoliikenteen harjoittaminen, ja rajoittamatta tällaisen sopimuksen voimaantuloa.

(5)   Asetuksen väliaikainen luonne olisi otettava huomioon rajoittamalla sen soveltaminen lyhyeen ajanjaksoon. Komissiolle olisi annettava viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä] valtuutus aloittaa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa neuvottelut laaja-alaisesta lentoliikennesopimuksesta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)   Jotta yhteenliitettävyys pysyisi molempia osapuolia hyödyttävällä tasolla, olisi sovittava yhteisistä markkinointijärjestelyistä, kuten yhteisten reittitunnusten käytöstä, jotka koskevat sekä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajia että EU27:n lentoliikenteen harjoittajia vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, joilla varmistetaan, että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisesti toistensa lentoliikenteen harjoittajille myöntämät oikeudet ovat kohtuullisen vastavuoroisia ja että unionin lentoliikenteen harjoittajat voivat kilpailla Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien kanssa oikeudenmukaisin ehdoin lentoliikenteen harjoittamisesta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(6)  Jotta voidaan varmistaa, että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisesti toistensa lentoliikenteen harjoittajille myöntämät oikeudet ovat kohtuullisen vastavuoroisia ja että unionin lentoliikenteen harjoittajat voivat kilpailla Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien kanssa oikeudenmukaisin ehdoin lentoliikenteen harjoittamisesta, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti vastaavuuden palauttamiseksi tai epäreilua kilpailua koskevien tilanteiden korjaamiseksi asianmukaisilla toimenpiteillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

_________________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Väliaikainen poikkeus omistusta koskevasta vaatimuksesta

 

1.  Komissio voi myöntää lentoliikenteen harjoittajan pyynnöstä väliaikaisen poikkeuksen asetuksen (EY) N:o 1008/2008 4 artiklan f kohdassa säädetystä omistusta koskevasta vaatimuksesta, edellyttäen että lentoliikenteen harjoittaja täyttää seuraavat ehdot:

 

a)  sillä oli voimassa oleva asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukainen liikennelupa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tämän asetuksen ensimmäistä soveltamispäivää edeltävänä päivänä;

 

b)  Yhdistynyt kuningaskunta tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset tai niiden yhdistelmä omistavat yrityksestä alle 50 prosenttia;

 

c)  unionin jäsenvaltioilla tai unionin jäsenvaltioiden kansalaisilla tai niiden yhdistelmällä on tosiasiallinen määräysvalta yrityksessä joko suoraan tai välillisesti yhden tai useamman välikätenä toimivan yrityksen kautta; ja

 

d)  se esittää uskottavan suunnitelman omistusrakenteensa muuttamiseksi noudattaakseen asetuksen (EY) N:o1008/2008 4 artiklan f kohdassa säädettyä omistajuutta koskevaa vaatimusta.

 

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus voidaan myöntää enintään 30 päivään maaliskuuta 2020 saakka, eikä sitä voi uusia.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  harjoittaa kansainvälistä säännöllistä lentoliikennettä ja tilauslentoliikennettä kuljettamalla pelkästään matkustajia, matkustajia ja rahtia yhdessä ja pelkästään rahtia kahden paikan välillä, joista toinen sijaitsee Yhdistyneen kuningaskunnan alueella ja toinen unionin alueella.

c)  harjoittaa kansainvälistä säännöllistä lentoliikennettä ja tilauslentoliikennettä, yhteisten reittitunnusten käyttö mukaan luettuna, kuljettamalla pelkästään matkustajia, matkustajia ja rahtia yhdessä ja pelkästään rahtia kahden paikan välillä, joista toinen sijaitsee Yhdistyneen kuningaskunnan alueella ja toinen unionin alueella.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jollei 4 ja 5 artiklasta muuta johdu, tämän asetuksen nojalla harjoitettavassa säännöllisessä lentoliikenteessä kausiluonteinen kokonaiskapasiteetti, jota Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajat tarjoavat Yhdistyneen kuningaskunnan ja kunkin jäsenvaltion välisillä reiteillä, ei saa olla suurempi kuin kyseisten lentoliikenteen harjoittajien vuorojen kokonaislukumäärä näillä reiteillä IATA:n talvi- ja kesäkausilla vuonna 2018.

Poistetaan.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – johdantolause

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissio toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan unionin lentoliikenteen harjoittajille myöntämät oikeudet eivät vastaa tämän asetuksen nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajille myönnettyjä oikeuksia oikeudellisesti tai tosiasiallisesti tai että kyseiset oikeudet eivät ole yhtäläisesti kaikkien unionin lentoliikenteen harjoittajien saatavilla, se voi vastaavuuden palauttamiseksi asetuksen (EY) N:o 1008/2008 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä

2.  Jos komissio toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan unionin lentoliikenteen harjoittajille myöntämät oikeudet eivät vastaa tämän asetuksen nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajille myönnettyjä oikeuksia oikeudellisesti tai tosiasiallisesti tai että kyseiset oikeudet eivät ole yhtäläisesti kaikkien unionin lentoliikenteen harjoittajien saatavilla, sillä on vastaavuuden palauttamiseksi valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  mukauttaa Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien käytettävissä olevaa kapasiteettia 3 artiklan 2 kohdassa säädetyissä rajoissa ja vaatia jäsenvaltioita mukauttamaan vastaavasti sekä voimassa olevia että vasta myönnettyjä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien liikennelupia;

a)  ehdottaa kapasiteetin rajaamista Yhdistyneen kuningaskunnan ja kunkin jäsenvaltion välisten reittien osalta ja vaatia jäsenvaltioita mukauttamaan vastaavasti sekä voimassa olevia että vasta myönnettyjä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien liikennelupia;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – johdantolause

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissio toteaa, että kyseiset edellytykset ovat jonkin tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tilanteen vuoksi huomattavasti epäedullisempia kuin Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien nauttimat edellytykset, se voi tilanteen korjaamiseksi asetuksen (EY) N:o 1008/2008 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä

2.  Jos komissio toteaa, että kyseiset edellytykset ovat jonkin tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tilanteen vuoksi huomattavasti epäedullisempia kuin Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien nauttimat edellytykset, sillä on tilanteen korjaamiseksi valta hyväksyä 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotta voidaan

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  mukauttaa Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien käytettävissä olevaa kapasiteettia 3 artiklan 2 kohdassa säädetyissä rajoissa ja vaatia jäsenvaltioita mukauttamaan vastaavasti sekä voimassa olevia että vasta myönnettyjä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien liikennelupia;

a)  ehdottaa kapasiteetin rajaamista Yhdistyneen kuningaskunnan ja kunkin jäsenvaltion välisten reittien osalta ja vaatia jäsenvaltioita mukauttamaan vastaavasti sekä voimassa olevia että vasta myönnettyjä Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajien liikennelupia;

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevan 2 kohdan mukaisia täytäntöönpanosäädöksiä voidaan antaa seuraavien tilanteiden korjaamiseksi:

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä annetaan erityisesti seuraavien tilanteiden korjaamiseksi:

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa työntekijöiden suojelua, turvallisuutta, turvatoimia tai ympäristöä koskevia standardeja, jotka ovat vähemmän tiukkoja kuin unionin oikeudessa vahvistetut standardit tai, jos unionin oikeus ei sisällä asiaa koskevia säännöksiä, jotka ovat vähemmän tiukkoja kuin kaikkien jäsenvaltioiden soveltamat standardit tai joka tapauksessa vähemmän tiukkoja kuin asiaa koskevat kansainväliset standardit;

d)  Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa matkustajien oikeuksien suojelua, työntekijöiden suojelua, turvallisuutta, turvatoimia tai ympäristöä koskevia standardeja, jotka ovat vähemmän tiukkoja kuin unionin oikeudessa vahvistetut standardit tai, jos unionin oikeus ei sisällä asiaa koskevia säännöksiä, jotka ovat vähemmän tiukkoja kuin kaikkien jäsenvaltioiden soveltamat standardit tai joka tapauksessa vähemmän tiukkoja kuin asiaa koskevat kansainväliset standardit;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä evätä tai peruuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajan liikennelupa 1 ja 2 kohdan nojalla.

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille ilman aiheetonta viivytystä kaikista päätöksistä evätä tai peruuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajan liikennelupa 1 ja 2 kohdan nojalla.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen mukaan neuvoteltava ja tehtävä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

1.  Unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen mukaan neuvoteltava ja tehtävä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

Poistetaan.

Komitea

 

Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1008/2008 25 artiklalla perustettu komitea.

 

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.   Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 ja 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 ja 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 4 ja 5 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Article 12 – paragraph 4 – point a

Komission teksti

Tarkistus

a)  päivä, jona unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen sopimus niiden välisen lentoliikenteen harjoittamisesta tulee voimaan tai, tapauksen mukaan, jona sitä sovelletaan väliaikaisesti; tai

a) päivä, jona unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen laaja-alainen sopimus niiden välisen lentoliikenteen harjoittamisesta tulee voimaan tai, tapauksen mukaan, jona sitä sovelletaan väliaikaisesti; tai

(1)

(2)


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt

Viiteasiakirjat

COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Pavel Telička

10.1.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

10.1.2019

Valiokuntakäsittely

22.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.2.2019

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö