Izvješće - A8-0062/2019Izvješće
A8-0062/2019

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

4.2.2019 - (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Pavel Telička
(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 2. Poslovnika)


Postupak : 2018/0433(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0062/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0062/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0893),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0510/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... [1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... [2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0062/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se odrazio njezin privremeni karakter, primjena ove Uredbe trebala bi biti ograničena na kratko vrijeme, ne dovodeći u pitanje moguće pregovore i stupanje na snagu budućeg sporazuma kojim se obuhvaćaju odredbe sporazuma o obavljanju zračnog prijevoza između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

(5)   Kako bi se odrazio njezin privremeni karakter, primjena ove Uredbe trebala bi biti ograničena na kratko vrijeme. Do... [molimo umetnuti datum stupanja na snagu ove Uredbe] Komisiji je potrebno dati mandat za otvaranje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o sveobuhvatnom sporazumu za zračni promet.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)   Kako bi se održale obostrano korisne razine povezanosti, trebalo bi predvidjeti dogovore o tržišnoj suradnji, kao što su zajedničke oznake (code-sharing), i za zračne prijevoznike u Ujedinjenoj Kraljevini i za zračne prijevoznike iz 27 država članica EU-a, u skladu s načelom reciprociteta.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu donošenja mjera kojima bi se jamčila dostatna razina uzajamnosti između prava koja jednostrano dodjeljuju Ujedinjena Kraljevina i Unija prijevoznicima druge strane i osigurati da se prijevoznici Unije mogu pod pravednim uvjetima natjecati s prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine u pogledu obavljanja zračnog prijevoza. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

(6)  Kako bi se osigurala razumna razina reciprociteta između prava koja jednostrano dodjeljuju Unija i Ujedinjena Kraljevina prijevoznicima druge strane te zajamčilo da se prijevoznici Unije mogu pod pravednim uvjetima natjecati s prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine u pogledu obavljanja zračnog prijevoza, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu ponovne uspostave istovjetnosti ili rješavanja situacija nepoštenog tržišnog natjecanja odgovarajućim mjerama. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

 

_________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Privremeno izuzeće od zahtjeva u pogledu vlasništva

 

1.  Komisija može na zahtjev zračnog prijevoznika, pod uvjetom da zračni prijevoznik ispunjava sve sljedeće uvjete, odobriti privremeno izuzeće od zahtjeva u pogledu vlasništva utvrđenog u članku 4. točki (f) Uredbe 1008/2008:

 

(a)  da je na dan prije prvog dana primjene ove Uredbe iz članka 12. stavka 2. posjedovao valjanu operativnu licenciju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008;

 

(b)  da Ujedinjena Kraljevina ili državljani Ujedinjene Kraljevine, ili njihova kombinacija, imaju manje od 50 % vlasništva u poduzeću;

 

(c)  da države članice Unije ili državljani država članica Unije, ili njihova kombinacija, učinkovito kontroliraju poduzeće, bilo izravno ili neizravno preko jednog ili više posredničkih poduzeća; i

 

(d)  da je iznio vjerodostojne planove za promjenu vlasničke strukture u najkraćem mogućem roku kako bi se ispunio zahtjev u pogledu vlasništva utvrđen u članku 4. točki (f) Uredbe (EU) br. 1008/2008.

 

2.  Izuzeće iz stavka 1. svibnja odobrava se za razdoblje do 30. ožujka 2020. i ne može se produljiti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obavljati redoviti i izvanredni međunarodni zračni prijevoz putnika, kombinirani prijevoz putnika i tereta i prijevoz tereta između bilo kojih dviju točaka od kojih se jedna nalazi na državnom području Ujedinjene Kraljevine, a druga na području Unije;

(c)  obavljati redoviti i izvanredni međunarodni zračni prijevoz putnika, uključujući zajedničke oznake (code-sharing), kombinirani prijevoz putnika i tereta i prijevoz tereta između bilo kojih dviju točaka od kojih se jedna nalazi na državnom području Ujedinjene Kraljevine, a druga na području Unije;

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U skladu s člancima 4. i 5., pri obavljanju redovitog zračnog prijevoza na temelju ove Uredbe, ukupni sezonski kapacitet koji osiguravaju zračni prijevoznici Ujedinjene Kraljevine za rute između Ujedinjene Kraljevine i svake države članice ne smije prekoračiti ukupni broj letova koje su ti prijevoznici obavljali na tim rutama tijekom zimske i ljetne sezone IATA-e 2018.

Briše se.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija utvrdi da prava koja je Ujedinjena Kraljevina dodijelila zračnim prijevoznicima Unije nisu de jure ili de facto istovjetna onima koja su dodijeljena zračnim prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine u skladu s ovom Uredbom, ili da ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije, može radi ponovne uspostave istovjetnosti provedbenim aktima donesenima u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 poduzeti sljedeće:

2.  Ako Komisija utvrdi da prava koja je Ujedinjena Kraljevina dodijelila zračnim prijevoznicima Unije nisu de jure ili de facto istovjetna onima koja su dodijeljena zračnim prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine u skladu s ovom Uredbom, ili da ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije, ona ima ovlasti radi ponovne uspostave istovjetnosti donijeti delegirane akte i skladu s člankom 11.a kako bi se moglo:

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prilagoditi kapacitet koji je na raspolaganju za zračne prijevoznike iz Ujedinjene Kraljevine unutar granica utvrđenih u članku 3. stavku 2. i od država članica zahtijevati da shodno tome prilagode postojeća i nova operativna odobrenja zračnih prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine;

(a)  predložiti ograničavanje kapaciteta za rute između Ujedinjene Kraljevine i svake pojedinačne države članice i zahtijevati od država članica da shodno tome prilagode postojeća i nova operativna odobrenja zračnih prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako utvrdi da su, kao posljedica određene situacije iz stavka 3. ovoga članka, navedeni uvjeti znatno manje povoljni od onih koji vrijede za zračne prijevoznike iz Ujedinjene Kraljevine, Komisija može, kako bi riješila taj problem, provedbenim aktima donesenima u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 poduzeti sljedeće:

2.  Ako utvrdi da su, kao posljedica određene situacije iz stavka 3. ovoga članka, navedeni uvjeti znatno manje povoljni od onih koji vrijede za zračne prijevoznike iz Ujedinjene Kraljevine, Komisija ima ovlasti, kako bi riješila taj problem, donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kako bi se moglo:

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prilagoditi kapacitet koji je na raspolaganju za zračne prijevoznike iz Ujedinjene Kraljevine unutar granica utvrđenih u članku 3. stavku 2. i od država članica zahtijevati da shodno tome prilagode postojeća i nova operativna odobrenja zračnih prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine;

(a)  predložiti ograničavanje kapaciteta za rute između Ujedinjene Kraljevine i svake pojedinačne države članice i zahtijevati od država članica da shodno tome prilagode postojeća i nova operativna odobrenja zračnih prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Provedbeni akti u skladu sa stavkom 2. mogu se donijeti kako bi se riješili sljedeći problemi:

3.  Delegiranim aktima o kojima je riječ u stavku 2. posebno se žele ispraviti sljedeće situacije:

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  standardi koje Ujedinjena Kraljevina primjenjuje u području zaštite radnika, sigurnosti, zaštite ili zaštite okoliša niži su od onih propisanih pravom Unije ili, ako nema relevantnih odredbi prava Unije, niži su od onih koje primjenjuju sve države članice ili, u svakom slučaju, niži su od relevantnih međunarodnih standarda;

(d)  standardi koje Ujedinjena Kraljevina primjenjuje u području zaštite prava putnika, radnika, sigurnosti, zaštite ili zaštite okoliša niži su od onih propisanih pravom Unije ili, ako nema relevantnih odredbi prava Unije, niži su od onih koje primjenjuju sve države članice ili, u svakom slučaju, niži su od relevantnih međunarodnih standarda;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim odlukama o odbijanju ili ukidanju operativnog odobrenja zračnog prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine u skladu sa stavcima 1. i 2.

4.  Države članice bez nepotrebnog odlaganja obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim odlukama o odbijanju ili ukidanju operativnog odobrenja zračnog prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine u skladu sa stavcima 1. i 2.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se osigurala provedba ove Uredbe, nadležna tijela država članica savjetuju se i surađuju, prema potrebi, s nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine.

1.  Kako bi se osigurala provedba ove Uredbe, nadležna tijela Unije i država članica savjetuju se i surađuju, prema potrebi, s nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Briše se.

Odbor

 

Komisiji pomaže Odbor osnovan na temelju članka 25. Uredbe (EZ) br. 1008/2008.

 

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Delegiranje ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 4. i 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 4. i 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 4. i 5. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ne njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  datum na koji stupi na snagu ili, ovisno o slučaju, od kojeg se privremeno primjenjuje sporazum između Unije i Ujedinjene Kraljevine kojim se uređuje obavljanje zračnog prijevoza između njih; ili

(a) datum na koji stupi na snagu ili, ovisno o slučaju, od kojeg se privremeno primjenjuje sveobuhvatni sporazum između Unije i Ujedinjene Kraljevine kojim se uređuje obavljanje zračnog prijevoza između njih; ili

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

Referentni dokumenti

COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.12.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Pavel Telička

10.1.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

10.1.2019

Razmatranje u odboru

22.1.2019

 

 

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Datum podnošenja

4.2.2019

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti