Procedūra : 2018/0433(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0062/2019

Pateikti tekstai :

A8-0062/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 198kWORD 84k
4.2.2019
PE 634.475v01-00 A8-0062/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Pavel Telička

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0893),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0510/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0062/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  atsižvelgiant į laikiną šio reglamento pobūdį, jis turėtų būti taikomas trumpą laikotarpį ir nedaryti poveikio galimoms deryboms dėl būsimo susitarimo, į kurį būtų įtrauktas oro susisiekimo tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimas, bei jo įsigaliojimui;

(5)   atsižvelgiant į laikiną šio reglamento pobūdį, jis turėtų būti taikomas trumpą laikotarpį. Iki ... [prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą] Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Karalyste dėl visapusiško oro susisiekimo susitarimo;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)   siekiant išlaikyti abipusiai naudingo lygio susisiekimą, reikėtų pagal abipusiškumo principą ir Jungtinės Karalystės oro vežėjams, ir ES 27 valstybių narių oro vežėjams numatyti bendradarbiavimo rinkodaros srityje susitarimus, tokius kaip dalijimosi kodu susitarimai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti priemones, kuriomis būtų garantuota, kad teisės, kurias Sąjunga ir Jungtinė Karalystė vienašališkai suteikia viena kitos vežėjams, būtų pakankamai lygiavertės ir oro susisiekimo paslaugas teikiantys Sąjungos vežėjai galėtų sąžiningai konkuruoti su Jungtinės Karalystės vežėjais. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;

(6)  siekiant užtikrinti, kad teisės, kurias Sąjunga ir Jungtinė Karalystė vienašališkai suteikia viena kitos vežėjams, būtų pakankamai lygiavertės ir oro susisiekimo paslaugas teikiantys Sąjungos vežėjai galėtų sąžiningai konkuruoti su Jungtinės Karalystės vežėjais, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais atstatomas lygiavertiškumas arba ištaisoma nesąžiningos konkurencijos padėtis naudojant atitinkamas priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

_________________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Laikinas reikalavimo dėl nuosavybės teisės netaikymas

 

1.  Oro vežėjo prašymu Komisija gali leisti laikinai netaikyti Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 4 straipsnio f punkte nustatyto reikalavimo dėl nuosavybės teisės, jei oro vežėjas atitinka visas šias sąlygas:

 

a)  jis turi dar iki šio reglamento taikymo pradžios dienos, nurodytos 12 straipsnio 2 dalyje, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą galiojančią licenciją vykdyti oro susisiekimą;

 

b)  Jungtinei Karalystei arba Jungtinės Karalystės subjektams, arba Jungtinei Karalystei ir Jungtinės Karalystės subjektams priklauso mažiau nei 50 proc. įmonės;

 

c)  Sąjungos valstybės narės arba Sąjungos valstybių narių subjektai, arba Sąjungos valstybės narės ir Sąjungos valstybių narių subjektai faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną arba daugiau tarpinių įmonių; ir

 

d)  jis pateikia patikimus planus kuo greičiau pakeisti savo nuosavybės struktūrą, kad ji atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 4 straipsnio f punkte nustatytą reikalavimą dėl nuosavybės teisės.

 

2.  Laikinai netaikyti reikalavimo pagal 1 dalį gali būti leista laikotarpiu, kuris trunka ne ilgiau kaip iki 2020 m. kovo 30 d., ir tas leidimas negali būti pratęstas.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikti reguliariojo ir nereguliariojo tarptautinio oro susisiekimo paslaugas keleiviams, keleiviams ir kroviniams arba vien kroviniams vežti tarp bet kurių dviejų vietų, iš kurių viena yra Jungtinės Karalystės teritorijoje, o kita – Sąjungos teritorijoje.

c)  teikti reguliariojo ir nereguliariojo tarptautinio oro susisiekimo paslaugas, įskaitant paslaugas pagal dalijimosi kodu susitarimus, keleiviams, keleiviams ir kroviniams arba vien kroviniams vežti tarp bet kurių dviejų vietų, iš kurių viena yra Jungtinės Karalystės teritorijoje, o kita – Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Laikantis 4 ir 5 straipsnių nuostatų, pagal šį reglamentą Jungtinės Karalystės oro vežėjų teikiamų reguliariojo oro susisiekimo paslaugų maršrutais tarp Jungtinės Karalystės ir kiekvienos valstybės narės bendra sezoninė talpa neviršija bendro tų vežėjų tais maršrutais vykdytų skrydžių skaičiaus per atitinkamai IATA žiemos ir vasaros sezonus 2018 metais.

Išbraukta.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei Komisija nustato, kad Jungtinės Karalystės Sąjungos oro vežėjams suteiktos teisės de jure arba de facto nėra lygiavertės šiuo reglamentu Jungtinės Karalystės oro vežėjams suteiktoms teisėms arba kad tomis teisėmis negali vienodai naudotis visi Sąjungos vežėjai, ji gali, siekdama atstatyti lygiavertiškumą, Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priimti įgyvendinimo aktus, kuriais:

2.  Jei Komisija nustato, kad Jungtinės Karalystės Sąjungos oro vežėjams suteiktos teisės de jure arba de facto nėra lygiavertės šiuo reglamentu Jungtinės Karalystės oro vežėjams suteiktoms teisėms arba kad tomis teisėmis negali vienodai naudotis visi Sąjungos vežėjai, ji pagal 11a straipsnį turi teisę, siekdama atstatyti lygiavertiškumą, priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pakoreguojama Jungtinės Karalystės oro vežėjams skirta talpa laikantis 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų ribų ir pareikalaujama, kad valstybės narės atitinkamai pakoreguotų Jungtinės Karalystės oro vežėjams jau išduotus ir naujus leidimus vykdyti oro susisiekimą;

a)  pasiūloma oro susisiekimo maršrutams tarp Jungtinės Karalystės ir kiekvienos valstybės narės nustatyti talpos viršutinę ribą ir pareikalaujama, kad valstybės narės atitinkamai pakoreguotų Jungtinės Karalystės oro vežėjams jau išduotus ir naujus leidimus vykdyti oro susisiekimą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei ji nustato, kad susidarius kuriai nors šio straipsnio 3 dalyje nurodytai situacijai minėtos sąlygos yra daug mažiau palankios, nei taikomos Jungtinės Karalystės oro vežėjams, Komisija gali, siekdama ištaisyti padėtį, Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priimti įgyvendinimo aktus, kuriais:

2.  Jei Komisija nustato, kad susidarius kuriai nors šio straipsnio 3 dalyje nurodytai situacijai minėtos sąlygos yra daug mažiau palankios, nei taikomos Jungtinės Karalystės oro vežėjams, ji pagal 11a straipsnį turi teisę, siekdama ištaisyti padėtį, priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pakoreguojama Jungtinės Karalystės oro vežėjams skirta talpa laikantis 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų ribų ir pareikalaujama, kad valstybės narės atitinkamai pakoreguotų Jungtinės Karalystės oro vežėjams jau išduotus ir naujus leidimus vykdyti oro susisiekimą;

a)  pasiūloma oro susisiekimo maršrutams tarp Jungtinės Karalystės ir kiekvienos valstybės narės nustatyti talpos viršutinę ribą ir pareikalaujama, kad valstybės narės atitinkamai pakoreguotų Jungtinės Karalystės oro vežėjams jau išduotus ir naujus leidimus vykdyti oro susisiekimą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įgyvendinimo aktai pagal 2 dalį siekiant ištaisyti padėtį gali būti priimami, jei:

3.  2 dalyje nurodytais deleguotaisiais aktais visų pirma siekiama ištaisyti padėtį, jei:

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Jungtinė Karalystė taiko darbuotojų, saugos, saugumo ar aplinkos apsaugos standartus, kurie yra žemesni už nustatytuosius Sąjungos teisės aktuose, arba, jei Sąjungos teisėje atitinkamų nuostatų nėra, žemesni už standartus, kuriuos taiko visos valstybės narės, arba bet kokiu atveju žemesni nei atitinkami tarptautiniai standartai;

d)  Jungtinė Karalystė taiko keleivių teisių, darbuotojų, saugos, saugumo ar aplinkos apsaugos standartus, kurie yra žemesni už nustatytuosius Sąjungos teisės aktuose, arba, jei Sąjungos teisėje atitinkamų nuostatų nėra, žemesni už standartus, kuriuos taiko visos valstybės narės, arba bet kokiu atveju žemesni nei atitinkami tarptautiniai standartai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visus pagal 1 ir 2 dalis priimtus sprendimus atsisakyti išduoti leidimą vykdyti oro susisiekimą Jungtinės Karalystės oro vežėjui arba atšaukti suteiktą leidimą.

4.  Valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visus pagal 1 ir 2 dalis priimtus sprendimus atsisakyti išduoti leidimą vykdyti oro susisiekimą Jungtinės Karalystės oro vežėjui arba atšaukti suteiktą leidimą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus konsultuojasi ir bendradarbiauja su Jungtinės Karalystės kompetentingomis institucijomis siekdamos užtikrinti šio reglamento įgyvendinimą.

1.  Sąjungos ir valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus konsultuojasi ir bendradarbiauja su Jungtinės Karalystės kompetentingomis institucijomis siekdamos užtikrinti šio reglamento įgyvendinimą.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

Išbraukta.

Komitetas

 

Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 25 straipsnį įsteigtas komitetas.

 

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.   4 ir 5 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo … [šio reglamento įsigaliojimo data].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 ir 5 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 4 ir 5 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimo, reglamentuojančio jų oro susisiekimą, įsigaliojimo dieną arba tą dieną, kurią jis pradedamas laikinai taikyti, arba

a) Sąjungos ir Jungtinės Karalystės visapusiško susitarimo, reglamentuojančio jų oro susisiekimą, įsigaliojimo dieną arba tą dieną, kurią jis pradedamas laikinai taikyti, arba

(1)

(2)


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos

Nuorodos

COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Pavel Telička

10.1.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

10.1.2019

Svarstymas komitete

22.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Pateikimo data

4.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika