Postup : 2018/0433(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0062/2019

Predkladané texty :

A8-0062/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

SPRÁVA     ***I
PDF 208kWORD 79k
4.2.2019
PE 634.475v01-00 A8-0062/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(COM(2018)0893 – C8‑0510/2018 – 2018/0433(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Pavel Telička

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(COM(2018)0893 – C8‑0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0893),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0510/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... (1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ....(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0062/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo vzhľadom na jeho dočasný charakter obmedziť na krátke obdobie bez toho, aby tým boli dotknuté prípadné rokovania a nadobudnutie platnosti budúcej dohody, ktorá bude zahŕňať dohodu o poskytovaní leteckých služieb medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.

(5)   Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo vzhľadom na jeho dočasný charakter obmedziť na krátke obdobie. Komisii by mal byť do ... [vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] udelený mandát na začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom o komplexnej dohode o leteckej doprave.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)   V záujme zachovania vzájomne prospešnej miery prepojenosti by sa mali v súlade so zásadou reciprocity pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva i pre leteckých dopravcov EÚ 27 uzavrieť dojednania marketingovej spolupráce, ako sú spoločné letové kódy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o prijatie opatrení zaručujúcich spravodlivú mieru reciprocity medzi právami, ktoré Únia a Spojené kráľovstvo jednostranne udeľujú leteckým dopravcom druhej strany, a s cieľom zabezpečiť, aby leteckí dopravcovia Únie pri poskytovaní leteckých služieb mohli súťažiť s leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva za spravodlivých podmienok. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.

(6)  S cieľom zaručiť spravodlivú mieru reciprocity medzi právami, ktoré Únia a Spojené kráľovstvo jednostranne udeľujú leteckým dopravcom druhej strany, a s cieľom zabezpečiť, aby leteckí dopravcovia Únie pri poskytovaní leteckých služieb mohli súťažiť s leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva za spravodlivých podmienok, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o obnovu rovnocennosti alebo nápravu situácií nekalej hospodárskej súťaže prostredníctvom vhodných opatrení. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočňovala príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161a. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

 

_________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Dočasná výnimka z požiadavky týkajúcej sa vlastníctva

 

1.  Komisia môže na žiadosť leteckého dopravcu udeliť dočasnú výnimku z požiadavky týkajúcej sa vlastníctva stanovenej v článku 4 písm. f) nariadenia 1008/2008 za predpokladu, že letecký dopravca spĺňa všetky tieto podmienky:

 

a)  je držiteľom platnej prevádzkovej licencie v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 deň pred prvým dňom uplatňovania tohto nariadenia, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2;

 

b)  Spojené kráľovstvo alebo štátni príslušníci Spojeného kráľovstva alebo kombinácia oboch vlastnia menej ako 50 % podniku;

 

c)  členské štáty Únie alebo štátni príslušníci členských štátov Únie alebo kombinácia oboch fakticky podnik kontrolujú, či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov a

 

d)  predloží dôveryhodné plány na zmenu vlastníckej štruktúry v čo najkratšom čase, aby vyhovel požiadavke týkajúcej sa vlastníctve stanovenej v článku 4 písm. f) nariadenia č. 1008/2008.

 

2.  Výnimka uvedená v odseku 1 sa udeľuje na obdobie, ktoré sa skončí najneskôr 30. marca 2020, a nie je obnoviteľná.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytovať pravidelné a nepravidelné služby medzinárodnej leteckej dopravy pre cestujúcich, kombináciu cestujúcich a nákladu, ako aj služby určené iba na prepravu nákladu medzi akýmikoľvek dvoma miestami, z ktorých jedno sa nachádza na území Spojeného kráľovstva a druhé na území Únie;

c)  poskytovať pravidelné a nepravidelné služby medzinárodnej leteckej dopravy vrátane spoločných letových kódov pre cestujúcich, kombináciu cestujúcich a nákladu, ako aj služby určené iba na prepravu nákladu medzi akýmikoľvek dvoma miestami, z ktorých jedno sa nachádza na území Spojeného kráľovstva a druhé na území Únie;

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podľa článkov 4 a 5 pri poskytovaní pravidelných leteckých dopravných služieb podľa tohto nariadenia nesmie celková sezónna kapacita, ktorú leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva poskytnú na trasách medzi Spojeným kráľovstvom a jednotlivými členskými štátmi, presiahnuť celkový počet letov (frekvencií) prevádzkovaných danými dopravcami na týchto trasách počas zimných a letných sezón IATA roku 2018.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo leteckým dopravcom Únie, nie sú de jure alebo de facto rovnocenné s právami, ktoré sa týmto nariadením udeľujú leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých dopravcov Únie, môže v záujme rovnocennosti prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008:

2.  Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo leteckým dopravcom Únie, nie sú de jure alebo de facto rovnocenné s právami, ktoré sa týmto nariadením udeľujú leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých dopravcov Únie, je v záujme rovnocennosti splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom:

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prispôsobiť kapacitu dostupnú pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva v rámci limitu stanoveného v článku 3 ods. 2 a členským štátom uložiť povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) prevádzkové oprávnenia leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva;

a)  navrhnúť obmedzenie kapacity pre trasy medzi Spojeným kráľovstvom a každým členským štátom a členským štátom uložiť povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) prevádzkové oprávnenia leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Komisia zistí, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 tohto článku sú uvedené podmienky zjavne menej priaznivé než podmienky pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva, v snahe napraviť túto situáciu prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008 môže:

2.  Ak Komisia zistí, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 tohto článku sú uvedené podmienky zjavne menej priaznivé než podmienky pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva, v snahe napraviť túto situáciu je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom:

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prispôsobiť kapacitu dostupnú pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva v rámci limitu stanoveného v článku 3 ods. 2 a členským štátom uložiť povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) prevádzkové oprávnenia leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva;

a)  navrhnúť obmedzenie kapacity pre trasy medzi Spojeným kráľovstvom a každým členským štátom a členským štátom uložiť povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) prevádzkové oprávnenia leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vykonávacie akty podľa odseku 2 možno prijať na nápravu týchto situácií:

3.  Cieľom delegovaných aktov uvedených v odseku 2 je predovšetkým zabezpečiť nápravu týchto situácií:

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  Spojené kráľovstvo uplatňuje normy v oblasti ochrany pracovníkov, bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti alebo životného prostredia, ktoré sú na nižšej úrovni než normy stanovené v práve Únie, alebo ak neexistujú príslušné ustanovenia v práve Únie, sú na nižšej úrovni než normy uplatňované všetkými členskými štátmi, no v každom prípade na nižšej úrovni než príslušné medzinárodné normy;

d)  Spojené kráľovstvo uplatňuje normy v oblasti ochrany práv cestujúcich, pracovníkov, bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti alebo životného prostredia, ktoré sú na nižšej úrovni než normy stanovené v práve Únie, alebo ak neexistujú príslušné ustanovenia v práve Únie, sú na nižšej úrovni než normy uplatňované všetkými členskými štátmi, no v každom prípade na nižšej úrovni než príslušné medzinárodné normy;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých rozhodnutiach o zamietnutí alebo zrušení prevádzkového oprávnenia leteckého dopravcu Spojeného kráľovstva podľa odsekov 1 a 2.

4.  Členské štáty bez zbytočného odkladu informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých rozhodnutiach o zamietnutí alebo zrušení prevádzkového oprávnenia leteckého dopravcu Spojeného kráľovstva podľa odsekov 1 a 2.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány členských štátov podľa potreby vedú konzultácie a spolupracujú s príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva s cieľom zabezpečiť vykonávanie tohto nariadenia.

1.  Príslušné orgány Únie a členských štátov podľa potreby vedú konzultácie a spolupracujú s príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva s cieľom zabezpečiť vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

vypúšťa sa

Výbor

 

Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 25 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

 

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4 a 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4 a 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  dátum nadobudnutia platnosti, resp. dátum začiatku predbežného vykonávania dohody medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, ktorou sa riadi poskytovanie leteckých dopravných služieb medzi nimi, alebo

a) dátum nadobudnutia platnosti, resp. dátum začiatku predbežného vykonávania komplexnej dohody medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, ktorou sa riadi poskytovanie leteckých dopravných služieb medzi nimi, alebo

(1)

(2)


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)

Dátum predloženia v EP

20.12.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Pavel Telička

10.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

10.1.2019

Prerokovanie vo výbore

22.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Dátum predloženia

4.2.2019

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia