Förfarande : 2018/0433(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0062/2019

Ingivna texter :

A8-0062/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Antagna texter :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

BETÄNKANDE     ***I
PDF 182kWORD 83k
4.2.2019
PE 634.475v01-00 A8-0062/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0893 – C8‑0510/2018 – 2018/0433(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Pavel Telička

(Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0893 – C8‑0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0893),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0510/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ... (1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0062/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I syfte att återspegla förordningens tillfälliga karaktär bör dess tillämpning begränsas till en kort tidsperiod, utan att det påverkar eventuella förhandlingar om och ikraftträdande av ett framtida avtal om tillhandahållande av lufttrafiktjänster mellan unionen och Förenade kungariket.

(5)   I syfte att återspegla förordningens tillfälliga karaktär bör dess tillämpning begränsas till en kort tidsperiod. Senast den [infoga datumet för denna förordnings ikraftträdande] bör kommissionen ges mandat att inleda förhandlingar med Förenade kungariket om ett heltäckande luftfartsavtal.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)   För att upprätthålla ömsesidigt gynnsamma förbindelsenivåer, bör gemensamma marknadsarrangemang, såsom code-sharing, gälla för både Förenade kungarikets lufttrafikföretag och EU 27:s lufttrafikföretag i enlighet med principen om ömsesidighet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för antagandet av åtgärder som garanterar en balanserad ömsesidighet mellan de rättigheter som unionen respektive Förenade kungariket unilateralt beviljat varandras lufttrafikföretag, och för att säkerställa att unionens lufttrafikföretag kan konkurrera med Förenade kungarikets lufttrafikföretag på rättvisa villkor när de tillhandahåller lufttrafiktjänster. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

(6)  I syfte att säkerställa en balanserad ömsesidighet mellan de rättigheter som unionen respektive Förenade kungariket unilateralt beviljat varandras lufttrafikföretag, och för att säkerställa att unionens lufttrafikföretag kan konkurrera med Förenade kungarikets lufttrafikföretag på rättvisa villkor när de tillhandahåller lufttrafiktjänster bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att vidta lämpliga åtgärder för att återupprätta jämställdhet eller åtgärda situationer med orättvis konkurrens. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20161a. I syfte att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

_________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Tillfälligt undantag från kravet på ägarskap

 

1.  Kommissionen får på begäran av ett lufttrafikföretag bevilja ett tillfälligt undantag från kravet på ägarskap i artikel 4 f i förordning 1008/2008 förutsatt att detta lufttrafikföretag uppfyller samtliga följande villkor:

 

(a)  Det innehar en giltig operativ licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 dagen före första tillämpningsdagen för denna förordning enligt artikel 12.2.

 

(b)  Förenade kungariket eller medborgare i Förenade kungariket, eller en kombination av dessa båda, äger mindre än 50 % av företaget.

 

(c)  Medlemsstater i unionen eller medborgare i medlemsstater i unionen, eller en kombination av dessa båda har faktisk kontroll över företaget, antingen direkt eller indirekt genom ett eller flera andra företag.

 

(d)  Lufttrafikföretaget lägger fram trovärdiga planer för att ändra sin ägarstruktur så snart som möjligt så att ägarkravet i artikel 4 f i förordning 1008/2008 uppfylls.

 

2.  Det undantag som avses i punkt 1 ska beviljas för en period som slutar senast den 30 mars 2020 och kan inte förnyas.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  utföra internationella reguljära och icke-reguljära lufttransporttjänster för passagerare, kombinationer av passagerare och gods och rena frakttjänster mellan två punkter, varav den ena är belägen på Förenade kungarikets territorium och den andra på unionens territorium.

(c)  utföra internationella reguljära och icke-reguljära lufttransporttjänster, inklusive code-sharing, för passagerare, kombinationer av passagerare och gods och rena frakttjänster mellan två punkter, varav den ena är belägen på Förenade kungarikets territorium och den andra på unionens territorium.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om inte annat följer av artiklarna 4 och 5 får den totala kapaciteten per säsong som tillhandahålls av Förenade kungarikets lufttrafikföretag på flyglinjer mellan Förenade kungariket och enskilda medlemsstater, vid tillhandahållandet av reguljära lufttransporttjänster enligt denna förordning, inte överstiga det totala antalet frekvenser som genomförts av dessa lufttrafikföretag på dessa linjer under Iatas vinter- respektive sommarsäsong år 2018.

utgår

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om kommissionen fastställer att de rättigheter som Förenade kungariket beviljat EU-lufttrafikföretag inte rättsligt eller faktiskt motsvarar dem som beviljats Förenade kungarikets lufttrafikföretag enligt denna förordning, eller att dessa rättigheter inte är lika tillgängliga för alla EU-lufttrafikföretag, kan kommissionen, för att återställa likvärdigheten, genom genomförandeakter som antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1008/2008

2.  Om kommissionen fastställer att de rättigheter som Förenade kungariket beviljat EU-lufttrafikföretag inte rättsligt eller faktiskt motsvarar dem som beviljats Förenade kungarikets lufttrafikföretag enligt denna förordning, eller att dessa rättigheter inte är lika tillgängliga för alla EU-lufttrafikföretag har kommissionen, för att återställa likvärdigheten, befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a i syfte att

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  anpassa den tillgängliga kapaciteten för Förenade kungarikets lufttrafikföretag inom de gränser som fastställs i artikel 3.2 samt ålägga medlemsstaterna att i enlighet med detta anpassa trafiktillstånden för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, både befintliga och nya,

(a)  föreslå ett kapacitetstak för linjer mellan Förenade kungariket och varje medlemsstat samt ålägga medlemsstaterna att i enlighet med detta anpassa trafiktillstånden för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, både befintliga och nya,

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den fastställer att dessa villkor, till följd av någon av de situationer som avses i punkt 3 i denna artikel, är betydligt mindre gynnsamma än de som åtnjuts av Förenade kungarikets lufttrafikföretag, får kommissionen, i syfte att åtgärda situationen, genom genomförandeakter som antagits i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1008/2008

2.  Om den fastställer att dessa villkor, till följd av någon av de situationer som avses i punkt 3 i denna artikel, är betydligt mindre gynnsamma än de som åtnjuts av Förenade kungarikets lufttrafikföretag, har kommissionen befogenhet att, i syfte att åtgärda situationen, anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a i syfte att

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  anpassa den tillgängliga kapaciteten för Förenade kungarikets lufttrafikföretag inom de gränser som fastställs i artikel 3.2 samt ålägga medlemsstaterna att i enlighet med detta anpassa trafiktillstånden för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, både befintliga och nya,

(a)  föreslå ett kapacitetstak för linjer mellan Förenade kungariket och varje medlemsstat samt ålägga medlemsstaterna att i enlighet med detta anpassa trafiktillstånden för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, både befintliga och nya,

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genomförandeakter enligt punkt 2 kan antas för att åtgärda följande situationer:

3.  De delegerade akter som avses i punkt 2 ska i synnerhet syfta till att åtgärda följande situationer:

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Om Förenade kungariket tillämpar standarder för skydd av arbetstagare, säkerhet, luftfartsskydd eller miljö som är mindre stränga än de som fastställs i unionslagstiftningen eller, i avsaknad av tillämpliga bestämmelser i unionsrätten, är mindre stränga än de som tillämpas av alla medlemsstater eller, under alla omständigheter, som är mindre stränga än relevanta internationella standarder.

(d)  Om Förenade kungariket tillämpar standarder för skydd av passagerarrättigheter, arbetstagare, säkerhet, luftfartsskydd eller miljö som är mindre stränga än de som fastställs i unionslagstiftningen eller, i avsaknad av tillämpliga bestämmelser i unionsrätten, är mindre stränga än de som tillämpas av alla medlemsstater eller, under alla omständigheter, som är mindre stränga än relevanta internationella standarder.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla beslut om att avslå en ansökan om eller återkalla trafiktillstånd för Förenade kungarikets lufttrafikföretag i enlighet med punkterna 1 och 2.

4.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla beslut om att avslå en ansökan om eller återkalla trafiktillstånd för Förenade kungarikets lufttrafikföretag i enlighet med punkterna 1 och 2 utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samråda och samarbeta med de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket där så är nödvändigt för att säkerställa genomförandet av denna förordning.

1.  Unionens och medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samråda och samarbeta med de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket där så är nödvändigt för att säkerställa genomförandet av denna förordning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

utgår

Kommittéförfarande

 

Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 25 i förordning (EG) nr 1008/2008.

 

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Utövande av delegering

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4 och 5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4 och 5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den dag då en överenskommelse mellan unionen och Förenade kungariket för tillhandahållande av lufttransport mellan dem träder i kraft, eller, i förekommande fall, tillämpas provisoriskt.

(a)  Den dag då en heltäckande överenskommelse mellan unionen och Förenade kungariket för tillhandahållande av lufttransport mellan dem träder i kraft, eller, i förekommande fall, tillämpas provisoriskt.

 

 

(1)

(2)


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)

Framläggande för parlamentet

20.12.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pavel Telička

10.1.2019

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

10.1.2019

Behandling i utskott

22.1.2019

 

 

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Ingivande

4.2.2019

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy