Процедура : 2018/0436(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0063/2019

Внесени текстове :

A8-0063/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

ДОКЛАД     ***I
PDF 189kWORD 76k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Изабела Де Монте

(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0895),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0511/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от …(1),

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите от ...(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0063/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По тази причина, с цел да се предотврати настъпването на сериозни смущения, включително по отношение на обществения ред, е необходимо да се установи набор от временни мерки, даващи възможност на лицензираните в Обединеното кралство автомобилни превозвачи на товари да превозват товари по шосе между територията на тази държава и останалите двадесет и седем държави членки. За да се осигури подходящо равновесие между Обединеното кралство и останалите държави членки, такива права следва да бъдат предоставени само ако се предоставят равностойни на тях права и са изпълнени определени условия, гарантиращи лоялната конкуренция.

(4)  По тази причина, с цел да се предотврати настъпването на сериозни смущения, включително по отношение на обществения ред, е необходимо да се установи набор от временни мерки, даващи възможност на лицензираните в Обединеното кралство автомобилни превозвачи на товари да превозват товари по шосе между територията на тази държава и останалите двадесет и седем държави членки или територията на Обединеното кралство до територията на Обединеното кралство с транзитно преминаване през една или повече държави членки. За да се осигури подходящо равновесие между Обединеното кралство и останалите държави членки, такива права следва да бъдат предоставени само ако се предоставят равностойни на тях права и са изпълнени определени условия, гарантиращи лоялната конкуренция.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  двустранен превоз“ означава:

(2)  разрешен превоз“ означава:

a)  пътуване с товар, което се извършва от превозно средство, чиито място на отпътуване и място на пристигане са съответно на територията на Съюза и територията на Обединеното кралство, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави;

a)  пътуване с товар, което се извършва от превозно средство, от територията на Съюза към територията на Обединеното кралство или обратно, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави;

б)  пътуване без товар, във връзка с превоза, посочен в буква а).

б)  пътуване с товар, което се извършва от превозно средство, от територията на Обединеното кралство към територията на Обединеното кралство с транзитно преминаване през територията на Съюза;

 

ба)  пътуване без товар във връзка с превоза, посочен в букви а) и б);

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „лиценз на Обединеното кралство“ означава лиценз, издаден от Обединеното кралство за целите на международните превози, включително двустранни превози;

(5)  „лиценз на Обединеното кралство“ означава лиценз, издаден от Обединеното кралство за целите на международните превози, във връзка с разрешени превози;

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Право на извършване на двустранни превози

Право на извършване на разрешени превози

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство могат да извършват двустранни превози в съответствие с условията, определени в настоящия регламент.

1.  Автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство могат да извършват разрешени превози в съответствие с условията, определени в настоящия регламент.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Двустранни превози от посочените по-долу видове може да се извършват от установени в Обединеното кралство физически или юридически лица, без да се изисква лиценз на Обединеното кралство по смисъла на член 2, точка 5:

2.  Разрешени превози от посочените по-долу видове може да се извършват от установени в Обединеното кралство физически или юридически лица, без да се изисква лиценз на Обединеното кралство по смисъла на член 2, точка 5:

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При двустранните превози в съответствие с настоящия регламент се спазват следните правила:

При разрешените превози в съответствие с настоящия регламент се спазват следните правила:

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако тя установи, че правата, предоставени от Обединеното кралство на автомобилните превозвачи на товари от Съюза, не са de jure или de facto равностойни на правата, предоставени на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство съгласно настоящия регламент, или че тези права не са еднакво валидни за всички автомобилни превозвачи на товари от Съюза, за да възстанови равностойността, Комисията може чрез делегирани актове:

2.  Ако тя установи, че правата, предоставени от Обединеното кралство на автомобилните превозвачи на товари от Съюза, не са de jure или de facto равностойни на правата, предоставени на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство съгласно настоящия регламент, или че тези права не са еднакво валидни за всички автомобилни превозвачи на товари от Съюза, за да възстанови равностойността, Комисията може чрез делегирани актове:

a)  да въведе ограничения за допустимия капацитет, разрешен за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, или за броя курсове, или и за двете;

a)  временно да преустанови прилагането на член 3, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент, когато на автомобилните превозвачи на Съюза не се предоставят равностойни права или когато предоставените права са минимални; или

б)  временно да преустанови прилагането на настоящия регламент; или

б)  да въведе ограничения за допустимия капацитет, разрешен за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, или за броя курсове, или и за двете; или

в)  да приеме други подходящи мерки.

в)  да приеме други подходящи мерки, като например финансови задължения или оперативни ограничения.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Ако тя установи, че в резултат от която и да е от ситуациите по параграф 3 тези условия са осезаемо по-неблагоприятни от условията, предоставяни на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, за да коригира тази ситуация, Комисията може чрез делегирани актове:

2.   Ако тя установи, че в резултат от която и да е от ситуациите по параграф 3 тези условия са осезаемо по-неблагоприятни от условията, предоставяни на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, за да коригира тази ситуация, Комисията може чрез делегирани актове:

a)  да въведе ограничения за допустимия капацитет, разрешен за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, или за броя курсове, или и за двете;

a)  временно да преустанови прилагането на член 3, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент, когато на автомобилните превозвачи на Съюза не се предоставят равностойни права или когато предоставените права са минимални; или

б)  временно да преустанови прилагането на настоящия регламент; или

б)  да въведе ограничения за допустимия капацитет, разрешен за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, или за броя курсове, или и за двете; или

в)  да приеме други подходящи мерки.

в)  да приеме други подходящи мерки, като например финансови задължения или оперативни ограничения.

(1)

[ОВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0 /Все още непубликувано в Официален вестник].

(2)

[ОВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0 /Все още непубликувано в Официален вестник].


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

Позовавания

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

10.1.2019

Разглеждане в комисия

22.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Дата на внасяне

4.2.2019

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност