Postup : 2018/0436(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0063/2019

Předložené texty :

A8-0063/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

ZPRÁVA     ***I
PDF 186kWORD 74k
4. 2. 2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Isabella De Monte

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0895),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0511/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... (1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ... (2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0063/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Aby se zabránilo následným vážným komplikacím, a to i pokud jde o veřejný pořádek, je proto nezbytné stanovit dočasný soubor opatření, která podnikatelům v silniční nákladní dopravě s licencí ze Spojeného království umožní přepravovat zboží po silnici mezi jeho územím a zbývajícími dvaceti sedmi členskými státy. Aby byla zajištěna řádná rovnováha mezi Spojeným královstvím a zbývajícími členskými státy, měla by být takto udělená práva podmíněna poskytnutím rovnocenných práv a měla by podléhat určitým podmínkám zajišťujícím spravedlivou hospodářskou soutěž.

(4)  Aby se zabránilo následným vážným komplikacím, a to i pokud jde o veřejný pořádek, je proto nezbytné stanovit dočasný soubor opatření, která podnikatelům v silniční nákladní dopravě s licencí ze Spojeného království umožní přepravovat zboží po silnici mezi jeho územím a zbývajícími dvaceti sedmi členskými státy nebo z území Spojeného království na území Spojeného království s průjezdem přes jeden nebo více členských států. Aby byla zajištěna řádná rovnováha mezi Spojeným královstvím a zbývajícími členskými státy, měla by být takto udělená práva podmíněna poskytnutím rovnocenných práv a měla by podléhat určitým podmínkám zajišťujícím spravedlivou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „dvoustrannou přepravou“ se rozumí:

2)  „povolenou přepravou“ se rozumí:

a)  jízda vozidla s nákladem, při které leží výchozí a cílové místo na území Unie na území Spojeného království, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými státy nebo jednou či více třetími zeměmi;

a)  jízda vozidla s nákladem z území Unie na území Spojeného království nebo naopak s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými státy nebo jednou či více třetími zeměmi;

b)  jízda bez nákladu souvisejícípřepravami uvedenými v písmeni a);

b)  jízda vozidla s nákladem z území Spojeného království na území Spojeného královstvíprůjezdem přes území Unie;

 

ba)  jízda bez nákladu související s přepravami uvedenými v písmenech a) a b);

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „licencí Spojeného království“ se rozumí licence vydaná Spojeným královstvím pro účely mezinárodní přepravy včetně dvoustranné přepravy;

5)  „licencí Spojeného království“ se rozumí licence vydaná Spojeným královstvím pro účely mezinárodní přepravy v souvislosti s povolenou přepravou;

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Právo provozovat dvoustrannou přepravu

Právo provozovat povolenou přepravu

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království mohou za podmínek stanovených v tomto nařízení provozovat dvoustrannou přepravu.

1.  Podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království mohou za podmínek stanovených v tomto nařízení provozovat povolenou přepravu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dvoustrannou přepravu následujících druhů mohou provozovat fyzické či právnické osoby usazené ve Spojeném království, aniž by byla požadována licence Spojeného království ve smyslu čl. 2 odst. 5:

2.  Povolenou přepravu následujících druhů mohou provozovat fyzické či právnické osoby usazené ve Spojeném království, aniž by byla požadována licence Spojeného království ve smyslu čl. 2 odst. 5:

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci dvoustranné přepravy v souladu s tímto nařízením se dodržují následující pravidla:

V rámci povolené přepravy v souladu s tímto nařízením se dodržují následující pravidla:

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni podnikatelé v silniční nákladní dopravě z Unie, může za účelem obnovení rovnocennosti prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci:

2.  Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni podnikatelé v silniční nákladní dopravě z Unie, může za účelem obnovení rovnocennosti prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci:

a)  omezit přípustnou kapacitu, kterou mají k dispozici podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, počet jízd nebo obojí;

a)  pozastavit uplatňování čl. 3 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, pokud nejsou podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie udělena rovnocenná práva nebo pokud jsou udělená práva minimální nebo

b)  pozastavit používání tohoto nařízení nebo

b)  omezit přípustnou kapacitu, kterou mají k dispozici podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, počet jízd nebo obojí nebo

c)  přijmout jiná vhodná opatření.

c)  přijmout jiná vhodná opatření, jako jsou finanční poplatky nebo provozní omezení.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 jsou tyto podmínky výrazně méně příznivé, než jaké mají podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, může k nápravě této situace prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci:

2.   Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 jsou tyto podmínky výrazně méně příznivé, než jaké mají podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, může k nápravě této situace prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci:

a)  omezit přípustnou kapacitu, kterou mají k dispozici podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, počet jízd nebo obojí

a)  pozastavit uplatňování čl. 3 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, pokud nejsou podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie udělena rovnocenná práva nebo pokud jsou udělená práva minimální nebo

b)  pozastavit používání tohoto nařízení nebo

b)  omezit přípustnou kapacitu, kterou mají k dispozici podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, počet jízd nebo obojí nebo

c)  přijmout jiná vhodná opatření.

c)  přijmout jiná vhodná opatření, jako jsou finanční poplatky nebo provozní omezení.

(1)

Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

Referenční údaje

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Datum předložení EP

20.12.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

10.1.2019

Projednání ve výboru

22.1.2019

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Datum předložení

4.2.2019

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí