BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

4.2.2019 - (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Isabella De Monte


Procedure : 2018/0436(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0063/2019
Indgivne tekster :
A8-0063/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0895),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0511/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [1],

–  der henviser til udtalelse af ... fra Regionsudvalget [2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0063/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at forhindre deraf følgende alvorlige forstyrrelser, herunder forstyrrelser af den offentlige orden, er det derfor nødvendigt at oprette en række midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for transportvirksomheder med tilladelser fra Det Forenede Kongerige at udføre transportere gods ad vej mellem Det Forenede Kongeriges område og de resterende 27 medlemsstater. For at sikre en passende ligevægt mellem Det Forenede Kongerige og de resterende medlemsstater bør de rettigheder, der tildeles, således være betinget af tildeling af tilsvarende rettigheder og være genstand for visse betingelser til sikring af fair konkurrence.

(4)  For at forhindre deraf følgende alvorlige forstyrrelser, herunder forstyrrelser af den offentlige orden, er det derfor nødvendigt at oprette en række midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for transportvirksomheder med tilladelser fra Det Forenede Kongerige at transportere gods ad vej mellem Det Forenede Kongeriges område og de resterende 27 medlemsstater eller fra Det Forenede Kongeriges område til Det Forenede Kongeriges område via transit gennem en eller flere medlemsstater. For at sikre en passende ligevægt mellem Det Forenede Kongerige og de resterende medlemsstater bør de rettigheder, der tildeles, således være betinget af tildeling af tilsvarende rettigheder og være genstand for visse betingelser til sikring af fair konkurrence.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  "bilateral transport":

(2)  "godkendt transport":

a)  kørsel med et læsset køretøj, hvor afgangsstedet og ankomststedet befinder sig i henholdsvis Unionen og Det Forenede Kongerige, med eller uden transit gennem en eller flere medlemsstater eller et eller flere tredjelande

a)  kørsel med et læsset køretøj fra Unionens område til Det Forenede Kongeriges område eller omvendt, med eller uden transit gennem en eller flere medlemsstater eller et eller flere tredjelande

b)  kørsel uden last i forbindelse med de former for transport, der er nævnt i litra a) "EU-transportvirksomhed"

b)  kørsel med et læsset køretøj fra Det Forenede Kongeriges område til Det Forenede Kongeriges område, med transit gennem Unionens område

 

ba)  kørsel uden last i forbindelse med de former for transport, der er nævnt i litra a) og b)

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  "tilladelse fra Det Forenede Kongerige": en tilladelse udstedt af Det Forenede Kongerige i forbindelse med international transport, herunder bilateral transport

(5)  "tilladelse fra Det Forenede Kongerige": en tilladelse udstedt af Det Forenede Kongerige i forbindelse med international transport for så vidt angår godkendt transport

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Retten til udførelse af bilateral transport

Retten til udførelse af godkendt transport

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige kan udføre bilateral transport på de betingelser, der er fastsat ved denne forordning.

1.  Transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige kan udføre godkendt transport på de betingelser, der er fastsat ved denne forordning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Følgende former for bilateral transport kan udføres af fysiske og juridiske personer, som er etableret i Det Forenede Kongerige, uden at der kræves en tilladelse fra Det Forenede Kongerige, jf. artikel 2, stk. 5:

2.  Følgende former for godkendt transport kan udføres af fysiske og juridiske personer, som er etableret i Det Forenede Kongerige, uden at der kræves en tilladelse fra Det Forenede Kongerige, jf. artikel 2, stk. 5:

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved bilateral transport i overensstemmelse med denne forordning skal følgende regler overholdes:

Ved godkendt transport i overensstemmelse med denne forordning skal følgende regler overholdes:

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis Kommissionen vurderer, at de rettigheder, som Det Forenede Kongerige tildeler EU-transportvirksomheder, retligt eller faktisk ikke svarer til de rettigheder, som tildeles transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige i henhold til denne forordning, eller at rettighederne ikke er lige tilgængelige for alle EU-transportvirksomheder, kan Kommissionen, for at genskabe lige vilkår, ved hjælp af delegerede retsakter:

2.  Hvis Kommissionen vurderer, at de rettigheder, som Det Forenede Kongerige tildeler EU-transportvirksomheder, retligt eller faktisk ikke svarer til de rettigheder, som tildeles transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige i henhold til denne forordning, eller at rettighederne ikke er lige tilgængelige for alle EU-transportvirksomheder, kan Kommissionen, for at genskabe lige vilkår, ved hjælp af delegerede retsakter:

a)  fastsætte begrænsninger for den højst tilladte kapacitet, som er tilgængelig for transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige, eller for antallet af kørsler eller for begge

a)  suspendere anvendelsen af artikel 3, stk. 1 og 2, i denne forordning, hvis der ikke gives tilsvarende rettigheder til EU-transportvirksomheder, eller når de tildelte rettigheder er minimale eller

b)  suspendere anvendelsen af denne forordning eller

b)  fastsætte begrænsninger for den højst tilladte kapacitet, som er tilgængelig for transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige, eller for antallet af kørsler eller for begge eller

c)  træffe andre formålstjenlige foranstaltninger.

c)  træffe andre formålstjenlige foranstaltninger såsom finansielle forpligtelser eller driftsmæssige begrænsninger.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Hvis Kommissionen fastslår, at nævnte vilkår som resultat af en af de situationer, der er omhandlet i stk. 3, er mærkbart mindre gunstige en de dem, transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige nyder godt af, kan Kommissionen, for at afhjælpe denne situation, ved hjælp af delegerede retsakter:

2.   Hvis Kommissionen fastslår, at nævnte vilkår som resultat af en af de situationer, der er omhandlet i stk. 3, er mærkbart mindre gunstige end dem, transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige nyder godt af, kan Kommissionen, for at afhjælpe denne situation, ved hjælp af delegerede retsakter:

a)  fastsætte begrænsninger for den højst tilladte kapacitet, som er tilgængelig for transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige, eller for antallet af kørsler eller for begge

a)  suspendere anvendelsen af artikel 3, stk. 1 og 2, i denne forordning, hvis der ikke gives tilsvarende rettigheder til EU-transportvirksomheder, eller når de tildelte rettigheder er minimale eller

b)  suspendere anvendelsen af denne forordning eller

b)  fastsætte begrænsninger for den højst tilladte kapacitet, som er tilgængelig for britiske transportvirksomheder, eller for antallet af kørsler eller for begge eller

c)  træffe andre formålstjenlige foranstaltninger.

c)  træffe andre formålstjenlige foranstaltninger såsom finansielle forpligtelser eller driftsmæssige begrænsninger.

  • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

Referencer

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Dato for høring af EP

20.12.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

10.1.2019

Behandling i udvalg

22.1.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

4.2.2019

Seneste opdatering: 8. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik