Menetlus : 2018/0436(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0063/2019

Esitatud tekstid :

A8-0063/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

RAPORT     ***I
PDF 165kWORD 75k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Isabella De Monte

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 2)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0895),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0511/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0063/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Et hoida ära sellest tulenevad tõsised häired, kaasa arvatud seoses avaliku korraga, on vajalik kehtestada ajutised meetmed, millega võimaldatakse Ühendkuningriigis tegevusloa saanud veoste autoveo-ettevõtjatel Ühendkuningriigi ja ülejäänud 27 liikmesriigi territooriumi vahel veoste autoveoga tegeleda. Selleks et tagada nõuetekohane tasakaal Ühendkuningriigi ja ülejäänud liikmesriikide vahel, peab selliselt antud õiguste tingimuseks olema samaväärsete õiguste andmine ning nende suhtes tuleb kohaldada teatavaid ausat konkurentsi tagavaid tingimusi.

(4)  Et hoida ära sellest tulenevad tõsised häired, kaasa arvatud seoses avaliku korraga, on vajalik kehtestada ajutised meetmed, millega võimaldatakse Ühendkuningriigis tegevusloa saanud veoste autoveo-ettevõtjatel tegeleda veoste autoveoga Ühendkuningriigi ja ülejäänud 27 liikmesriigi territooriumi vahel või Ühendkuningriigi territooriumilt ühe või enama liikmesriigi kaudu Ühendkuningriigi territooriumile. Selleks et tagada nõuetekohane tasakaal Ühendkuningriigi ja ülejäänud liikmesriikide vahel, peab selliselt antud õiguste tingimuseks olema samaväärsete õiguste andmine ning nende suhtes tuleb kohaldada teatavaid ausat konkurentsi tagavaid tingimusi.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  „kahepoolne vedu“ –

2)  „lubatud vedu“ –

(a)  koormaga vedu sõidukiga, mille lähte- ja sihtkoht on vastavalt liidu territooriumil ja Ühendkuningriigi territooriumil ning mis läbib ühe või mitme liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumi või mitte;

a)  koormaga vedu sõidukiga liidu territooriumilt Ühendkuningriigi territooriumile või vastupidi, mis läbib ühe või mitme liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumi või mitte;

(b)  punktis a osutatud veoga seotud tühisõit;

b)  koormaga vedu sõidukiga Ühendkuningriigi territooriumilt Ühendkuningriigi territooriumile, mis läbib liidu territooriumi;

 

b a)  punktides a ja b osutatud veoga seotud tühisõit;

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „Ühendkuningriigi tegevusluba“ – tegevusluba, mille Ühendkuningriik on välja andnud rahvusvaheliseks veoks, kaasa arvatud kahepoolseks veoks;

5)  „Ühendkuningriigi tegevusluba“ – tegevusluba, mille Ühendkuningriik on välja andnud rahvusvaheliseks lubatud veoks;

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kahepoolse veo õigus

Lubatud veo õigus

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ühendkuningriigi veoste autoveo-ettevõtjad võivad käesolevas määruses sätestatud tingimustel kahepoolse veoga tegeleda.

1.  Ühendkuningriigi veoste autoveo-ettevõtjad võivad käesolevas määruses sätestatud tingimustel lubatud veoga tegeleda.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ühendkuningriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud võivad ilma artikli 2 lõike 5 kohase Ühendkuningriigi tegevusloata tegeleda järgmiste kahepoolse veo liikidega:

2.  Ühendkuningriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud võivad ilma artikli 2 lõike 5 kohase Ühendkuningriigi tegevusloata tegeleda järgmiste lubatud veo liikidega:

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohase kahepoolse veo käigus tuleb täita järgmisi norme:

Käesoleva määruse kohase lubatud veo käigus tuleb täita järgmisi norme:

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui komisjon teeb kindlaks, et õigused, mille Ühendkuningriik on liidu veoste autoveo-ettevõtjatele andnud, ei ole kas de jure või de facto samaväärsed käesoleva määruse kohaselt Ühendkuningriigi veoste autoveo-ettevõtjatele antud õigustega või et need õigused ei ole kõikidele liidu veoste autoveo-ettevõtjatele võrdselt kättesaadavad, võib ta samaväärsuse taastamiseks vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega:

2.  Kui komisjon teeb kindlaks, et õigused, mille Ühendkuningriik on liidu veoste autoveo-ettevõtjatele andnud, ei ole kas de jure või de facto samaväärsed käesoleva määruse kohaselt Ühendkuningriigi veoste autoveo-ettevõtjatele antud õigustega või et need õigused ei ole kõikidele liidu veoste autoveo-ettevõtjatele võrdselt kättesaadavad, võib ta samaväärsuse taastamiseks vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega:

(a)  piiratakse Ühendkuningriigi veoste autoveo-ettevõtjatele lubatud mahtu, reiside arvu või mõlemat,

a)  peatatakse käesoleva määruse artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohaldamine, kui liidu veoste autoveo-ettevõtjatele ei anta samaväärseid õigusi või kui antud õigused on minimaalsed või

(b)  peatatakse käesoleva määruse kohaldamine või

b)  piiratakse Ühendkuningriigi veoste autoveo-ettevõtjatele lubatud mahtu, reiside arvu või mõlemat või

(c)  võetakse muid asjakohaseid meetmeid.

c)  võetakse muid asjakohaseid meetmeid, nagu rahalised kohustused või tegevuspiirangud.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Kui komisjon teeb kindlaks, et kõnealused tingimused on mõne lõikes 3 osutatud olukorra tulemusena märgatavalt ebasoodsamad kui Ühendkuningriigi veoste autoveo-ettevõtjatele kehtivad tingimused, võib ta selle olukorra parandamiseks vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega:

2.   Kui komisjon teeb kindlaks, et kõnealused tingimused on mõne lõikes 3 osutatud olukorra tulemusena märgatavalt ebasoodsamad kui Ühendkuningriigi veoste autoveo-ettevõtjatele kehtivad tingimused, võib ta selle olukorra parandamiseks vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega:

(a)  piiratakse Ühendkuningriigi veoste autoveo-ettevõtjatele lubatud mahtu, reiside arvu või mõlemat,

a)  peatatakse käesoleva määruse artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohaldamine, kui liidu veoste autoveo-ettevõtjatele ei anta samaväärseid õigusi või kui antud õigused on minimaalsed või

(b)  peatatakse käesoleva määruse kohaldamine või

b)  piiratakse Ühendkuningriigi veoste autoveo-ettevõtjatele lubatud mahtu, reiside arvu või mõlemat või

(c)  võetakse muid asjakohaseid meetmeid.

c)  võetakse muid asjakohaseid meetmeid, nagu rahalised kohustused või tegevuspiirangud.

(1)

[ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata]

(2)

[ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata]


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega

Viited

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

EP-le esitamise kuupäev

20.12.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

10.1.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

4.2.2019

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika