Postupak : 2018/0436(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0063/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0063/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 178kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Isabella De Monte

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 2. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0895),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0511/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od …(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog odbora regija od …(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0063/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se spriječili ozbiljni poremećaji koji iz toga proizlaze, uključujući u pogledu javnog reda, potrebno je uspostaviti privremeni skup mjera koji će prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta licenciranima u Ujedinjenoj Kraljevini omogućiti cestovni prijevoz robe između državnog područja potonje i ostalih dvadeset i sedam država članica. Kako bi se osigurala odgovarajuća ravnoteža između Ujedinjene Kraljevine i preostalih država članica, tako dodijeljena prava trebala bi se uvjetovati dodjelom istovrijednih prava i podlijegati određenim uvjetima kojima se osigurava pošteno tržišno natjecanje.

(4)  Kako bi se spriječili ozbiljni poremećaji koji iz toga proizlaze, uključujući u pogledu javnog reda, potrebno je uspostaviti privremeni skup mjera koji će prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta licenciranima u Ujedinjenoj Kraljevini omogućiti cestovni prijevoz robe između državnog područja potonje i ostalih dvadeset i sedam država članica ili između dijelova državnog područja Ujedinjene Kraljevine tranzitom preko jedne ili više država članica. Kako bi se osigurala odgovarajuća ravnoteža između Ujedinjene Kraljevine i preostalih država članica, tako dodijeljena prava trebala bi se uvjetovati dodjelom istovrijednih prava i podlijegati određenim uvjetima kojima se osigurava pošteno tržišno natjecanje.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „dvostrani prijevoz” znači:

(2)  „dozvoljeni prijevoz” znači:

(a)  vožnja koja se obavlja natovarenim vozilom, pri čemu se polazno i odredišno mjesto nalaze na području Unije, odnosno na državnom području Ujedinjene Kraljevine, s tranzitom ili bez tranzita, kroz jednu državu članicu ili treću zemlju, odnosno više država članica ili trećih zemalja;

(a)  vožnja koja se obavlja natovarenim vozilom s područja Unije na državno podruje Ujedinjene Kraljevine ili obratno, s tranzitom ili bez tranzita, kroz jednu državu članicu ili treću zemlju, odnosno više država članica ili trećih zemalja;

(b)  prazna vožnja u vezi s prijevozom iz točke (a);

(b)  vožnja koja se obavlja natovarenim vozilom između dijelova državnog područja Ujedinjene Kraljevine tranzitom preko jedne ili više država članica;

 

(ba)  prazna vožnja u vezi s prijevozom iz točaka (a) i (b);

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „dozvola Ujedinjene Kraljevine” znači dozvola koju je izdala Ujedinjena Kraljevina za potrebe međunarodnog prijevoza, uključujući dvostrani prijevoz;

(5)  „dozvola Ujedinjene Kraljevine” znači dozvola koju je izdala Ujedinjena Kraljevina za potrebe međunarodnog prijevoza u vezi s dopuštenim prijevozom;

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravo obavljanja dvostranog prijevoza

Pravo obavljanja dopuštenog prijevoza

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta mogu obavljati dvostrani prijevoz pod uvjetima utvrđenima ovom Uredbom.

1.  Prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta mogu obavljati dopušteni prijevoz pod uvjetima utvrđenima ovom Uredbom.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini mogu obavljati sljedeće vrste dvostranog prijevoza bez potrebe za dozvolom Ujedinjene Kraljevine u smislu članka 2. stavka 5.:

2.  Fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini mogu obavljati sljedeće vrste dopuštenog prijevoza bez potrebe za dozvolom Ujedinjene Kraljevine u smislu članka 2. stavka 5.:

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijekom dvostranog prijevoza u skladu s ovom Uredbom, poštuju se sljedeća pravila:

Tijekom dopuštenog prijevoza u skladu s ovom Uredbom, poštuju se sljedeća pravila:

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako utvrdi da prava koja Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta, de jure ili de facto, nisu istovrijedna onima koja se dodjeljuju prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta u skladu s ovom Uredbom, ili da ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta, Komisija može delegiranim aktima, u cilju ponovne uspostave jednakovrijednosti:

2.  Ako utvrdi da prava koja Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta, de jure ili de facto, nisu istovrijedna onima koja se dodjeljuju prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta u skladu s ovom Uredbom, ili da ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta, Komisija može delegiranim aktima, u cilju ponovne uspostave jednakovrijednosti:

(a)  utvrditi ograničenja dozvoljenog kapaciteta dostupnog prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili broja putovanja ili oboje;

(a)  suspendirati primjenu članka 3. stavaka 1. i 2. ove Uredbe ako istovrijedna prava nisu dodijeljena prijevoznicima Unije ili ako su dodijeljena prava minimalna; ili

(b)  suspendirati primjenu ove Uredbe ili ili

(b)  utvrditi ograničenja dozvoljenog kapaciteta dostupnog prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili broja putovanja ili oboje; ili

(c)  donijeti druge odgovarajuće mjere.

(c)  donijeti druge odgovarajuće mjere kao što su financijske pristojbe ili operativna ograničenja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Ako utvrdi da su, kao posljedica situacija navedenih u stavku 3., navedeni uvjeti znatno nepovoljniji od onih koje uživaju prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta, Komisija može delegiranim aktima, kako bi ispravila tu situaciju:

2.   Ako utvrdi da su, kao posljedica situacija navedenih u stavku 3., navedeni uvjeti znatno nepovoljniji od onih koje uživaju prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta, Komisija može delegiranim aktima, kako bi ispravila tu situaciju:

(a)  utvrditi ograničenja dozvoljenog kapaciteta dostupnog prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili broja putovanja ili oboje;

(a)  suspendirati primjenu članka 3. stavaka 1. i 2. ove Uredbe ako istovrijedna prava nisu dodijeljena prijevoznicima Unije ili ako su dodijeljena prava minimalna; ili

(b)  suspendirati primjenu ove Uredbe ili ili

(b)  utvrditi ograničenja dozvoljenog kapaciteta dostupnog prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili broja putovanja ili oboje; ili

(c)  donijeti druge odgovarajuće mjere.

(c)  donijeti druge odgovarajuće mjere kao što su financijske pristojbe ili operativna ograničenja.

(1)

[SL C 0, 0.0.0000., str. 0./Još nije objavljeno u Službenom listu].

(2)

[SL C 0, 0.0.0000., str. 0./Još nije objavljeno u Službenom listu].


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

Referentni dokumenti

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.12.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak – datum odluke

10.1.2019

Razmatranje u odboru

22.1.2019

 

 

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Datum podnošenja

4.2.2019

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti