Procedūra : 2018/0436(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0063/2019

Pateikti tekstai :

A8-0063/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 182kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Isabella De Monte

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0895),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0511/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... Europos regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0063/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  todėl, siekiant išvengti didelių sutrikdymų, taip pat ir viešosios tvarkos, būtina nustatyti laikinas priemones, kurios suteiks galimybę Jungtinėje Karalystėje licenciją gavusiems krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams vežti krovinius keliais tarp Jungtinės Karalystės ir likusių dvidešimt septynių valstybių narių teritorijų. Siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp Jungtinės Karalystės ir likusių valstybių narių, tokios teisės turėtų būti suteikiamos su sąlyga, kad Jungtinė Karalystė suteiks lygiavertes teises ir bus taikomos tam tikros sąžiningą konkurenciją užtikrinančios sąlygos;

(4)  todėl, siekiant išvengti didelių sutrikdymų, taip pat ir viešosios tvarkos, būtina nustatyti laikinas priemones, kurios suteiks galimybę Jungtinėje Karalystėje licenciją gavusiems krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams vežti krovinius keliais tarp Jungtinės Karalystės ir likusių dvidešimt septynių valstybių narių teritorijų arba iš Jungtinės Karalystės teritorijos į Jungtinės karalystės teritoriją tranzitu važiuojant per vieną ar kelias valstybes nares. Siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp Jungtinės Karalystės ir likusių valstybių narių, tokios teisės turėtų būti suteikiamos su sąlyga, kad Jungtinė Karalystė suteiks lygiavertes teises ir bus taikomos tam tikros sąžiningą konkurenciją užtikrinančios sąlygos;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  dvišalis vežimas:

2)  leidžiamas vežimas:

a)  pakrautos transporto priemonės reisas, kai išvykimo ir atvykimo punktai yra atitinkamai Sąjungos teritorijoje ir Jungtinės Karalystės teritorijoje, o tranzitu važiuojama arba nevažiuojama per vieną ar kelias valstybes nares ar trečiąsias šalis;

a)  pakrautos transporto priemonės reisas iš Sąjungos teritorijos į Jungtinės Karalystės teritoriją ir atvirkščiai, o tranzitu važiuojama arba nevažiuojama per vieną ar kelias valstybes nares ar trečiąsias šalis;

b)  nepakrautos transporto priemonės reisas, susijęs su a punkte nurodyta vežimo operacija;

b)  pakrautos transporto priemonės reisas iš Jungtinės Karalystės teritorijos į Jungtinės Karalystės teritoriją, o tranzitu važiuojama per Sąjungos teritoriją;

 

ba)  nepakrautos transporto priemonės reisas, susijęs su a ir b punktuose nurodytomis transporto operacijomis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  JK licencija – Jungtinės Karalystės išduota licencija vykdyti tarptautinį, taip pat ir dvišalį, vežimą;

5)  JK licencija – Jungtinės Karalystės išduota licencija vykdyti tarptautinį leidžiamą vežimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teisė vykdyti dvišalį vežimą

Teisė vykdyti leidžiamą vežimą

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjai šiame reglamente nustatytomis sąlygomis gali vykdyti dvišalį vežimą.

1.  JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjai šiame reglamente nustatytomis sąlygomis gali vykdyti leidžiamą vežimą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Toliau nurodytų rūšių dvišalį vežimą Jungtinėje Karalystėje įsisteigę fiziniai arba juridiniai asmenys gali vykdyti nereikalaujant, kad jie turėtų licenciją, kaip apibrėžta 2 straipsnio 5 dalyje:

2.  Toliau nurodytų rūšių leidžiamą vežimą Jungtinėje Karalystėje įsisteigę fiziniai arba juridiniai asmenys gali vykdyti nereikalaujant, kad jie turėtų licenciją, kaip apibrėžta 2 straipsnio 5 dalyje:

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdant dvišalį vežimą pagal šį reglamentą, laikomasi šių taisyklių:

Vykdant leidžiamą vežimą pagal šį reglamentą, laikomasi šių taisyklių:

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu Komisija nustato, kad teisės, kurias Jungtinė Karalystė suteikė Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams, de jure arba de facto nėra lygiavertės pagal šį reglamentą JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams suteiktoms teisėms arba kad tos teisės nėra vienodai prieinamos visiems Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams, kad atkurtų lygiavertiškumą, ji gali deleguotaisiais aktais:

2.  Jeigu Komisija nustato, kad teisės, kurias Jungtinė Karalystė suteikė Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams, de jure arba de facto nėra lygiavertės pagal šį reglamentą JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams suteiktoms teisėms arba kad tos teisės nėra vienodai prieinamos visiems Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams, kad atkurtų lygiavertiškumą, ji gali deleguotaisiais aktais:

a)  nustatyti JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams leidžiamo pajėgumo, kelionių skaičiaus arba jų abiejų apribojimus;

a)  sustabdyti šio reglamento 3 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymą, kai Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams nesuteiktos lygiavertės teisės arba suteiktos minimalios teisės, arba

b)  sustabdyti šio reglamento taikymą arba

b)  nustatyti JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams leidžiamo pajėgumo, kelionių skaičiaus arba jų abiejų apribojimus, arba

c)  imtis kitų tinkamų priemonių.

c)  imtis kitų tinkamų priemonių, pavyzdžiui, nustatyti finansines prievoles ar veiklos apribojimus.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Jeigu Komisija nustato, kad dėl bet kurios 3 dalyje nurodytos padėties minėtos sąlygos yra gerokai nepalankesnės negu JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams sudarytos sąlygos, kad ištaisytų tą padėtį ji gali deleguotaisiais aktais:

2.   Jeigu Komisija nustato, kad dėl bet kurios 3 dalyje nurodytos padėties minėtos sąlygos yra gerokai nepalankesnės negu JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams sudarytos sąlygos, kad ištaisytų tą padėtį ji gali deleguotaisiais aktais:

a)  nustatyti JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams leidžiamo pajėgumo, kelionių skaičiaus arba jų abiejų apribojimus;

a)  sustabdyti šio reglamento 3 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymą, kai Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams nesuteiktos lygiavertės teisės arba suteiktos minimalios teisės, arba

b)  sustabdyti šio reglamento taikymą arba

b)  nustatyti JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams leidžiamo pajėgumo, kelionių skaičiaus arba jų abiejų apribojimus, arba

c)  imtis kitų tinkamų priemonių.

c)  imtis kitų tinkamų priemonių, pavyzdžiui, nustatyti finansines prievoles ar veiklos apribojimus.

(1)

[OL C 0 0000 0 0, p. 0 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].

(2)

[OL C 0 0000 0 0, p. 0 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos

Nuorodos

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

10.1.2019

Svarstymas komitete

22.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Pateikimo data

4.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika