Procedūra : 2018/0436(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0063/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0063/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 183kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Isabella De Monte

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 2. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0895),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0511/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu(1),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ... atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0063/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tādēļ nolūkā novērst no šīs situācijas izrietošos nopietnos traucējumus, tostarp sabiedriskās kārtības traucējumus, ir nepieciešams izveidot pagaidu pasākumu kopumu, kas kravu autopārvadātājiem, kuriem atļauja piešķirta Apvienotajā Karalistē, ļauj veikt kravu autopārvadājumus starp Apvienotās Karalistes un pārējo divdesmit septiņu dalībvalstu teritoriju. Lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp Apvienoto Karalisti un pārējām dalībvalstīm, šādas tiesības būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka tiek piešķirtas līdzvērtīgas tiesības, un uz tām būtu jāattiecina konkrēti nosacījumi, kas nodrošina godīgu konkurenci.

(4)  Tādēļ nolūkā novērst no šīs situācijas izrietošos nopietnos traucējumus, tostarp sabiedriskās kārtības traucējumus, ir nepieciešams izveidot pagaidu pasākumu kopumu, kas kravu autopārvadātājiem, kuriem atļauja piešķirta Apvienotajā Karalistē, ļauj veikt kravu autopārvadājumus starp Apvienotās Karalistes un pārējo divdesmit septiņu dalībvalstu teritoriju, vai arī no Apvienotās Karalistes teritorijas uz Apvienotās Karalistes teritoriju, šķērsojot vienu vai vairākas dalībvalstis. Lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp Apvienoto Karalisti un pārējām dalībvalstīm, šādas tiesības būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka tiek piešķirtas līdzvērtīgas tiesības, un uz tām būtu jāattiecina konkrēti nosacījumi, kas nodrošina godīgu konkurenci.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  divpusējs pārvadājums” ir:

(2)  atļauts pārvadājums” ir:

(a)  brauciens ar kravu, ko transportlīdzeklis veic no pārvadājuma sākuma vietas līdz galamērķa vietai, kuras atrodas attiecīgi Savienības teritorijā un Apvienotās Karalistes teritorijā, braucot vai nebraucot tranzītā cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm vai trešām valstīm;

(a)  brauciens ar kravu, ko transportlīdzeklis veic no Savienības teritorijas uz Apvienotās Karalistes teritoriju vai otrādi, braucot vai nebraucot tranzītā cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm vai trešām valstīm;

(b)  brauciens bez kravas saistībā ar a) apakšpunktā minēto pārvadājumu;

(b)  brauciens ar kravu, ko transportlīdzeklis veic no Apvienotās Karalistes teritorijas uz Apvienotās Karalistes teritoriju, braucot tranzītā caur Savienības teritoriju;

 

(ba)  brauciens bez kravas saistībā ar (a) un (b) apakšpunktā minētajiem pārvadājumiem;

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  “Apvienotās Karalistes atļauja” ir Apvienotās Karalistes izdota atļauja starptautisku pārvadājumu, tostarp divpusēju pārvadājumu, veikšanai;

(5)  “Apvienotās Karalistes atļauja” ir Apvienotās Karalistes izdota atļauja starptautisku pārvadājumu veikšanai un attiecas uz atļautu pārvadājumu;

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiesības veikt divpusējus pārvadājumus

Tiesības veikt atļautus pārvadājumus

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātāji var veikt divpusējus pārvadājumus saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem

1.  Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātāji var veikt atļautus pārvadājumus saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Fiziskas vai juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, var veikt šādu veidu divpusējus pārvadājumus bez Apvienotās Karalistes atļaujas 2. panta 5. punkta nozīmē:

2.  Fiziskas vai juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, var veikt šādu veidu atļautus pārvadājumus bez Apvienotās Karalistes atļaujas 2. panta 5. punkta nozīmē:

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Veicot divpusējus pārvadājumus saskaņā ar šo regulu, ievēro šādus noteikumus:

Veicot atļautus pārvadājumus saskaņā ar šo regulu, ievēro šādus noteikumus:

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Komisija konstatē, ka tiesības, ko Apvienotā Karaliste piešķīrusi Savienības kravu autopārvadātājiem, de jure vai de facto nav līdzvērtīgas tiesībām, kas saskaņā ar šo regulu piešķirtas Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem, vai ka šīs tiesības nav vienādi pieejamas visiem Savienības kravu autopārvadātājiem, tā, lai atjaunotu līdzvērtīgumu, ar deleģētajiem aktiem var:

2.  Ja Komisija konstatē, ka tiesības, ko Apvienotā Karaliste piešķīrusi Savienības kravu autopārvadātājiem, de jure vai de facto nav līdzvērtīgas tiesībām, kas saskaņā ar šo regulu piešķirtas Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem, vai ka šīs tiesības nav vienādi pieejamas visiem Savienības kravu autopārvadātājiem, tā, lai atjaunotu līdzvērtīgumu, ar deleģētajiem aktiem var:

(a)  noteikt Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem pieejamās maksimālās kapacitātes un/vai braucienu skaita ierobežojumus;

(a)  apturēt šīs regulas 3. panta 1. un 2. punkta piemērošanu, ja Savienības autopārvadātājiem netiek piešķirtas līdzvērtīgas tiesības vai ja piešķirtās tiesības ir minimālas; vai

(b)  apturēt šīs regulas piemērošanu; vai

(b)  noteikt Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem pieejamās maksimālās kapacitātes un/vai braucienu skaita ierobežojumus; vai

(c)  pieņemt citus atbilstīgus pasākumus.

(c)  pieņemt citus atbilstīgus pasākumus, piemēram, finansiālus pienākumus vai darbības ierobežojumus.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.   Ja Komisija konstatē, ka jebkuras 3. punktā minētās situācijas dēļ minētie apstākļi ir ievērojami nelabvēlīgāki par tiem, ko izmanto Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātāji, tā, lai novērstu šo situāciju, ar deleģētajiem aktiem var:

2.   Ja Komisija konstatē, ka jebkuras 3. punktā minētās situācijas dēļ minētie apstākļi ir ievērojami nelabvēlīgāki par tiem, ko izmanto Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātāji, tā, lai novērstu šo situāciju, ar deleģētajiem aktiem var:

(a)  noteikt Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem pieejamās maksimālās kapacitātes un/vai braucienu skaita ierobežojumus;

(a)  apturēt šīs regulas 3. panta 1. un 2. punkta piemērošanu, ja Savienības autopārvadātājiem netiek piešķirtas līdzvērtīgas tiesības vai ja piešķirtās tiesības ir minimālas; vai

(b)  apturēt šīs regulas piemērošanu; vai

(b)  noteikt Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem pieejamās maksimālās kapacitātes un/vai braucienu skaita ierobežojumus; vai

(c)  pieņemt citus atbilstīgus pasākumus.

(c)  pieņemt citus atbilstīgus pasākumus, piemēram, finansiālus pienākumus vai darbības ierobežojumus.

(1)

[OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp./ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].

(2)

[OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp./ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

Atsauces

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.12.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

10.1.2019

Izskatīšana komitejā

22.1.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

4.2.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika